LP/2019/40 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) K čl. I V úvodnej vete odporúčame doplniť novelu zákona č. 414/2012 Z. z., a to zákon č. 177/2018 Z. z. v súlade s bodom 28.1. prílohy č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.2.2019 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) K čl. I bodu 10 Odporúčame vypustiť slová „v § 18 ods.“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.2.2019 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) K Čl. I V úvodnej vete navrhujeme za slová „zákona č. 262/2015 Z. z.“ vložiť čiarku a vypustiť spojku „a“ a za slová „zákona č. 332/2017 Z. z.“ vložiť slová „a zákona č. 177/2018 Z. z.“. Ide o legislatívno-technickú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.2.2019 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) K Čl. I bod 21. Navrhujeme slová „ods.1“ nahradiť slovami „odsek 1“. Ide o legislatívno-technickú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.2.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. I bod 20 K čl. I bodu 20: Znenie navrhovaného bodu odporúčame zosúladiť s bodom 35. 2 prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.2.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. I bod 21 K čl. I bodu 21: Znenie navrhovaného bodu odporúčame zosúladiť s bodom 31 prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.2.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. II K čl. II: Znenie čl. II odporúčame zosúladiť s bodom 64. 1 prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.2.2019 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) K bodu 16, § 19 Doplniť kto bude spravovať Modernizačný fond. Odôvodnenie: Z návrhu nie je zrejmé kto bude spravovať tento fond. Zásadná pripomienka Odoslaná 13.2.2019 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) k bodu 16. § 19 Doplniť zdroj financií pre Modernizačný fond. Odôvodnenie: Z návrhu nie je zrejmé odkiaľ budú pochádzať peniaze vo fonde. Postačí odkaz na príslušné ustanovenie smernice 2003/87/ES. Zásadná pripomienka Odoslaná 13.2.2019 Detail
BPB (Budovy pre budúcnosť) § 18 Dražba kvót a využitie výnosov 1. Navrhujeme v bode 4a) zvýšiť podiel výnosov z dražieb kvót, ktoré sa použijú na financovanie projektov z 35% na 80% 2. Bod 4b) a d) žiadame vypustiť 3. Bod 4c) sa premenuje na 4b) Návrh znenia: § 18 4a) 80% sa použije na financovanie projektov reálne dosiahnuteľných a merateľných úspor emisií skleníkových plynov, zvyšovania energetickej účinnosti, znižovania spotreby primárnych zdrojov energie, náhrady fosílnych palív obnoviteľnými zdrojmi energie a zavádzania najlepšie dostupných technológií vedúcich k znižovaniu emisií skleníkových plynov a znečisťujúcich látok prostredníctvom schémy štátnej pomoci podľa § 26 ods. 3, § 18 4b) 20% sa použije na podporu činností na dosiahnutie cieľov štátnej environmentálnej politiky a na náklady spojené s odborným a administratívnym zabezpečením plnenia záväzkov Slovenskej republiky v oblasti znižovania emisií skleníkových plynov, 16a) Odôvodnenie: Slovensku chýba dlhodobá, udržateľná a dôveryhodná schéma, či podpora investícií do realizácie energeticky úsporných opatrení pre obnovu budov, výstavby nových budov, podpora do zdrojov vykurovania a prípravy teplej vody s využitím obnoviteľných zdrojov energie. Pritom prínosom takejto investície by bola významná redukcia CO2, zvýšená produkcia tepla z obnoviteľných zdrojov energie a tak úspory v oblasti energií na vykurovanie. Ďalším efektom dlhodobej, štátom koordinovanej podpory by bolo aj znižovanie znečistenie ovzdušia nebezpečnými prachovými časticami. Stabilita by sa pozitívna odrazila aj v podnikateľskom prostredí, kde by získali najlepšie dostupné technológie adekvátnu pozornosť a miesto. Rovnako by sa zvýšila zamestnanosť v stavebnom odvetví a posilnilo by sa postavenie verejnej správy pri dosahovaní cieľov a záväzkov, ktoré vyplývajú pre Slovensko z Kjótskeho dohovoru. Slovensko a príjmy Ministerstva životného prostredia v rámci environmentálnej politiky by mali byť alokované na projekty, ktoré reálne povedú k úsporám emisií skleníkových plynov a redukciu používania fosílnych palív – tento potenciál majú budovy a to predovšetkým rodinné domy, ktoré tvoria na Slovensku polovicu fondu na bývanie. S prihliadnutím na to, že budovy spotrebúvajú až 40% energií a emitujú významnú časť emisií CO2. (v kombinácii s inými znečisťujúcimi látkami, ako je PM10 a PM2,5 spôsobujúcimi napr. smog) by malo byť pre Slovensko prioritou peniaze z predaja emisných povoleniek alokovať tam, kde sú najviac potrebné. Výnosy systému by sa mali použiť na podporu znižovania emisií skleníkových systémov v tých segmentoch ekonomiky a spoločnosti, ktoré nemajú iné zdroje podpory ani možnosti financovania. Povinní účastníci schémy obchodovania s emisnými povolenkami sú motivovaní k investíciám už samotnou účasťou v systéme – návratnosť investície do zníženia emisií CO2 podporuje znížená potreba nákupu povoleniek. Vláda môže tieto subjekty k environmentálnym investíciám ďalej motivovať prostredníctvom daňových úľav. Cenu elektrickej energie môže vláda znížiť prostredníctvom regulačnej politiky, naopak použitie výnosov z de facto environmentálnych daní na dotovanie cien elektrickej energie je neprijateľné. Toto všetko sú nástroje, ktoré nie sú k dispozícii napr. pri subjektoch verejnej správy alebo domácnostiach . Preto by sa výnosy mali použiť primárne v týchto segmentoch. Česká republika prijala model koordinovanej a dlhodobej štátnej podpory a prostredníctvom programu – zelená úsporám a len za prvých 5 rokov fungovania programu (2009 – 2014) investovala nie len do obnovy a výstavby rodinných domov 20,5 miliardy českých korún. Vďaka tejto investícii tak zredukovali približne 800 tisíc ton CO2. Program sa rozšíril aj na verejné budovy , či bytové domy. Tento potenciál je na Slovensku úplne nerozvinutý a pre dosahovanie cieľov adaptačných a mitigačných opatrení na zmenu klímy, či dosahovanie záväzkov energetickej efektívnosti alebo energetickej hospodárnosti v budovách je dôležitý a nevyhnutný. Zásadná pripomienka Odoslaná 13.2.2019 Detail
Klub 500 (Klub 500) Všeobecná pripomienka Klub 500 očakáva, že v súlade s cieľmi smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2018/410 zo 14. marca 2018, ktorou sa mení smernica č. 2003/87/ES s cieľom zlepšiť nákladovo efektívne znižovanie emisií a investície do nízkouhlíkových technológií a rozhodnutie (EÚ) č. 2015/1814 (ďalej len „revidovaná smernica o EU ETS“), vláda Slovenskej republiky v maximálnej miere umožní slovenskému priemyslu prístup k investičným mechanizmom a fondom na európskej úrovni a k ich čerpaniu. V prípade Modernizačného fondu podľa článku 10d revidovanej smernice o EU ETS, ako aj v prípade mechanizmu podľa článku 10c revidovanej smernice o EU ETS, je totiž na členských štátoch, aby si určili svoje prioritné oblasti na vnútroštátnej úrovni. Vláda Slovenskej republiky má vďaka tomu priestor podporiť slovenský priemysel a vytvoriť mu podmienky na zavedenie nízkouhlíkovej výroby. Z pohľadu Klubu 500 je nevyhnutné, aby sa výnosy z ETS v plnej miere investovali do konkurencieschopnosti slovenského priemyslu formou spolufinancovania modernizácie energetických systémov či výrobných technológií. Zásadná pripomienka Odoslaná 13.2.2019 Detail
BPB (Budovy pre budúcnosť) § 18 ods. 7 V § 18 ods. 7 sa dopĺňa druhá veta, ktorá znie: „Výsledok dohody nemôže byť nižší ako 50 % ročného výnosu z dražieb kvót.“. Pripomienka je, že žiadame nahradiť nasledovne: § 18 ods. 7 sa ruší bez náhrady. Odôvodnenie: Je neprijateľné, aby sa výnosy z predaja emisných povoleniek, teda de facto z environmentálnych daní používali na iné ako environmentálne politiky, preto je neodôvodnené, aby “podiel využiteľného výnosu” podliehal dohode ministerstva ŽP a financií. Zásadná pripomienka Odoslaná 13.2.2019 Detail
APZ (Asociácia priemyselných zväzov) k materiálu ako celku V navrhovanej novele zákona sú podľa nášho názoru nedostatočne obsiahnuté informácie k 4. obchodovaciemu obdobiu, kde okrem možnosti prenosu kvót z 3. obchodovacieho obdobia nie je je uvedený spôsob výpočtu emisií a k akému obdobiu majú byť vztiahnuté. Navrhujeme tieto informácie doplniť do návrhu novely zákona. Zásadná pripomienka Odoslaná 13.2.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. I bod 16 K čl. I bodu 16: Znenie navrhovaného bodu odporúčame naformulovať obdobne ako v bode 34.2 prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.2.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) úvodnej vete K úvodnej vete: Úvodnú vetu treba doplniť o zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii), ktorý tiež novelizoval v čl. CXXXVIII zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.2.2019 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) K čl. I bodom 13 a 14 Odporúčame body spojiť do jedného bodu 13 v znení: „13. V § 18 ods. 7 sa slovo „6“ nahrádza slovom „4“ a na konci sa pripája táto veta: „Výsledok hodnoty nemôže byť nižší ako 50 % ročného výnosu z dražieb kvót.“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.2.2019 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) K čl. I bodom 19 a 21 Navrhujeme v § 26 ods. 1 nahradiť vypúšťané písmeno e) dopĺňaným písmenom t) a následne v bode 20 upraviť označenie písmena. Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.2.2019 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) K čl. I bodu 20 Odporúčame za slovami „V § 26“ vypustiť slovo „sa“ a navrhujeme v § 26 ods. 1 písm. g) za slovami „s kvótami skleníkových plynov“ nahradiť spojku „a“ čiarkou. Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.2.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. I bod 14 K čl. I bodu 14: Znenie navrhovaného bodu odporúčame zosúladiť s bodom 35. 2 prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.2.2019 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Odporúčame doplniť transpozičnú prílohu č. 4 zákona č. 414/2012 Z. z. o smernicu EP a Rady (EÚ) 2018/140, ktorá sa návrhom zákona transponuje. Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.2.2019 Detail