LP/2019/459 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. I Vložiť nový bod 6, ktorý znie: „6. V § 11 sa odsek 5 dopĺňa písmenom f), ktoré znie: „f) oznámenie alebo sprístupnenie daňového tajomstva orgánom činným v trestnom konaní alebo Policajnému zboru.“.“ Doterajšie označenie dotknutých bodov návrhu sa prečísluje. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Odôvodnenie: zákonom č. 267/2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, došlo s účinnosťou od 01. 01. 2018 k podstatnej zmene právnej úpravy daňového tajomstva. Podľa právnej úpravy daňového tajomstva účinnej do 31. 12. 2017 boli podľa § 11 ods. 4 daňového poriadku osobami oprávnenými oboznamovať sa s daňovým tajomstvom aj subjekty taxatívne uvedené v § 11 ods. 6, v ktorom bolo v písmene j) priamo uvedené (bez určenia ďalších podmienok), že za porušenie daňového tajomstva sa nepovažovalo jeho oznámenie alebo sprístupnenie orgánom činným v trestnom konaní a Policajnému zboru. Od 01. 01. 2018 však už táto právna úprava nie je účinná, pričom nová právna úprava už takúto „výnimku“ z daňového tajomstva taxatívne v daňovom poriadku nevymedzuje. Všetky taxatívne vymedzené „výnimky“ boli nahradené novou, všeobecnou právnou úpravou, podľa ktorej sa (§ 11 ods. 4 daňového poriadku) daňové tajomstvo oznámi (napr. písomne, telefonicky) alebo sprístupní (napr. osobne pri nazretí do spisu, alebo zaslaním kópii listín obsahujúcich daňové tajomstvo) tomu, kto preukáže oprávnenosť na oznámenie alebo sprístupnenie daňového tajomstva vyplývajúcu z plnenia jeho úloh podľa daňového poriadku, osobitných predpisov alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. Podľa dôvodovej správy pritom daňové tajomstvo poskytuje (oznamuje alebo sprístupňuje) orgán štátnej správy v oblasti daní poplatkov a colníctva, v praxi to je najčastejšie správca dane (napr. daňový úrad). V súvislosti s uvedenou právnou úpravou a jej aplikáciou v praxi sa dňa 20. 02. 2018 uskutočnilo pracovné stretnutie prezidenta Policajného zboru, zástupcov Prezídia Policajného zboru s prezidentom finančnej správy, riaditeľom Kriminálneho úradu finančnej správy a zástupcami Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky vo veci novej právnej úpravy týkajúcej sa daňového tajomstva účinnej od 01. 01. 2018. Na základe záverov z uvedeného pracovného stretnutia bolo okrem iného dohodnuté, že spôsob zasielania žiadostí jednotlivým príslušným správcom dane uplatňovaný do 31. 12. 2017 sa meniť nebude a Policajný zbor spracuje usmernenie k postupu útvarov Policajného zboru v trestnom konaní a v odhaľovaní trestnej činnosti pri zasielaní žiadostí o oznámenie a sprístupnenie daňového tajomstva podľa novej právnej úpravy daňového poriadku vrátane vzorov týchto žiadostí, ktoré bude poskytnuté aj Finančnému riaditeľstvu Slovenskej republiky, aby bola zabezpečená bezproblémová spolupráca. Predmetné usmernenie bolo spracované (aj za spolupráce zástupcov Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky) a zaslané osobným listom prezidenta Policajného zboru zo dňa 20. 03. 2018 prezidentovi finančnej správy. I napriek tomu zo strany niektorých orgánov finančnej správy je spochybňovaná oprávnenosť Policajného zboru na oznámenie alebo sprístupnenie daňového tajomstva, alebo je požadované podrobnejšie zdôvodňovanie žiadostí Policajného zboru. Z dôvodu opätovných problémov pri poskytovaní daňového tajomstva Policajnému zboru sa 18. 01. 2019 uskutočnilo pracovné stretnutie na odbore boja proti podvodom Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky, kde bolo prezentované už spomenuté spoločne vyrokované metodické usmernenie a vzory žiadostí. Napriek tomu nedošlo k jednoznačnej dohode a stretnutie bolo ukončené so záverom, že Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky požiada o vyjadrenie príslušný odbor daňovej metodiky Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky. Zo zaslaného stanoviska vyplýva, že v súvislosti so žiadosťami Policajného zboru o oznámenie, resp. sprístupnenie daňového tajomstva nie je sporné, že žiadajúci útvar Policajného zboru je v súvislosti s plnením jeho úloh orgánom oprávneným na oznámenie alebo sprístupnenie daňového tajomstva, avšak zároveň, že každú žiadosť o oznámenie daňového tajomstva je potrebné posudzovať individuálne a pri vzniknutých pochybnostiach sa nevylučuje, aby príslušný útvar Policajného zboru bol vyzvaný na doplnenie žiadosti o označenie konkrétnej úlohy vo väzbe na žiadaný rozsah údajov. V prípade Policajného zboru, ako ozbrojeného bezpečnostného zboru plniaceho úlohy na úseku ochrany života, zdravia a majetku, by úlohou orgánov finančnej správy nemalo byť posudzovanie konkrétnych dôvodov a presného účelu, pre ktorý sa údaje o daňovom tajomstve žiadajú. Skôr naopak, uvádzanie presného dôvodu môže, najmä v činnosti služby kriminálnej polície pri odhaľovaní trestnej činnosti a zisťovaní páchateľov, spôsobiť neželané prezradenie operatívneho záujmu a tým podstatne sťažiť až zmariť plnenie úloh Policajného zboru pri odhaľovaní trestných činov a zisťovania ich páchateľov. Zároveň presné špecifikovanie účelu (napr. uvedením konkrétneho označenia trestného činu) je mnohokrát nemožné, nakoľko ešte nie je presne známa trestnoprávna kvalifikácia podozrenia z trestného činu (napr. vo vzťahu k výške škody a pod.). Z uvedených dôvodov navrhujeme predmetné doplnenie, pričom ide v podstate o navrátenie do právneho stavu účinného do 31. 12. 2017, kedy problémy identifikované neboli. Taktiež ide o potrebu dosiahnutia vyváženia právneho poriadku, aby sa nesťažovalo dosahovanie cieľov iným právnym predpisom. Táto úprava tiež vo svojej podstate zjednoduší činnosť správcom dane a orgánom finančnej správy, nakoľko odpadne potreba skúmania žiadostí Policajného zboru z hľadiska ich vecnej oprávnenosti tak, ako sa tomu deje v súčasnosti, kedy orgány finančnej správy posudzujú oprávnenosť žiadostí Policajného zboru. Ide o jednoznačné deklarovanie sprístupňovania daňového tajomstva bez potreby skúmania oprávnenosti zo strany finančnej správy. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.6.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. I Vložiť nové body 12 a 13, ktoré znejú: „12. Doterajší text § 19a sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie: „(2) Súhrnný protokol podľa odseku 1 vyhotoví finančné riaditeľstvo na základe písomnej žiadosti orgánov činných v trestnom konaní, služby finančnej polície a služby kriminálnej polície.“ 13. V § 23 ods. 1 sa za slová „alebo vyšetrenia veci podľa osobitných predpisov22a),“ vkladajú slová „do informácií o oznámení alebo sprístupnení daňového tajomstva Policajnému zboru alebo orgánom činným v trestnom konaní,“.“ Doterajšie označenie dotknutých bodov návrhu sa prečísluje. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Odôvodnenie: súhrnný protokol o navzájom prepojených transakciách daňových subjektov, ktoré by preukázalo porušenie alebo obchádzanie nielen daňových predpisov, je významný zdrojom informácií pre orgány činné v trestnom konaní alebo pri odhaľovaní trestných činov a zisťovaní ich páchateľov policajtmi služby finančnej polície a služby kriminálnej polície. Pripomienka k bodu 13 je predložená na základe dohody z rozporového konania k návrhu zákona o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, konaného dňa 23. 08. 2018 na Ministerstve financií SR. Ministerstvo financií SR ako predkladateľ a Ministerstvom vnútra SR ako pripomienkujúci subjekt sa dohodli, že k pripomienke týkajúcej sa úpravy sprístupnenia informácie Policajnému zboru alebo orgánom činným v trestnom konaní pri poskytovaní daňového tajomstva ustúpi, resp. nebude trvať na zásadnej pripomienke a gestor daňového poriadku deklaroval, že pripomienke vyhovie pri najbližšej novele daňového poriadku. Preto si podľa dohody uplatňujeme nasledovnú pripomienku k návrhu. V podstate ide o precizovanie nesprístupňovania informácií daňovému subjektu o tom, že je predmetom plnenia úloh Policajného zboru a orgánov činných v trestnom konaní bez potreby skúmania dôvodov zmarenia ich činnosti pri sprístupnení takýchto informácií daňovému subjektu. Zavádza sa obligatórny zákaz sprístupňovania informácií daňovému subjektu o činnosti Policajného zboru a orgánov činných v trestnom konaní. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.6.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) predkladacej správe a tiež k dôvodovej správe – všeobecnej časti V predkladacej správe a tiež v dôvodovej správe – všeobecnej časti doplniť súlad návrhu zákona s nálezmi Ústavného súdu SR. Pripomienka podľa čl. 19 ods. 2 v spojení s čl. 37 ods. 1 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.6.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. I Vložiť nový bod 18, ktorý znie: „18. V § 44 ods. 4 písm. d) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „alebo Policajného zboru v súvislosti s odhaľovaním trestných činov a zisťovaní ich páchateľov.“. Doterajšie označenie dotknutých bodov návrhu sa prečísluje. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Odôvodnenie: pripomienka je rovnako ako pripomienka č. 4 predložená na základe dohody z rozporového konania (avšak nebola omylom zahrnutá v zápise z predmetného rozporového konania). Opätovná daňová kontrola, resp. jej výsledky sú potrebné aj pri odhaľovaní trestnej činnosti a zisťovaní ich páchateľov, najmä daňovej trestnej činnosti, financovania terorizmu a ostatnej ekonomickej trestnej činnosti, vykonávanom na základe zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, t.j. aj v tzv. mimoprocesnej činnosti Policajného zboru v boji proti trestnej činnosti. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.6.2019 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 4. K čl. I bodu 18 návrhu zákona – zásadná pripomienka (PKS) V § 46 ods. 10 navrhujeme znenie poslednej vety nahradiť nasledovným znením: „Ak ide o daňovú kontrolu závislých osôb, ktoré určujú základ dane podľa osobitného predpisu,36b) druhostupňový orgán môže lehotu podľa prvej vety pred jej uplynutím na základe písomného odôvodnenia z dôvodu mimoriadnej zložitosti alebo inej závažnej okolnosti predĺžiť najviac o 12 mesiacov.“. Odôvodnenie: Predlžovanie daňovej kontroly nemôže byť spôsobené čisto subjektívnymi faktormi na strane správcu dane. Je potrebné posilniť ochranu daňovníka v prípade neprimerane dlhých daňových kontrol. Preto by mali byť taxatívne vymedzené dôvody, pre ktoré môže Finančné riaditeľstvo SR predĺžiť lehotu na ukončenie daňovej kontroly. Navyše, toto rozhodnutie by malo byť preskúmateľné. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.6.2019 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 6. K čl. I bodu 30 návrhu zákona - zásadná pripomienka (PKS) V § 68 ods. 3 piatej vete navrhujeme znenie piatej vety nahradiť nasledovným znením: „O priebehu a o výsledkoch dokazovania správca dane spíše s daňovým subjektom zápisnicu podľa § 19, a to aj opakovane; správca dane vydá rozhodnutie do troch mesiacov od uplynutia lehoty určenej správcom dane podľa prvej vety.“. Odôvodnenie: Navrhujeme ponechať ustanovenie o povinnosti správcu dane spísať s daňovým subjektom zápisnicu o vykonaných dôkazoch a ich vyhodnotení. V opačnom prípade sa daňový subjekt o týchto skutočnostiach dozvie až z vydaného rozhodnutia, čo je v rozpore s viacerými zásadami vedenia kontroly a dokazovania v daňovom konaní (pri správe daní). Samotné sprecizovanie ustanovenia o vydaní rozhodnutia nemôže mať vplyv na vyššie uvedenú povinnosť správcu dane a jej vypustenie. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.6.2019 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 5. K čl. I bodu 20 návrhu zákona – zásadná pripomienka (PKS) V § 52 ods. 15 písmene a) navrhujeme vypustiť slová: „dátum narodenia“. Odôvodnenie: Navrhujeme vypustiť dátum narodenia zo zoznamu zverejňovaných informácií. IČO živnostníka je dostatočným identifikačným údajom, ktorý je dostatočne určitý a zrejmý. V záujme ochrany osobných údajov fyzických osôb je potrebné zverejňovať minimum údajov, pri zachovaní účelu, na ktorý sa zoznam zo strany finančnej správy zverejňuje. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.6.2019 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 7. K čl. II bodu 9 návrhu zákona - obyčajná pripomienka (PKS) K § 20 ods. 1 poslednej vete. Navrhujeme ponechať platné a účinné znenie § 20 ods. 1 zákona č. 78/1992 Zb. bez zmeny. Odôvodnenie: Daňový poradca, ktorý vykonáva svoju činnosť aj ako fyzická osoba, aj v mene právnickej osoby, by tak duplicitne odvádzala poistné, čo by viedlo k zbytočnému zvýšeniu nákladov a zároveň znevýhodneniu poradcov, ktorí svoju činnosť vykonávajú v mene právnickej osoby aj ako fyzické osoby. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.6.2019 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 8. K čl. III bodu 9 návrhu zákona - obyčajná pripomienka (PKS) V § 18cf ods. 2 navrhujeme slovo „januáru“ nahradiť slovom „júnu“. V § 18cf ods. 3 navrhujeme slovo „marca“ nahradiť slovom „augusta“. Odôvodnenie: Navrhujeme zvážiť posunutie dátumov z dôvodu schválenia novely zákona z 19. júna 2019, ktorým sa dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov. Máme za to, že navrhovaná doba nastavená v návrhu zákona nie je dostatočne dlhá na splnenie si povinností vyplývajúcich z ods. 2 a 3 § 18cf návrhu zákona. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.6.2019 Detail
AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike) Bodu 1 Navrhujeme doplniť bod 1. návrhu nasledovne: „(5) Správca dane vykonáva úkony pri správe daní aj z vlastného podnetu, ak sú splnené zákonné podmienky pre vznik alebo existenciu daňovej pohľadávky.“ Zdôvodnenie: Uvedené vyplýva z dôvodovej správy, kde sa hovorí „Takáto právomoc orgánu verejnej moci v sebe zahŕňa nielen oprávnenie, ale aj povinnosť začať daňové konanie, ak je dostatočne preukázané, že boli splnené zákonné podmienky na jeho začatie.“ Zásadná pripomienka Odoslaná 27.6.2019 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 10. Pripomienka k § 63 zákona o správe daní (USS) RÚZ navrhuje v ustanovení § 63 sa doplniť ods. 13, ktorý znie nasledovne: „(13) Orgán príslušný na rozhodnutie v daňovom konaní zruší alebo zmení rozhodnutie, ak bolo vydané v rozpore so zákonom, všeobecne záväzným predpisom alebo všeobecne záväzným nariadením, a to z vlastného podnetu, z podnetu účastníka konania alebo iného podnetu v lehote podľa § 65.“ Odôvodnenie: Cieľom nového ustanovenia je zabezpečiť proces pre naplnenie základnej zásady v daňovom konaní, ktorú uvádza § 3 ods. 1, t. j. že „Pri správe daní sa postupuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, chránia sa záujmy štátu a obcí a dbá sa pritom na zachovávanie práv a právom chránených záujmov daňových subjektov a iných osôb.“ Zo skúseností z praxe v daňovom konaní vznikla situácia, kedy rozhodnutie bolo vydané v rozpore so zákonom, čo potvrdilo Ministerstvo financií SR vo svojom stanovisku, pričom aj ministerstvo a aj orgán, ktorý rozhodnutie vydal, sa vyjadrili, že v daňovom poriadku neexistuje proces, ktorý by umožnil takéto rozhodnutie na základe tohto výsledku posúdenia zrušiť – nebola to vraj chyba a ani iná nesprávnosť v zmysle § 63 ods. 12, ani nulitné rozhodnutie podľa § 64. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.6.2019 Detail
AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike) § 16 ods. 3 písm. b) V § 16 ods. 3 písm. b) navrhujeme na konci pripojiť za čiarkou tento text: „a zároveň sa mení výška dane alebo výška nadmerného odpočtu,“ Zdôvodnenie: Zamedziť neúmernej administratívnej záťaži tak daňovníka, ako aj určite správcu dane pri povinnom podávaní dodatočných daňových priznaní k DPH. Evidujeme v tejto veci podnety od viacerých členských spoločností z rôznych regiónov Slovenska. Napr. skutočnosť o podávaní jedného daňovníka, ktorý podal dodatočné daňové priznania v roku: - 2014 v počte 142 a z toho 57 bolo nulových, s daňovou povinnosťou 44 a s nadmerným odpočtom (NO) 41; - 2015 v počte 107 a z toho 36 bolo nulových, s daňovou povinnosťou 14 a s NO 57; - 2016 v počte 94 z toho 40 bolo nulových, s daňovou povinnosťou 22 a s NO 32; - 2017 v počte 99 z toho 54 bolo nulových, s daňovou povinnosťou 17 a s NO 28; - 2018 v počte 110 z toho 57 bolo nulových, s daňovou povinnosťou 31 a s NO 22. Takmer 45 % dodatočných daňových priznaní bolo nulových, a teda „zbytočných“ a museli sa nimi zaoberať tak daňovník a následne aj zamestnanci správcu dane. Správca dane, keď príde na kontrolu, tak si vyžiada evidenciu v elektronickej forma a prípadne nezrovnalosti by hneď zistil. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.6.2019 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 9. Pripomienka k § 16 ods. 3 písm. b) zákona o správe daní (USS) RÚZ navrhuje v § 16 ods. 3 písm. b) návrhu zákona na konci pripojiť za čiarkou tento text: „a zároveň sa mení výška dane alebo výška nadmerného odpočtu,“ Odôvodnenie: Zamedziť neúmernej administratívnej záťaži tak daňovníka, ako aj určite správcu dane pri povinnom podávaní dodatočných daňových priznaní k DPH. Napr. skutočnosť o podávaní jedného daňovníka, ktorý podal dodatočné daňové priznania v roku: - 2014 v počte 142 a z toho 57 bolo nulových, s daňovou povinnosťou 44 a s nadmerným odpočtom (NO) 41; - 2015 v počte 107 a z toho 36 bolo nulových, s daňovou povinnosťou 14 a s NO 57; - 2016 v počte 94 z toho 40 bolo nulových, s daňovou povinnosťou 22 a s NO 32; - 2017 v počte 99 z toho 54 bolo nulových, s daňovou povinnosťou 17 a s NO 28; - 2018 v počte 110 z toho 57 bolo nulových, s daňovou povinnosťou 31 a s NO 22. Takmer 45 % dodatočných daňových priznaní bolo nulových, a teda „zbytočných“ a museli sa nimi zaoberať tak daňovník a následne aj zamestnanci správcu dane. Správca dane, keď príde na kontrolu, tak si vyžiada evidenciu v elektronickej forma a prípadne nezrovnalosti by hneď zistil. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.6.2019 Detail
AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike) Bodu 16 Navrhujeme doplniť bod 16. návrhu spresnením dodržiavanie akého osobitného predpisu resp. osobitných predpisov má navrhovateľ na mysli. Zdôvodnenie: Z dôvodovej správy vyplýva, že „napr. zákona o účtovníctve“, ale malo by to byť v zákone jasne deklarované. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.6.2019 Detail
Klub 500 (Klub 500) K Čl. I bod 9 K §15 ods 5 návrhu zákona – zásadná pripomienka Navrhujeme doplniť: (5) Vzory tlačív daňových priznaní určí ministerstvo a uverejní ich na svojom webovom sídle s presným vyznačením dátumu uverejnenia tlačiva . Tieto tlačivá, okrem údajov vyplývajúcich z osobitných predpisov,1) obsahujú najmä identifikačné údaje daňového subjektu a to, ak ide o a) fyzickú osobu, meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu, daňové identifikačné číslo, alebo dátum jej narodenia, b) právnickú osobu, názov, jej sídlo a daňové identifikačné číslo. Odôvodnenie: Tlačivá typu B daňových priznaní k dani z príjmov fyzických osôb boli aj tohto roku zverejnené až vo februári. Daňový subjekt nemohol podávať priznanie za rok 2018 celý január, nakoľko v zmysle tohto zákona ( § 17 ods.5 „Ak daňové priznanie nie je podpísané alebo ak nie je podané na tlačive platnom pre príslušné zdaňovacie obdobie alebo ak nie je doručené elektronickými prostriedkami spôsobom podľa § 13 ods. 5, uplatní sa postup podľa § 13 ods. 8 až 10“) nemal platné tlačivo. Keďže daňová správa vyžaduje od daňových subjektov striktné dodržiavanie lehôt, je vysoko žiadúce aby išla príkladom. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.6.2019 Detail
Klub 500 (Klub 500) K Čl. I bodu 30 V § 68 ods. 3 piatej vete navrhujeme znenie piatej vety nahradiť nasledovným znením: „O priebehu a o výsledkoch dokazovania správca dane spíše s daňovým subjektom zápisnicu podľa § 19, a to aj opakovane; správca dane vydá rozhodnutie do troch mesiacov od uplynutia lehoty určenej správcom dane podľa prvej vety.“. Odôvodnenie: Navrhujeme ponechať ustanovenie o povinnosti správcu dane spísať s daňovým subjektom zápisnicu o vykonaných dôkazoch a ich vyhodnotení. V opačnom prípade sa daňový subjekt o týchto skutočnostiach dozvie až z vydaného rozhodnutia, čo je v rozpore s viacerými zásadami vedenia kontroly a dokazovania v daňovom konaní (pri správe daní). Samotné sprecizovanie ustanovenia o vydaní rozhodnutia nemôže mať vplyv na vyššie uvedenú povinnosť správcu dane a jej vypustenie. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.6.2019 Detail
Klub 500 (Klub 500) K Čl. I bod 16 K § 46 ods 4 návrhu zákona – zásadná pripomienka Navrhujeme vypustiť text „alebo o kontrolu dodržiavania ustanovení osobitného predpisu“ Ak správca dane v priebehu daňovej kontroly zistí skutočnosti odôvodňujúce vykonanie daňovej kontroly aj iného zdaňovacieho obdobia alebo účtovného obdobia alebo inej dane, ktoré neboli uvedené v zápisnici o začatí daňovej kontroly alebo v oznámení o daňovej kontrole, správca dane je oprávnený rozšíriť výkon daňovej kontroly aj o iné zdaňovacie obdobie alebo účtovné obdobie alebo o inú daň alebo o kontrolu dodržiavania ustanovení osobitného predpisu; túto skutočnosť je správca dane povinný písomne oznámiť bez zbytočného odkladu kontrolovanému daňovému subjektu. Odôvodnenie: Nie je špecifikované, ktoré osobitné predpisy má daňová správa právo kontrolovať, vznikne svojvôľa a následne neoprávnená šikana daňových subjektov Zásadná pripomienka Odoslaná 27.6.2019 Detail
Klub 500 (Klub 500) K Čl. III bod 9 V § 18cf ods. 2 navrhujeme slovo „januáru“ nahradiť slovom „júnu“. V § 18cf ods. 3 navrhujeme slovo „marca“ nahradiť slovom „augusta“. Odôvodnenie: Navrhujeme zvážiť posunutie dátumov z dôvodu schválenia novely zákona z 19. júna 2019, ktorým sa dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov. Máme za to, že navrhovaná doba nastavená v návrhu zákona nie je dostatočne dlhá na splnenie si povinností vyplývajúcich z ods. 2 a 3 § 18cf návrhu zákona. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.6.2019 Detail
Klub 500 (Klub 500) K Čl. I bod 1 K § 3 ods 5 návrhu zákona – zásadná pripomienka Navrhujeme ponechať pôvodné znenie :“Správca dane je povinný vykonať úkony pri správe daní aj z vlastného podnetu, ak sú splnené zákonné podmienky pre vznik alebo existenciu daňovej pohľadávky, a to aj vtedy, ak daňový subjekt nesplnil riadne alebo vôbec svoje povinnosti.“ Odôvodnenie: Navrhovaným znením: „Správca dane vykonáva úkony pri správe daní aj z vlastného podnetu.“ by mohlo dôjsť k neoprávnenej šikane daňových subjektov z rôznych, či už osobných, alebo iných dôvodov. Rešpektovanie zákonných dôvodov pre konanie je jednou zo základných zásad právneho štátu a daňová správe nie je oprávnená konať nad rámec ústavy. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.6.2019 Detail
SKDP (Slovenská komora daňových poradcov) Čl. II bodu 9 Navrhujeme vypustiť bod 9 z návrhu. Odôvodnenie: Navrhujeme zachovanie súčasného stavu, ktorý je logický a vyhovuje potrebám praxe. Je zbytočné, aby bol daňový poradca fyzická osoba poistený, ak vykonáva činnosť v mene právnickej osoby, ktorá je už na túto činnosť poistená. Poistenie daňového poradcu fyzickej osoby by teda bolo duplicitné. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.6.2019 Detail