LP/2019/413 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 295/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú vzory výpisov z osobného účtu a výkazov v doplnkovom dôchodkovom sporení

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Súvisiaci proces: Návrh opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa mení opatrenie č. 295/2018 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú vzory výpisov z osobného účtu a výkazov
Legislatívna oblasť: Dôchodkové zabezpečenie
Aktuálne štádium materiálu: Pred publikovaním materiálu
Rezortné číslo: 12648/2019-M_OPVA
Podnet: na základe ústavného zákona č. 99/2019 ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Richter, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Účinnosť opatrenia sa navrhuje od 1. júla 2019 spolu s nadobudnutím účinnosti ústavného zákona. Tento termín však neumožňuje dodržať štandardnú lehotu na medzirezortné pripomienkové konanie, preto ho z dôvodu naliehavosti navrhujeme uskutočniť v skrátenej forme – 7 pracovných dní.
Posledná zmena: 19.06.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/413
Dátum začiatku MPK: 24.05.2019
Dátum konca MPK: 03.06.2019
Dátum ukončenia procesu: 19.06.2019

Štádia procesu

Začiatok štádia: 24.05.2019
Ukončenie štádia: 24.05.2019
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 24.05.2019
Ukončenie štádia: 03.06.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 04.06.2019
Ukončenie štádia: 05.06.2019
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 06.06.2019
Ukončenie štádia: 14.06.2019
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 05.06.2019
Ukončenie štádia: 14.06.2019
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 14.06.2019
Ukončenie štádia: 14.06.2019
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 14.06.2019
Ukončenie štádia: 14.06.2019
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Začiatok štádia: 14.06.2019
Ukončenie štádia: 19.06.2019