LP/2019/490 Obmena rádiolokačnej techniky VzS OS SR (stredný, malý a blízky dosah) Návrh medzivládnej dohody na realizáciu Obmeny rádiolokačnej techniky VzS OS SR (stredný, malý a blízky dosah) I. časť - neutajovaná

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: SEMOD-21/11-212/2019-OdRP
Podnet: na základe uznesenia č. 342/2018 vlády Slovenskej republiky
Zodpovedná inštitúcia: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gajdoš, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Časová náročnosť spracovania Štúdie uskutočniteľnosti zostavenou podľa Rámca na hodnotenie verejných investičných projektov v SR s bližšie špecifikovanými technickými parametrami jednotlivých druhov rádiolokátorov na základe potrieb OS SR s časovým plánom ich obstarania II. časť - utajovaná
Posledná zmena: 25.06.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/490
Dátum začiatku MPK: 18.06.2019
Dátum konca MPK: 24.06.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 18.06.2019
Ukončenie štádia: 18.06.2019
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 18.06.2019
Ukončenie štádia: 24.06.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 25.06.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)