LP/2019/391 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Pridať
ZÁKON
- Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) Čl. I bod 21 Odporúčame predkladateľovi nahradiť slovo "pädesiaty" slovom "päťdesiaty". Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.6.2019 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) Čl. III Žiadame predkladateľa o vypustenie novelizačného článku III bez náhrady, nakoľko novelizačným článkom sa dopĺňa len citácia v poznámke pod čiarou k odkazu 6. Poznámka pod čiarou ako informačná súčasť právneho predpisu nemá priamu normatívnu povahu a slúži na spresnenie výkladu ustanovení zákona. Z tohto dôvodu máme za to, že nie je potrebná novelizácia predmetného právneho predpisu. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná 10.6.2019 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) Čl. I bod 91 V predmetnom ustanovení je použitá legislatívna skratka „ministerstvo“ avšak v právnom predpise č. 106/2018 Z.z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú zavedené leg. skratky „ministerstvo vnútra“ a „ministerstvo dopravy“. Odporúčame predkladateľovi používať správne legislatívne skratky nakoľko z uvedeného ani jasne nevyplýva, ktoré ministerstvo informujú. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.6.2019 Detail
S-EKA, spol. s r.o. (S-EKA, spol. s r.o., Technická služba emisnej kontroly) bodu 57 návrhu zákona Navrhujeme vypustiť celý bod 57 návrhu zákona. Odôvodnenie: Požiadavka prístupu k videozáznamu prebiehajúcemu v reálnom čase je nová požiadavka, ktorá zaťažuje kapacitu internetového pripojenia a v niektorých lokalitách to môže spôsobiť problém s bežnou prevádzkou informačných systémov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.6.2019 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) Čl. I bod 14 Odporúčame predkladateľovi v § 22 ods. 5 písm. f) nahradiť slovo "pojazdnýchého" slovom "pojazdných". Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.6.2019 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) Čl. I bod 75 Odporúčame predkladateľovi nahradiť slovo " stanoveje" slovom " ustanovenej". Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.6.2019 Detail
S-EKA, spol. s r.o. (S-EKA, spol. s r.o., Technická služba emisnej kontroly) K § 148 ods. 13 písm. b) zákona 106.2018 Navrhujeme za text „tým, že nezistí“ doplniť text „alebo nezaznamená“. Odôvodnenie: V praxi nastávajú situácie, keď technik chybu zistí (najmä meraním) a aj stanoví správne celkové hodnotenie ale nezaznamená danú chybu do protokolu. Nezávislá osoba (majiteľ, kontrola ...) nevie z protokolu zistiť na základe čoho bolo stanovené hodnotenie daného protokolu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.6.2019 Detail
S-EKA, spol. s r.o. (S-EKA, spol. s r.o., Technická služba emisnej kontroly) K § 148 ods. 13 písm. d) zákona 106.2018 Navrhujeme za text „tým, že nezistí“ doplniť text „alebo nezaznamená“. Odôvodnenie: V praxi nastávajú situácie, keď technik chybu zistí (najmä meraním) a aj stanoví správne celkové hodnotenie ale nezaznamená danú chybu do protokolu. Nezávislá osoba (majiteľ, kontrola ...) nevie z protokolu zistiť na základe čoho bolo stanovené hodnotenie daného protokolu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.6.2019 Detail
S-EKA, spol. s r.o. (S-EKA, spol. s r.o., Technická služba emisnej kontroly) K § 148 ods. 13 písm. c) zákona 106.2018 Navrhujeme za text „tým, že nezistí“ doplniť text „alebo nezaznamená“. Odôvodnenie: V praxi nastávajú situácie, keď technik chybu zistí (najmä meraním) a aj stanoví správne celkové hodnotenie ale nezaznamená danú chybu do protokolu. Nezávislá osoba (majiteľ, kontrola ...) nevie z protokolu zistiť na základe čoho bolo stanovené hodnotenie daného protokolu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.6.2019 Detail
S-EKA, spol. s r.o. (S-EKA, spol. s r.o., Technická služba emisnej kontroly) K bodu 61 návrhu Navrhujeme zmeniť text na nasledujúci: V § 87 sa odsek 2 dopĺňa písmenom h), ktoré znie: „h) umožniť, aby sa v priestore na vykonávanie emisnej kontroly na pracovisku emisnej kontroly nachádzalo také vybavenie, zariadenie alebo prostriedok, ktoré by mohlo umožniť neoprávnené ovplyvnenie meraných údajov, hodnôt alebo výsledku emisnej kontroly.“. Odôvodnenie: Zosúladenie názvoslovia s § 114 ods. 3 Zásadná pripomienka Odoslaná 10.6.2019 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) K bodu 118 V bode 118 odporúčame na konci vložiť slová: „Doterajšie písmená n) až w) sa označujú ako písmená o) až x).“ Uvedené odporúčame zohľadniť aj v bode 119. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.6.2019 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) K bodu 3 V bode 3 odporúčame slovo “dopĺňa“ nahradiť slovom „vkladá“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.6.2019 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne V doložke vybraných vplyvov sa uvádza, že návrh bude mať pozitívny vplyv a negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy. Negatívny vplyv nie je rozpočtovo zabezpečený. V analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu (ďalej len „analýza vplyvov“) tabuľke č. 1 sú kvantifikované predpokladané príjmy zo správnych poplatkov za podanie návrhu o udelenie vnútroštátneho schválenia jednotlivého vozidla s obmedzenou prevádzkou a za pridelenie zvláštneho evidenčného čísla a vydanie tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom v roku 2020 v sume 265 000 eur, v roku 2021 v sume 132 500 eur a v roku 2022 v sume 106 000 eur. V analýze vplyvov sú v textovej časti bode 2.2.4. uvedené aj príjmy z pokút v doteraz uloženej sume 7 000 eur s tým, že očakávané vyššie príjmy z titulu vyšších pokút nie je možné odhadnúť ani s nimi reálne v rozpočte počítať, v relevantných tabuľkách nie sú odhadované sumy za pokuty zohľadnené. Zároveň sú v tabuľke č. 1 kvantifikované rozpočtovo nekryté výdavky súvisiace s realizáciou návrhu na rok 2020 v celkovej sume 1 969 480 eur, z toho Ministerstvo dopravy a výstavby SR v sume 202 960 tis. eur na úpravu Jednotného informačného systému v cestnej doprave a Ministerstvo hospodárstva SR v sume 1 766 520 eur na zabezpečenie novej činnosti - vykonávanie dohľadu nad trhom Slovenskou obchodnou inšpekciou (v tom vplyv aj na zamestnanosť +1 osoba-metodik, mzdové výdavky 19 200 eur), v ďalších rokoch je už len vplyv na Ministerstvo hospodárstva SR v sume 1 766 520 eur. V bode 2.1.1. analýzy vplyvov sa uvádza, že Ministerstvo dopravy a výstavby SR si bude tieto výdavky uplatňovať v rámci prípravy rozpočtu verejnej správy na roky 2020 až 2022 a v bode 2.2.4. analýzy vplyvov sa uvádza, že Ministerstvo hospodárstva SR si tiež bude uplatňovať požiadavku na zvýšenie výdavkov v rámci prípravy rozpočtu verejnej správy na roky 2020 až 2022. V rámci kvantifikácie v príjmovej časti žiadam uviesť aj vyčíslenie príjmov za samotný výkon dohľadu nad trhom podľa čl. I bodu 109 (§ 152 ods. 9), t. j. v súvislosti s povinnosťou hospodárskeho subjektu uhradiť náklady vzoriek a skúšok na overenie súladu vozidla, systému, komponentu, samostatnej technickej jednotky, nebezpečnej časti alebo vybavenia alebo spaľovacieho motora necestných pojazdných strojov a náklady s tým spojené, ktoré vznikli orgánu dohľadu nad trhom, ako aj vyčíslenie príjmov v súvislosti s ukladaním pokút a ich zvýšením, resp. ďalších príjmov súvisiacich s návrhom. Zároveň žiadam deklarovať zabezpečenie krytia predpokladaných výdavkov zvýšenými príjmami. V opačnom prípade nemožno súhlasiť s návrhom zakladajúcim nekrytý vplyv na rozpočet verejnej správy. V analýze vplyvov tabuľke č. 5 týkajúcej sa zamestnanosti je potrebné upraviť sumy v riadku „osobné výdavky celkom“ (má to byť súčet výdavkov kategórie 610 a 620). Zároveň je potrebné upraviť údaje týkajúce sa výdavkov na mzdy a poistné jedného zamestnanca – metodika na Ústrednom inšpektoráte Slovenskej obchodnej inšpekcie v bode 2.2.4. analýzy vplyvov poslednom odseku časti B. v súlade s údajmi uvedenými v tabuľke č. 5. Požiadavku za oblasť zamestnanosti týkajúcu sa kapitoly Ministerstva hospodárstva SR (+1 osoba, +28 520 eur osobné výdavky) žiadam zabezpečiť v rámci stanoveného limitu výdavkov a počtu zamestnancov kapitoly Ministerstva hospodárstva SR na príslušné rozpočtové roky. Zásadná pripomienka Odoslaná 10.6.2019 Detail
SOI (Slovenská obchodná inšpekcia) § 152 ods. 4 písm. a) § 152 ods. 4 písm. a) aj písm. b) nahradiť pojem "poskytli" pojmom "predložili" a) vyžadovať od kontrolovanej osoby a jej zamestnancov, aby jej v určenej lehote predložili osvedčenie o typovom schválení, osvedčenie o zhode COC, vysvetlenia, vyjadrenia a iné ústne alebo písomné informácie a podklady k predmetu kontroly a k zisteným nedostatkom; poskytnutie takýchto dokumentov alebo informácií o vozidle, systéme, komponente, samostatnej technickej jednotke, nebezpečnej časti alebo vybavení alebo spaľovacom motore necestných pojazdných strojov orgánu dohľadu nad trhom pri výkone dohľadu nad trhom sa nepovažuje za porušenie alebo za ohrozenie obchodného tajomstva, Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.6.2019 Detail
SOI (Slovenská obchodná inšpekcia) § 154 ods. 1 § 154 ods. 1 navrhujeme upraviť znenie, v bode 1 bez "alebo" a v bode 4 odkaz na ods. 7 nahradiť odkazom na ods. 6 (1) Slovenská obchodná inšpekcia uloží hospodárskemu subjektu pokutu a) od 2000 eur do 300 000 eur, ak 1. poruší povinnosť podľa § 22 ods. 4 písm. a), b) a d), 2. poruší povinnosť podľa § 22 ods. 5 písm. a) až c), b) od 2000 eur do 30 000 eur, ak 1. poruší povinnosť podľa § 22 ods. 4 písm. c), e) až h), 2. poruší povinnosť podľa § 22 ods. 5 písm. d) až f), 3. poruší povinnosť podľa § 22 ods. 7 písm. a) až e), alebo 4. nesplní niektoré opatrenie uložené orgánom dohľadu nad trhom podľa § 152 ods. 6 alebo 8. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.6.2019 Detail
SOI (Slovenská obchodná inšpekcia) § 152 ods. 7 § 152 ods. 7 upraviť znenie bez pojmu "môže" (7) Slovenská obchodná inšpekcia je oprávnená uložiť opatrenia podľa odseku 6 a podľa osobitného predpisu92) súčasne. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.6.2019 Detail
SOI (Slovenská obchodná inšpekcia) § 154 ods. 2 § 154 ods. 2 navrhujem za "až 3" doplniť aj ods. 5 (2) Slovenská obchodná inšpekcia uloží pokutu od 3000 eur do 100 000 eur tomu, kto poruší niektorý zákaz podľa § 53 ods. 1 až 3 a 5. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.6.2019 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Vyhláška č. 134.2018 Z. z., §19 ods. 17 Navrhujem dopísať nasledovný text: Ak konštrukcia vozidla neumožní montáž a umiestnenie zadnej označovacej tabuľky pre pomalé vozidlá a ich prípojné vozidlá v požadovanej výške a nie je možné túto podmienku dodržať, maximálna vzdialenosť môže presiahnuť 1500 mm (horná hrana) za predpokladu, že je k tejto hodnote v rámci konštrukčných charakteristík čo najbližšie a v žiadnom prípade nesmie presiahnuť 2,50 m. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.6.2019 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Vyhláška č. 134.2018 Z. z., §21 ods. 2 V poslednej vete navrhujem zrušiť: a to aj za nezníženej viditeľnosti. Odôvodnenie:povinné svietenie počas celého dňa Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.6.2019 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Vyhláška č. 134.2018 Z. z., §27 ods. 4 b), c) Navrhujem zmeniť nasledovný text: b) tak, že vždy aspoň jedno svietidlo je na vodorovnej ceste priamo viditeľné z ktoréhokoľvek miesta vo výške 1 m nad cestou zo vzdialenosti 25 m od tohto svetelného zdroja alebo 10 m od obrysu vozidla alebo jazdnej súpravy. Odôvodnenie: V prípade, keď je zvláštne výstražné svietidlo umiestnené na kabíne vozidla a dĺžka vozidla môže byť až 12 m je nemožné vidieť toto svietidlo zozadu z výšky 1m nad cestou zo vzdialenosti 10 m od zdroja svietidla. V prípade montáže ďalšieho zvláštneho výstražného svietidla vzadu sa dostaneme do rozporu s odsekom c) - vzdialenosť 750 mm od iného svetelného zariadenia. c) tak, že vo vzdialenosti menšej ako 200 mm v ľubovoľnom smere od svetelného zdroja zvláštneho výstražného svietidla nie sú iné svetelné zdroje, ktoré môžu spôsobiť vzájomnú zámenu zvláštnych výstražných svietidiel. Odôvodnenie: v mnohých prípadoch nie je možné z hľadiska konštrukcie vozidla dodržať vzdialenosť 750 mm, napr. vozidlo je vybavené spájacím zariadením, sklápacia nadstavba, prevoz dreva, preprava vozidiel, výmenná nadstavba, preprava kontajnerov Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.6.2019 Detail