LP/2019/485 Návrh na uzatvorenie Dodatku č. 1 k Dohode o financovaní medzi Európskou investičnou bankou a Slovenskou republikou (FI no. 84.550)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: MF/012675/2019-32
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kamenický, Ladislav, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Končiaci termín dostupnosti úverových zdrojov.
Posledná zmena: 26.06.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/485
Dátum začiatku MPK: 17.06.2019
Dátum konca MPK: 25.06.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 17.06.2019
Ukončenie štádia: 17.06.2019
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 17.06.2019
Ukončenie štádia: 25.06.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 26.06.2019
Ukončenie štádia: 26.06.2019
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 26.06.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)