LP/2019/496 Zákon o dohľade v oblasti ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pridať
ZÁKON
o dohľade v oblasti ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
ALS SR (Asociácia leasingových spoločností) §10 ods. 1) návrhu zákona Domnievame sa, že v predmetnom ustanovení absentuje špecifikácia podmienok, kedy je možné predbežné opatrenie, ako významný právny prostriedok obmedzujúci výkon podnikateľskej činnosti dohliadaného subjektu nariadiť, navrhujeme preto nasledovnú úpravu (obdobne ako je to podľa nášho názoru správne špecifikované v § 11 ods. 1): „V nevyhnutnom prípade a pokiaľ účel ochrany práv spotrebiteľov nie je možné dosiahnuť inak, orgán dohľadu môže vydať predbežné opatrenie, ktorým dohliadanému subjektu nariadi, aby niečo vykonal, niečoho sa zdržal alebo niečo strpel, alebo ktorým nariadi zabezpečenie veci potrebnej na vykonanie dôkazov. Zásadná pripomienka Odoslaná 12.7.2019 Detail
ALS SR (Asociácia leasingových spoločností) §10 ods. 2) návrhu zákona Pre vylúčenie pochybností vo veci viazanosti orgánu dohľadu návrhmi spotrebiteľských združení navrhujeme rovnaký princíp ako v § 3 ods. 3 návrhu zákona: „Orgán dohľadu prihliada na návrh spotrebiteľského združenia, ak ide o vydanie predbežného opatrenia na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov; orgán dohľadu nie je takýmto návrhom viazaný.“ Resp. alternatívne pre vylúčenie výkladových pochybností upraviť do § 3 ods. 3 návrhu zákona aj „návrhy“ spotrebiteľských združení nie len „podnety“: „Orgán dohľadu pri výkone dohľadu postupuje nezávisle a nestranne a využíva tiež podnety a návrhy spotrebiteľov a právnických osôb založených alebo zriadených na ochranu spotrebiteľa[1]) (ďalej len „spotrebiteľské združenie“) a iných subjektov; orgán dohľadu nie je týmito podnetmi alebo návrhmi viazaný.“ Zásadná pripomienka Odoslaná 12.7.2019 Detail
ALS SR (Asociácia leasingových spoločností) §9 ods. 3) návrhu zákona Máme za to, že sa jedná o nedôvodne krátku minimálnu lehotu na vyjadrenie sa k tak zásadnému dokumentu, ako je zápisnica o vykonanom dohľade a k jeho nálezom, navrhujeme preto lehotu minimálne 7 pracovných dní: „Orgán dohľadu doručí zápisnicu podľa odseku 2 dohliadanému subjektu a určí lehotu, ktorá nesmie byť kratšia ako sedem pracovných dní od doručenia zápisnice, na podanie písomného vyjadrenia k obsahu zápisnice.“ Zásadná pripomienka Odoslaná 12.7.2019 Detail
AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike) Návrhu zákona ako celku Žiadame prehodnotiť a odstrániť duplicity oprávnení orgánov dohľadu, ako aj vzťahy medzi týmto zákonom a špeciálnymi zákonmi, akým je napríklad Zákon o elektronických komunikáciách, ktorý tiež rieši ochranu spotrebiteľa. Odôvodnenie: Duplicita oprávnení orgánov dohľadu podľa osobitných predpisov a tohto zákona vyplýva napr. z úpravy kontrolného nákupu, ktorý je upravený v ust. § 5 ods. 7 písm. i) zákona č. 128/2002 Z.z a tiež v ust. § 8 navrhovaného zákona (navrhovaným zákonom sa fakticky kopírujú stanovenia o kontrolnom nákupe do zákona č. 128/2002 Z.z). Vyvstáva otázka, ustanovenia ktorého právneho predpisu sa aplikujú, ako sa budú riešiť príp. rozpory alebo odchýlky pri rovnakých/obdobných ustanoveniach osobitného zákona upravujúceho dozor v oblasti ochrany spotrebiteľa a ustanoveniach navrhovaného zákona. Navrhujeme, aby boli riadne zanalyzované všetky takéto osobitné zákony a právna úprava vo veci dohľadu v oblasti ochrany spotrebiteľa bola upravená jednotne (odstránenie duplicitných ustanovení, resp. obdobných ustanovení, ktoré riešia ten istý právny inštitút – kontrolný nákup, záznam o kontrole, predbežné/záväzné/ochranné a iné opatrenia, právomoci orgánov dozoru a kontrolných osôb a pod.) a odstránila sa tak duplicitná úprava rovnakých objektov regulácie. Podnikateľom okrem právnej neistoty hrozí napríklad potenciálna duplicita pokút, keďže v jednej veci môže konať SOI aj Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb. Pre predvídateľnosť podnikateľského prostredia, ale aj vymožiteľnosť práva vo všeobecnosti, považujeme za nevyhnutné mať jednoznačné a jasné pravidlá. Zásadná pripomienka Odoslaná 12.7.2019 Detail
AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike) §3 ods.3 Navrhujeme do zákona zakomponovať ustanovenie, ktoré uloží orgánom dohľadu na svojom webovom sídle zverejniť online formulár/formulár na stiahnutie za účelom fyzického odoslania, obdobne ako je to pri návrhu na začatie alternatívneho riešenia sporu. Formulár bude akýmsi vzorom podania, kde budú aj príkladmo uvedené konania predávajúceho/poskytovateľa služieb, ktorými bolo z pohľadu spotrebiteľa zasiahnuté do jeho práv a právom chránených záujmov. Odôvodnenie: V praxi sa stretávame s tým, že spotrebiteľ sa pre nedostatok vedomostí, schopností alebo možností nevie brániť vo svojich právach, do ktorých mu bolo konaním predávajúceho/poskytovateľa služieb zasiahnuté (napr. pri nekalých praktikách a agresívnom predaji mimo prevádzkových priestorov dodávateľa). Spotrebiteľ nevie, ako má formulovať podnet, komu ho adresovať a pre domnelú náročnosť takéhoto riešenia sa uchyľuje k nečinnosti. Naši zákazníci sa takto oklamaní nekalým správaním konkurencie obracajú na nás, pôvodných dodávateľov služieb. Z titulu nemožnosti poskytovať poradenstvo, ktoré má charakter právneho poradenstva, zákazníkovi nemôžeme poskytnúť účinné nástroje na jeho mimosúdnu obranu. Existenciou online možnosti podať podnet, resp. vzorov podnetov by sa z nášho pohľadu výrazne pomohlo spotrebiteľovi brániť svoje práva. Zásadná pripomienka Odoslaná 12.7.2019 Detail
AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike) Systému pokút Požadujeme obmedziť hornú hranicu navrhovaných pokút a ich zrovnoprávnenie práve na hodnotách, ktoré sa navrhujú pre subjekty, ktoré vykazujú nulový alebo minimálny obrat. Odôvodnenie: Súčasný návrh riešenia pokút je neprimeraný a môže byť veľmi jednoducho zneužitý k likvidácii podnikateľov a konkurencie. Taktiež, rozdelenie určenia zisťovania pokút povedie k tomu, že podnikatelia budú navyše podporovaní v kreativite výkazníctva a jeho optimalizácii za účelom vykazovania minimálnych obratov v činnostiach, ktoré môžu byť predmetom sankcionovania. V konečnom dôsledku na uvedené doplatia len poctivý podnikatelia a doplatí na to celková dôveryhodnosť podnikateľského prostredia. Rovnako, návrhy ustanovení o pokutách nie sú stratifikované čo do závažnosti porušení a výšky sankcie a teda jej stanovenie je na úvahe orgánu dohľadu, resp. jeho príslušných zamestnancov, čo pri potenciálnych výškach finálnych sankcii v podmienkach SR vytvára výraznú živnú pôdu pre korupciu na ktorú opäť doplatia poctiví podnikatelia. Zásadná pripomienka Odoslaná 12.7.2019 Detail
ALS SR (Asociácia leasingových spoločností) §30 ods. 5) návrhu zákona Podľa nášho názoru by sa ako základ pre účely určenia poriadkovej pokuty nemal posudzovať obrat zo všetkých činností dohliadaného subjektu, ale iba z predmetu podnikateľskej činnosti dohliadaného subjektu, ktorého sa vykonávaný dohľad týka. Preto navrhujeme nasledovnú úpravu, obdobnú napríklad spôsobu výpočtu ročného príspevku pre dohliadané subjekty, ktorými sú veritelia oprávnení poskytovať spotrebiteľské úvery bez obmedzenia rozsahu: „Obratom podľa odseku 4 písm. b) sa rozumie súčet všetkých tržieb, výnosov alebo príjmov z predaja tovaru, služieb a elektronického obsahu bez nepriamych daní z predmetu činnosti dohliadaného subjektu, ktorý je predmetom vykonávaného dohľadu, ku ktorému sa pripočíta finančná pomoc poskytnutá dohliadanému subjektu; obrat vyjadrený v cudzej mene sa prepočíta na eurá, pričom na prepočet cudzej meny na eurá sa použije priemer referenčných výmenných kurzov určených a vyhlásených Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska,[3]) ktoré sú platné pre príslušné účtovné obdobie.“ Zásadná pripomienka Odoslaná 12.7.2019 Detail
AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike) § 7 ods. 4 Odsek navrhujeme doplniť nasledovne: (4) Orgán dohľadu je oprávnený pri výkone dohľadu odobrať na nevyhnutný čas a v nevyhnutnom rozsahu doklady, dokumenty, iné písomnosti a hmotné nosiče dát potrebné na výkon dohľadu, ak nemožno vyhotoviť ich kópie počas výkonu dohľadu. Odôvodnenie: Nevidíme relevantný dôvod na to, aby orgán dohľadu odoberal v návrhu zákona stanovené písomnosti v prípade, ak možno účel kontroly dosiahnuť inak, vyhotovením ich kópií, ak to umožňujú podmienky pri výkone kontroly. Odoberanie písomností by malo predstavovať oprávnenie „ultima ratio“, pokiaľ účel nemožno dosiahnuť inak. Uvedeným by sa mohlo predísť prípadnému riziku straty písomností na strane orgánu dohľadu, a tým poškodeniu dohliadaného subjektu napr. tým spôsobom, že tento by nevedel hodnoverne preukázať skutočnosti obsiahnuté v písomnostiach na účely súdneho alebo iného správneho konania (napr. preukázať uzavretie zmluvy, dodatku a pod.). Zásadná pripomienka Odoslaná 12.7.2019 Detail
AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike) § 7 ods. 7 Odsek navrhujeme doplniť nasledovne: (7) Orgán dohľadu je povinný zabezpečiť ochranu informácií, dokladov, dokumentov, iných písomností a hmotných nosičov dát, aby nedošlo k neoprávnenému sprístupneniu bankového tajomstva, daňového tajomstva, poštového tajomstva, telekomunikačného tajomstva alebo iných informácií utajovaných alebo chránených povinnosťou mlčanlivosti podľa osobitného predpisu.41) Porušením tejto povinnosti nie je poskytnutie týchto informácií a podkladov na plnenie úloh orgánov dohľadu a pri spolupráci podľa osobitného predpisu.42) Orgán dohľadu rovnako zabezpečí dôvernosť poskytnutých informácií, ktoré dohliadajúci subjekt označil za predmet obchodného tajomstva. Odôvodnenie: Obchodné tajomstvo by malo rovnako požívať ochranu a dôvernosť, preto navrhujeme rozšíriť ochranu aj na túto kategóriu dôverných informácií. Zásadná pripomienka Odoslaná 12.7.2019 Detail
ALS SR (Asociácia leasingových spoločností) §6 ods. 1) návrhu zákona Sme toho názoru, že sa jedná o príliš všeobecné a ničím neobmedzené oprávnenie, ktoré, pokiaľ bude uplatnené bezdôvodne, môže negatívne zasiahnuť výkon podnikateľskej činnosti dohliadaného subjektu a navrhujeme preto jeho obmedzenie iba na nevyhnutné prípady a v nevyhnutnom rozsahu a teda úpravu textu nasledovne: „V nevyhnutných prípadoch a pokiaľ nie je možné účel dohľadu dosiahnuť inak, je orgán dohľadu oprávnený pri výkone dohľadu na mieste v nevyhnutnom rozsahu vstupovať do priestorov, dopravných prostriedkov, stavieb a na pozemky, ktoré dohliadaný subjekt využíva na výkon podnikateľskej alebo inej obchodnej činnosti alebo v súvislosti s ňou; nedotknuteľnosť obydlia tým nie je dotknutá Zásadná pripomienka Odoslaná 12.7.2019 Detail
AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike) § 7 ods. 2 Odsek navrhujeme upraviť nasledovne: (2) Osoby podľa odseku 1 sú povinné poskytnúť na žiadosť orgánu dohľadu úplné, správne a pravdivé vysvetlenia, informácie, údaje a dokumenty, ktoré majú k dispozícii. Vysvetlenia, informácie, údaje a dokumenty sa poskytujú bezodplatne vo forme a lehote určenej orgánom dohľadu. Odôvodnenie: Ide o oprávnenie, ktoré je nad rámec nariadenia 2017/2394, ktoré garantuje právo obchodníkovi komunikovať v úradnom jazyku členského štátu, v ktorom je usadený. Zásadná pripomienka Odoslaná 12.7.2019 Detail
AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike) § 8 ods. 4 Odsek navrhujeme doplniť nasledovne: (4) Zmluva uzavretá počas kontrolného nákupu sa oznámením podľa odseku 3 zrušuje od začiatku. Orgán dohľadu a dohliadaný subjekt sú povinní vrátiť si plnenia poskytnuté podľa zmluvy do 15 dní odo dňa oznámenia podľa odseku 3; to neplatí, ak predmet kontrolného nákupu zanikol alebo bol znehodnotený, alebo ak bola predmetom kontrolného nákupu služba, ktorá bola dohliadaným subjektom poskytnutá a dohliadanému subjektu by vrátením plnenia vznikla škoda. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody a požadovanie peňažnej náhrady zo strany dohliadaného subjektu, ak by v dôsledku nevrátenia plnenia bola na strane dohliadaného subjektu spôsobená ujma. Ak bola služba poskytnutá čiastočne a dohliadanému subjektu by vrátením celého poskytnutého plnenia vznikla škoda, vráti dohliadaný subjekt orgánu dohľadu pomernú časť poskytnutého plnenia. Odôvodnenie: Nevrátenie vzájomne poskytnutých plnení nemusí byť postačujúcim a spravodlivým usporiadaním zrušeného zmluvného vzťahu v situácií kedy protiplnenia neboli vo vzájomnej korelácií, napr. predaj sa uskutočnil na splátky a kúpna cena nebola uhradená. Zásadná pripomienka Odoslaná 12.7.2019 Detail
AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike) § 9 ods. 3 Odsek navrhujeme upraviť nasledovne: (3) Orgán dohľadu doručí zápisnicu podľa odseku 2 dohliadanému subjektu a určí lehotu, ktorá nesmie byť kratšia ako päť pracovných dní od doručenia zápisnice, na podanie písomného vyjadrenia k obsahu zápisnice. Odôvodnenie: Trojdňovú lehotu na podanie písomného vyjadrenia k obsahu zápisnice považujeme za príliš krátku. Treba tu zohľadniť čas, za ktorý sa dostane zápisnica o úkone dohľadu k príslušnému útvaru dohliadaného subjektu, ktorý je oprávnený sa danou úlohou zaoberať (preštudovanie zápisnice, zváženie podania písomného vyjadrenia a jeho následná príprava). Taktiež je relevantné, že pokiaľ bude zápisnica doručená príslušnému útvaru dohliadaného subjektu napr. v piatok alebo deň pred štátnym sviatkom, táto lehota sa do značnej miery skráti (v dôsledku dňa pracovného pokoja alebo štátneho sviatku), až do takej miery, že dohliadanému subjektu zostane na vyjadrenie menej ako jeden pracovný deň. Zásadná pripomienka Odoslaná 12.7.2019 Detail
AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike) §10 ods. 6 Navrhujeme upraviť lehotu na podanie námietok na 5 pracovných dní Odôvodnenie: Päťdňovú lehotu na podanie písomnej námietky k obsahu predbežného opatrenia považujeme za príliš krátku. Treba tu zohľadniť čas, za ktorý sa dostane predbežné opatrenie k príslušnému útvaru dohliadaného subjektu, ktorý je oprávnený sa danou úlohou zaoberať (preštudovanie predbežného opatrenia, zváženie podania písomnej námietky a jej následná príprava). Taktiež je relevantné, že pokiaľ bude predbežné opatrenie doručené príslušnému útvaru dohliadaného subjektu napr. v piatok alebo deň pred štátnym sviatkom, táto lehota sa do značnej miery skráti (v dôsledku dňa pracovného pokoja alebo štátneho sviatku), až do takej miery, že dohliadanému subjektu zostanú na vypracovanie písomnej námietky približne dva pracovné dni. Zásadná pripomienka Odoslaná 12.7.2019 Detail
AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike) §11 ods. 1 Navrhujeme odsek doplniť nasledovne: (1) Ak v dôsledku porušenia povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa dochádza k poškodzovaniu kolektívnych záujmov spotrebiteľov alebo poškodzovanie kolektívnych záujmov spotrebiteľov bezprostredne hrozí a účel nemožno dosiahnuť inak a v dôsledku porušenia hrozí závažná ujma na kolektívnych záujmoch spotrebiteľov, orgán dohľadu je oprávnený vyzvať dohliadaný subjekt, aby odstránil alebo zmenil obsah uverejnený na online rozhraní, zamedzil prístup spotrebiteľov k online rozhraniu alebo uverejnil upozornenie pre spotrebiteľov pristupujúcich k online rozhraniu. Odôvodnenie: Nariadenie 2017/2394 oprávňuje na vydanie predbežného opatrenia len v prípade, ak existuje riziko závažnej ujmy na kolektívnych záujmoch spotrebiteľov. Navrhujeme preto, aby táto podmienka zostala zachovaná. Zásadná pripomienka Odoslaná 12.7.2019 Detail
AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike) § 11 ods. 15 Navrhujeme odsek doplniť nasledovne: (15) Poskytovateľ služieb informačnej spoločnosti alebo registračná autorita pre doménu najvyššej úrovne .sk podľa odseku 10 písm. b) sú povinní vykonať opatrenie podľa odseku 10 písm. f) a odseku 12 v rozsahu v akom je to technicky možné bezodkladne po doručení príkazu súdu, ak v ňom nie je určené inak. Odôvodnenie: Uvedené navrhujeme zapracovať z dôvodu, ak súdny príkaz bude smerovať voči nesprávnemu poskytovateľovi služieb alebo voči poskytovateľovi služieb namiesto registračnej autority pre doménu najvyššej úrovne .sk, resp. naopak. V takomto prípade nebude povinný subjekt vedieť splniť uvedené opatrenie vymedzené v súdnom príkaze z titulu objektívnej technickej nemožnosti plnenia. Zásadná pripomienka Odoslaná 12.7.2019 Detail
AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike) § 11 ods. 16 Navrhujeme odsek doplniť nasledovne: (16) Náklady spojené s registrovaním domény podľa odseku 12 uhrádza poskytovateľovi služieb informačnej spoločnosti alebo registračnej autorite pre doménu najvyššej úrovne .sk podľa odseku 10 písm. b) orgán dohľadu podľa odseku 10 písm. c) do času, kým orgán dohľadu bude považovať registráciu domény orgánom dohľadu za opodstatnenú a nepožiada poskytovateľa služby informačnej spoločnosti alebo registračnú autoritu pre doménu najvyššej úrovne .sk o jej zrušenie. Odôvodnenie: Uvedené doplnenie navrhujeme za účelom upresnenia a sprecizovania daného ustanovenia. Zásadná pripomienka Odoslaná 12.7.2019 Detail
AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike) §10 ods. 1 Odsek navrhujeme doplniť nasledovne: (1) Orgán dohľadu môže vydať predbežné opatrenie, ak hrozí závažná ujma na kolektívnych záujmoch spotrebiteľov, ktorým dohliadanému subjektu nariadi, aby niečo vykonal, niečoho sa zdržal alebo niečo strpel, alebo ktorým nariadi zabezpečenie veci potrebnej na vykonanie dôkazov. Odôvodnenie: Nariadenie 2017/2394 oprávňuje na vydanie predbežného opatrenia len v prípade, ak existuje riziko závažnej ujmy na kolektívnych záujmoch spotrebiteľov. Navrhujeme preto, aby táto podmienka zostala zachovaná. Zásadná pripomienka Odoslaná 12.7.2019 Detail
AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike) § 7 ods. 9 Do § 7 navrhujeme doplniť o nový ods. 9 nasledovne: (9) Informácie alebo podklady získané orgánom dohľadu môže orgán dohľadu použiť iba na plnenie úloh podľa tohto zákona. Odôvodnenie: V záujme právnej istoty, navrhujeme explicitne zakotviť zásadu obmedzenia použitia získaných údajov len na účely dohľadu. Zásadná pripomienka Odoslaná 12.7.2019 Detail
AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike) §10 ods. 7 Navrhujeme, aby o námietkach nerozhodoval orgán dohľadu, ale odvolací orgán/nadradený/orgán. Odôvodnenie: Navrhované ustanovenie vylučuje akúkoľvek dvojinštančnosť konania o námietkach proti rozhodnutiu o uložení predbežného opatrenia. Zásadná pripomienka Odoslaná 12.7.2019 Detail