LP/2019/440 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Evy Smolíkovej, Ľubomíra Petráka a Pétera Vörösa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1468)

Pridať
POSLANECKÝ NÁVRH - ZÁKON
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Evy Smolíkovej, Ľubomíra Petráka a Pétera Vörösa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1468)


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) predloženému návrhu nemá pripomienky Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.6.2019 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) predloženému návrhu nemá pripomienky Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.6.2019 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K Čl. II bodu 19 Upozorňujeme, že zo znenia § 37a ods. 1 ani z dôvodovej správy nie je zrejmé, kto sa rozumie „zákonným zástupcom dieťaťa, ktorý je právnickou osobou“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.6.2019 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K čl. II Odporúčame v novelizačných bodoch čl. II novelizovať jednotlivé ustanovenia príslušného právneho predpisu v poradí v akom nasledujú za sebou. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.6.2019 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K predkladacej správe Odporúčame predkladateľovi vysporiadať sa s vplyvmi predloženého návrhu zákona na dostupnosť výchovy a vzdelávania v dotknutých materských školách, t.j., považujeme za potrebné v predkladacej správe uviesť, či a ako predložený návrh zákona ovplyvní túto dostupnosť aj pre ostatné (návrhom zákona nedotknuté) skupiny obyvateľstva, a to v porovnaní so súčasným stavom. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.6.2019 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Všeobecne k predkladanému návrhu zákona Predkladaným návrhom zákona sa navrhuje zaviesť jedenásťročná povinná školská dochádzka, ktorá má začínať začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši piaty rok veku. Podľa zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa pre deti plniace povinnú školskú dochádzku, ako súčasť pomoci v hmotnej núdzi, poskytuje príspevok na nezaopatrené dieťa v sume 18,10 eura mesačne. Predĺžením povinnej školskej dochádzky dôjde k zvýšeniu počtu nezaopatrených detí v systéme pomoci v hmotnej núdzi, ktoré budú spĺňať podmienky nároku na tento príspevok, a teda dôjde k zvýšeniu celkovej výšky pomoci v hmotnej núdzi. Z uvedeného vyplýva, že predložený návrh zákona bude mať pozitívny vplyv na domácnosti s deťmi v systéme pomoci v hmotnej núdzi a zároveň bude mať finančný vplyv na rozpočet verejnej správy. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.6.2019 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K Čl. I bodu 5 Odporúčame v Čl. I bode 5 navrhovanom § 20 ods. 7 vypustiť slová „na základe rozhodnutia súdu“. Odporúčame poznámku pod čiarou k odkazu 23 upraviť nasledovne: „23) § 46 ods. 1 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 61/2018 Z. z.“. Odôvodnenie: Ustanovením § 100w zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinným od 1. apríla 2018 sa zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately t.j. detský domov, detský domov pre maloletých bez sprievodu, krízové stredisko a resocializačné stredisko zmenili od 1. januára 2019 na centrá pre deti a rodiny. Považujeme za potrebné vytvoriť vhodné podmienky na vzdelávanie detí, pre ktoré sú z rôznych dôvodov vykonávané opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pobytovou formou na základe dohody. V takomto prípade musí dohodnúť zariadenie s rodičom aj spôsob zabezpečovania školskej dochádzky a nie vždy je možné resp. vhodné, aby bola povinná školská dochádzka zabezpečovaná v škole podľa obvodu kam dieťa alebo žiak patrí. Vzhľadom na novú právnu úpravu zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je potrebné novelizovať poznámku pod čiarou k odkazu 23. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.6.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) predkladacej správe a k návrhu uznesenia Vzhľadom na uvedenú zásadnú pripomienku žiadame v predkladacej správe upraviť odporúčanie predkladateľa materiálu vláde Slovenskej republiky a v návrhu uznesenia vlády Slovenskej republiky upraviť bod A v súlade s našou pripomienkou. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.6.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy Návrh zákona má negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy, ktoré nie sú rozpočtovo zabezpečené. V analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy sú dopady na rozpočet verejnej správy vyčíslené v sume 15 744 846 € v roku 2019 a v sume 47 234 539 eur v rokoch 2021 – 2023 každoročne. Žiadame v stanovisku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky uviesť, že materiál je potrebné v „Analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu“ doplniť o - dopad na rozpočet kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, dopad na rozpočet obcí a iných subjektov, v ktorých pôsobnosti je zriaďovanie materských škôl, - vyčíslenie vplyvu samostatne na rozpočet osobných výdavkov a samostatne na počet zamestnancov pre rozpočtovú kapitolu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky - riešenie krytia nezabezpečených výdavkov v rozpočte verejnej správy vrátane dotknutých kapitol verejnej správy v bode 2.1.1. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná 12.6.2019 Detail
hlavné mesto (Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava) návrhu zákona ako celku Účelom poslaneckého návrhu predmetného zákona ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony je zavedenie povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole, ako súčasť plnenia povinnej školskej dochádzky pre päťročné deti v materskej škole. Zriaďovateľská pôsobnosť materských škôl patrí k originálnej kompetencií obcí a miest a v prípade hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, patrí táto zriaďovateľská pôsobnosť mestským častiam. Z uvedeného vyplýva že v materských školách bude súčasne plnená originálna kompetencia obce ako aj prenesená kompetencia štátu. Náklady, ktoré vyplynú zo zavedenia povinného predprimárneho vzdelávania v materských školách sa budú týkať mestských častí a práve tie negatívne ovplyvnia rozpočet mestských častí, ako aj rozpočet hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. Predkladaným znením návrhu zákona sa zvýšia nároky na kapacitu voľných miest v materských školách na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, na personál pedagogických a nepedagogických zamestnancov, ako aj na priestorové a materiálno - technické zabezpečenie materských škôl. V rámci zvýšenia nárokov na kapacity voľných miest v materských školách, týmto v navrhujeme v rámci predkladaného návrhu zákona s ohľadom na mladšie ročníky detí precizovať pojem „detská skupina“. Zároveň uvádzame, že hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava týmto musí zároveň počítať s nárastom žiadostí o zaradenie neštátnych materských škôl do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky (vrátane zvýšenia nárokov na ich financovanie), nakoľko len materské školy zaradené v sieti budú môcť vydávať doklad o získanom vzdelaní predprimárneho vzdelávania. Iba relevantný demografický vývoj detí vo veku od 2 – 5 rokov ukáže počet chýbajúcich miest v materských školách pre aplikovanie návrhu zákona do praxe. Zásadná pripomienka Odoslaná 12.6.2019 Detail
AZR (Aliancia za rodinu) zákonu ako celku Návrh je spracovaný neodborne a nebola splnená zákonná povinnosť vypracovať doložku vplyvov na rodinu. Tvrdenie, že dané opatrenie nemá vplyv na rodiny vyvrátil sám predkladateľ v doložke sociálnych vplyvov. Zásadná pripomienka Odoslaná 12.6.2019 Detail
AZR (Aliancia za rodinu) zákonu ako celku nesúhlasíme, aby bola zavedená pre všetky deti od piatich rokov povinná materská škôlka, ako to predpokladá poslanecký návrh novely zákona o výchove a vzdelávaní (p. t. 1468). Odôvodnenie: Rozumieme zámeru pomáhať deťom zo sociálne zraniteľnejšieho prostredia a zlepšiť ich štartovaciu pozíciu v škole. Posunutie štartovacej čiary pre všetky deti však tento problém nevyrieši. Nebránime sa ukladaniu povinnosti priamo tej skupine rodičov a detí, ktoré majú problém a využitiu opatrení, motivujúcich rodičov detí zo sociálne zraniteľnejšieho prostredia prihlasovať deti do materskej škôlky. Nesmú sa však brať práva všetkým rodičom. Väčšina nemôže byť postihovaná za menšinu. Mnohým rodičom vyhovuje starať sa o deti doma a ešte viac rodičom vyhovuje nechať si niekedy dieťa zo škôlky doma. So zavedením povinnej dochádzky do materskej škôlky pre všetky deti od piatich rokov nesúhlasíme z nasledovných dôvodov: Návrh uráža všetky matky a otcov, lebo predpokladá, že nie sú schopní ani len pripraviť svoje deti na školskú dochádzku. Všetky ideologické režimy sa snažili cez inštitucionalizované vzdelávanie ovplyvňovať čo najmenšie deti vo výchove a odoberať rodičom právo na výchovu svojich detí. Výchova deti patrí rodičom, nie štátu. Ústava SR v čl. 41, ods. 4 hovorí, že starostlivosť o deti a ich výchova je právom rodičov; deti majú právo na rodičovskú výchovu a starostlivosť. Vytváranie nových miest v škôlkach nie je jednoduché. Ak ostane zachovaný počet miest v škôlkach a budú musieť byť prijaté všetky deti nad 5 rokov zníži sa počet miest v škôlke pre mladšie deti. Odoberanie príspevkov na deti rodičom, zavádzanie priestupkov, ukladanie pokút vo výške 331,50 eur, považujeme za nehorázne zneužívanie štátu na trestanie rodičov, ktorí chcú vychovávať predškolákov sami. Plánuje štát trestne stíhať rodičov, lebo nedali dieťa do materskej škôlky? Návrh by mal jasne odpovedať na otázku, či zanedbávanie školskej dochádzky v materskej škôlke vo väčšom rozsahu bude môcť byť posudzované aj ako trestný čin rodiča. Povinné škôlky považujeme za rizikový faktor. Mnohí rodičia v západných krajinách už trpia tým, že nemôžu ani ovplyvniť obsah škandalóznej sexuálnej výchovy u svojich detí. Štandardy OSN sa snažia o zavádzanie kontroverznej sexuálnej výchovy detí už od troch rokov. Tieto plány odmietame. Ústava SR nepozná materské škôlky ako súčasť povinnej školskej dochádzky. Hovorí iba o práve na bezplatné vzdelanie pri základných, stredných a vysokých školách. Návrh nezohľadňuje najlepší záujem dieťaťa v špecifických situáciách. Rodičia doteraz mali právo sami zvážiť schopnosti dieťaťa a požiadať o odklad. Ruší inštitút odkladu povinnej školskej dochádzky deťom, ktoré sú v starostlivosti rodičov, adoptívnych rodičov alebo pred nástupom do školy ešte nedosiahli dostatočnú mieru pripravenosti na školu. Môže znevýhodniť deti s fyzickým či mentálnym hendikepom, ktoré sú v súčasnosti predprimárne vzdelávané s asistenciou rodičov v domácom prostredí alebo v špecializovaných zariadeniach (stacionáre, kluby, komunitné škôlky). Návrh zákona zvyšuje finančnú záťaž na rodiny. Rodinám vznikne buď povinnosť zaplatiť učiteľku alebo znášať náklady spojené s navštevovaním škôlky. (doprava, doprevádzanie, náklady na vybavenie). Zásadná pripomienka Odoslaná 12.6.2019 Detail
Klub 500 (Klub 500) Všeobecná pripomienka Myšlienka zaškolenia všetkých detí pred vstupom do 1.ročníka základnej školy je vo svojej podstate správna, avšak momentálne nie sú vhodné podmienky na implementáciu takejto zákonnej úpravy do školskej praxe. Mestá a obce v súčasnosti bojujú s nedostatočným počtom miest pre umiestnenie detí od troch do šiestich rokov v materských školách, s nedostatkom kvalifikovaných učiteliek materských škôl a chýbajúcimi asistentmi učiteľa. V prípade schválenia návrhu zákona podľa (§ 19 ods. 3) nastúpia do škôlok všetky deti, ktoré deň pred začiatkom školského roka dovŕšili piaty rok veku. V praxi to bude znamenať, že rodičia, ktorí sa chceli postarať o svoje deti, pretože nepracujú, sú na materskej dovolenke alebo rodičovskom príspevku a majú čas na výchovu svojich detí, budú musieť svoje dieťa prihlásiť na plnenie povinnej školskej dochádzky a pracujúci rodičia ostatných detí, ktoré nebude možné umiestniť do škôlok, budú musieť využiť súkromné zariadenia, ktoré sú samozrejme finančne náročnejšie. Pre ekonomickú situáciu mladých rodín to bude mať nepriaznivý dopad. Situácia sa ešte zhorší vplyvom predkladaného návrhu (§19 ods. 5), ktorý hovorí o pokračovaní plnenia povinnej školskej dochádzky v MŠ, ak dieťa nedosiahlo školskú zrelosť. Ide v podstate o „opakovanie ročníka.“ V súčasnosti sa týmto deťom venujú kvalifikovaní učitelia v 0. ročníkoch základných škôl. Cieľom 0. ročníkov je pripraviť dieťa na školu, školské povinnosti, usmerňovať ich vývin a napredovanie tak, aby boli po jeho absolvovaní schopné začleniť sa do výchovno-vzdelávacieho procesu základnej školy a zvládli všetky požiadavky prvého ročníka bez výraznejších problémov. Podľa štátneho vzdelávacieho programu (2008, s. 5) hlavným cieľom predprimárneho vzdelávania je „dosiahnuť optimálnu perceptuálno-motorickú, kognitívnu a citovo-sociálnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a začleňovanie do skupiny a kolektívu.“ Podstatný rozdiel je aj v počte detí. Kým v triede MŠ je od 20 – 22 detí, v triede 0. ročníka je minimálne 8 a maximálne 16 žiakov. Ďalší zásadný moment je, že trieda 0. ročníka je homogénna, učiteľ sa teda venuje skupine žiakov na takmer rovnakej mentálnej úrovni, kým v materskej škole, po schválení zákona, bude skupina detí vysoko heterogénna a vzhľadom k tomu, že asistenti v škôlkach na Slovensku absentujú, práca v takejto triede bude veľmi náročná a ťažko prinesie želané výsledky. Navrhujeme pripravovaný návrh zákona neschváliť, vyvolať odbornú diskusiu k návrhu zákona, dôkladne pripraviť podmienky na zavedenie povinnej školskej dochádzky v piatom roku veku dieťa v materskej škole. Rýchle rozhodnutia nebývajú vždy aj dobré. V tomto návrhu zákona ide o deti, ide o našu budúcnosť. Premyslime všetko do najmenšieho detailu, aby sme sa nedopustili ďalších mylných pokusov, ktoré poznačia jednu generáciu detí. Zásadná pripomienka Odoslaná 12.6.2019 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. I k bodu 8 (§24a) V odseku 4 odporúčam požiadavku na minimálne kvalifikačné predpoklady pre osobu zabezpečujúcu individuálne vzdelávanie zmeniť z úplného stredného odborného vzdelania ustanoveného pre učiteľov materskej školy na stredoškolské vzdelanie akéhokoľvek zamerania s maturitou. Dôvodom tejto zmeny je zvýšiť zaškolenosť detí z ohrozených skupín, ktorá výrazne zaostáva v porovnaní s inými deťmi a spôsobuje ich zaostávanie v primárnom a ďalšom vzdelávaní. Pre ohrozené skupiny je typické nízke vzdelanie. Pre rodičov detí, ktoré z rôznych dôvodov nebudú môcť plniť povinnú školskú dochádzku v materskej škole, navrhujem, aby existovala možnosť individuálneho vzdelávania poskytovaného rodičom (prípadne zákonným zástupcom alebo aj inou osobou), ak existuje predpoklad, že dieťa bude mať dostatočne podnetné prostredie pre jeho zdravý vývoj. Dá sa predpokladať, že stredoškolské vzdelanie s maturitou pre osobu, ktorá zabezpečuje individuálne vzdelávanie je dostatočnou garanciou pre schopnosť implementovať vzdelávací program na tejto úrovni vzdelávania s možnosťou podpory zo strany kmeňovej školy vo forme napríklad pravidelných konzultácií. Pre porovnanie, česká právna úprava požaduje dosiahnutie stredoškolského vzdelania s maturitou ako kvalifikačný predpoklad pre domáce vzdelávanie až pre prvý stupeň základnej školy, pre materské školy je to len oznamovacia povinnosť pre zákonných zástupcov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.6.2019 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. I k bodu 5 (§ 19) Na konci odseku 4 odporúčam pripojiť túto vetu: „Opakovanie ročníka v predprimárnom vzdelávaní sa nezapočítava do dĺžky povinnej školskej dochádzky.“. Podľa platnej právnej úpravy, ak žiak opakuje ktorýkoľvek ročník počas povinnej školskej dochádzky, zvyšuje sa pravdepodobnosť, že nebude navštevovať strednú školu z dôvodu splnenia povinnej školskej dochádzky po dovŕšení nižšieho sekundárneho vzdelávania, prípadne aj skôr, ak opakuje ročníky viacnásobne. Toto riziko pretrváva aj v predloženom návrhu, kde sa navrhuje predĺženie povinnej školskej dochádzky z 10 na 11 rokov. V súčasnosti sa zvyšuje podiel ľudí, ktorí predčasne opúšťajú vzdelávací systém (majú maximálne základné vzdelanie a už neabsolvujú ďalšie vzdelávanie, prípadne prípravu) a snahou by malo byť tento podiel znižovať vytváraním motivácií pre participáciu ohrozených skupín na stredoškolskom vzdelávaní ešte počas povinnej školskej dochádzky, čo následne zvyšuje ich uplatnenie na trhu práce a zlepšuje aj iné ukazovatele kvality života. Alternatívou by mohlo byť ustanoviť možnosť opakovať ročník počas povinnej školskej dochádzky len raz. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.6.2019 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne V doložke vybraných vplyvov je uvedený negatívny, nezabezpečený vplyv na rozpočet verejnej správy. V analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu (ďalej len „analýza vplyvov“) je kvantifikovaný negatívny vplyv na štátny rozpočet v roku 2020 v sume 15 744 846 eur a v rokoch 2021 až 2023 každoročne v sume 47 234 539 eur. Podľa § 33 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je potrebné uviesť aj návrhy na úhradu zvýšených výdavkov. V čl. II bode 7 § 6 ods. 12 sa ustanovuje povinnosť pre obce poskytnúť finančné prostriedky na stravovanie pre detí materských škôl a pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v zriaďovateľskej pôsobnosti okresných úradov v sídle kraja. Žiadam doplniť kvantifikáciu tohto vplyvu. Zároveň upozorňujem, že tabuľka č. 5 analýzy vplyvov je nesprávne vypočítaná. Výška poistného na úrovni 25,9 % je nesprávne určená. Priemerný mzdový výdavok vychádza na úrovni cca 733,9 eura, čo sa javí ako podhodnotené. Súčasne upozorňujem aj na nesúlad tabuľky č. 1 s tabuľkou č. 5. Vzhľadom na to, že návrh predstavuje negatívny vplyv na roky 2020 až 2023, s návrhom bude možné súhlasiť len za podmienky vyriešenia otázky finančného krytia predloženého návrhu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.6.2019 Detail
KBS (Konferencia biskupov Slovenska) K návrhu novely zákona ako celku Žiadame, aby sa návrh novely zákona nevzťahoval všeobecne na všetky deti od piatich rokov, ale aby zohľadnil nevyhnutnosť predprimárneho vzdelávania podľa špecifických potrieb dieťaťa. Odôvodnenie: Podľa článku 41 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky starostlivosť o deti a ich výchova je právom rodičov; deti majú právo na rodičovskú výchovu a starostlivosť. Novela školského zákona podľa nášho názoru zasahuje do uvedeného práva rodičov na výchovu a vzdelávanie svojich detí a neprimeraným spôsobom zasahuje do autonómie rodiny. Úlohou štátu je pomáhať rodinám, ktoré z rozličných dôvodov (napríklad sociálnych, zdravotných) nedokážu svojpomocne zabezpečiť starostlivosť o svoje deti, napríklad prostredníctvom systému materských škôl. Vzhľadom na uvedené žiadame, aby povinná školská dochádzka od 5 rokov bola zavedená len pre deti z menej podnetného (sociálne znevýhodneného) prostredia za účelom zlepšenia ich štartovacej pozície pri nástupe do školy. Nebránime sa motivovaniu rodičov detí zo sociálne znevýhodneného prostredia prihlasovať deti do materskej školy. Nesmú sa však brať práva rodičom. Pre zlepšenie predprimárnej dochádzky je dôležitá prioritne fyzická a finančná dostupnosť predškolského zariadenia. Zásadná pripomienka Odoslaná 12.6.2019 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 8. K Čl. I bodu 12 (§ 28 ods. 8) V šiestej vete v časti vety pred bodkočiarkou odporúčame za slová „rozvíjanie nadania“ vložiť slovo „detí“ a v časti vety za bodkočiarkou navrhujeme pred slovo „súhlasné“ vložiť slovo „písomné“ (legislatívno-technická pripomienka). Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.6.2019 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 7. K Čl. I bodu 8 (§ 24a ods. 11) Znenie odseku 11 navrhujeme upraviť takto: „Ak bolo individuálne predprimárne vzdelávanie dieťaťa zrušené podľa odseku 9, dieťa nemožno opätovne individuálne vzdelávať podľa odseku 2 písm. b).“ (legislatívno-technická pripomienka). Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.6.2019 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 9. K Čl. I bodu 25 (§ 59 ods. 3) Navrhované znenie odseku 3 odporúčame upraviť takto: „Dieťa sa na predprimárne vzdelávanie prijíma na základe žiadosti zákonného zástupcu alebo zástupcu školského alebo iného zariadenia, v ktorom je dieťa umiestnené na základe rozhodnutia súdu. Žiadosť sa podáva riaditeľovi spolu s potvrdením od všeobecného lekára pre deti a dorast o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa. Potvrdenie od všeobecného lekára pre deti a dorast o zdravotnej spôsobilosti musí obsahovať aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa. Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa podáva v čase od 1. mája do 31. mája.“. Vyššie uvedená úprava obsahu odseku 3 sa javí ako potrebná z dôvodu zosúladenia s dôvodovou správou k tomuto ustanoveniu, kde sa okrem iného uvádza, že jednou z podmienok pre začatie konania o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie je údaj o povinnom očkovaní dieťaťa. Úprava prvej vety týkajúca sa označenia zariadenia vychádza z navrhovaného znenia § 20 ods. 7. Taktiež nie je celkom zrejmý cieľ navrhovateľov týkajúci sa osobnej účasti dieťaťa pri podávaní žiadosti o prijatie do materskej školy. Máme za to, že na posúdenie zdravotného stavu dieťaťa alebo, ako je uvedené v dôvodovej správe, „iného znevýhodnenia dieťaťa“ je postačujúce a snáď aj dôveryhodné potvrdenie všeobecného lekára pre deti a dorast o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná 12.6.2019 Detail