LP/2019/410 Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 490/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podpore obnoviteľných zdrojov energie, vysoko účinnej kombinovanej výroby a biometánu v znení vyhlášky č. 80/2015 Z. z.

Hromadné pripomienky


Pridať
VYHLÁŠKA
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 490/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podpore obnoviteľných zdrojov energie, vysoko účinnej kombinovanej výroby a biometánu v znení neskorších predpisov
Autor: Sabo, Peter
Pripomienka k: Hromadná pripomienka Lesoochranárskeho zoskupenia VLK k návrhu vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 490.2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podpore obnoviteľných zdrojov energie, vysoko účinnej kombinovanej výroby a biometánu v znení neskorších predpisov.
Počet pripomienkovateľov: 1
Pripomienka: Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 490/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podpore obnoviteľných zdrojov energie, vysoko účinnej kombinovanej výroby a biometánu v znení neskorších predpisov Hromadná pripomienka Lesoochranárskeho zoskupenia VLK Lesoochranárske zoskupenie VLK (LZ VLK), so sídlom 082 13 Tulčík 310, predkladá nasledujúcu hromadnú pripomienku k návrhu vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 490/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podpore obnoviteľných zdrojov energie, vysoko účinnej kombinovanej výroby a biometánu v znení neskorších predpisov. Pripomienkovaný materiál zverejnil Úrad pre reguláciu sieťových odvetví dňa 24. mája 2019 pod rezortným číslom 14450-2019-BA. Dátum ukončenie MPK je 13. jún 2019. Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/410 (https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2019/410) 1. Navrhujeme v § 2 za odsek 4 vložiť nové odseky 5 a 6, ktoré znejú: „(5) V prípade drevnej biomasy obstaranej nákupom od dodávateľa biomasy sa eviduje a oznamuje úradu dodávateľom biomasy vystavený dokument preukazujúci, že biomasa pochádza z energetických porastov alebo je odpadom z drevospracujúceho priemyslu; za drevospracujúci priemysel sa na účely tejto vyhlášky považuje spracovanie dreva technologickými procesmi po jeho vyťažení. Pri biomase pochádzajúcej z energetických porastov sa uvádza aj lesný celok a čísla dielcov alebo katastrálne územie a čísla parciel, z ktorých biomasa pochádza. Pri odpade z drevospracujúceho priemyslu sa uvádza hospodársky subjekt a technologický proces, pri ktorom odpad vznikol. (6) V prípade drevnej biomasy vyrobenej vlastnou výrobou sa evidujú a oznamujú úradu informácie o procese, v ktorom bola biomasa vyrobená a čestné vyhlásenie preukazujúce, že biomasa pochádza z energetických porastov alebo je odpadom z drevospracujúceho priemyslu. Pri biomase pochádzajúcej z energetických porastov sa uvádza aj lesný celok a čísla dielcov alebo katastrálne územie a čísla parciel, z ktorých biomasa pochádza. Pri odpade z drevospracujúceho priemyslu sa uvádza hospodársky subjekt a technologický proces, pri ktorom odpad vznikol. “. Doterajší odsek 5 sa označí ako odsek 7. Pripomienka je zásadná. Odôvodnenie: Účelom doplnenia, navrhovaného v predloženej hromadnej pripomienke, je zabezpečiť, aby ustanovenia navrhovanej vyhlášky boli v praxi kontrolovateľné. Znenie navrhované Úradom pre reguláciu sieťových odvetví je všeobecné a v rozpore s doterajšími skúsenosťami pri kontrolách kvality spaľovaného dreva. Ako príklad uvádzame rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) z roku 2015 o udelení pokút pre firmy BIOENERGY BARDEJOV s.r.o. a BIOENERGY TOPOĽČANY s.r.o., v ktorých ÚRSO udelil uvedeným subjektom pokuty. ÚRSO vo svojom rozhodnutí uvádza, že pokutované subjekty klamali o kvalitatívnej triede dreva používaného ako palivo na výrobu elektriny. Úrad fyzickou kontrolou v skladovacích a manipulačných priestoroch pokutovaných subjektov zistil, že na spaľovanie využívali drevo kvalitatívnej triedy III a V, pričom v dokladoch, ktoré tieto spoločnosti predložili Úradu uvádzali, že využívajú drevnú hmotu triedy VI, t.j. najmenej kvalitné drevo (palivové drevo). Počas kontroly ÚRSO bolo v areály BIOENERGY Bardejov celkovo skladovaných 21 500 m3 dreva, z toho 18 000 m3 (84%) dreva bolo kvality III a V a iba 16 % dreva spĺňalo kvalitu triedy VI, ktorú v tej dobe mohli spaľovať. Táto prax podľa zistení VLK-a pokračuje aj po zmene zákona a preto VLK navrhuje do ustanovení obidvoch novo vkladaných odsekov 5 a 6 v § 2 doplniť text „Pri biomase pochádzajúcej z energetických porastov sa uvádza aj lesný celok a čísla dielcov alebo katastrálne územie a čísla parciel, z ktorých biomasa pochádza. Pri odpade z drevospracujúceho priemyslu sa uvádza hospodársky subjekt a technologický proces, pri ktorom odpad vznikol.“, tak aby subjekt s právom kontrolovať dodržiavanie predmetnej vyhlášky mohol reálne skontrolovať, či drevná biomasa deklarovaná ako pochádzajúca z energetických porastov naozaj pochádza z energetických porastov, a z konkrétne ktorých. Pri odpade z drevospracujúceho priemyslu, aby bolo reálne možné skontrolovať, z ktorej prevádzky a z akého technologického procesu. Zástupcovia verejnosti: Juraj Lukáč, LZ VLK, juro@osadne.sk Viliam Bartuš, LZ VLK Východné Karpaty, vilo@wolf.sk Peter Sabo, LZ VLK Východné Karpaty, peto@wolf.sk