LP/2019/418 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z. z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: S09406-2019-OL
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2019- mesiac jún
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kalavská, Andrea, doc. MUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Naliehavosť v termíne.
Posledná zmena: 28.06.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/418
Dátum začiatku MPK: 27.05.2019
Dátum konca MPK: 04.06.2019

Štádia procesu

Začiatok štádia: 27.05.2019
Ukončenie štádia: 27.05.2019
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 27.05.2019
Ukončenie štádia: 04.06.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 05.06.2019
Ukončenie štádia: 28.06.2019
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 28.06.2019
Ukončenie štádia: 28.06.2019
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Prebieha
Začiatok štádia: 28.06.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)