LP/2019/387 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K Čl. I bodu 5 Odporúčame v Čl. I bode 5 v § 9 ods. 7 písm. o) vypustiť slová „a určujú záväzné akreditačné požiadavky“. Odôvodnenie: Postavenie národného akreditačného orgánu - Slovenská národná akreditačná služba ďalej len „SNAS“, je definované najmä v čl. 4 a nasl. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93. Predmetné nariadenie nepredpokladá určovanie požiadaviek na akreditované orgány. Podľa čl. 4 bod 6 predmetného nariadenia povinnosti a úlohy vnútroštátneho akreditačného orgánu sa jasne odlišujú od tých, ktoré prináležia ostatným vnútroštátnym orgánom. Podľa Čl. 13 ods. 1 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky povinnosti možno ukladať zákonom alebo na základe zákona, v jeho medziach a pri zachovaní základných práv a slobôd. Sme názoru, že SNAS nemôže na základe kompetencií zo zákona ukladať ďalšie, v zákone jednoznačne neuvedené požiadavky pre právnické osoby a fyzické osoby. Z vyššie uvedeného teda vyplýva, že SNAS ako národný akreditačný orgán musí mať presne vymedzené kompetencie zákonom. Ak bol zámer predkladateľa odkázať na požiadavky z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, je nevyhnutné tento vzťah v zákone jasne určiť; v takom prípade ale nemôže ísť o požiadavky určené národným akreditačným orgánom (SNAS), ale o iné záväzky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.6.2019 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Pripomienka nad rámec k § 6 ods. 2 písm. h) Pripomienka nad rámec k § 6 ods. 2 písm. h) Nad rámec predkladaného návrhu odporúčame v § 6 ods. 2 zákon č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypustiť písmeno h). Odôvodnenie: Pripomienka uplatnená v súvislosti s pripomienkou k Čl. I bodu 5. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.6.2019 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 1. K Čl. I bodu 11 Slovo „písmeno“ navrhujeme nahradiť slovom „písmenom“ (gramatická úprava textu). Za slovami „doterajšie poznámky pod čiarou“ odporúčame vložiť slová „k odkazom“ (legislatívno-technická pripomienka). Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.6.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. I bodu 17 K čl. I bodu 17: Znenie bodu 17 treba zosúladiť s bodom 30.2 prílohy č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.6.2019 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 3. K Čl. I bodu 17 Pred slová „§ 18 ods. 2“ odporúčame vložiť predložku „V“ (legislatívno-technická pripomienka). Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.6.2019 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 2. K Čl. I bodu 13 V tomto bode odporúčame pred slovo „nahrádzajú“ vložiť slovo „sa“ (legislatívno-technická pripomienka). Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.6.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. I bodu 13 K čl. I bodu 13: Pred slovo „nahrádzajú“ treba vložiť slovo „sa“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.6.2019 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh je potrebné zosúladiť s prílohou č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR (ďalej len „príloha LPV“) [napríklad v čl. I bode 11 úvodnej vete slovo „písmeno“ nahradiť slovom „písmenom“ v súlade s bodom 31 prílohy LPV, v poznámke pod čiarou k odkazu 12a slovo „Článok“ nahradiť slovom „Čl.“ a poslednú vetu preformulovať takto: „Doterajší odkaz 12a sa označuje ako odkaz 12b a doterajšia poznámka pod čiarou k odkazu 12a sa označuje ako poznámka pod čiarou k odkazu 12b, doterajší odkaz 12b sa označuje ako odkaz 12c a doterajšia poznámka pod čiarou k odkazu 12b sa označuje ako poznámka pod čiarou k odkazu 12c.“, v bode 13 pred slovo „nahrádzajú“ vložiť slovo „sa“, bod 17 preformulovať takto: „17. V § 18 ods. 2 sa číslo „21“ nahrádza číslom „15“.“]. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.6.2019 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Nad rámec návrhu V čl. I odporúčam doplniť nový novelizačný bod 21 v tomto znení: „21. Za § 29 sa vkladá § 30, ktorý vrátane nadpisu znie: „§ 30 Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2020 Zostatok fondu investícií a rozvoja k 31. decembru 2019 sa prevedie k 1. januáru 2020 do rezervného fondu.“.“. V nadväznosti na návrh zrušenia fondu investícií a rozvoja odporúčam v záujme jednoznačnosti v návrhu zákona doplniť spôsob ako naložiť s prípadným zostatkom tohto fondu. Navrhujem doplniť prechodné ustanovenie, ktoré ustanoví prevod zostatku uvedeného fondu do rezervného fondu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.6.2019 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. I k bodu 18 (§ 20 ods. 4) Tento novelizačný bod odporúčam upraviť takto: „18. V § 20 ods. 4 sa na začiatok vkladá nová prvá veta, ktorá znie: „Príjmom Slovenskej národnej akreditačnej služby je aj príspevok zo štátneho rozpočtu na úhradu členstva a účasti Slovenskej republiky v európskych a medzinárodných akreditačných organizáciách.“.“. Financovanie zo štátneho rozpočtu bude podľa doložky vybraných vplyvov realizované ako transfer z rozpočtu kapitoly, ktorý sa realizuje vo forme príspevku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.6.2019 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Beriem na vedomie, že financovanie návrhu bude zabezpečené z kapitoly Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR v sume 45 000 eur ročne, avšak podľa Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov je potrebné Analýzu vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu vypracovať na bežný rok a tri nasledujúce rozpočtové roky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.6.2019 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) predloženému návrhu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.6.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. I bodu 11 K čl. I bodu 11: Znenie bodu 11 treba zosúladiť s bodom 31 prílohy č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.6.2019 Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) bodu 11 V úvodnej vete odporúčame slovo "písmeno" nahradiť slovom "písmenom". V písmene f) odporúčame odkaz "12a)" označiť ako odkaz "12aa)" a primerane upraviť poznámku pod čiarou a v súvislosti s navrhovanou úpravou odporúčame vypustiť poslednú vetu bodu 11. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.6.2019 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) k vlastnému materiálu - V novelizačnom bode 11. Slová „odsek 11 dopĺňa písmeno f)“ nahradiť slovami „odsek 11 dopĺňa písmenom f)“. – gramatická pripomienka chýba písmeno m - V novelizačnom bode 18. V § 20 ods. 4 slová „je financované“ nahradiť slovami „sú financované“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.6.2019 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K doložke zlučiteľnosti: 2. K bodu 3 – písm. b): Nakoľko v osobitnej časti dôvodovej správy vzťahujúcej sa na navrhovaný § 9 ods. 7 písm. p) zákona č. 505/2009 Z. z. o akreditácií orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (novelizačný bod 5 návrhu zákona) sa predkladateľ výslovne zmieňuje, že informačný systém AIS uvádza do súladu s ustanoveniami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), žiadame, aby predkladateľ uviedol toto nariadenie spolu s gestorom aj na príslušnom mieste v doložke zlučiteľnosti. V súvislosti s tým žiadame aj o adekvátne vyplnenie bodu 4 písm. c) doložky zlučiteľnosti vo vzťahu k nariadeniu (EÚ) 2016/679. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.6.2019 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K doložke zlučiteľnosti: 1. K bodu 3 – písm. b): Žiadame predkladateľa, aby pri uvádzaní nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008 , ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93 v doložke zlučiteľnosti ako gestora označil Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, a ostatné menované orgány štátnej správy uviedol ako „spolupracujúce rezorty“. Obdobnú úpravu žiadame vykonať aj vo vzťahu k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 764/2008 z 9. júla 2008 , ktorým sa ustanovujú postupy týkajúce sa uplatňovania určitých vnútroštátnych technických pravidiel na výrobky, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi uvedené na trh v inom členskom štáte, a ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 3052/95/ES. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.6.2019 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K doložke zlučiteľnosti: 3. K bodu 3 – písm. b): Dovoľujeme si predkladateľa upozorniť na skutočnosť, že dňa 19. marca 2019 bolo prijaté nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/515 z 19. marca 2019 o vzájomnom uznávaní tovaru, ktorý je v súlade s právnymi predpismi uvedený na trh v inom členskom štáte a o zrušení nariadenia (ES) č. 764/2008. V článku 16 nariadenia sa ustanovuje, že nariadenie (ES) č. 764/2008 sa zrušuje s účinnosťou od 19. apríla 2020. V tento deň nadobúda nariadenie (EÚ) 2019/515 účinnosť, a plne nahrádza zrušované nariadenie (ES) č. 764/2008. Žiadame predkladateľa, aby nariadenie (EÚ) 2019/515 z tohto dôvodu doplnil spolu s uvedením publikačného zdroja do bodu 3 písm. b) doložky zlučiteľnosti, a prípadnú potrebu prijatia ďalších úprav potrebných na implementáciu nariadenia uviedol v bode 4 písm. c) doložky zlučiteľnosti. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.6.2019 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K návrhu zákona – čl. I: 2. K bodu 19 - § 22 ods. 1: Žiadame predkladateľa, aby novelizačný bod upravil nasledovne: „V § 22 ods. 1 sa vypúšťa druhá veta.“, nakoľko predkladaný návrh zákona nezasahuje do znenia prvej vety § 22 ods. 1, a druhú vetu vypúšťa. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.6.2019 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K návrhu zákona – čl. I: 1. K bodu 13 - § 14 ods. 2 písm. k): Žiadame predkladateľa návrhu zákona o doplnenie slova „sa“ za slová „osobitným predpisom,“ v súlade s gramatickými pravidlami slovenského jazyka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.6.2019 Detail