LP/2019/46 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Pridať
ZÁKON
z ............... 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
ZSPS (Zväz stavebných podnikateľov Slovenska) K bodu 34 K bodu 34 - Termíny na podanie žiadostí žiadame upraviť nasledovne: 1. V § 15 ods. 2 písm. c) zákona č. 150/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov žiadame termín upraviť nasledovne: „ c) od 15. januára do 30. júna príslušného kalendárneho roka, ak ide o účel podľa § 6 ods. 1 písm. b), f) a g) pre žiadateľa podľa § 7 ods. 1 písm. g),“ 2. V § 15 sa odsek 2, ktoré sa dopĺňa písmenom f) žiadame termín upraviť nasledovne: „f) od 15. januára do 30. júna príslušného kalendárneho roka, ak ide o účel podľa § 6 ods. 1 písm. h).“. Odôvodnenie: ŠFRB má na posúdenie každej žiadosti zákonom stanovenú lehotu max. 110 dní odo dňa doručenia žiadosti a zároveň o každej žiadosti musí rozhodnúť do 31. 12. príslušného kalendárneho roka. Nami požadovaná úprava termínov umožní predĺžiť lehotu na predkladanie žiadostí právnickým osobám (od 15. 1. príslušného kalendárneho roka) a zároveň vytvorí priestor pre objektívne a transparentné posúdenie žiadostí podnikateľských subjektov z pohľadu ŠFRB (do 30. 6. príslušného kalendárneho roka). Zásadná pripomienka Odoslaná 27.2.2019 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. I k bodu 22 (§ 11 ods. 4) V odseku 4 žiadam vypustiť druhú vetu z týchto dôvodov: 1. Vznik nových spoločných častí bytového domu alebo nových spoločných zariadení bytového domu, vrátane práva ich výlučného užívania, upravuje § 19 ods. 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vlastníctve bytov“). Prijímanie rozhodnutia o zmluve o vstavbe alebo nadstavbe novej spoločnej časti domu a nového spoločného zariadenia domu, ktorými vznikajú nové spoločné časti domu a nové spoločné zariadenia domu upravuje § 14b ods. 2 písm. e) zákona o vlastníctve bytov, podľa ktorého je na prijatie takéhoto rozhodnutia potrebný súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Navrhovanú právnu úpravu, ktorá bude vyžadovať iné kvórum na súhlas vlastníkov s vybudovaním nových spoločných častí domu a spoločných zariadení domu (navyše len u tých, ktorí budú mať právo výlučného užívania), možno považovať za neodôvodnenú nepriamu novelu zákona o vlastníctve bytov, čo je v rozpore s čl. 9 ods. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR. 2. Podľa § 19 ods. 8 zákona o vlastníctve bytov môže nová spoločná časť domu alebo nové spoločné zariadenie domu vzniknúť len na základe zmluvy o vstavbe alebo zmluvy o nadstavbe. Vstavbu možno realizovať len stavebnými úpravami podľa § 139b ods. 5 písm. c) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, pri ktorých sa zachováva vonkajšie pôdorysné aj výškové ohraničenie stavby. Nadstavbou sa podľa § 139b ods. 5 písm. a) stavebného zákona rozumejú stavebné úpravy, ktorými sa stavba zvyšuje. Iný spôsob vzniku nových spoločných častí bytového domu a nových spoločných zariadení bytového domu zákon o vlastníctve bytov neupravuje. Ako vyplýva z dôvodovej správy k tomuto ustanoveniu, ide hlavne o nové balkóny alebo lodžie. Ak by tieto nové balkóny alebo lodžie mali vzniknúť napríklad prístavbou (teda zmenami dokončenej stavby podľa § 139b ods. 5 písm. b) stavebného zákona, ktorými sa stavby pôdorysne rozširujú a ktoré sú navzájom prevádzkovo spojené s doterajšou stavbou), takéto stavebné úpravy nemožno subsumovať pod pojem vstavba alebo nadstavba. Z uvedeného dôvodu by sa na výstavbu nových balkónov, resp. lodžií mala uzatvoriť zmluva o výstavbe podľa § 21 a nasl. zákona o vlastníctve bytov. Zmluvu o výstavbe však musia uzavrieť všetci vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome ako budúci spoluvlastníci týchto nových spoločných častí domu. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.2.2019 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh je potrebné zosúladiť s prílohou č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR (napríklad v čl. I na konci novelizačných bodov 4, 9 a 32 bodku uviesť aj za úvodzovkami, v bode 5 § 6 ods. 9 prvej vete slová „aspoň 6“ nahradiť slovami „aspoň šesť“, v bode 14 slová „odseku 9“ nahradiť slovami „ods. 9“, v bode 15 vypustiť slová „za slová „tretieho bodu“ vkladá čiarka a“ ako nadbytočné, v bode 16 za slová „ods. 10“ vložiť slová „úvodnej vete“, v bode 18 § 10 ods. 11 písm. b) prvom bode slová „ods. 10“ nahradiť slovami „odseku 10“, v súvislosti s vložením nového odseku 12 do § 10 je potrebné upraviť vnútorný odkaz v § 18 ods. 2 písm. a), v bode 23 slová „sa v prvej vete“ nahradiť slovami „prvej vete sa“, v bode 32 § 14c ods. 1 na začiatok písmena d) vložiť slová „sa žiadateľ zaviaže, že“, v § 14c ods. 4 slová „verejných zdrojov“ nahradiť slovami „verejných prostriedkov“, za účelom zosúladenia s terminológiou zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, odkaz 33b nahradiť odkazom 34 vrátane príslušnej poznámky pod čiarou a v poznámke pod čiarou slovo „Napr.“ nahradiť slovom „Napríklad“, v bode 36 slová „§ 15 ods. 8 a ods. 13“ nahradiť slovami „§ 15 ods. 8 a 13“, v bode 38 za slová „tieto slová“ vložiť dvojbodku, bod 40 preformulovať takto: „40. V § 18 ods. 2 písm. d) sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou.“, v bode 41 úvodnej vete slová „f), g) a h)“ nahradiť slovami „f) až h)“, v bode 44 § 19 ods. 2 písm. b) slová „pre podanie“ nahradiť slovami „na podanie“, v bode 45 § 23c ods. 1 za slová „ods. 12“ vložiť slová „v znení účinnom od 1. januára 2020“ a za slovo „uzatvorené“ vložiť slová „podľa predpisov účinných“). Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.2.2019 Detail
ZBHS (Združenie bytového hospodárstva na Slovensku) nad rámec návrhu zákona Navrhujeme doplniť v §16 ods. 2 nové písmeno l): l) záväzok žiadateľa podľa § 7 ods. 1 písm. b), c), f) a g) na zabezpečenie správy bytového domu správcom, 12)ktorý je zapísaný v zozname správcov podľa osobitného predpisu, 13aa počas trvania zmluvného vzťahu. - doterajšie písm. l) a m) označiť ako m) a n) Odôvodnenie: účelom navrhovanej úpravy je zabezpečiť náležitú odbornú starostlivosť o nehnuteľnosti postavené, alebo obstarané s podporou ŠFRB. Na jednotlivé účely podľa § 6 zákona vynakladá štát nemalé finančné prostriedky, pričom v súčasnosti nie je žiadnym spôsobom legislatívne určená povinnosť žiadateľov podľa § 7, ods. 1 písm. b), c), f) a g) zabezpečiť minimálne po dobu trvania zmluvného vzťahu so ŠFRB riadnu starostlivosť o nehnuteľnosť odborne spôsobilou fyzickou, alebo právnickou osobou. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.2.2019 Detail
APZ (Asociácia priemyselných zväzov) bod 34 Termíny na podanie žiadostí žiadame upraviť nasledovne: 1. V § 15 ods. 2 písm. c) zákona č. 150/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov žiadame termín upraviť nasledovne: „ c) od 15. januára do 30. júna príslušného kalendárneho roka, ak ide o účel podľa § 6 ods. 1 písm. b), f) a g) pre žiadateľa podľa § 7 ods. 1 písm. g),“ 2. V § 15 sa odsek 2, ktoré sa dopĺňa písmenom f) žiadame termín upraviť nasledovne: „f) od 15. januára do 30. júna príslušného kalendárneho roka, ak ide o účel podľa § 6 ods. 1 písm. h).“. Odôvodnenie: ŠFRB má na posúdenie každej žiadosti zákonom stanovenú lehotu max. 110 dní odo dňa doručenia žiadosti a zároveň o každej žiadosti musí rozhodnúť do 31. 12. príslušného kalendárneho roka. Nami požadovaná úprava termínov umožní predĺžiť lehotu na predkladanie žiadostí právnickým osobám (od 15. 1. príslušného kalendárneho roka) a zároveň vytvorí priestor pre objektívne a transparentné posúdenie žiadostí podnikateľských subjektov z pohľadu ŠFRB (do 30. 6. príslušného kalendárneho roka). Zásadná pripomienka Odoslaná 27.2.2019 Detail
APZ (Asociácia priemyselných zväzov) bod 18 V navrhovanom znení § 10 ods. 11 navrhujeme preformulovať podmienku bodu 2. tak, že sa odstráni obmedzenie maximálnej výšky príjmu domácnosti, navrhované na päťnásobok životného minima alebo sa umožní žiadateľovi, aby mohol prenajať aspoň 50 % nájomných bytov bez príjmového obmedzenia. Odôvodnenie: V súčasnosti na trhu absentujú možnosti lacnejšieho bývania, ktoré by bolo dostupné pre zamestnancov ale zároveň je dôležité, aby tu neboli nastavené podmienky, ktoré by na základe výšky príjmu znemožnili získať ubytovanie pre zamestnancov s priemerným príjmom. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.2.2019 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. I k bodu 43 (§ 18 ods. 7) V navrhovanom znení odporúčam doplniť, za akých podmienok je možné predčasné splatenie poskytnutého úveru, ak bola podpora poskytnutá na obstaranie ubytovacieho domu podľa § 6 ods. 1 písm. h). Uvedené navrhujem z dôvodu jednoznačnosti a zrozumiteľnosti návrhu a v nadväznosti na odôvodnenie uvedené v osobitnej časti dôvodovej správy k tomuto ustanoveniu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.2.2019 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. I k bodu 5 (§ 6 ods. 9 a 10) Žiadam vypustiť odsek 10. Keďže ubytovacie bunky v ubytovacom dome nebudú vo vlastníctve jednotlivých vlastníkov, ale ubytovací dom bude predmetom vlastníctva ako celok, nemá predmetné ustanovenie, ktorým sa vymedzujú spoločné časti a spoločné zariadenia ubytovacieho domu, opodstatnenie. Taktiež ani z obsahu návrhu nevyplýva potreba definovať tieto pojmy. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.2.2019 Detail
APZ (Asociácia priemyselných zväzov) bod 5 V § 6 ods. 9 navrhujeme bližšie špecifikovať alebo primerane zmeniť podmienku dlhodobého ubytovania v ubytovacom dome v trvaní aspoň 6 mesiacov. Zamestnávateľ nemá nástroje na to, aby dokázal zabezpečiť, že zamestnanec ostane v ubytovacom dome aspoň 6 mesiacov. Rovnako navrhujeme rozšírenie podpory na obnovu bytovej budovy aj na ubytovacie domy. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.2.2019 Detail
APZ (Asociácia priemyselných zväzov) Nad rámec návrhu zákona V § 10 ods. 5 a 6 navrhujeme zmeniť výšku veku a výšku príjmu žiadateľov tak, aby do poskytnutia podpory boli zahrnutí aj žiadatelia starší ako 35 rokov a rovnako žiadatelia, ktorých príjem presahuje štvornásobok životného minima. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.2.2019 Detail
SVSLPRK (Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity) čl. I Plne podporujem vecný zámer zákona, aj s prihliadnutím na doposiaľ nepublikovaný poslanecký návrh zákona PT 12136 s poukazom na uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 0525/2018 k Informácii o opatreniach na posilnenie uplatnenia marginalizovaných skupín na trhu práce, odporúčam nastaviť minimálne v návrhu zákona(nový § 14c) tak aj v návrhu vyhlášky (napríklad v jej § 6) opatrenia, vzhľadom ku skutočnosti že novelizačné body 3. a 5. zakladajú ako možný zdroj podpory segmentu ubytovacích domov prestavbu bytových/nebytových domov: a) ochranné opatrenia, aby nedochádzalo v prípade prestavby k nútenému vysťahovaniu osôb zo zraniteľných skupín (§ 2 ods. 9 zákona č. 448/2008 Z. z.) b) preferenčné hľadisko najmä v prípade žiadateľov, neziskových organizácii alebo právnických osôb, ak ubytovací dom bude slúžiť na ubytovanie pracovníkov zo zraniteľných skupín (teda bude podporovať zamestnanosť zraniteľných skupín). Súčasne odporúčam preskúmať, či zavedenie novej kategórie „ubytovacieho domu“ súčasne negeneruje právne podmienky s poukazom na regulačnú pôsobnosť zákona č. 355/2007 Z. z. minimálne pre príslušnú úpravu vyhlášky č. 259/2008 Z. z.(kategória jednoduchých ubytovacích zariadení). Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.2.2019 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K čl. I bod 5 V § 6 ods. 9 je definovaná ubytovacia miestnosť ako obytná miestnosť podľa osobitného predpisu, pričom odkazuje na § 43b ods. 5 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon). Stavebný zákon v tomto ustanovení uvádza, že „Obytná miestnosť je miestnosť, ktorá svojím stavebnotechnickým riešením a vybavením spĺňa podmienky na trvalé bývanie.“. Zastávame názor, že ak pojmy „ubytovacia miestnosť“ a „obytná miestnosť“ majú totožný obsah, je zbytočné zavádzať predkladanou novelou nový pojem a používať je potrebné pojem už zaužívaný v právnom poriadku, t. j. obytná miestnosť. Pripomienka je legislatívno-technická. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.2.2019 Detail
Verejnosť (Verejnosť) K § 10 ods. 10 písm. c) bod 1 Upraviť znenie tak, aby sa žiadateľ zaviazal, že zachová nájomný charakter bytov časovo neobmedzene. Odôvodnenie: V dôvodovej správe k návrhu sa konštatuje, že Slovensko má nízky podiel nájomných bytov. Z uvedeného dôvodu štát vytvára podmienky pre ich podporu. Ak je cieľom štátnej bytovej politiky podpora nájomného bývania, potom musí vznikať nájomný sektor, ktorý ním ostane navždy a nebude do budúcna existovať možnosť ho odpredať a teda neopakovať chyby masovej privatizácie bytového fondu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.2.2019 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Všeobecne k návrhu Návrhom zákona predkladateľ zavádza nové účely podpory Štátnym fondom rozvoja bývania. Z informácií zverejnených Štátnym fondom rozvoja bývania vo výročných správach je zrejmé, že nie všetky účely definované v § 6 zákona sú však reálne v praxi využívané (napr. § 6 ods.1 písm. d) a e)). S cieľom zefektívnenia činnosti a smerovania podpory štátu v oblasti bývania by bolo vhodné zrušiť tie účely, ktoré sú dlhodobo nevyužívané a teda neopodstatnené. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.2.2019 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Čl. I bodu 41 V úvodnej vete odporúčame slová „f), g) a h)“ nahradiť slovami „f) až h)“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.2.2019 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne V návrhu je potrebné zaviesť podmienku zachovania nájomného charakteru bytov pri odpredaji bytových domov, pri ktorých bolo obstaranie alebo výstavba podporená z verejných zdrojov. Platná právna úprava určuje podmienku zachovania nájomného charakteru podporených bytov minimálne 20 rokov alebo počas doby splatnosti úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Ak však dôjde k odpredaju bytového domu s nájomnými bytmi novému vlastníkovi, nájomný charakter bytov by mal byť zachovaný. Ani po viacerých novelách zákona nebola zrušená možnosť odpredaja bytov do osobného vlastníctva. Možnosť odpredaja týchto bytov môže zvyšovať podiel vlastníckeho bývania a znižovať tak dostupnosť nájomného bývania. Táto podmienka sa nevzťahuje na nový typ tzv. ubytovacieho domu, ktorý návrh zavádza do praxe. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.2.2019 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) k novelizačnému bodu 22 navrhujeme doplniť nasledovne: „(4) Podporu na modernizáciu bytového domu podľa § 6 ods. 5 písm. d) možno poskytnúť na vybudovanie nových spoločných častí bytového domu a spoločných zariadení bytového domu. Ak právo výlučne využívať nové spoločné časti bytového domu a spoločné zariadenia bytového domu budú mať len niektorí vlastníci bytov alebo nebytových priestorov v bytovom dome, vyžaduje sa k ich vybudovaniu súhlas týchto vlastníkov. V prípade ak vlastníci bytového domu rozhodnú o vybudovaní novej spoločnej časti (balkóny a lodžie) alebo spoločného zariadenia (nové výťahy), môžu sa dobudovávať postupne na základe rozhodnutia vlastníkov v jednom rade bytového domu alebo v jednom vchode bytového domu. Podporu na modernizáciu bytového domu možno poskytovať postupne na ucelené sekcie alebo vstupu bytového domu.“ Odôvodnenie: ide o rozšírenie možnosti dobudovávať postupne spoločné časti a spoločné zariadenia bytového domu. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.2.2019 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Beriem na vedomie, že prijatím návrhu nevzniknú nové požiadavky na rozpočet verejnej správy a financovanie návrhu bude zabezpečené v rámci rozpočtu Štátneho fondu rozvoja bývania na príslušný rozpočtový rok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.2.2019 Detail
Klub 500 (Klub 500) Všeobecne Žiadame do zákona doplniť osobitný režim poskytovania podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) pre zamestnávateľov, ktorí obstarajú nájomné byty na účely nájomného bývania pre zamestnancov (viazaný na pracovný pomer zamestnancov) s podmienkami: • maximálna výška úveru na obstaranie nájomného bytu: 80.000 eur / byt, • ročná úroková sadzba: 1 %, • zachovanie nájomného charakteru bytov: po dobu splatnosti úveru, najmenej po dobu 20 rokov, • doba poskytnutia úveru: na 30 rokov, • maximálny podiel úveru z obstarávacej ceny: 95 %, • maximálna podlahová plocha bytu: 100 m2, • priemerná podlahová plocha bytov v dome: 85 m2, • priemerný oprávnený náklad stavby na 1 m2 podlahovej plochy bytu: neobmedzené, • mesačný príjem obyvateľov: neobmedzované, • neviazať poskytnutie úveru len na určité územia s výstavbou priemyselných parkov – t. j. pre navrhovaný osobitný režim vypustiť podmienku, ktorá je v súčasnosti v § 10 ods. 13 zákona, pričom nepovažujeme za postačujúcu zmenu v zákone, ktorú navrhlo Ministerstvo dopravy a výstavby SR (MDaV SR) pre všeobecný režim poskytovania podpory, a to, že okrem území s priemyselnými parkami doplní aj možnosť stavať v obci, v ktorej je prevádzka právnickej osoby s minimálne 500 zamestnancami. V návrhu MDaV SR vidíme problém v tom, že podniky majú záujem stavať nielen v obciach, ale aj mimo obce, a zároveň nájomné bývanie pre podnik nemusí byť automaticky v obci, v ktorej sa nachádza prevádzka. • umožniť podávanie žiadosti o úver priebežne počas celého roka, nie len v určitom období. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.2.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) k bodu 3 § 6 ods. 1 písm. h) 2. Ustanovenie bodu 3 znenie písmena h) v § 6 ods. 1 navrhujeme uviesť ako bod 2 novely , kde znenie tohto písmena navrhujeme uviesť ako znenie nového písmena c) § 6 ods. 1, ktoré sa vkladá za písmeno b) a to z dôvodu, že znenia písmen a) a b) upravujú „obstaranie bytu“ a „obstaranie nájomného bytu“, teda ustanovenie o „obstaraní ubytovacieho domu“ by malo nasledovať za týmito ustanoveniami, o to viac, že navrhované ustanovenie § 6 ods. 1 písm. f) a g) odkazuje na navrhované znenie písmena h) (pričom § 6 ods. 1 písm. f) a g) navrhovaného znenia odkazuje aj na ustanovenie písmena b)), teda ide o ustanovenie, na znenie ktorého môžu nadväzovať znenia ustanovení, ktoré sú uvedené v ustanoveniach písmen za ním uvádzaných. Označenia písmen c) až g) navrhujeme zmeniť na označenie písmen d) až h). Znenie bodu 2 novely navrhujeme uviesť ako znenie bodu 3, pričom je potrebné uviesť, že sa menia na znenia písmen g) a h) (v súlade so zmenou označenia týchto písmen vykonanou v nami navrhovanom bode 2). Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.2.2019 Detail