LP/2019/430 Návrh Akčného plánu rozvoja okresu Stropkov a návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov zo zdrojov kapitoly Všeobecná pokladničná správa

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 4276-12867/2019/OSMRR
Podnet: Zákon č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zodpovedná inštitúcia: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Krauspe, Patrik
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Dôvodom skrátenia lehoty medzirezortného pripomienkového konania je, že Rada pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov dňa 15. 04. 2019 schválila materiál s pripomienkami, zákonná lehota na predloženie materiálu na rokovanie vlády sa týmto v zmysle § 4 ods. 5 zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa skrátila. Vznesené pripomienky zástupcov ústredných orgánov štátnej správy boli do materiálu už zapracované.
Posledná zmena: 24.06.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/430
Dátum začiatku MPK: 29.05.2019
Dátum konca MPK: 04.06.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 29.05.2019
Ukončenie štádia: 29.05.2019
Vlastník aktivity: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 29.05.2019
Ukončenie štádia: 04.06.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 05.06.2019
Ukončenie štádia: 05.06.2019
Vlastník aktivity: LO (Legislatívne organizácie)
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 05.06.2019
Ukončenie štádia: 24.06.2019
Vlastník aktivity: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 24.06.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 24.06.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)