LP/2019/471 Koncepcia Stratégie rozvoja miestnej a regionálnej kultúry a kultúry národnostných menšín Slovenskej republiky do roku 2030

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: MK-3433/2019-320/8268
Podnet: Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2016-2020
Zodpovedná inštitúcia: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Laššáková, Ľubica
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: úlohy štátnej kultúrnej politiky
Posledná zmena: 18.06.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/471
Dátum začiatku MPK: 11.06.2019
Dátum konca MPK: 17.06.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 11.06.2019
Ukončenie štádia: 11.06.2019
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 11.06.2019
Ukončenie štádia: 17.06.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 18.06.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)