LP/2019/395 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 29/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o alternatívnom autentifikátore

Pridať
VYHLÁŠKA
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 29/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o alternatívnom autentifikátore


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) predloženému návrhu nemá pripomienky Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.6.2019 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) Nad rámec návrhu vyhlášky Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov (zákon o e-Governmente) ustanovuje elektronickú komunikáciu ako nosnú formu komunikácie s verejnou mocou, i samotnej verejnej moci medzi sebou. Zákon o e-Governmente nenahrádza existujúce právne predpisy upravujúce najmä súdne a správne konanie, ale definuje elektronickú alternatívu k „listinnému“ spôsobu výkonu verejnej moci. Zákon sa teda vzťahuje na výkon verejnej moci elektronicky v rozsahu právomocí orgánu verejnej moci podľa osobitných predpisov. Na základe niektorých osobitných predpisov však komunikácia s príslušnými úradmi prebieha výlučne elektronicky, ako napr. návrh na určenie splátkového kalendára sa podáva elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky súdu (§ 168 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z.), návrh na vykonanie exekúcie sa podáva elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky súdu (§ 48 ods. 7 zákona č. 233/1995 Z. z.) a pod. Na prihlásenie sa do elektronickej schránky využívanej na komunikáciu s príslušnými orgánmi sa v zmysle zákona o e-Governmente vyžaduje preukazovanie identity identifikovaného objektu, spravidla prostredníctvom autentifikátora. Takýmto autentifikátorom môže byť úradný autentifikátor, ktorým je občiansky preukaz s elektronickým čipom a bezpečnostný osobný kód alebo doklad o pobyte s elektronickým čipom a bezpečnostný osobný kód. Ďalej zákon o e-Governmente predpokladá možnosť prihlásenia sa do informačného systému pomocou tzv. alternatívneho autentifikátora. Podľa vyhlášky č. 29/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o alternatívnom autentifikátore, je alternatívny autentifikátor určený len fyzickej osobe, ktorá je štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu právnickej osoby so sídlom na území SR zapísanej v obchodnom registri alebo ktorá je vedúcim jej organizačnej zložky zapísanej v obchodnom registri a nemôže byť držiteľom úradného autentifikátora. Návrhom vyhlášky sa rozširuje okruh subjektov, ktorým môže byť na základe žiadosti vydaný alternatívny autentifikátor aj o hosťujúcich euroadvokátov, ktorým sa tak zabezpečí prístup do elektronickej schránky. Návrh vyhlášky však nerieši pretrvávajúci problém advokátov, ktorí sú zapísaní v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory, ale z nejakého dôvodu nedisponujú platným úradným autentifikátorom. Zväčša ide o občanov iných členských štátov EÚ, ktorí nespĺňajú požiadavky zákona č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, aby im mohol byť vydaný doklad o pobyte. Reálne znemožnenie výkonu povolania tejto skupine advokátov môže byť v rozpore so základnými slobodami Európskej únie, najmä s voľným pohybom služieb, a zároveň by mohlo predstavovať nepriamu diskrimináciu na základe štátnej príslušnosti, ktorá je aj vo vzťahu k právu usadiť sa (čo zahŕňa aj právo vykonávať zárobkovú činnosť) podľa čl. 49 Zmluvy o fungovaní Európskej únie zakázaná. Nejde síce o explicitné obmedzenie možnosti usadiť sa v Slovenskej republike, ale keďže taký advokát, ktorý sa v Slovenskej republike usadí nemôže plnohodnotne vykonávať svoje povolanie, je od takého usadenia nepriamo odrádzaný. Takáto právna úprava môže mať za následok konanie o porušení podľa čl. 258 Zmluvy o fungovaní Európskej únie zo strany Európskej komisie. Zásadne žiadame, aby návrh vyhlášky riešil aj vyššie uvedený problém rozšírením okruhu subjektov, ktorým môže byť vydaný alternatívny autentifikátor aj o osoby, ktoré sú zapísané v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory, ale nemajú právo na vydanie úradného autentifikátora. Skutkovo podobnou vecou sa zaoberal nedávno aj Súdny dvor Európskej únie v konaní o prejudiciálnej otázke vo veci C-99/16, Jean Philippe Lahorgue. V konaní Súdny dvor posudzoval, či odopretie poskytnutia schránky na pripojenie sa k dátovej virtuálnej privátnej sieti pre advokátov vydanej príslušnými orgánmi členského štátu (Francúzska) advokátovi, ktorý je riadne zapísaný v zozname advokátskej komory pôsobiacej v inom členskom štáte (Luxembursku), z jediného dôvodu, že tento advokát nie je zapísaný v zozname advokátskej komory pôsobiacej v prvom členskom štáte, v ktorom chce vykonávať svoje povolanie ako samostatne zárobkovo činná osoba, v prípade, ak povinnosť spolupracovať s iným advokátom nie je vyžadovaná zákonom, predstavuje obmedzenie slobodného poskytovania služieb v zmysle článku 4 smernice Rady 77/249/EHS z 22. marca 1977 na uľahčenie účinného výkonu slobody právnikov poskytovať služby v spojení s článkom 56 a článkom 57 tretím odsekom Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Súdny dvor rozhodnutie o odopretí poskytnutia schránky na pripojenie sa k dátovej virtuálnej privátnej sieti pre advokátov vydané príslušnými orgánmi členského štátu advokátovi, ktorý je riadne zapísaný v zozname advokátskej komory pôsobiacej v inom členskom štáte, z jediného dôvodu, že tento advokát nie je zapísaný v zozname advokátskej komory pôsobiacej v prvom členskom štáte, v ktorom chce vykonávať svoje povolanie ako samostatne zárobkovo činná osoba, v prípade, ak povinnosť spolupracovať s iným advokátom nie je vyžadovaná zákonom, posúdil ako obmedzenie slobodného poskytovania služieb v zmysle článku 4 smernice 77/249 v spojení s článkom 56 a článkom 57 tretím odsekom Zmluvy o fungovaní Európskej únie. V prípade advokátov, zapísaných v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory, ale z nejakého dôvodu nedisponujú platným úradným autentifikátorom, predpokladáme, že nejde o úmyselné obmedzenie ich práva na výkon advokácie v Slovenskej republike. Preto ani nemá zmysel zamýšľať sa nad takýmto obmedzením vo vzťahu k slobode poskytovať služby v rámci Európskej únie v zmysle článku 56 a nasl. Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Skôr je celý problém spôsobený technickým nastavením systému. Výsledný efekt je však pre sťažovateľa rovnaký bez ohľadu na to, či obmedzenie možnosti poskytovať právne služby v Slovenskej republike sú spôsobené nastavením systému alebo technickým zlyhaním. Pripomienku uplatňujeme ako zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná 11.6.2019 Detail
VšZP (Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.) K Čl. I bodu 2: Navrhujeme zriadiť systém, ktorým budú môcť byť údaje podľa § 2 ods. 2 písm. a) až e) overované. Odôvodnenie: V navrhovanom znení vyhlášky vypustením § 2 ods. 3 nastala situácia, kedy sa nezabezpečilo overovania údajov podľa § 2 ods. 2 písm. a) až e). Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.6.2019 Detail
VšZP (Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.) K Čl. I bodu 2: Navrhujeme v prvej vete § 2a na konci vety namiesto slov „a § 3 a 4“ vložiť slová „a § 3 a § 4“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.6.2019 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Beriem na vedomie, že návrh nemá vplyv na rozpočet verejnej správy. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.6.2019 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh odporúčam prehodnotiť v kontexte s Ústavou SR z dôvodu možného nesúladu s jej čl. 13 ods. 1 (bod 2 § 2a), pretože ukladá povinnosti. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.6.2019 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Čl. I bodu 1 § 1 ods. 2 žiadame zosúladiť so zákonom č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov v zmysle odôvodnenia. Odôvodnenie: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo") pripravilo novelizáciu vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 29/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o alternatívnom autentifikátore (ďalej len "vyhláška"). Uvedená vyhláška sa vydáva na základe § 59 ods. 2 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o e-Governmente"). Alternatívny autentifikátor je v zákone o e-Governmente chápaný ako jeden z autentifikačných prostriedkov slúžiacich pre prístup a využívanie služieb ústredného portálu verejnej správy a spoločných modulov, pričom ide o nástroj na autentifikáciu, ktorý je vydávaný ministerstvom. Súčasné znenie vyhlášky obmedzuje okruh subjektov, ktoré môžu požiadať o jeho vydanie na fyzické osoby, ktoré sú štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu právnickej osoby so sídlom na území Slovenskej republiky zapísanej v obchodnom registri alebo ktoré sú vedúcim jej organizačnej zložky zapísanej v obchodnom registri a nemôžu byť držiteľom úradného autentifikátora podľa § 21 ods. 1 písm. a) zákona o e-Governmente. Nový návrh vyhlášky ráta s rozšírením okruhu žiadateľov o vydanie alternatívneho autentifikátora, konkrétne o osoby v postavení „hosťujúci euroadvokáti“. Uvedené však nerieši komplexne problematiku autentifikácie osôb, ktorým nie je možné vydávať úradný autentifikátor, ktorým sú občiansky preukaz s elektronickým čipom alebo doklad o pobyte s elektronickým čipom. Rovnako je potrebné zdôrazniť, že v zmysle § 60b ods. 3 zákona o e-Governmente dôjde k automatickej a povinnej aktivácii elektronickej schránky pre právnické osoby, ktoré nemajú aktivovanú elektronickú schránku a nie sú zapísané v obchodnom registri a to od 1. júna 2020. Tento okruh subjektov by tým pádom nebol riešený ani v rámci súčasného znenia vyhlášky ani jeho novelizácie. Povinné osoby podľa vyššie uvedeného ustanovenia (§ 60b ods. 3), ktoré nebudú mať možnosť pristupovať na ústredný portál verejnej správy prostredníctvom občianskeho preukazu, by tak mali znemožnený spôsob komunikácie so štátom. Aj na základe vyššie uvedeného navrhujeme, aby nový návrh vyhlášky neobmedzoval okruh subjektov, ktoré môžu oň požiadať a ponechať ako je uvedené v zákone o e-Governmente možnosť pre všetky subjekty, ktoré chcú využívať elektronické služby štátu cez ústredný portál verejnej správy a spoločné moduly, t. j. možnosť vydania pre všetky fyzické osoby, ktoré nie sú štátnymi občanmi, prípadne im nie je možné vydať doklad o pobyte v SR. Zásadná pripomienka Odoslaná 6.6.2019 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Všeobecnej časti dôvodovej správy odporúčame za slová " na služby" vložiť slová "verejnej správy". Obyčajná pripomienka Odoslaná 5.6.2019 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K doložke vybraných vplyvov V predloženej doložke vybraných vplyvov je potrebné uviesť aj povinné informácie v bode 5. Alternatívne riešenia a v bode 12. Zdroje, a to v súlade s obsahovými požiadavkami upravenými v časti II. Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov. Odôvodnenie: Potreba úpravy vyplýva z Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.5.2019 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) všeobecne Odporúčame v názve vyhlášky a čl. I úvodnej vete pred slovo "dopĺňa" vložiť slová "mení a" z dôvodu, že vyhláška sa aj mení, nie len dopĺňa (odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 4 až 6). Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.5.2019 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) názvu vyhlášky Odporúčame slovo "VYHLAŠKA" nahradiť slovom "VYHLÁŠKA". Gramatická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.5.2019 Detail