LP/2019/40 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Hromadné pripomienky


Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Autor: Melichár, Juraj, Ing.
Pripomienka k: Hromadná pripomienka k LP.2019.40 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414.2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Počet pripomienkovateľov: 1
Pripomienka: 1. Presunúť výnosy z kompenzácií nákladov znečisťovateľov na projekty Pripomienka k § 18 Dražba kvót a využitie výnosov Navrhujeme v bode 4 a) zvýšiť 35% na 55% a v bode b) znížiť z 25% na 5%. a) 55% sa použije na financovanie projektov reálne dosiahnuteľných a merateľných úspor emisií skleníkových plynov, zvyšovania energetickej účinnosti, znižovania spotreby primárnych zdrojov energie, náhrady fosílnych palív obnoviteľnými zdrojmi energie a zavádzania najlepšie dostupných technológií vedúcich k znižovaniu emisií skleníkových plynov a znečisťujúcich látok prostredníctvom schémy štátnej pomoci podľa § 26 ods. 3, b) 5% sa použije na financovanie schémy štátnej pomoci prevádzkam podľa § 26 ods. 4, v prípade ktorých sa predpokladá značné riziko úniku uhlíka v súvislosti s premietnutím nákladov kvót do cien elektrickej energie, Odôvodnenie: Slovensko musí dodržiavať princíp „znečisťovateľ platí“ už 12 rokov Zásada „znečisťovateľ platí“ je základný prvkom európskej environmentálnej legislatívy a znamená, že spoločnosť, ktorá spôsobí environmentálnu škodu, je za ňu zodpovedná a musí prijať potrebné preventívne alebo nápravné opatrenie a znášať všetky súvisiace náklady. Na Slovensku sme povinní ju dodržiavať najneskôr od roku 2007. Environmentálny fond dopĺňa obrovské zisky znečisťovateľov o verejné financie, o ktoré sa môžu uchádzať aj projektami podľa § 18 4 a). Zatiaľ čo ľudia na Slovensku musia dýchať znečistené ovzdušie, všetky podporené firmy, ktoré vypúšťali skleníkové plyny, boli vysoko ziskové a napriek tomu dostali za rok 2017 dotácie tzv. „prevádzkam, pri ktorých sa predpokladá značné riziko úniku uhlíka v súvislosti s premietnutím nákladov kvót do cien elektrickej energie“. Žiadna z uvedených firiem nepotrebuje kompenzáciu zvýšenia ceny elektrickej energie z Environmentálneho fondu (Envirofond) na to, aby bola zisková: • Najväčší znečisťovateľ ovzdušia na Slovensku U. S. Steel Košice, s.r.o získal 372 114 Eur z Envirofondu , ktoré si mohol pripísať k svojmu zisku 449 921 000 € za rok 2017 . Svojmu jedinému zahraničnému vlastníkovi U. S. Steel Global Holdings VI B.V., tak mohol „odliať“ 250 miliónov Eur z územia Slovenska len v jednom roku. • Výrobca hliníka Slovalco, a.s., ktorý obsadzuje vysoké priečky medzi najväčšími zdrojmi znečistenia ovzdušia v SR , zasa získal 5 386 184 Eur , ktorými zvýšil svoj zisk na 36 114 000 Eur v roku 2017. • Rafinéria SLOVNAFT, a.s., ktorej 98% vlastníkom je maďarská ropná spoločnosť MOL Rt , a ktorá spracúva fosílne palivá získala 1 456 736 Eur z Envirofondu , ktoré si v roku 2017 pripísala k zisku 146 724 000 Eur . • Firma OFZ, a.s., známa aj kvôli environmentálnej záťaži v obci Istebné , získala z Envirofondu 1 133 684 Eur ako doplnok do 14 253 224 Eur zisku v roku 2017. • Firma Mondi SCP, a.s, ktorej súkromné podnikanie v Ružomberku je výrazne cítíť , doplnila 1 097 931 Eur z Envirofondu do 72 267 000 Eur zisku v roku 2017. • Železiarne Podbrezová a.s zasa získali 333 631 Eur z Envirofondu a vykázali zisk 4 048 232 Eur v roku 2017. • Firma Metsa Tissue Slovakia s.r.o získala 219 717 z Envirofondu a mala v roku 2017 zisk 5 623 527 Eur . Poznámka: Nejde o ojedinelé hospodárske výsledky. Všetky horeuvedené firmy dosahovali zisky v miliónoch až stovkách miliónov Eur aj počas predchádzajúcich rokov. Preto nie je dôvod, aby prijímali kompenzácie z Envirofondu ak sa môžu uchádzať o projekty na zníženie znečistenia a emisií skleníkových plynov. Pripomienka je zásadná 2. Vylúčenie podpory využívania fosílnych palív a dendromasy ťaženej kvôli energetickej produkcii na lesnej a nelesnej pôde a zariadení na termické spracovanie odpadov Pripomienka k § 19 Modernizačný fond Navrhujeme preformulovať poslednú vetu odstavca na: Podpora z modernizačného fondu sa neposkytuje zariadeniam na výrobu energie, ktoré využívajú fosílne palivá, dendromasu ťaženú kvôli energetickej produkcii na lesnej a nelesnej pôde a zariadenia na termicke spracovanie odpadov. Odôvodnenie: Financovanie zariadení pre akékoľvek fosílne palivá by výrazne podkopalo dosahovanie cieľov Parížskej dohody ako aj energetických a klimatických cieľov SR do roku 2030. Financovanie zariadení pre biomasu, ktorá nespĺňa kritériá udržateľnosti , by zasa bolo v rozpore s novelou zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a zvýšilo by tlak na citlivé biotopy cez ťažbu dreva na lesnej a nelesnej pôde na energetické účely. Podpora zariadení na termicke spracovanie odpadov by bola v rozpore so záväznou hierarchiou odpadového hospodárstva a výrazne by podkopávala snahy Slovenska splniť svoje recyklačné ciele a dostať sa spomedzi krajín EÚ s najhoršími výsledkami v tejto oblasti. Pripomienka je zásadná Juraj Melichár, Priatelia Zeme-CEPA Branislav Moňok, Priatelia Zeme – SPZ Ivana Kohutková, Greenpeace Slovensko Podpisy hromadnej pripomienky sú tu: http://www.ekoforum.sk/peticia/znecistovatelia a budú doručené aj na podateľňu Ministerstva životného prostredia.