LP/2019/46 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy


Pridať
ZÁKON
z ............... 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: