LP/2019/459 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) dôvodovej správe - osobitnej časti V dôvodovej správe - osobitnej časti upraviť označenie posledných dvoch článkov. Chyba v písaní. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.6.2019 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 3. K Čl. I bod 17 návrhu zákona (USS) RÚZ navrhuje, aby predkladateľ návrhu zákona spresnil o akú výzvu sa jedná – nasledovne: „ . . . nahrádzajú slovami „daňovému subjektu protokol, ktorého súčasťou je výzva na vyjadrenie sa k zisteniam uvedeným v protokole.“ Odôvodnenie: Malo by byť jasné zo zákona, o akú výzvu sa jedná (ponechať zo súčasného znenia). Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.6.2019 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 2. K Čl. I bod 16 návrhu zákona (USS) RÚZ navrhuje spresniť resp. zadefinovať, že dodržiavanie akého osobitného predpisu resp. osobitných predpisov má navrhovateľ na mysli. Odôvodnenie: Z dôvodovej správy vyplýva, že „napr. zákona o účtovníctve“, ale malo by to byť v zákone jasne deklarované. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.6.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) bodu 42 V bode 42 v poznámke pod čiarou slovo „50)“ nahradiť slovom „50a)“. Chyba v písaní. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.6.2019 Detail
AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike) Bodu 17 Navrhujeme doplniť bod 17. návrhu spresnením, o akú výzvu sa jedná, nasledovne: „ . . . nahrádzajú slovami „daňovému subjektu protokol, ktorého súčasťou je výzva na vyjadrenie sa k zisteniam uvedeným v protokole.“ Zdôvodnenie: Malo by byť jasné zo zákona, o akú výzvu sa jedná (ponechať zo súčasného znenia). Zásadná pripomienka Odoslaná 27.6.2019 Detail
ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky) čl. I novelizačný bod 42 Podľa navrhovaného novelizačného bodu sa má § 84 ods. 1 doplniť o nové písmená f) a g), ktoré upravujú zánik daňového nedoplatku. Pokiaľ však na zabezpečenie daňového nedoplatku bolo zriadené záložné právo, ktoré je zapísané v katastri nehnuteľností, v právnej úprave absentuje uvedenie listiny, na základe ktorej bude mať okresný úrad, katastrálny odbor za preukázané, že skutočne došlo k zániku daňového nedoplatku, a teda nie je uvedené, aká listina bude podkladom pre výmaz záložného práva z katastra nehnuteľností. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.6.2019 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) predloženému návrhu nemá pripomienky Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.6.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. I Vložiť nový bod 6, ktorý znie: „6. V § 11 sa odsek 5 dopĺňa písmenom f), ktoré znie: „f) oznámenie alebo sprístupnenie daňového tajomstva orgánom činným v trestnom konaní alebo Policajnému zboru.“.“ Doterajšie označenie dotknutých bodov návrhu sa prečísluje. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Odôvodnenie: zákonom č. 267/2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, došlo s účinnosťou od 01. 01. 2018 k podstatnej zmene právnej úpravy daňového tajomstva. Podľa právnej úpravy daňového tajomstva účinnej do 31. 12. 2017 boli podľa § 11 ods. 4 daňového poriadku osobami oprávnenými oboznamovať sa s daňovým tajomstvom aj subjekty taxatívne uvedené v § 11 ods. 6, v ktorom bolo v písmene j) priamo uvedené (bez určenia ďalších podmienok), že za porušenie daňového tajomstva sa nepovažovalo jeho oznámenie alebo sprístupnenie orgánom činným v trestnom konaní a Policajnému zboru. Od 01. 01. 2018 však už táto právna úprava nie je účinná, pričom nová právna úprava už takúto „výnimku“ z daňového tajomstva taxatívne v daňovom poriadku nevymedzuje. Všetky taxatívne vymedzené „výnimky“ boli nahradené novou, všeobecnou právnou úpravou, podľa ktorej sa (§ 11 ods. 4 daňového poriadku) daňové tajomstvo oznámi (napr. písomne, telefonicky) alebo sprístupní (napr. osobne pri nazretí do spisu, alebo zaslaním kópii listín obsahujúcich daňové tajomstvo) tomu, kto preukáže oprávnenosť na oznámenie alebo sprístupnenie daňového tajomstva vyplývajúcu z plnenia jeho úloh podľa daňového poriadku, osobitných predpisov alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. Podľa dôvodovej správy pritom daňové tajomstvo poskytuje (oznamuje alebo sprístupňuje) orgán štátnej správy v oblasti daní poplatkov a colníctva, v praxi to je najčastejšie správca dane (napr. daňový úrad). V súvislosti s uvedenou právnou úpravou a jej aplikáciou v praxi sa dňa 20. 02. 2018 uskutočnilo pracovné stretnutie prezidenta Policajného zboru, zástupcov Prezídia Policajného zboru s prezidentom finančnej správy, riaditeľom Kriminálneho úradu finančnej správy a zástupcami Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky vo veci novej právnej úpravy týkajúcej sa daňového tajomstva účinnej od 01. 01. 2018. Na základe záverov z uvedeného pracovného stretnutia bolo okrem iného dohodnuté, že spôsob zasielania žiadostí jednotlivým príslušným správcom dane uplatňovaný do 31. 12. 2017 sa meniť nebude a Policajný zbor spracuje usmernenie k postupu útvarov Policajného zboru v trestnom konaní a v odhaľovaní trestnej činnosti pri zasielaní žiadostí o oznámenie a sprístupnenie daňového tajomstva podľa novej právnej úpravy daňového poriadku vrátane vzorov týchto žiadostí, ktoré bude poskytnuté aj Finančnému riaditeľstvu Slovenskej republiky, aby bola zabezpečená bezproblémová spolupráca. Predmetné usmernenie bolo spracované (aj za spolupráce zástupcov Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky) a zaslané osobným listom prezidenta Policajného zboru zo dňa 20. 03. 2018 prezidentovi finančnej správy. I napriek tomu zo strany niektorých orgánov finančnej správy je spochybňovaná oprávnenosť Policajného zboru na oznámenie alebo sprístupnenie daňového tajomstva, alebo je požadované podrobnejšie zdôvodňovanie žiadostí Policajného zboru. Z dôvodu opätovných problémov pri poskytovaní daňového tajomstva Policajnému zboru sa 18. 01. 2019 uskutočnilo pracovné stretnutie na odbore boja proti podvodom Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky, kde bolo prezentované už spomenuté spoločne vyrokované metodické usmernenie a vzory žiadostí. Napriek tomu nedošlo k jednoznačnej dohode a stretnutie bolo ukončené so záverom, že Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky požiada o vyjadrenie príslušný odbor daňovej metodiky Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky. Zo zaslaného stanoviska vyplýva, že v súvislosti so žiadosťami Policajného zboru o oznámenie, resp. sprístupnenie daňového tajomstva nie je sporné, že žiadajúci útvar Policajného zboru je v súvislosti s plnením jeho úloh orgánom oprávneným na oznámenie alebo sprístupnenie daňového tajomstva, avšak zároveň, že každú žiadosť o oznámenie daňového tajomstva je potrebné posudzovať individuálne a pri vzniknutých pochybnostiach sa nevylučuje, aby príslušný útvar Policajného zboru bol vyzvaný na doplnenie žiadosti o označenie konkrétnej úlohy vo väzbe na žiadaný rozsah údajov. V prípade Policajného zboru, ako ozbrojeného bezpečnostného zboru plniaceho úlohy na úseku ochrany života, zdravia a majetku, by úlohou orgánov finančnej správy nemalo byť posudzovanie konkrétnych dôvodov a presného účelu, pre ktorý sa údaje o daňovom tajomstve žiadajú. Skôr naopak, uvádzanie presného dôvodu môže, najmä v činnosti služby kriminálnej polície pri odhaľovaní trestnej činnosti a zisťovaní páchateľov, spôsobiť neželané prezradenie operatívneho záujmu a tým podstatne sťažiť až zmariť plnenie úloh Policajného zboru pri odhaľovaní trestných činov a zisťovania ich páchateľov. Zároveň presné špecifikovanie účelu (napr. uvedením konkrétneho označenia trestného činu) je mnohokrát nemožné, nakoľko ešte nie je presne známa trestnoprávna kvalifikácia podozrenia z trestného činu (napr. vo vzťahu k výške škody a pod.). Z uvedených dôvodov navrhujeme predmetné doplnenie, pričom ide v podstate o navrátenie do právneho stavu účinného do 31. 12. 2017, kedy problémy identifikované neboli. Taktiež ide o potrebu dosiahnutia vyváženia právneho poriadku, aby sa nesťažovalo dosahovanie cieľov iným právnym predpisom. Táto úprava tiež vo svojej podstate zjednoduší činnosť správcom dane a orgánom finančnej správy, nakoľko odpadne potreba skúmania žiadostí Policajného zboru z hľadiska ich vecnej oprávnenosti tak, ako sa tomu deje v súčasnosti, kedy orgány finančnej správy posudzujú oprávnenosť žiadostí Policajného zboru. Ide o jednoznačné deklarovanie sprístupňovania daňového tajomstva bez potreby skúmania oprávnenosti zo strany finančnej správy. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.6.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. I Vložiť nové body 12 a 13, ktoré znejú: „12. Doterajší text § 19a sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie: „(2) Súhrnný protokol podľa odseku 1 vyhotoví finančné riaditeľstvo na základe písomnej žiadosti orgánov činných v trestnom konaní, služby finančnej polície a služby kriminálnej polície.“ 13. V § 23 ods. 1 sa za slová „alebo vyšetrenia veci podľa osobitných predpisov22a),“ vkladajú slová „do informácií o oznámení alebo sprístupnení daňového tajomstva Policajnému zboru alebo orgánom činným v trestnom konaní,“.“ Doterajšie označenie dotknutých bodov návrhu sa prečísluje. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Odôvodnenie: súhrnný protokol o navzájom prepojených transakciách daňových subjektov, ktoré by preukázalo porušenie alebo obchádzanie nielen daňových predpisov, je významný zdrojom informácií pre orgány činné v trestnom konaní alebo pri odhaľovaní trestných činov a zisťovaní ich páchateľov policajtmi služby finančnej polície a služby kriminálnej polície. Pripomienka k bodu 13 je predložená na základe dohody z rozporového konania k návrhu zákona o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, konaného dňa 23. 08. 2018 na Ministerstve financií SR. Ministerstvo financií SR ako predkladateľ a Ministerstvom vnútra SR ako pripomienkujúci subjekt sa dohodli, že k pripomienke týkajúcej sa úpravy sprístupnenia informácie Policajnému zboru alebo orgánom činným v trestnom konaní pri poskytovaní daňového tajomstva ustúpi, resp. nebude trvať na zásadnej pripomienke a gestor daňového poriadku deklaroval, že pripomienke vyhovie pri najbližšej novele daňového poriadku. Preto si podľa dohody uplatňujeme nasledovnú pripomienku k návrhu. V podstate ide o precizovanie nesprístupňovania informácií daňovému subjektu o tom, že je predmetom plnenia úloh Policajného zboru a orgánov činných v trestnom konaní bez potreby skúmania dôvodov zmarenia ich činnosti pri sprístupnení takýchto informácií daňovému subjektu. Zavádza sa obligatórny zákaz sprístupňovania informácií daňovému subjektu o činnosti Policajného zboru a orgánov činných v trestnom konaní. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.6.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) predkladacej správe a tiež k dôvodovej správe – všeobecnej časti V predkladacej správe a tiež v dôvodovej správe – všeobecnej časti doplniť súlad návrhu zákona s nálezmi Ústavného súdu SR. Pripomienka podľa čl. 19 ods. 2 v spojení s čl. 37 ods. 1 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.6.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. I Vložiť nový bod 18, ktorý znie: „18. V § 44 ods. 4 písm. d) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „alebo Policajného zboru v súvislosti s odhaľovaním trestných činov a zisťovaní ich páchateľov.“. Doterajšie označenie dotknutých bodov návrhu sa prečísluje. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Odôvodnenie: pripomienka je rovnako ako pripomienka č. 4 predložená na základe dohody z rozporového konania (avšak nebola omylom zahrnutá v zápise z predmetného rozporového konania). Opätovná daňová kontrola, resp. jej výsledky sú potrebné aj pri odhaľovaní trestnej činnosti a zisťovaní ich páchateľov, najmä daňovej trestnej činnosti, financovania terorizmu a ostatnej ekonomickej trestnej činnosti, vykonávanom na základe zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, t.j. aj v tzv. mimoprocesnej činnosti Policajného zboru v boji proti trestnej činnosti. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.6.2019 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 4. K čl. I bodu 18 návrhu zákona – zásadná pripomienka (PKS) V § 46 ods. 10 navrhujeme znenie poslednej vety nahradiť nasledovným znením: „Ak ide o daňovú kontrolu závislých osôb, ktoré určujú základ dane podľa osobitného predpisu,36b) druhostupňový orgán môže lehotu podľa prvej vety pred jej uplynutím na základe písomného odôvodnenia z dôvodu mimoriadnej zložitosti alebo inej závažnej okolnosti predĺžiť najviac o 12 mesiacov.“. Odôvodnenie: Predlžovanie daňovej kontroly nemôže byť spôsobené čisto subjektívnymi faktormi na strane správcu dane. Je potrebné posilniť ochranu daňovníka v prípade neprimerane dlhých daňových kontrol. Preto by mali byť taxatívne vymedzené dôvody, pre ktoré môže Finančné riaditeľstvo SR predĺžiť lehotu na ukončenie daňovej kontroly. Navyše, toto rozhodnutie by malo byť preskúmateľné. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.6.2019 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 6. K čl. I bodu 30 návrhu zákona - zásadná pripomienka (PKS) V § 68 ods. 3 piatej vete navrhujeme znenie piatej vety nahradiť nasledovným znením: „O priebehu a o výsledkoch dokazovania správca dane spíše s daňovým subjektom zápisnicu podľa § 19, a to aj opakovane; správca dane vydá rozhodnutie do troch mesiacov od uplynutia lehoty určenej správcom dane podľa prvej vety.“. Odôvodnenie: Navrhujeme ponechať ustanovenie o povinnosti správcu dane spísať s daňovým subjektom zápisnicu o vykonaných dôkazoch a ich vyhodnotení. V opačnom prípade sa daňový subjekt o týchto skutočnostiach dozvie až z vydaného rozhodnutia, čo je v rozpore s viacerými zásadami vedenia kontroly a dokazovania v daňovom konaní (pri správe daní). Samotné sprecizovanie ustanovenia o vydaní rozhodnutia nemôže mať vplyv na vyššie uvedenú povinnosť správcu dane a jej vypustenie. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.6.2019 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 5. K čl. I bodu 20 návrhu zákona – zásadná pripomienka (PKS) V § 52 ods. 15 písmene a) navrhujeme vypustiť slová: „dátum narodenia“. Odôvodnenie: Navrhujeme vypustiť dátum narodenia zo zoznamu zverejňovaných informácií. IČO živnostníka je dostatočným identifikačným údajom, ktorý je dostatočne určitý a zrejmý. V záujme ochrany osobných údajov fyzických osôb je potrebné zverejňovať minimum údajov, pri zachovaní účelu, na ktorý sa zoznam zo strany finančnej správy zverejňuje. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.6.2019 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 7. K čl. II bodu 9 návrhu zákona - obyčajná pripomienka (PKS) K § 20 ods. 1 poslednej vete. Navrhujeme ponechať platné a účinné znenie § 20 ods. 1 zákona č. 78/1992 Zb. bez zmeny. Odôvodnenie: Daňový poradca, ktorý vykonáva svoju činnosť aj ako fyzická osoba, aj v mene právnickej osoby, by tak duplicitne odvádzala poistné, čo by viedlo k zbytočnému zvýšeniu nákladov a zároveň znevýhodneniu poradcov, ktorí svoju činnosť vykonávajú v mene právnickej osoby aj ako fyzické osoby. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.6.2019 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 8. K čl. III bodu 9 návrhu zákona - obyčajná pripomienka (PKS) V § 18cf ods. 2 navrhujeme slovo „januáru“ nahradiť slovom „júnu“. V § 18cf ods. 3 navrhujeme slovo „marca“ nahradiť slovom „augusta“. Odôvodnenie: Navrhujeme zvážiť posunutie dátumov z dôvodu schválenia novely zákona z 19. júna 2019, ktorým sa dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov. Máme za to, že navrhovaná doba nastavená v návrhu zákona nie je dostatočne dlhá na splnenie si povinností vyplývajúcich z ods. 2 a 3 § 18cf návrhu zákona. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.6.2019 Detail
Verejnosť (Verejnosť) § 84 ods. 1 písm. f) Návrh znenia § 84 ods. 1 písm. f) Daňového poriadku, podľa ktorého mal by daňový nedoplatok zaniknúť až po uplynutí šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo od určenia splátkového kalendára alebo oddlženia podľa osobitného predpisu zanikajú aj neprihlásené pohľadávky a pohľadávky nezaradené do konkurzu. Navrhované znenie možno označiť za zmätočné a nereflektujúce na zámer zákonodárcu, ktorý tento chcel dosiahnúť novelou zákona o konkurze vo vzťahu k oddlženiu FO, to jest tento zjednodušiť a fyzickým osobám tak umožniť tzv. „ozdravenie“. Súčasné znenie § 84 ods. 1 písm. f) zákona č. 563/2009 Z.z. Daňový poriadok hovorí, daňový nedoplatok zanikne dňom zverejnenia uznesenia súdu v Obchodnom vestníku o oddlžení dlžníka, ktorým je fyzická osoba, a to v rozsahu neuspokojených prihlásených pohľadávok a neuspokojených pohľadávok proti podstate, ktoré zostali po zrušení konkurzu a ktoré neboli uspokojené ani počas skúšobného obdobia. Ostatnou novelou zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“) účinnou od 01.03.2017 zaviedol zákonodarca do nášho právneho poriadku nový inštitút oddlženia. Procesnoprávna úprava inštitútu oddlženia existovala už aj pred ostatnou novelou ZKR, jej využitie však bolo značne obmedzené, kým predošlý, zdĺhavý, procesný postup umožňoval oddlženie fyzickej osoby až po skončení konkurzu na jej majetok s následným trojročným skúšobným obdobím, v súčasnosti je proces oddlženia nastavený značne pružnejšie. Oddlženie od 01.03.2017 je možné realizovať prostredníctvom dvoch procesných postupov upravených v štvrtej časti ZKR, buď ako oddlženie konkurzom alebo ako oddlženie splátkovým kalendárom, pričom voľba je ponechaná na dlžníka za splnenia zákonných predpokladov. O oddlžení súd rozhodne jediným uznesením súčasne s vyhlásením konkurzu alebo s určením splátkového kalendára. Vychádzajúc z pôvodnej úpravy je zrejmé, že daňový nedoplatok zanikol najneskôr po uplynutí troch rokov skúšobného obdobia, navrhovaná úprava hovorí až o šiestich rokoch. Naviac tiež je potrebné vyriešiť otázku, zániku daňových nedoplatkov od 1.3.2017 do nadobudnutia účinnosti pripravovanej novely § 84 ods. 1 písm. f) Daňového poriadku reagujúc na zákaz spätnej účinnosti (zákaz retroaktivity) zákona. Vychádzajúc z uvedeného je zrejmé, že ustanovenia § 84 ods. 1 písm. f) Daňového poriadku, per analogiam je potrebné aplikovať reflektujúc na novelu ZKR vo vzťahu k oddlženiu fyzických osôb konkurzom, keď od 1.3.2017 súd podľa § 167a ods. 1 ZKR vyhlási na majetok dlžníka – fyzickej osoby konkurz a súčasne pri aplikácii ustanovenia § 166e ods. 1 ZKR rozhodne aj o jeho oddlžení. V kontexte na uvedené možno uzavrieť, že daňové nedoplatky dotknuté konkurzom odllžením s účinnosťou od 1.3.2017 dosiaľ už zanikli práve dňom zverejnenia uznesenia konkurzného súdu o vyhlásení konkurzu na majetok fyzickej osoby v Obchodnom vestníku, keďže v jednom uznesení bolo rozhodnuté ako o vyhlásení konkurzu taj aj o odllžení, pričom skúšobná doba odpadla práve z dôvodu horecitovanej novely zákona č. 7/2005 Z.z.. Rovnako tak je potrebné znovelizovať daňový poriadok a zosúladiť ho so zákonom 7/2005 Z.z. v časti oddlženie fyzickej osoby najmä s poukazom na 166b ods. 1 ZKR, vo vzťahu k právu Daňového úradu vyrubiť úrok z omeškania z dlžnej sumy podľa § 156 ods, 2 Daňového poriadku, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala nevymáhateľnou. Daňový úrad aj napriek tomu, že daňový nedoplatok, ktorý je základom pre vyrubenie úroku z omeškania, je v dôsledku oddlženia nevymáhateľný, aplikujúc ustanovenie § 156 ods. 2 Daňového poriadku svojím rozhodnutím vytvorí nový daňový nedoplatok, ktorý však už do konkurzu nemožno zahrnúť. Pre príklad daňový nedoplatok splatný 2.5.2014 riadne prihlásený do konkurz, konkurz s oddlžením FO vyhlásený dňa 9.5.2017, a správca dane si vyrubí úrok z omeškania z tohto daňového nedoplatku splatného dňa 2.5.2014 prihláseného do konkurzu najdlhšie za obdobie štyroch rokov od splatnosti teda za obdobie od 3.5.2014 do 2.5.2018 a rozhodnutím dňa 2.6.2019, a tak vytvorí nový dlh, ktorý už podľa názoru správcu dane nie je dotknutý oddlžením. Novelou je potrebné odstrániť aj tento postup a nesprávny výklad daňového úradu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.6.2019 Detail
Klub 500 (Klub 500) K Čl. I bod 20 V § 52 ods. 15 písmene a) navrhujeme vypustiť slová: „dátum narodenia“. Odôvodnenie: Navrhujeme vypustiť dátum narodenia zo zoznamu zverejňovaných informácií. IČO živnostníka je dostatočným identifikačným údajom, ktorý je dostatočne určitý a zrejmý. V záujme ochrany osobných údajov fyzických osôb je potrebné zverejňovať minimum údajov, pri zachovaní účelu, na ktorý sa zoznam zo strany finančnej správy zverejňuje. (zásada proporcionality a primeranosti) Zásadná pripomienka Odoslaná 27.6.2019 Detail
AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike) § 63 V § 63 navrhujeme doplniť odsek 13, ktorý znie: (13) Orgán príslušný na rozhodnutie v daňovom konaní zruší alebo zmení rozhodnutie, ak bolo vydané v rozpore so zákonom, všeobecne záväzným predpisom alebo všeobecne záväzným nariadením, a to z vlastného podnetu, z podnetu účastníka konania alebo iného podnetu v lehote podľa § 65. Zdôvodnenie: Cieľom nového ustanovenia je zabezpečiť proces pre naplnenie základnej zásady v daňovom konaní, ktorú uvádza § 3 ods. 1, t. j. že „Pri správe daní sa postupuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, chránia sa záujmy štátu a obcí a dbá sa pritom na zachovávanie práv a právom chránených záujmov daňových subjektov a iných osôb.“ Zo skúseností z praxe v daňovom konaní vznikla situácia, kedy rozhodnutie bolo vydané v rozpore so zákonom, čo potvrdilo Ministerstvo financií SR vo svojom stanovisku, pričom aj ministerstvo a aj orgán, ktorý rozhodnutie vydal, sa vyjadrili, že v daňovom poriadku neexistuje proces, ktorý by umožnil takéto rozhodnutie na základe tohto výsledku posúdenia zrušiť – nebola to vraj chyba a ani iná nesprávnosť v zmysle § 63 ods. 12, ani nulitné rozhodnutie podľa § 64. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.6.2019 Detail
AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike) § 63 V § 63 navrhujeme doplniť odsek 13, ktorý znie: (13) Orgán príslušný na rozhodnutie v daňovom konaní zruší alebo zmení rozhodnutie, ak bolo vydané v rozpore so zákonom, všeobecne záväzným predpisom alebo všeobecne záväzným nariadením, a to z vlastného podnetu, z podnetu účastníka konania alebo iného podnetu v lehote podľa § 65. Zdôvodnenie: Cieľom nového ustanovenia je zabezpečiť proces pre naplnenie základnej zásady v daňovom konaní, ktorú uvádza § 3 ods. 1, t. j. že „Pri správe daní sa postupuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, chránia sa záujmy štátu a obcí a dbá sa pritom na zachovávanie práv a právom chránených záujmov daňových subjektov a iných osôb.“ Zo skúseností z praxe v daňovom konaní vznikla situácia, kedy rozhodnutie bolo vydané v rozpore so zákonom, čo potvrdilo Ministerstvo financií SR vo svojom stanovisku, pričom aj ministerstvo a aj orgán, ktorý rozhodnutie vydal, sa vyjadrili, že v daňovom poriadku neexistuje proces, ktorý by umožnil takéto rozhodnutie na základe tohto výsledku posúdenia zrušiť – nebola to vraj chyba a ani iná nesprávnosť v zmysle § 63 ods. 12, ani nulitné rozhodnutie podľa § 64. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.6.2019 Detail