LP/2019/479 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z ..... 2019 č. MF/006803/2019-32, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. decembra 2012 č. MF/026991/2012-321, ktorým sa ustanovuje denný limit zostatku finančných prostriedkov v hotovosti pre klientov Štátnej pokladnice v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: MF/006803/2019-32
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kamenický, Ladislav, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Zabezpečenie bezproblémového schvaľovacieho procesu s cieľom splniť navrhovaný termín nadobudnutia účinnosti oparenia.
Posledná zmena: 29.06.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/479
Dátum začiatku MPK: 14.06.2019
Dátum konca MPK: 26.06.2019

Štádia procesu

Začiatok štádia: 14.06.2019
Ukončenie štádia: 14.06.2019
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 14.06.2019
Ukončenie štádia: 26.06.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 27.06.2019
Ukončenie štádia: 28.06.2019
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 28.06.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie POV SR
Prebieha
Začiatok štádia: 29.06.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Pracovná komisia pre finančné právo pri MFSR (Stála pracovná komisia pre finančné právo pri Ministerstve financií Slovenskej republiky)