LP/2019/410 Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 490/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podpore obnoviteľných zdrojov energie, vysoko účinnej kombinovanej výroby a biometánu v znení neskorších predpisov

Pridať
VYHLÁŠKA
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 490/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podpore obnoviteľných zdrojov energie, vysoko účinnej kombinovanej výroby a biometánu v znení neskorších predpisov


Zoznam subjektov bez pripomienok

ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky)
ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie)
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky)
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky)

Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) doložke - v doložke časti „2. Definícia problému“ a v časti „3. Ciele a výsledný stav“ navrhujeme vypustiť slovné spojenie „podmienky pri vydaní potvrdenia o množstve biometánu výrobcovi biometánu, spôsob učenia a použitia koeficientu na výpočet množstva biometánu, výpočet množstva elektriny vyrobenej z biometánu“ Odôvodnenie: súčasný návrh novely sa danými zložitosťami podľa nášho názoru nezaoberá. (Pripúšťame záver, že uvedené slovné spojenia sa do textu doložky mohli dostať iba omylom). Zásadná pripomienka Odoslaná 13.6.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) Navrhujeme konkretizovať poznámku pod čiarou k odkazu 6). Vyhláška je vykonávacím predpisom k zákonu č. 309/2009 Z. z., preto odkaz na takto formulovanú poznámku pod čiarou nespĺňa svoj účel. Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.6.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) bodu 2 V bode 2 odporúčame vypustiť slovo „V“ a slovo „písmeno“ nahradiť slovom „písmenom“. Pripomienka podľa bodu 31. prílohy č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.6.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) návrhu V celom texte v odkazoch na poznámku pod čiarou nahradiť malú zátvorku veľkou. Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.6.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) názvu vyhlášky V názve vyhlášky vypustiť úvodzovky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.6.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) predkladacej správe a tiež k dôvodovej správe – všeobecnej časti V predkladacej správe a tiež v dôvodovej správe – všeobecnej časti odporúčame doplniť vplyv návrhu vyhlášky na manželstvo, rodičovstvo a rodinu. Pripomienka podľa § 7 ods. 2 a 3 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 217/2018 Z. z. Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.6.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) predkladacej správe a tiež k dôvodovej správe – všeobecnej časti V predkladacej správe a tiež v dôvodovej správe – všeobecnej časti doplniť súlad návrhu vyhlášky s nálezmi Ústavného súdu SR. Pripomienka podľa čl. 19 ods. 2 v spojení s čl. 37 ods. 1 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.6.2019 Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) novelizačnému bodu 4 2. K novelizačnému bodu 4. V navrhovanom znení § 2 ods. 6 žiadame čestné vyhlásenie preukazujúce pôvod drevnej biomasy, ktorá je vyrobená vlastnou výrobou, nahradiť dokumentom, ktorý dokáže zabezpečiť objektívnu a efektívnu kontrolu jej pôvodu, napr. v podobe tzv. vystaveného dokumentu tak, ako sa to navrhuje v § 2 ods. 5 pre biomasu obstaranú nákupom od dodávateľa biomasy. Pre takýto vystavený dokument zároveň žiadame ustanoviť náležitosti, ktoré má obsahovať, najmä pokiaľ ide o identifikáciu porastu a odpadu z drevospracujúceho priemyslu, z ktorého drevená biomasa pochádza (platí primerane aj pre vystavený dokument podľa navrhovaného § 2 ods. 5). Žiadame tiež navrhovaný § 2 doplniť o ustanovenie, z ktorého bude vyplývať systém kontroly a overenia takýchto dokumentov zo strany príslušných štátnych orgánov (Slovenská lesnícko-drevárska inšpekcia, Slovenská inšpekcia životného prostredia, Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky). – táto pripomienka je zásadná. Odôvodnenie: Nedávna novela zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sprísnila podmienky výroby elektriny z drevenej biomasy ustanoveniami o evidencii údajov ohľadom nadobudnutia biomasy, požiadavkami na kvalitu a parametrami biomasy, ktorá sa používa na spaľovanie, spoluspaľovanie alebo spracovanie. Predložený návrh vyhlášky, ktorý uvedený zákon vykonáva, však Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vníma ako nedostatočný, pričom podľa nášho názoru nezabezpečuje efektívnu kontrolu pôvodu tohto materiálu za účelom jeho použitia na výrobu elektriny. Upozorňujeme, že povinnosť riešiť efektívnu kontrolu ťažby dreva požaduje aj materiál „Zelenšie Slovensko - Stratégia environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030“, ktorý bol nedávno schválený vládou Slovenskej republiky (uznesenie č. 87 z 27. februára 2019). Kapitola 4. Envirostratégie 2030 (Plnenie funkcií lesov) priamo uvádza cieľ zvýšiť verejnú a inštitucionálnu kontrolu ťažby dreva, pričom tento cieľ presnejšie definuje opatrenie 4.3 pojednávajúce o zabezpečení efektívnej kontroly ťažby dreva. Žiadame preto návrh vyhlášky v tomto smere uviesť do súladu so schválenou Envirostratégiou 2030. Zásadná pripomienka Odoslaná 13.6.2019 Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) novelizačnému bodu 6 3. K novelizačnému bodu 6. V navrhovanom znení § 6 odsek 4 žiadam na konci pripojiť slová „v súlade s § 2 ods. 7 písm. f) zákona“. – táto pripomienka je zásadná. Odôvodnenie: Doplnenie ustanovenia žiadame, nakoľko v súlade so zákonom č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je podporovaná biomasa vrátane všetkých produktov jej spracovania, okrem dreva, ktoré nepochádza z energetických porastov, okrem dreva, ktoré nie je odpadom z drevospracujúceho priemyslu a okrem dreva, ktoré nie je odpadom z ostatných druhov priemyslu (napríklad odpadové drevené obaly a palety, odpady z dreva zo stavieb a demolácií). To, čo je odpadom na účel zákona č. 309/2009 Z. z. je definované v § 2 ods. 7 písm. f). Zásadná pripomienka Odoslaná 13.6.2019 Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) novelizačnému bodu 4 1. K novelizačnému bodu 4. Do dôvodovej správy k navrhovanému § 2 ods. 4 žiadame doplniť opis technologických procesov spracovania dreva po jeho vyťažení v drevospracujúcom priemysle. Odôvodnenie: Uvedené žiadame doplniť z dôvodu, že pri aplikácii tohto ustanovenia v praxi môžu vznikať nejasnosti so zaraďovaním materiálov z drevospracujúceho priemyslu, či sa jedná o biomasu alebo odpad. Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.6.2019 Detail
Klub 500 (Klub 500) K Čl. I bod 7 - § 7 ods. 6 písm. b) V § 7 ods. 6 písm. b) sa dopĺňa bodom 3, ktorý znie: „3. elektrina vyrobená v zariadení na kombinovanú výrobu s celkovým inštalovaným výkonom nad 10 MW uvedeného do prevádzky do 30. apríla 2011, ak neplatí, že podiel obnoviteľných zdrojov energie v palive je vyšší ako 30% a podiel dodávky tepla pre verejnosť je najmenej 40% z využiteľného tepla,“. Odôvodnenie: Z ust. § 18i ods. 9 zákona č. 309/2009 Z. z. vyplýva, že výrobcovi prevádzkujúcemu zariadenie na kombinovanú výrobu s inštalovaným výkonom nad 10 MW, ktoré bolo uvedené do prevádzky do 30. apríla 2011 patrí aj po 1. januári 2019 právo na podporu doplatkom na elektrinu z obnoviteľných zdrojov energie vyrobenú nad rámec vysoko účinnej kombinovanej výroby, najviac však na množstvo takto vyrobenej elektriny zodpovedajúce časovému fondu využitia celkového inštalovaného výkonu 4 000 hodín za rok. Podmienkou je, aby podiel obnoviteľných zdrojov energie v palive pri takejto výrobe elektriny bol vyšší ako 30% a podiel dodávky tepla pre verejnosť najmenej 40% z využiteľného tepla. Preto sa navrhuje doplniť do textu navrhovanej vyhlášky príslušná úprava zohľadňujúca existenciu aj takýchto výrobcov. Zásadná pripomienka Odoslaná 13.6.2019 Detail
Klub 500 (Klub 500) K Čl. I bod 7 - § 7 ods. 3 písm. b) V § 7 ods. 3 písm. b) sa za slová (vysvetlenie výrazu QVCi) „pri spaľovaní biomasy alebo produktu jej spracovania je to množstvo elektriny vyrobené kombinovanou výrobou,“ dopĺňajú slová „to neplatí v prípade zariadenia na kombinovanú výrobu s celkovým inštalovaným výkonom nad 10 MW uvedeného do prevádzky do 30. apríla 2011, pre ktoré sa uplatňuje podpora na elektrinu z obnoviteľných zdrojov energie vyrobenú nad rámec vysoko účinnej kombinovanej výroby, najviac však na množstvo takto vyrobenej elektriny zodpovedajúce časovému fondu využitia celkového inštalovaného výkonu 4 000 hodín za rok, pričom podiel obnoviteľných zdrojov energie v palive je vyšší ako 30% a podiel dodávky tepla pre verejnosť je najmenej 40% z využiteľného tepla,“. Odôvodnenie: Z ust. § 18i ods. 9 zákona č. 309/2009 Z. z. vyplýva, že výrobcovi prevádzkujúcemu zariadenie na kombinovanú výrobu s inštalovaným výkonom nad 10 MW, ktoré bolo uvedené do prevádzky do 30. apríla 2011 patrí aj po 1. januári 2019 právo na podporu doplatkom na elektrinu z obnoviteľných zdrojov energie vyrobenú nad rámec vysoko účinnej kombinovanej výroby, najviac však na množstvo takto vyrobenej elektriny zodpovedajúce časovému fondu využitia celkového inštalovaného výkonu 4 000 hodín za rok. Podmienkou je, aby podiel obnoviteľných zdrojov energie v palive pri takejto výrobe elektriny bol vyšší ako 30% a podiel dodávky tepla pre verejnosť najmenej 40% z využiteľného tepla. Preto sa navrhuje doplniť do textu navrhovanej vyhlášky príslušná úprava zohľadňujúca existenciu aj takýchto výrobcov. Zásadná pripomienka Odoslaná 13.6.2019 Detail
Klub 500 (Klub 500) K Čl. I bod 7 - § 7 ods. 3 písm. a) V § 7 ods. 3 písm. a) sa za slová (vysvetlenie výrazu QVi) „pri spaľovaní biomasy alebo produktu jej spracovania je to množstvo elektriny vyrobené kombinovanou výrobou,“ dopĺňajú slová „to neplatí v prípade zariadenia na kombinovanú výrobu s celkovým inštalovaným výkonom nad 10 MW uvedeného do prevádzky do 30. apríla 2011, pre ktoré sa uplatňuje podpora na elektrinu z obnoviteľných zdrojov energie vyrobenú nad rámec vysoko účinnej kombinovanej výroby, najviac však na množstvo takto vyrobenej elektriny zodpovedajúce časovému fondu využitia celkového inštalovaného výkonu 4 000 hodín za rok, pričom podiel obnoviteľných zdrojov energie v palive je vyšší ako 30% a podiel dodávky tepla pre verejnosť je najmenej 40% z využiteľného tepla,“. Odôvodnenie: Z ust. § 18i ods. 9 zákona č. 309/2009 Z. z. vyplýva, že výrobcovi prevádzkujúcemu zariadenie na kombinovanú výrobu s inštalovaným výkonom nad 10 MW, ktoré bolo uvedené do prevádzky do 30. apríla 2011 patrí aj po 1. januári 2019 právo na podporu doplatkom na elektrinu z obnoviteľných zdrojov energie vyrobenú nad rámec vysoko účinnej kombinovanej výroby, najviac však na množstvo takto vyrobenej elektriny zodpovedajúce časovému fondu využitia celkového inštalovaného výkonu 4 000 hodín za rok. Podmienkou je, aby podiel obnoviteľných zdrojov energie v palive pri takejto výrobe elektriny bol vyšší ako 30% a podiel dodávky tepla pre verejnosť najmenej 40% z využiteľného tepla. Preto sa navrhuje doplniť do textu navrhovanej vyhlášky príslušná úprava zohľadňujúca existenciu aj takýchto výrobcov. Zásadná pripomienka Odoslaná 13.6.2019 Detail
Klub 500 (Klub 500) K Čl. I bod 1 návrhu V § 1 písm. e) navrhujeme na konci pripojiť tieto slová: „za účelom jej energetického využitia“. Odôvodnenie: Je potrebné spresnenie pojmu spracovania biomasy tak, aby boli vylúčené iné činnosti spracovania biomasy, okrem prípadov spracovania za účelom jej ďalšieho energetického využitia. Zásadná pripomienka Odoslaná 13.6.2019 Detail
Klub 500 (Klub 500) K Čl. I bod 4 návrhu - § 2 ods. 6 V § 2 ods. 6 sa za slová „je odpadom z drevospracujúceho priemyslu.“ Dopĺňa odkaz 1aa) Poznámka pod čiarou k odkazu znie: „1aa) Čl. 2 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 995/2010 z 20. októbra 2010, ktorým sa ustanovujú povinnosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich na trh drevo a výrobky z dreva (Ú.v. EÚ L 295, 12.11.2010).“ Odôvodnenie: Zákon 309/2009 zaviedol nový pojem „odpad z drevospracujúceho priemyslu“. Z dôvodu absencie bližšieho výkladu daného pojmu navrhujeme použiť existujúcu legislatívnu úpravu. Jedna z možnosti je nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 995/2010, ktorým sa ustanovujú povinnosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich na trh drevo a výrobky z dreva a zákonom č. 113/2018 Z. z. o uvádzaní dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh. Ktoré konkrétne výrobky z dreva možno zaradiť pod pojem drevo a výrobky z dreva upravuje príloha uvedeného nariadenia. Zmienené predpisy požadujú od dodávateľov dreva viesť podrobnú evidenciu (okrem iného aj) o pôvode dreva. Navrhuje sa preto, aby potvrdenie o pôvode dreva využívaného na výrobu elektriny vyhotovovali práve dodávatelia biomasy, ktorí potvrdia aj to, či ide o drevnú biomasu pochádzajúcu z energetických porastov alebo z odpadu z drevospracujúceho priemyslu, tzn. zo zvyškov vznikajúcich pri produkcii dreva a výrobkov z dreva uvádzaných na trh. Zásadná pripomienka Odoslaná 13.6.2019 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K bodu 4 (§ 2 ods. 5 a 6) Odporúčam a) v odseku 5 precizovať pojem „vystavený dokument“, pretože takto navrhovaná formulácia je vágna, b) znenie odseku 6 doplniť aj o spôsob preukazovania pôvodu biomasy tak, aby bola zabezpečená efektívna kontrola pôvodu, aby bolo zrejmé, akým spôsobom výrobca elektriny preukazuje, že biomasa pochádza z energetických porastov alebo je odpadom z drevospracujúceho priemyslu, c) v odseku 6 doplniť parametre, ktoré by čestné vyhlásenie malo obsahovať, najmä konkrétnejšiu identifikáciu porastu, resp. odpadu z drevospracujúceho priemyslu, z ktorého biomasa pochádza. Návrh na jednej strane efektívne sprísňuje podmienky výroby elektriny z biomasy (definovaním ustanovení o evidencii údajov ohľadom nadobudnutia biomasy, ustanovení na požiadavky na kvalitu a parametre biomasy, ktorá sa používa na spaľovanie). Na strane druhej ponecháva priestor na vágne preukázanie pôvodu biomasy používanej na výrobu elektriny (čestným vyhlásením pri zabezpečení biomasy vlastnou výrobou). Upozorňujem, že Stratégia environmentálnej politiky do roku 2030 schválená vládou SR vo februári 2019 definuje v oblasti ochrany lesných ekosystémov, okrem iného, ciele 4.1. Zabezpečiť udržateľnú ťažbu dreva a 4.3. Zabezpečiť efektívnu kontrolu ťažby dreva. V kontexte týchto cieľov odporúčam navrhovanú právnu úpravu precizovať tak, aby bola zabezpečená efektívna kontrola pôvodu biomasy používanej na výrobu elektriny. Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.6.2019 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh odporúčam prehodnotiť v kontexte s Ústavou SR z dôvodu možného nesúladu s jej čl. 13 ods. 1 (čl. I bod 7 § 7 ods. 2), pretože ukladá povinnosti. Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.6.2019 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh je potrebné zosúladiť s prílohou č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR (napríklad v úvodnej vete slová „zákona č. 309/2018 Z. z.“ nahradiť slovami „neskorších predpisov“, v bode 2 úvodnú vetu preformulovať takto: „§ 1 sa dopĺňa písmenom g), ktoré znie:“, v bode 3 § 2 ods. 1 za slová „podľa § 3 ods. 1 písm. b), c) a e)“ vložiť slovo „zákona“, v bode 7 § 7 ods. 6 jednotlivé dátumy upraviť tak, aby mesiace boli vypísané slovom, v § 7 ods. 6 písm. d) slovo „písm.“ nahradiť slovom „písmenách“). Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.6.2019 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Beriem na vedomie, že návrh nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy. Upozorňujem, že v takom prípade nie je potrebné označovať zabezpečenosť v rozpočte. Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.6.2019 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Dôvodovú správu odporúčam zosúladiť s navrhovaným znením vyhlášky, ktorá neupravuje určenie výšky doplatku ani príplatku. Dôvodová správa vo všeobecnej časti okrem iného uvádza: „Návrh predkladanej vyhlášky upravuje spôsob určenia výšky doplatku a príplatku pre výrobcu elektriny, ktorý na výrobu elektriny v zariadení kombinovanej výroby využíva čiastočne alebo úplne obnoviteľné zdroje a podrobnosti o meraní a určení vyrobenej elektriny a meraní a určení technologickej vlastnej spotreby elektriny a upresňuje parametre biomasy.“, t. j. opisuje predmet úpravy, ktorý nie je predmetom úpravy návrhu vyhlášky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.6.2019 Detail