LP/2019/444 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách alebo v školských zariadeniach

Pridať
NARIADENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách alebo v školských zariadeniach


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K § 1 písm. a) Odporúčame v § 1 písm. a) rozšíriť okruh žiakov, na ktorých sa vzťahuje školský program na dodávanie alebo distribúciu mliečnych výrobkov, dodávanie ovocia a zeleniny sprievodné opatrenia a na propagáciu školského programu vykonávaného v Slovenskej republike aj o žiakov osemročných gymnázií vo veku žiakov druhého stupňa základnej školy, ktorí si plnia povinnú školskú dochádzku. Odôvodnenie: Základným cieľom predmetného školského programu je podporiť zvýšenie spotreby ovocia, zeleniny, mlieka a mliečnych výrobkov u detí a žiakov v školách alebo vo vzdelávacích zariadeniach, a tak prispieť k vytváraniu ich zdravých stravovacích návykov (uvedené aj doložke vybraných vplyvov). S cieľom zabezpečenia rovnakého prístupu v otázke zdravej výživy k žiakom v rovnakom veku, majú byť do cieľovej skupiny žiakov, na ktorých sa vzťahuje školský program, zahrnutí aj žiaci osemročných gymnázií, ktoré navštevujú deti vo veku žiakov druhého stupňa základnej školy plniaci si povinnú školskú dochádzku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.6.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) § 3 K § 3: odsek 1 navrhujeme vzhľadom na jeho obsahovú odlišnosť od nadpisu pod § 3 označiť ako samostatný § 3; navrhované § 3 až 11 označiť ako § 4 až 12. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.6.2019 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Všeobecná pripomienka nad rámec predkladaného návrhu Odporúčame nad rámec predkladaného návrhu rozšíriť okruh žiakov, na ktorých sa vzťahuje školský program na dodávanie alebo distribúciu mliečnych výrobkov, dodávanie ovocia a zeleniny sprievodné opatrenia a na propagáciu školského programu vykonávaného v Slovenskej republike o žiakov stredných škôl. Odôvodnenie: V záujme podpory zdravej výživy a stravovania je potrebné cieľovú skupinu žiakov, na ktorých sa vzťahuje predmetný školský program, rozšíriť o všetkých žiakov osemročných gymnázií a žiakov stredných škôl, a to aj v súlade s Čl. 22 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007, v zmysle ktorého sa režimy pomoci na zlepšenie distribúcie poľnohospodárskych výrobkov a na zlepšenie stravovacích návykov detí zameriavajú na deti, ktoré pravidelne navštevujú materské školy, predškolské alebo vzdelávacie zariadenia na úrovni základnej alebo strednej školy, ktoré spravujú príslušné orgány členských štátov alebo ktoré takéto orgány uznávajú. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.6.2019 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) predloženému návrhu nemá pripomienky Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.6.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) poznámke pod čiarou k odkazu 40) V poznámke pod čiarou k odkazu 40) odporúčame slová „zákona č. 91/2016 Z. z. nahradiť slovami „neskorších predpisov“. § 10 bol novelizovaný aj zákonom č. 177/2018 Z. z. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.6.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) § 7 K § 7: v odseku 9 písm. b) slovo „3“ nahradiť slovom „2“. Chyba v písaní. V odseku 13 slová „g) a h) a j) až l)“ nahradiť slovami „g), h), j) až l)“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.6.2019 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K § 4 ods. 3 V písmene b) odporúčame vypustiť slová „ prvého až piateho bodu“ z dôvodu nadbytočnosti. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.6.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) § 8 K § 8: v odseku 2 za slovo „Konanie“ doplniť slovo „o“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.6.2019 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K § 5 návrhu nariadenia 1. V § 5 ods. 6 návrhu nariadenia odporúčame legislatívnu skratku „pridelené prostriedky únie“, nahradiť legislatívnou skratkou „pridelené prostriedky Únie“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.6.2019 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K § 1 návrhu nariadenia V § 1 návrhu nariadenia odporúčame legislatívnu skratku „prostriedky únie“, nahradiť legislatívnou skratkou „prostriedky Únie“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.6.2019 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K § 4 návrhu nariadenia V § 4 ods. 6 návrhu nariadenia sa ustanovuje, komu možno schváliť poskytovanie pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 návrhu nariadenia. Žiadame doplniť osobitnú časť dôvodovej správy, o dôvody, pre ktoré je schválenie poskytovania pomoci takto rozdelené. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.6.2019 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K poznámkam pod čiarou 1. V poznámke pod čiarou č. 1, žiadame pri citovaní nariadenia (EÚ) č. 1370/2013 v platnom znení, v publikačnom zdroji oddeliť číslovku „346“ a dátum „20.12.2013“, čiarkou. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.6.2019 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K prílohe č. 3 k návrhu nariadenia Pri citovaní nariadenia (EÚ) č. 1370/2013 v platnom znení, žiadame v publikačnom zdroji oddeliť číslovku „346“ a dátum „20.12.2013“, čiarkou. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.6.2019 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K § 5 návrhu nariadenia 2. V § 5 ods. 22 návrhu nariadenia žiadame za slovami „v školskom roku“ vypustiť čiarku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.6.2019 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K prílohe č. 2 Odporúčame pri číslovaní odkazov v poznámke pod čiarou postupovať v súlade s bodom 22.2. prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.6.2019 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K poznámkam pod čiarou 3. V poznámke pod čiarou č. 3, žiadame pri citovaní Zmluvy o fungovaní Európskej únie, vypustiť dodatok „v platnom znení“ a doplniť publikačný zdroj, a to podľa bodu 62.2. prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády SR. Ďalej žiadame pri citovaní nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení, dať za slovami „v platnom znení“ bodku, keďže podľa bodu 23.6. prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády SR: „text v poznámke pod čiarou sa považuje za vetu, preto sa začína veľkým písmenom a končí sa bodkou“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.6.2019 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K poznámkam pod čiarou 2. V poznámke pod čiarou č. 2 , žiadame pri citovaní nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení, dať pred číslovku „217“ slová „čl.“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.6.2019 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K poznámkam pod čiarou 5. V poznámke pod čiarou č. 20 žiadame za slovom „nariadenia“ doplniť slová „Európskeho parlamentu a Rady“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.6.2019 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K poznámkam pod čiarou 6. V poznámke pod čiarou č. 33 odporúčame prehodnotiť použitie spojky „alebo“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.6.2019 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K poznámkam pod čiarou 4. V poznámke pod čiarou č. 7, žiadame pri citovaní Zmluvy o fungovaní Európskej únie, vypustiť dodatok „v platnom znení“ a doplniť publikačný zdroj, a to podľa bodu 62.2. prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.6.2019 Detail