LP/2019/474 Akčný plán transformácie regiónu horná Nitra

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: 826/2019/OPP-34
Podnet: uznesenie vlády SR č.580/2018 bod C.1
Zodpovedná inštitúcia: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Raši, Richard
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Vypracovaniu Akčného plánu transformácie regiónu horná Nitra predchádzalo 17 veľkých pracovných stretnutí, z toho 3 rokovania s Európskou komisiou, 7 stretnutí Pracovnej skupiny pre prípravu Akčného plánu transformácie regiónu horná Nitra, množstvo menších rokovaní expertných pracovných skupín v hornonitrianskom kraji, ako aj návštev jednotlivých zainteresovaných subjektov zo strany spoločnosti PWC ako spracovateľa akčného plánu. Uskutočnili sa aj nespočetné neformálne pracovné stretnutia, či už na úrovni samospráv, ale aj na našom Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Uskutočnilo sa 5 podujatí pre verejnosť, tzv. verejné híringy, v Handlovej, Novákoch, Bojniciach, Prievidzi a Partizánskom, na ktorých bol predstavený akčný plán širokej verejnosti a na ktorých ho bolo možné aj priamo pripomienkovať. V mesiacoch apríl a máj 2019 sa konali dve kolá neformálnych pripomienok členmi Pracovnej skupiny pre prípravu Akčného plánu transformácie regiónu horná Nitra, ktorá je postavená na participatívnom princípe. V rámci všetkých týchto rokovaní a stretnutí prišlo 150 pripomienok od 20 zainteresovaných subjektov (neformálne pripomienkovania). Všetky adekvátne pripomienky, podnety a návrhy boli už zapracované.
Posledná zmena: 01.07.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/474
Dátum začiatku MPK: 12.06.2019
Dátum konca MPK: 18.06.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 12.06.2019
Ukončenie štádia: 12.06.2019
Vlastník aktivity: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 12.06.2019
Ukončenie štádia: 18.06.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 19.06.2019
Ukončenie štádia: 28.06.2019
Vlastník aktivity: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 28.06.2019
Ukončenie štádia: 01.07.2019
Vlastník aktivity: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Prebieha
Začiatok štádia: 01.07.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)