LP/2019/384 Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Hromadné pripomienky


Pridať
ZÁKON
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Autor: VIA IURIS, Združenie
Pripomienka k: 1. Všeobecná pripomienka
Počet pripomienkovateľov: 1
Pripomienka: Návrh zákona obsahuje mnohé gramatické chyby (siedmymi – siedmimi, chýbajúce alebo naopak zbytočné čiarky, nesprávne a nejednotne písané číslovky...), jeho jazyk je legislatívno-technicky nepresný, na označenie rovnakej situácie sa používajú rôzne pojmy. Viaceré neurčité právne pojmy nie sú vysvetlené a viaceré legislatívne skratky sú mätúce (napr. návrh zákona používa spojenie „posudzovanie vplyvov“ bez toho, aby túto skratku niekde zadefinoval; zadefinoval len skratku pojmu „vplyvy“ v § 3 písm. b), avšak aj to mätúcim spôsobom). Celkove je text nevyvážený, nejednotný, viaceré ustanovenia sú zmätočné, zvlášť dlhé súvetia (aj na päť a viac riadkov) sú nezrozumiteľné. Návrh zákona si vyžaduje zásadnú jazykovo-štylistickú a legislatívno-technickú revíziu. Pripomienka je zásadná. Odôvodnenie: Legislatívne pravidlá vlády Slovenskej republiky schválené uznesením vlády SR zo dňa 4. mája 2016 č. 164 upravujú pravidlá tvorby všeobecne záväzných právnych predpisov a postup príslušných orgánov pri príprave, predkladaní a prerokúvaní okrem iného aj návrhov zákonov. Podľa legislatívnych pravidiel vlády má byť zákon zrozumiteľný, vnútorne bezrozporný, prehľadne usporiadaný, stručný a má obsahovať len ustanovenia s normatívnym obsahom, ktoré sú systematicky a obsahovo vzájomne previazané. Zákon má byť terminologicky správny, presný, jednotný a všeobecne zrozumiteľný, pričom sa v ňom má používať správna právna terminológia. V Prílohe č. 1 obsahujú legislatívne pravidlá legislatívno-technické pokyny, ktorých účelom je určiť jednotnú legislatívnu techniku pri príprave a vyhlasovaní právnych predpisov. V detailoch to okrem iného znamená napríklad nasledovné: - text právneho predpisu má byť terminologicky presný, jazykovo a štylisticky správny, podľa pravidiel slovenského pravopisu a majú sa v ňom používať rovnaké pojmy vždy v tom istom význame a na označenie rovnakých právnych inštitútov, - základné číslovky od 1 do 10 sa v texte návrhu právneho predpisu uvádzajú spravidla slovom, základné číslovky nad 10 sa vypisujú číslicami, - legislatívna skratka musí byť výstižná a treba ju dôsledne používať v celom ďalšom texte návrhu právneho predpisu a v jeho prílohách, pre základný pojem nemožno zavádzať legislatívnu skratku, - treba dávať prednosť krátkym ustanoveniam paragrafov, atď. Navrhovaný text zákona tieto požiadavky nespĺňa.

Autor: VIA IURIS, Združenie
Pripomienka k: 2. k pojmu významný vplyv (napr. § 2 ods. 1 písm. f)
Počet pripomienkovateľov: 1
Pripomienka: Navrhujeme jednoznačne zadefinovať pojem „významný vplyv“, alebo toto slovné spojenie v celom návrhu zákona vypustiť. Pripomienka je zásadná. Odôvodnenie: Návrh zákona vo svojom texte na viacerých miestach používa pojem „významný vplyv“, ako referenčnú hodnotu, od ktorej sa odvíja naplnenie hypotézy právnej normy (napr. v zmysle § 2 ods. 1 písm. f) bod 2) návrhu zákona o dotknutú obec ide vtedy, ak ide o obec, ktorej „územie môže byť dotknuté významným vplyvom projektu alebo jeho zmeny“. Ide pritom o právne neurčitý pojem, kedy bude na posúdení príslušného orgánu, ako ho vyloží. Vzhľadom k závažnosti následkov, ktoré návrh zákona od skutočnosti, či pôjde alebo nepôjde o významný vplyv odvíja, žiadame, aby výklad tohto pojmu nebol na ľubovôli príslušného orgánu, ale aby bol priamo definovaný v zákone, alebo nahradený iným pojmom (napr. jednoznačnejším pojmom „priamy vplyv“). Vo vzťahu k súčasnému definovaniu pojmu „dotknutá obec“ v § 3 písm. q) zákona č. 24/2006 Z. z. uvádza, že ide o obec, na území ktorej sa má navrhovaná činnosť alebo jej zmena realizovať, alebo ktorej územia sa týka navrhovaný strategický dokument, alebo ktorej územie môže byť zasiahnuté vplyvom navrhovanej činnosti, jej zmeny alebo prijatím navrhovaného strategického dokumentu. Prívlastok „významný“ sa pri tejto definícii nepoužíva. Jednak ide o pojem, ktorý v zákone nie je zadefinovaný, a teda umožňuje rôznu, veľmi širokú interpretáciu. Zároveň však znamená odklon od súčasného stavu a zúženie okruhu dotknutých obcí, keďže nebude stačiť, aby bolo územie obce zasiahnuté vplyvom projektu alebo aby sa jej územia týkal navrhovaný strategický dokument. Nové znenie vyžaduje významovo silnú (hoci nedostatočne konkrétne vymedzenú) intenzitu zásahu.

Autor: VIA IURIS, Združenie
Pripomienka k: 5. k § 2 písm. p)
Počet pripomienkovateľov: 1
Pripomienka: Navrhujeme jednoznačne stanoviť, že za zmenu projektu bude môcť byť považovaná aj zmena, ktorá nastane ešte v priebehu procesu EIA. Zároveň navrhujeme vypustiť záverečnú časť definície. Pripomienka je zásadná. Odôvodnenie: Z definície zmeny projektu vyplýva, že za zmenu projektu sa bude považovať len taká zmena, ktorá prebehne po procese EIA, (dikcia „zmena posúdeného, povoleného, realizovaného projektu“). Definícia však nezahŕňa zmenu projektu, ktorá môže nastať v priebehu posudzovania (pričom prax ukazuje, že ide o pomerne častú situáciu). Považujeme za vhodné v tomto ohľade definíciu doplniť. Navrhujeme tiež vypustiť časť vety „v štádiu jeho realizácie meniaca fyzické aspekty lokality“, v zmysle predchádzajúcej pripomienky.

Autor: VIA IURIS, Združenie
Pripomienka k: 6. k § 2 písm. q)
Počet pripomienkovateľov: 1
Pripomienka: Navrhujeme jednoznačne stanoviť, že navrhovateľ je subjekt, ktorý podá návrh na začatie konania v zmysle zákona. Pripomienka je zásadná. Odôvodnenie: Znenie definície je nepresné. To, že niekto má záujem o realizáciu projektu ešte neznamená, že aj skutočne podá návrh na začatia konania v zmysle príslušných ustanovení zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Návrh na začatie konania by mal byť určujúcou podmienkou, či daný subjekt bude považovaný za navrhovateľa, alebo nie. Navrhovaná definícia je aj v rozpore so smernicou EIA, podľa ktorej byť navrhovateľom znamená žiadateľa o povolenie súkromného projektu alebo verejný orgán, ktorý je iniciátorom projektu;

Autor: VIA IURIS, Združenie
Pripomienka k: 3. k § 2 písm. o) (k pojmu „projekt“, resp. „zmena projektu“)
Počet pripomienkovateľov: 1
Pripomienka: Navrhujeme jednoznačne stanoviť, že zákon pracuje s pojmom „navrhovaný“ projekt, resp. „navrhovaná“ zmena projektu. Pripomienka je zásadná. Odôvodnenie: Z navrhovanej definície pojmu „projekt“ resp. zmena projektu“ vyplýva, že ide o „realizáciu stavby alebo iného zariadenia alebo diela a iný zásah do prírodného prostredia a krajiny meniaci fyzické aspekty lokality“, čo však nie je pravda, vzhľadom k tomu, že predmetom posudzovania vplyvov na životné prostredie z logiky veci sú navrhované projekty (porovnaj doterajšiu terminológiu vo vzťahu k pojmu „navrhovaná činnosť“).

Autor: VIA IURIS, Združenie
Pripomienka k: 7. k § 2 písm. r)
Počet pripomienkovateľov: 1
Pripomienka: Navrhujeme jednoznačne stanoviť, že účastníkmi konania sú aj tí ktorých práva a právom chránené záujmy sú v konaní dotknuté, v zmysle ustanovenia § 14 správneho poriadku. Pripomienka je zásadná. Odôvodnenie. Nevidíme dôvod na to, aby účastníkmi konania neboli tí, ktorých práva a právom chránené záujmy môžu byť v konaní dotknuté. Ide o odlišnú kategóriu účastníkov konania než je verejnosť; nie je pritom jasné, prečo ich návrh zákona z okruhu účastníkov konania vylučuje, keďže nepochybne by mali mať právo hájiť svoje subjektívne práva (napr. vlastnícke právo).

Autor: VIA IURIS, Združenie
Pripomienka k: 8. k § 2 písm. r) a s)
Počet pripomienkovateľov: 1
Pripomienka: Navrhujeme jednoznačne určiť, že dotknutá obec je v pozícii dotknutého orgánu a nie v pozícii účastníka konania. Pripomienka je zásadná. Odôvodnenie. V zmysle navrhovaného znenia uvedených ustanovení nie je jasné, či dotknutá obec zastáva pozíciu účastníka konania, alebo pozíciu „subjektu“ konania. Z logiky veci je zrejmé, že by dotknutá obec nemala byť v pozícii účastníka konania a v tomto zmysle žiadame aj preformulovanie uvedených ustanovení.

Autor: VIA IURIS, Združenie
Pripomienka k: 18. K § 22 ods. 1
Počet pripomienkovateľov: 1
Pripomienka: Žiadame rozdeliť na dve vety nasledovne: „Príslušný orgán prerokuje podľa potreby rozsah hodnotenia pred jeho určením s navrhovateľom, subjektmi konania alebo účastníkom konania. Ak ide o projekt, ktorý môže mať samostatne alebo v kombinácii s iným projektom alebo so strategickým dokumentom alebo jeho zmenou významný vplyv a) na územie európskej sústavy chránených území, aj so štátnym orgánom ochrany prírody a krajiny alebo b) na vodný útvar, aj s orgánom štátnej vodnej správy.“ Pripomienka je zásadná. Odôvodnenie: Aktuálne znenie je zmätočné. Ponúka interpretáciu, že rozsah hodnotenia pred jeho určením sa prerokuje len v prípade projektov, ktoré môžu mať samostatne alebo v kombinácii s iným projektom alebo so strategickým dokumentom alebo jeho zmenou významný vplyv na územie európskej sústavy chránených území alebo ak ide o vodný útvar. Taká úprava je však neprijateľná, keďže rozsah hodnotenia by sa mal prerokovať pred jeho určením v každom prípade. Takáto úprava je aj v súčasnosti a nie je dôvod na jej zmenu. Zároveň žiadame doplniť na začiatok ustanovenia v písm. b) predložku „na“, ktorá tam evidentne chýba (bez nej toto ustanovenie nemá logiku).

Autor: VIA IURIS, Združenie
Pripomienka k: 25. K § 24 ods. 4
Počet pripomienkovateľov: 1
Pripomienka: Slovné spojenie „sedem pracovných dní“ žiadame zmeniť na „desať pracovných dní“. Pripomienka je zásadná. Odôvodnenie. Navrhujeme, aby pri pozvánke s termínom a miestom konania verejného prerokovania zostala zachovaná pôvodná lehota, teda desať pracovných dní. Podstatou zakotvenia lehoty je dosiahnuť naozaj široké informovanie verejnosti o termíne a mieste konania verejného prerokovania, účasť verejnosti je napokon aj jednou z charakteristických čŕt celého procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie. Čím dlhšia lehota bude, tým je väčšia možnosť verejnosti sa o verejnom prerokovaní vôbec dozvedieť a usporiadať si svoje súkromné záležitosti tak, aby sa verejnosť, ktorá má záujem, mohla prerokovania zúčastniť. Krátka lehota spôsobuje, že informovanie verejnosti je skôr formálne, ako reálne a zmysluplné.

Autor: VIA IURIS, Združenie
Pripomienka k: 24. K § 23 ods. 7 písm. c)
Počet pripomienkovateľov: 1
Pripomienka: Za slovo „nahliadnuť“ žiadame doplniť spojenie „robiť výpisy, odpisy alebo kópie“. Pripomienka je zásadná. Odôvodnenie: V súčasnosti má verejnosť možnosť robiť si zo správy o hodnotení výpisy, odpisy alebo kópie a nie je dôvod, aby táto možnosť nezostala zachovaná. Účastníci konania túto možnosť majú zachovanú v súlade s § 23 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), avšak právo na informácie podľa navrhovaného § 23 ods. 7 patrí širokej verejnosti, teda aj takej, ktorá nie je účastníkom konania, ani nie je členom dotknutej verejnosti.

Autor: VIA IURIS, Združenie
Pripomienka k: 23. K § 23 ods. 7
Počet pripomienkovateľov: 1
Pripomienka: Žiadame doplniť za číslovku 30 slovo „pracovných“ dní. Pripomienka je zásadná. Odôvodnenie: Žiadame určenie lehoty na informovanie verejnosti na dobru 30 pracovných dní. Podobne, ako je tomu pri predchádzajúcich prípadoch určenia lehoty, žiadame, aby lehota bola určená v pracovných dňoch. Aj kvôli zrozumiteľnosti a lepšej prehľadnosti právneho textu je vhodné, aby sa, pokiaľ je to možné, používal jednotný spôsob počítania lehôt. Pre verejnosť je to jednoduchšie a nie je dôvod, pre ktorý by práve táto lehota nemala byť určená v pracovných dňoch.

Autor: VIA IURIS, Združenie
Pripomienka k: 22. K § 23 ods. 5 písm. b)
Počet pripomienkovateľov: 1
Pripomienka: Na konci žiadame doplniť: „a štátnym orgánom podľa § 22 ods. 1“. Pripomienka je zásadná. Odôvodnenie: Orgán ochrany prírody a krajiny, orgán štátnej vodnej správy a orgán štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu sa podieľajú na procese EIA (príslušný orgán s nimi prerokuje rozsah hodnotenia), preto je zmysluplné a logické, aby tieto orgány mali možnosť vyjadriť sa aj k nasledovným štádiám konania.

Autor: VIA IURIS, Združenie
Pripomienka k: 19. K § 22 ods. 1
Počet pripomienkovateľov: 1
Pripomienka: Žiadame doplniť písm. c) nasledovne: „c) na pamiatkový fond, archeologické nálezy a archeologické náleziská, aj s orgánom štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu“. Pripomienka je zásadná. Odôvodnenie: Súčasné znenie zákona č. 24/2006 Z. z. obsahuje uvedené ustanovenie, teda podmienku, aby sa do rokovania zahrnuli aj orgány štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu. Nie je nijako odôvodnené, prečo by tieto orgány mali byť vynechané z rokovaní.

Autor: VIA IURIS, Združenie
Pripomienka k: 10. k § 3 písm. a)
Počet pripomienkovateľov: 1
Pripomienka: Na konci vety navrhujeme vypustiť čiarku a doplniť slová „a so zreteľom na princíp prevencie a predbežnej opatrnosti x),“. Poznámka pod čiarou x) znie: § 13 a § 17 zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí. Pripomienka je zásadná. Odôvodnenie: Navrhujeme v účele zákona ustanoviť, že pri postupoch podľa zákona EIA sa musí brať ohľad na princíp prevencie a predbežnej opatrnosti, ako nosných princípov ochrany životného prostredia.

Autor: VIA IURIS, Združenie
Pripomienka k: 20. K § 22 ods. 5
Počet pripomienkovateľov: 1
Pripomienka: Na konci vety žiadame doplniť: „a ktorý variant riešenia je potrebné podrobnejšie vypracovať a hodnotiť“. Pripomienka je zásadná. Odôvodnenie: Ustanovenie o variantoch vypadlo, hoci to nemá opodstatnenie. Žiadame preto, aby sa zachoval aj v tomto bode aktuálny stav právnej úpravy.

Autor: VIA IURIS, Združenie
Pripomienka k: 27. K § 27 ods. 4
Počet pripomienkovateľov: 1
Pripomienka: Žiadame doplniť: - V prípade súhlasu s realizáciou projektu, ktorý variant sa odporúča - Podrobné náležitosti rozhodnutia v analogickej štruktúre, ako stanovuje príloha č. 12 k zákonu č. 24/2006 Z. z. Pripomienka je zásadná. Odôvodnenie: Navrhované znenie zákona úplne opustilo aktuálnu štruktúru záverečného stanoviska z posudzovania vplyvov na životné prostredie. Citované ustanovenie stanovuje demonštratívnym výpočtom niektoré požiadavky na obsah rozhodnutia, stále však chýbajú viaceré dôležité náležitosti, predovšetkým: - Určenie, ktorý variant sa odporúča realizovať (v prípade súhlasného rozhodnutia), - Určenie požadovaného rozsahu poprojektovej analýzy, - Vyhodnotenie odôvodnených písomných stanovísk verejnosti k správe o hodnotení (príp. aj k rozsahu hodnotenia, ak sa takáto možnosť zakotví), - Popis priebehu posudzovania. Navrhované znenie zásadne znižuje transparentnosť a výpovednú hodnotu záverečného rozhodnutia, a to predovšetkým na úkor verejnosti. Takéto riešenie je neakceptovateľné.

Autor: VIA IURIS, Združenie
Pripomienka k: 31. K § 29 ods. 9
Počet pripomienkovateľov: 1
Pripomienka: Na konci vety žiadame doplniť: „V prípade pochybností platí lehota, ktorá je pre verejnosť priaznivejšia.“ Pripomienka je zásadná. Odôvodnenie: Podobne, ako v prípade ustanovenia § 21 ods. 9, aj ustanovenie podľa § 29 ods. 9 navrhovaného zákona umožňuje počítať lehotu pre verejnosť na doručenie odôvodneného písomného stanoviska od dvoch rôznych okamihov, čo môže v praxi vyvolať neistotu a nejednoznačnú interpretáciu. Preto navrhujeme, aby jednoznačne stanovené, že stanovisko bude akceptované v každom prípade – bez ohľadu na to, či sa lehota 15 pracovných dní počíta podľa odseku 6 písm. a) alebo podľa odseku 7.

Autor: VIA IURIS, Združenie
Pripomienka k: 28. K § 27 ods. 5
Počet pripomienkovateľov: 1
Pripomienka: Na koniec žiadame doplniť vetu: „Musí pri tom vybrať variant s najmenším nepriaznivým dopadom na životné prostredie.“ Pripomienka je zásadná. Odôvodnenie: Ak sa má realizovať projekt alebo strategický dokument (resp. ich zmena) s významným vplyvom na územie európskej sústavy chránených území, musí byť v každom prípade zabezpečené, že sa realizuje taký projekt / strategický dokument, ktorý bude mať najmenší možný nepriaznivý vplyv na životné prostredie. V opačnom prípade by bolo povolenie takého projektu / strategického dokumentu v priamom rozpore s princípmi a požiadavkami právnych predpisov chrániacich prírodu a krajinu.

Autor: VIA IURIS, Združenie
Pripomienka k: 32. K § 30 ods. 5
Počet pripomienkovateľov: 1
Pripomienka: Slovné spojenie „môže obsahovať aj opatrenia a podmienky“ žiadame nahradiť spojením „obsahuje aj opatrenia a podmienky“. Pripomienka je zásadná. Odôvodnenie: Podľa aktuálneho právneho stavu rozhodnutie zo zisťovacieho konania obsahuje podmienky, ktoré eliminujú alebo zmierňujú vplyv na životné prostredie. Nie je dôvod pre zmiernenie tohto ustanovenia, keďže stále ide o aktivity (projekty), ktoré majú dopad na životné prostredie. V záujme ochrany životného prostredia je nevyhnutné postupovať aj pri projektoch, ktoré napokon nebudú posudzované, striktne a predovšetkým s ohľadom na životné prostredie.

Autor: VIA IURIS, Združenie
Pripomienka k: 29. K § 28 a nasl.
Počet pripomienkovateľov: 1
Pripomienka: Žiadame zlúčiť konanie podľa § 28 - § 30 s konaním podľa § 31 - § 33. Pripomienka je zásadná. Odôvodnenie: Nie je zrejmé, prečo sa navrhujú dve osobitné zisťovacie konania pre konanie o projekte a konanie o zmene projektu. Ide takmer o identické konania, ktoré sa líšia len v nepodstatných detailoch a zbytočne komplikujú celý proces EIA. Takéto rozdelenie nie je odôvodnené a nemá ani významný prínos pre konanie. Naopak, rozdelenie konaní je mätúce.

Autor: VIA IURIS, Združenie
Pripomienka k: 35. K § 32 ods. 3
Počet pripomienkovateľov: 1
Pripomienka: Na konci žiadame doplniť slovné spojenie „a na kritériá pre vyhodnotenie významných vplyvov projektu podľa § 26“. Pripomienka je zásadná. Odôvodnenie: Keďže zisťovacie konanie môže byť jediné konanie posudzovania vplyvov projektu na životné prostredie (ak výsledkom bude, že sa daný projekt nebude posudzovať), je dôležité, aby sa pri posudzovaní v zisťovacom konaní používali rovnaké kritériá ako pre riadne konanie.

Autor: VIA IURIS, Združenie
Pripomienka k: 30. K § 29 ods. 4
Počet pripomienkovateľov: 1
Pripomienka: Na konci žiadame doplniť slovné spojenie „a na kritériá pre vyhodnotenie významných vplyvov projektu podľa § 26“. Pripomienka je zásadná. Odôvodnenie: Keďže zisťovacie konanie môže byť jediné konanie posudzovania vplyvov projektu na životné prostredie (ak výsledkom bude, že sa daný projekt nebude posudzovať), je dôležité, aby sa pri posudzovaní v zisťovacom konaní používali rovnaké kritériá ako pre riadne konanie.

Autor: VIA IURIS, Združenie
Pripomienka k: 33. K § 30 ods. 6
Počet pripomienkovateľov: 1
Pripomienka: Za slovo „zverejní“ žiadame doplniť predmet – spojenie „rozhodnutie zo zisťovacieho konania“. Pripomienka je zásadná. Odôvodnenie: Ustanovenie je zmätočné, keďže v ňom chýba predmet zverejnenia. Zjavne ním má byť rozhodnutie zo zisťovacieho konania.

Autor: VIA IURIS, Združenie
Pripomienka k: 34. K § 31 ods. 3
Počet pripomienkovateľov: 1
Pripomienka: Slovné spojenie „v jednoznačných prípadoch“ žiadame nahradiť spojením „v nejednoznačných prípadoch“. Pripomienka je zásadná. Odôvodnenie: Ide o zrejmú nepresnosť v písaní, keďže navrhované znenie je nelogické.

Autor: VIA IURIS, Združenie
Pripomienka k: 39. K § 34
Počet pripomienkovateľov: 1
Pripomienka: Žiadame preformulovať: „predmetom konania o podnete je projekt, ktorý nie je uvedený v prílohe č. 8, alebo ktorý nedosahuje prahovú hodnotu uvedenú v prílohe č. 8“. Pripomienka je zásadná. Odôvodnenie: Navrhovaná pripomienka kopíruje aktuálne znenie podľa § 19 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. Sme presvedčení, že je nevyhnutné zachovať možnosť domáhať sa podnetom posúdenia vplyvov na životné prostredie aj takých projektov (ich zmien), ktoré vôbec nie sú uvedené v prílohe č. 8, avšak napriek tomu môžu mať vplyv na životné prostredie. Neexistuje dôvod opustiť aktuálne znenie zákona. V konečnom dôsledku o povinnosti posudzovať vplyvy takéhoto projektu rozhodne príslušný orgán. Avšak akákoľvek činnosť, ktorá nie je uvedená v prílohe č. 8, ale môže mať negatívne vplyvy, môže byť posúdená v EIA

Autor: VIA IURIS, Združenie
Pripomienka k: 36. K § 32 ods. 8
Počet pripomienkovateľov: 1
Pripomienka: Na konci vety žiadame doplniť: „V prípade pochybností platí lehota, ktorá je pre verejnosť priaznivejšia.“ Pripomienka je zásadná. Odôvodnenie: Podobne, ako v prípade ustanovenia § 21 ods. 9 a § 29 ods. 9, aj ustanovenie podľa § 32 ods. 8 navrhovaného zákona umožňuje počítať lehotu pre verejnosť na doručenie odôvodneného písomného stanoviska od dvoch rôznych okamihov, čo môže v praxi vyvolať neistotu a nejednoznačnú interpretáciu. Preto navrhujeme, aby jednoznačne stanovené, že stanovisko bude akceptované v každom prípade – bez ohľadu na to, či sa lehota 15 pracovných dní počíta podľa odseku 5 písm. a) alebo podľa odseku 6.

Autor: VIA IURIS, Združenie
Pripomienka k: 37. K § 33 ods. 5
Počet pripomienkovateľov: 1
Pripomienka: Slovné spojenie „môže obsahovať aj opatrenia a podmienky“ žiadame nahradiť spojením „obsahuje aj opatrenia a podmienky“. Pripomienka je zásadná. Odôvodnenie: Podobne ako pri ustanovení podľa § 30 ods. 5, podľa aktuálneho právneho stavu rozhodnutie zo zisťovacieho konania obsahuje podmienky, ktoré eliminujú alebo zmierňujú vplyv na životné prostredie. Nie je dôvod pre zmiernenie tohto ustanovenia, keďže stále ide o aktivity (projekty), ktoré majú dopad na životné prostredie. V záujme ochrany životného prostredia je nevyhnutné postupovať aj pri projektoch, ktoré napokon nebudú posudzované, striktne a predovšetkým s ohľadom na životné prostredie.

Autor: VIA IURIS, Združenie
Pripomienka k: 40. K § 35 ods. 7
Počet pripomienkovateľov: 1
Pripomienka: Žiadame preformulovať: „Ak prebieha konanie o povolení a povoľujúcemu orgánu je doručené upovedomenie podľa odseku 6 písm. b), povoľujúci orgán konanie o povolení bezodkladne preruší do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia podľa § 36 ods. 4. Ak v rozhodnutí príslušný orgán určí, že projekt je predmetom posudzovania vplyvov, povoľujúci orgán konanie o povolení bezodkladne preruší do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia z posudzovania vplyvov podľa § 28. Legislatívno-technická pripomienka. Odôvodnenie: Navrhované znenie § 35 ods. 7 je nezrozumiteľné a zmätočné. Navrhujeme preto jeho rozdelenie do dvoch súvetí.

Autor: VIA IURIS, Združenie
Pripomienka k: 42. k § 37 ods. 6
Počet pripomienkovateľov: 1
Pripomienka: V § 37 navrhujeme v ods. 6 vypustiť časť vety „sa povoľujúci orgán domnieva, že“. Pripomienka je zásadná. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Slovné spojenie „príslušný orgán sa domnieva“ nepatrí do právneho predpisu, jeho vypustením dôjde k tomu, že v prípade, ak stanovená hypotéza (ak projekt, ktorý je predmetom konania o povolení, alebo zmena, ktorá nastane v priebehu konania o povolení, má byť predmetom konania podľa tohto zákona) nastane, bude musieť nasledovať právny následok stanovený v § 37 ods. 6 písm. a), b) alebo c), bez toho, aby sa príslušný orgán musel o tom čokoľvek domnievať.

Autor: VIA IURIS, Združenie
Pripomienka k: 41. K § 37 ods. 1
Počet pripomienkovateľov: 1
Pripomienka: V § 37 navrhujeme nasledovné znenie ods. 1 „Stanoviská dotknutých orgánov doručené podľa § 23, § 29 alebo § 32 môžu nahradiť ich stanoviská vydávané v konaniach o povolení, ak to je v stanovisku vydanom podľa tohto zákona uvedené.“. Pripomienka je zásadná. Odôvodnenie: Ustanovenie § 37 ods. 1 je nezrozumiteľné a chýba v ňom stanovenie podmienky, kedy sa môžu nahradiť stanoviská dotknutých orgánov v povoľovacích konaniach. Navrhujeme, aby to bolo možné vtedy, ak to sám dotknutý orgán v stanovisku uvedie.

Autor: VIA IURIS, Združenie
Pripomienka k: 43. K § 37 ods. 9
Počet pripomienkovateľov: 1
Pripomienka: V § 37 ods. 9 navrhujeme, aby bolo jednoznačne uvedené aké informácie má rozhodnutie o povolení o procese EIA obsahovať a v akej forme majú byť uvedené (výrok, odôvodnenie). Pripomienka je zásadná. Odôvodnenie: Navrhujeme jednoznačne stanoviť, aké informácie o procese EIA majú byť uvedené v rozhodnutí o povolení.

Autor: VIA IURIS, Združenie
Pripomienka k: 38. K § 33 ods. 6
Počet pripomienkovateľov: 1
Pripomienka: Za slovo „zverejní“ žiadame doplniť predmet – spojenie „rozhodnutie zo zisťovacieho konania“. Pripomienka je zásadná. Odôvodnenie: Ustanovenie je zmätočné, keďže v ňom chýba predmet zverejnenia. Zjavne ním má byť rozhodnutie zo zisťovacieho konania.

Autor: VIA IURIS, Združenie
Pripomienka k: 44. k § 37 ods. 11
Počet pripomienkovateľov: 1
Pripomienka: Ustanovenie § 37 ods. 11 navrhujeme preformulovať zrozumiteľným spôsobom. Pripomienka je zásadná. Odôvodnenie. Zo znenia ustanovenia nie je vôbec zrejmý jeho zmysel a účel, žiadame ho preformulovať zrozumiteľným spôsobom.

Autor: VIA IURIS, Združenie
Pripomienka k: 52. k problematike tzv. salámovej metódy (k § 53 a k § 39)
Počet pripomienkovateľov: 1
Pripomienka: V § 53 navrhujeme nasledovné znenie ods. 1 až 3 „(1) Konaniam podľa tretej časti zákona sa nemožno vyhnúť účelovým rozdeľovaním projektu alebo jeho zmeny. Pri posudzovaní celkového rozsahu projektu alebo jeho zmeny príslušný orgán prihliada na kumulatívne a synergické vplyvy takého projektu alebo jeho zmeny, medzi ktorými existuje priestorová alebo prevádzková súvislosť so zjavným časovým prepojením. Predmetom posudzovania vplyvov podľa § 20 ods. 1, predmetom zisťovacieho konania podľa § 28 a predmetom konania o podnete podľa § 34 nesmie byť projekt, ktorý nie je spôsobilý vzhľadom na svoje priestorové, technologické alebo prevádzkové vlastnosti samostatne plniť svoju funkciu; príslušný orgán pri posudzovaní projektu prihliada na tieto skutočnosti z úradnej povinnosti počas celého konania. Ak príslušný orgán zistí, že ide o projekt, ktorý nesmie byť predmetom konania podľa druhej vety tohto ustanovenia, návrh alebo podnet zamietne rozhodnutím. (2) Ak ide o zmeny toho istého projektu, ktoré samostatne nedosahujú prahové hodnoty uvedené v prílohe č. 8, ale v súčte ich dosahujú alebo prekračujú, alebo o zmeny toho istého projektu, ktoré samostatne nemajú, ale v súčte môžu mať významný nepriaznivý vplyv na životné prostredie, príslušný orgán ich posúdi ako jednu zmenu projektu a to aj v spojení s pretrvávajúcimi vplyvmi pôvodne povoleného projektu, ktorého sa zmeny týkajú. (3) Ak ide o zmenu činnosti, ktorej posudzovanie vplyvov ešte nebolo právoplatne ukončené, spojí príslušný orgán konanie o navrhovanej činnosti a konanie o navrhovanej zmene do spoločného konania. Ak už bol vydaný rozsah navrhovanej činnosti, príslušný orgán rozsah hodnotenia zmení postupom podľa § 21 a v prípade potreby vyzve navrhovateľa na dopracovanie správy o hodnotení.“ V § 39 navrhujeme nasledovné znenie odsekov 1 a 5: „(1) Pred predložením oznámenia o projekte podľa § 21 ods. 1, ktorým je líniová stavba, je navrhovateľ povinný vypracovať štúdiu realizovateľnosti pre celý úsek líniovej stavby, obsahujúcu aj variantné riešenie navrhovanej trasy (koridoru) líniovej stavby. ... (5) Pred predložením oznámenia o projekte podľa § 21 ods. 1, ktorým je jednotlivý úsek líniovej stavby spôsobilý vzhľadom na svoje priestorové, technologické alebo prevádzkové vlastnosti samostatne plniť svoju funkciu, navrhovateľ je povinný vypracovať štúdiu realizovateľnosti, v ktorej vychádza z určenej trasy (koridoru) líniovej stavby podľa odseku 1. Ustanovenia odsekov 2 až 4 sa použijú v plnom rozsahu.“. Pripomienka je zásadná. Odôvodnenie: Návrh ustanovenia § 53 v pripravovanom zákone o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v predloženej podobe je priveľmi všeobecne formulovaný a preto v praxi ťažko aplikovateľný. V záujme zvýšenia efektívnosti výkonu štátnej správy a v záujme právnej istoty navrhovateľov ako aj v záujme predchádzania súdnym sporom, treba preto odporučiť, aby návrh zákona ustanovil: - obsah úkonu na začatie konania podľa tretej časti zákona, ktorý je v rozpore so zákazom účelového rozdeľovania projektu alebo jeho zmeny, - neprípustnosť úkonu na začatie konania podľa tretej časti zákona, ktorý je v rozpore so zákazom účelového rozdeľovania projektu alebo jeho zmeny, - právomoc príslušného orgánu v konaní podľa tretej časti zákona. Takouto všeobecne záväznou právnou úpravou by bol viazaný nielen príslušný orgán, ale aj navrhovateľ činnosti či podávateľ podnetu. Zákon by mal ustanoviť zákaz rozčlenenia projektu tak, že vyhlási za neprípustný predmet posudzovania projekt, ktorý nie je spôsobilý vzhľadom na jeho priestorové, technologické alebo prevádzkové vlastnosti samostatne plniť svoju funkciu. Samostatnosť plnenia svojej funkcie nie je daná, pokiaľ projekt vyžaduje alebo predpokladá, že projekt bude spôsobilý plniť svoju funkciu len v spojitosti s iným projektom. Za taký prípad treba považovať aj samostatný úsek líniovej stavby, pretože líniová stavba je spôsobilá plniť svoju funkciu len ako jedna stavba. Tým nie je dotknutá možnosť realizovať líniovú stavbu po etapách, avšak predmetom posudzovania vplyvov líniovej stavby musia byť jej vplyvy ako jednej činnosti (jedného celku). Neprípustnosť návrhu/podnetu spočíva v tom, že navrhovateľ/podávateľ podnetu žiada, aby sa rozhodlo o veci, ktorá ex lege nemôže byť predmetom konania. Tým, že by zákon ustanovil neprípustnosť takéhoto úkonu, by nebola dotknutá povinnosť príslušného orgánu v začatom správnom konaní rešpektovať dispozičnú zásadu (príslušný orgán by bol viazaný návrhom, resp. podnetom). Ak by však v konaní zistil, že ide o neprípustný návrh/podnet, mal by povinnosť (ustanovenú v rámci § 53 návrhu zákona, ktorý upravuje osobitosti konania) návrh alebo podnet zamietnuť. Bolo by vecou posúdenia zo strany príslušného orgánu v každom konkrétnom prípade, či z vecného a tým aj právneho hľadiska ide o neprípustný úkon. Zamietnutie by príslušný orgán vykonal formou rozhodnutia, proti ktorému by bol prípustný riadny opravný prostriedok. Šlo by o rozhodnutie vo veci samej (tzv. meritórne rozhodnutie). Z tohto dôvodu by jeho odôvodnenie muselo obsahovať vecné a právne argumenty, na základe ktorých správny orgán rozhodol o tom, že projekt alebo jeho zmena je podľa zákona nespôsobila byť predmetom konania podľa tretej časti zákona. Vzhľadom k tomu, že nezákonným rozhodnutím môže byť dotknuté základné právo subjektu, ktorý návrh alebo podnet podal, právoplatné rozhodnutie by bolo preskúmateľné: - mimo odvolacieho konania (§ 65 – § 66 zákona č. 71/1967 Zb.), - v správnom súdnictve na základe správnej žaloby (§ 177 a nasl. Správneho súdneho poriadku). Vnútroštátna úprava členského štátu Európskej únie nesmie tolerovať takú interpretáciu alebo prax orgánov, ktorá by nepodporovala naplnenie cieľa smernice, a preto nie je v rozpore so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ z 13. decembra 2011, ak zákon síce nezakazuje deľbu zmeny projektu, avšak v konečnom dôsledku podriaďuje na seba nadväzujúce zmeny toho istého projektu režimu posudzovania. Špeciálny právny problém prestavuje účelové správanie subjektu v prípade na seba nadväzujúcich zmien projektu takým spôsobom, keď ten zámerne predkladá oznámenia tak, aby predmetom samostatného konania podľa tretej časti zákona boli len: - zmeny tej istej činnosti, ktoré samostatne nedosahujú prahové hodnoty, - zmeny tej istej činnosti, ktoré samostatne nemajú významný nepriaznivý vplyv na životné prostredie. Reťazením oznámení navrhovateľa o takýchto zmenách vo vzťahu k tej istej činnosti, o ktorých sa rozhoduje samostatne v konaniach, by mohlo dôjsť k tomu, že by zmena projektu nikdy nemusela byť predmetom povinného ani fakultatívneho posúdenia. Z tohto dôvodu je možné a vhodné aj v pripravovanom zákone inšpirovať sa úpravou § 18 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. V súlade s čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky je nevyhnutné taktiež explicitne ustanoviť povinnosť príslušného orgánu posudzovať na seba nadväzujúce zmeny toho istého projektu ako jednu zmenu v prípade, keď nastanú zákonom ustavené podmienky. Správny orgán uplatní túto svoju právomoc vždy, keď v konaní podľa tretej časti zákona zistí, že v konkrétnom prípade nastal taký skutkový stav, s ktorým zákon spája túto jeho právomoc. Špeciálnym problémom je otázka prípustného rozčlenenia navrhovaných činností, ktoré majú veľký rozsah (tzv. líniové stavby) z dôvodov bona fide (vecná, časová, finančná náročnosť celého projektu, keď navrhovateľ nie je spôsobilý realizovať projekt ako celok naraz). Zákonná úprava by preto mala umožňovať rozdelenie projektu na také jeho časti, ktoré tvoria samostatné, plnohodnotne fungujúce projekty, relatívne nezávislé od existencie inej časti celého projektu (napr. rozdelenie diaľnice na niekoľko cestných úsekov). Tu však nejde o situáciu, keď výsledkom rozdelenia je projekt, ktorý nie je spôsobilý vzhľadom na svoje priestorové, technologické alebo prevádzkové vlastnosti samostatne plniť svoju funkciu. Návrh zákona o EIA v § 37 ustanovuje osobitosti vo vzťahu ku konaniu o posudzovaní vplyvov, ktorých predmetom je líniová stavba. V rámci nich vyžaduje, aby navrhovateľ pred predložením oznámenia o projekte podľa § 21 ods. 1 vypracoval štúdiu realizovateľnosti. Z textu však nie je zrejmé, či štúdia realizovateľnosti sa má týkať celej líniovej stavby alebo len jej úseku. Už zákon NR SR č. 127/1994 Z. z. v § 22 ustanovil tzv. dvojetapové posudzovanie vplyvov dopravných a iných líniových stavieb. Šlo o možnosť, nie o povinnosť (dikcia „spravidla). V prvej etape sa vypracovala východisková štúdia pre celý úsek líniovej stavby obsahujúca variantné riešenie navrhovanej trasy, ktorej účelom bol výber optimálneho variantu trasy (koridoru) líniovej stavby. V druhej etape sa posudzoval zámer na jednotlivý technicky, dopravne alebo inak ucelený úsek líniovej stavby, pričom sa muselo vychádzať z trasy (koridoru) líniovej stavby určenej záverečným stanoviskom ministerstva. Tým bol po právnej stránke garantovaný účel inštitútu posudzovania vplyvov činností na životné prostredie vo vzťahu k líniovým stavbám. Ak má byť tento účel právne garantovaný v novom zákone o EIA, je potrebné zabezpečiť, aby ani prípustným následným rozdelením projektu líniovej stavby nebola dotknutá povinnosť posúdenia projektu ako celku.

Autor: VIA IURIS, Združenie
Pripomienka k: 51. K § 53 – nové odseky 7 a 8
Počet pripomienkovateľov: 1
Pripomienka: Do ustanovenia § 53 navrhujeme vložiť nový ods. 7, ktorý znie: „Ak odôvodnené písomné stanovisko podané podľa § 54 ods. 1 obsahuje pripomienky, ktoré sa zjavne netýkajú projektu, zmeny projektu alebo ich vplyvov na životné prostredie, správny orgán na takéto pripomienky neprihliadne. Správny orgán v odôvodnení rozhodnutia uvedie, na základe akých dôvodov neprihliadol na pripomienky verejnosti.“ Do ustanovenia § 53 navrhujeme vložiť nový ods. 8, ktorý znie: „Ak odvolanie proti rozhodnutiu podľa tretej časti zákona podané dotknutou verejnosťou obsahuje pripomienky a námietky, ktoré sa zjavne netýkajú projektu, zmeny projektu alebo ich vplyvov na životné prostredie, správny orgán na takéto pripomienky a námietky neprihliadne. V odôvodnení rozhodnutia správny orgán uvedie, na základe akých dôvodov neprihliadol na pripomienky a námietky dotknutej verejnosti.“ Pripomienka je zásadná. Odôvodnenie: Vzhľadom na to, že v praxi sa niekedy vyskytujú prípady, kedy sú podávané písomné stanoviská obsahujúce aj pripomienky, ktoré sa zjavne netýkajú projektu, zmeny projektu alebo ich vplyvov na životné prostredie, považujeme za vhodné, aby v záujme zvýšenia hospodárnosti a efektívnosti konania správny orgán na takéto pripomienky a námietky neprihliadol. Neprihliadnutie však nemôže spočívať v tom, že správny orgán bude pripomienku úplne „ignorovať“. Neprihliadnutie na pripomienku spočíva v tom, že správny orgán sa nebude vyrovnávať v rozhodnutí s obsahom pripomienky, ale bude musieť v rozhodnutí odôvodniť, prečo sa pripomienka zjavne netýka navrhovanej činnosti alebo jej vplyvov na životné prostredie. Za účelom zachovania možnosti právnej ochrany členov dotknutej verejnosti pred svojvoľným rozhodnutím správneho orgánu a za účelom preskúmateľnosti rozhodnutia teda považujeme za potrebné, aby správny orgán v odôvodnení rozhodnutia uviedol, na základe akých dôvodov prišiel k záveru, že pripomienky a námietky sa zjavne netýkajú navrhovanej činnosti alebo jej vplyvov na životné prostredie. Člen dotknutej verejnosti, ktorý sa bude domnievať, že na jeho pripomienku správny orgán neodôvodnene neprihliadol, bude môcť proti meritórnemu rozhodnutiu podať odvolanie. Aj v odvolacom konaní podľa tretej časti zákona považujeme za vhodné zakotviť možnosť správneho orgánu neprihliadnuť na pripomienky a námietky ktoré sa zjavne netýkajú projektu, zmeny projektu alebo ich vplyvov na životné prostredie. Člen dotknutej verejnosti, ktorý sa bude domnievať, že na jeho pripomienku správny orgán v odvolacom konaní neodôvodnene neprihliadol, bude môcť proti rozhodnutiu o odvolaní podať žalobu v rámci správneho súdnictva.

Autor: VIA IURIS, Združenie
Pripomienka k: 53. k § 59 ods. 1
Počet pripomienkovateľov: 1
Pripomienka: V navrhovanom § 59 ods. 1 navrhujeme vložiť nové písm. h) a i), ktoré znejú „h) ide o navrhovanú činnosť, ktorej realizácia je osobitným predpisom zakázaná x). i) v tej istej veci už bol podaný návrh na začatie konania podľa tohto zákona“. Poznámka pod čiarou x) znie: „napr. § 14 až § 16 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov“. Pripomienka je zásadná. Odôvodnenie: Z dôvodu hospodárnosti konania navrhujeme, aby bol príslušný orgán povinný zastaviť konanie o navrhovanej činnosti, ktorá je zakázaná podľa osobitných predpisov (napr. ak ide o navrhované umiestnenie stavby v území s piatym stupňom ochrany podľa zákona o ochrane prírody, kde je umiestňovanie stavby v zmysle jeho ustanovenia § 16 ods. 1 písm. i) zakázané). V súčasnosti nemá príslušný orgán možnosť takéto konanie zastaviť, napriek tomu, že z podstaty veci je jasné, že vykonanie procesu EIA pre činnosť, ktorej výkon je zakázaný a na povolenie ktorej nemá navrhovateľ právny nárok, je zbytočný. Obdobne považujeme explicitne vymedziť, že dôvodom na zastavenie konania je aj skutočnosť, ak sa v rovnakej veci už koná, resp. sa konalo a vec bola právoplatne rozhodnutá v zmysle zásady ne bis in idem.

Autor: VIA IURIS, Združenie
Pripomienka k: 47. k § 52 ods. 2
Počet pripomienkovateľov: 1
Pripomienka: V § 52 navrhujeme vypustiť ods. 2. Pripomienka je zásadná. Odôvodnenie: Ustanovenie § 14 správneho poriadku upravuje všeobecný okruh účastníkov správneho konania, pričom najpodstatnejšou skupinou účastníkov správnych konaní sú tie osoby, ktorých práva a povinnosti môžu byť v konaní priamo dotknuté (predovšetkým vlastníci dotknutých nehnuteľností). Nie je vôbec zrejmé prečo by si táto skupina osôb nemohla svoje práva chrániť akom účastníci konania EIA. Zdôrazňujeme, že ide o inú skupinu osôb, než je dotknutá verejnosť, vzhľadom k tomu, že dotknutá verejnosť obhajuje verejný záujme na životnom prostredí, avšak osoby, ktorých práva, alebo právom chránené záujmy môžu byť dotknuté si v konaní obhajujú svoje subjektívne práva. Poukazujeme aj na možný rozpor s ústavným článkom 46 ods. 2 Ústavy SR.

Autor: VIA IURIS, Združenie
Pripomienka k: 46. k § 38 ods. 4
Počet pripomienkovateľov: 1
Pripomienka: V § 38 navrhujeme nasledovné znenie ods. 4 „(4) Ak sa zistí, že skutočné vplyvy projektu, ktorá bola predmetom konania podľa tohto zákona, sú nepriaznivejšie ako sa uvádza v rozhodnutí vydanom podľa tohto zákona, je to dôvod na obnovu konania.“. Pripomienka je zásadná. Odôvodnenie: Uvedené ustanovenie sa v súčasnosti v praxi vôbec nevyužíva. Nie je vôbec jasné, akým spôsobom by mal ten „kto realizuje projekt“, zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v rozhodnutí vydanom podľa tohto zákona, v súlade so stanovenými požiadavkami. Navrhujeme aby bolo takéto zistenie dôvodom na obnovou konania. V novom konaní by sa podmienky prevádzkovania činnosti zadefinovali nanovo v súlade s novými poznatkami.

Autor: VIA IURIS, Združenie
Pripomienka k: 50. k § 54 ods. 7 písm. a)
Počet pripomienkovateľov: 1
Pripomienka: V § 54 ods. 7 písm. a) navrhujeme na konci doplniť bodkočiarku a slová „ak je v rovnakom konaní podľa tohto zákona podaných viac odôvodnených stanovísk, doklad o zaregistrovaní postačuje priložiť k prvému v poradí.“. Pripomienka je zásadná. Odôvodnenie: Podľa navrhovaného znenia by ku každému odôvodnenému stanovisku občianskeho združenia bolo potrebné ako prílohu priložiť doklad o zaregistrovaní, čo považujeme za zbytočnú administratívnu záťaž. Navrhujeme, aby táto povinnosť bola splnená jedným podaním.

Autor: VIA IURIS, Združenie
Pripomienka k: 49. k § 53 ods. 4
Počet pripomienkovateľov: 1
Pripomienka: V § 53 ods. 4 navrhujeme vypustiť slová „a dotknutej obce“. Pripomienka je zásadná. Odôvodnenie. Najmä v malých obciach môžu mať niekedy z kapacitných dôvodov problém dodržať zákonom stanovené lehoty, navrhujeme, aby v prípade dotknutých obcí nebol zákon až tak prísny a umožnilo zaoberať sa stanoviskom dotknutej obce aj v prípade, ak je zaslaná po lehote (neplatila by fikcia, že v takom prípade ide o súhlasné stanovisko dotknutej obce).

Autor: VIA IURIS, Združenie
Pripomienka k: 48. k § 53 ods. 3
Počet pripomienkovateľov: 1
Pripomienka: V § 53 ods. 3 navrhujeme vložiť novú vetu, ktorá znie: „O spôsobe doručovania informuje príslušný orgán v informačnom systéme pri zverejnení informácií podľa § 21 ods. 6 písm. a)“. Pripomienka je zásadná. Odôvodnenie. Spôsob doručovania by mal byť účastníkom konania známy od samého počiatku konania, navrhujeme to zabezpečiť uvedeným spôsobom.

Autor: VIA IURIS, Združenie
Pripomienka k: 45. k § 38 ods. 3
Počet pripomienkovateľov: 1
Pripomienka: V § 38 ods. 3 navrhujeme za slová „určí povoľujúci orgán“ doplniť slová „vo výrokovej časti rozhodnutia o povolení“. Pripomienka je zásadná. Odôvodnenie. Uvedené ustanovenie sa v praxi v súčasnosti takmer vôbec nevyužíva. Na jeho posilnenie navrhujeme jednoznačne stanoviť povinnosť povoľujúceho orgánu, že podmienky vykonávania poprojektovej analýzy musia byť uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia o povolení.

Autor: VIA IURIS, Združenie
Pripomienka k: nový novelizačný článok
Počet pripomienkovateľov: 1
Pripomienka: 1. Navrhujeme, aby návrh zákona obsahoval aj novelizačný článok zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, ktorý by obsahoval jeden novelizačný bod týkajúci sa § 28 v znení: „§ 28 (1) Európska sústava chránených území Natura 2000 (ďalej len „európska sústava chránených území“) je koherentná európska ekologická sústava pozostávajúca z lokalít s výskytom biotopov európskeho významu, biotopov druhov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov, ktorej cieľom je umožniť zachovať a ak je to potrebné, obnoviť priaznivý stav týchto biotopov a druhov v ich prirodzenom areáli. Na území Slovenskej republiky európsku sústavu chránených území tvoria chránené vtáčie územia a územia európskeho významu (ďalej len „územie európskej sústavy chránených území“). (2) Pre územia európskej sústavy chránených území sa v dokumentoch starostlivosti vyhotovovaných podľa tohto zákona ustanovia opatrenia, ktoré zodpovedajú ekologickým požiadavkám druhov a biotopov, pre ochranu ktorých boli tieto územia zaradené do národného zoznamu alebo vyhlásené za chránené územia, v súlade so zabezpečením cieľa podľa odseku 1. Tieto opatrenia sa v príslušnom rozsahu zohľadnia aj v plánovacích dokumentoch podľa osobitných predpisov,64a) ktoré určujú podmienky alebo spôsob využívania týchto území. (3) Využívanie území európskej sústavy chránených území je podriadené zachovaniu alebo zlepšeniu stavu druhov a biotopov, pre ochranu ktorých boli tieto územia zaradené do národného zoznamu alebo vyhlásené za chránené územia. (4) Na vykonanie činnosti, ktorou môže v území európskej sústavy chránených území dôjsť k poškodeniu alebo zničeniu biotopov európskeho významu alebo biotopov druhov európskeho významu, pre ochranu ktorých bolo toto územie zaradené do národného zoznamu alebo vyhlásené za chránené územie, alebo k významnému vyrušovaniu týchto druhov v ich prirodzenom vývine, sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody. Orgán ochrany prírody je povinný vlastníka, užívateľa alebo správcu pozemku alebo osobu, ktorá plánuje takúto činnosť vykonať, upozorniť na to, že sa na jej vykonanie vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody, a to na základe vlastného podnetu alebo odôvodneného podnetu inej osoby. (5) Akýkoľvek plán64b) alebo projekt64c) (ďalej len „plán alebo projekt“), ktorý priamo nesúvisí so starostlivosťou o územie európskej sústavy chránených území alebo nie je pre starostlivosť o toto územie potrebný, ale ktorý môže mať samostatne alebo v kombinácii s iným plánom alebo projektom na toto územie významný vplyv, nie je možné podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov schváliť alebo povoliť, ak nebol predmetom primeraného hodnotenia vplyvov na toto územie z hľadiska cieľov jeho ochrany a nebolo preukázané, že nebude mať nepriaznivý vplyv na integritu tohto územia z hľadiska cieľov jeho ochrany; ustanovenie odseku 14 týmto nie je dotknuté. (6) Každý, kto obstaráva alebo zamýšľa uskutočniť plán alebo projekt podľa odseku 5 je povinný predložiť návrh plánu alebo projektu na posúdenie orgánu ochrany prírody; návrh plánu alebo projektu možno predložiť spolu so žiadosťou o vydanie rozhodnutia alebo záväzného stanoviska, ak sa ich vydanie k návrhu plánu alebo projektu podľa tohto zákona vyžaduje. Povinnosť predložiť návrh plánu alebo projektu sa nevzťahuje na plán alebo projekt, ku ktorému sa orgán ochrany prírody vyjadruje ako dotknutý orgán v konaní podľa osobitného predpisu.64)“. (7) Orgán ochrany prírody posudzuje návrh plánu alebo projektu na základe stanoviska štátnej ochrany prírody k možnosti významného vplyvu na územie európskej sústavy chránených území a vydáva k nemu odborné stanovisko. Orgán ochrany prírody vydáva odborné stanovisko k návrhu plánu alebo projektu z vlastného podnetu alebo na základe žiadosti navrhovateľa. Ak orgán ochrany prírody vydáva záväzné stanovisko k návrhu programu starostlivosti o lesy podľa § 9 ods. 1 písm. m), ktorý sa vzťahuje na územie európskej sústavy chránených území, odborné stanovisko je jeho súčasťou. (8) Ak podľa odborného stanoviska orgánu ochrany prírody nemožno vylúčiť pravdepodobnosť významného vplyvu plánu alebo projektu na územie európskej sústavy chránených území, či už samostatne alebo v kombinácii s iným plánom alebo projektom, návrh plánu alebo projektu podlieha primeranému hodnoteniu vplyvov na toto územie z hľadiska cieľov jeho ochrany. (9) Ak ide o plán, alebo projekt, ktorý podlieha postupu podľa osobitného predpisu64), vykoná sa primerané hodnotenie vplyvov návrhu plánu alebo projektu na územie európskej sústavy chránených území z hľadiska cieľov jeho ochrany v konaní podľa osobitného predpisu64),; primerané hodnotenie je súčasťou dokumentácie podľa osobitného predpisu64),. (10) Ak nejde o postup podľa predchádzajúceho odseku, obsahuje odborné stanovisko podľa odseku 8 aj návrh rozsahu spracovania primeraného hodnotenia vplyvov návrhu plánu alebo projektu na územie európskej sústavy chránených území z hľadiska cieľov jeho ochrany (ďalej len „rozsah primeraného hodnotenia“) . Odborné stanovisko sa bezodkladne po jeho vypracovaní zašle na vyjadrenie dotknutým orgánom štátnej správy a účastníkom konania, ktorí k nemu môžu v lehote 15 dní zaslať písomné stanovisko. Orgán ochrany prírody stanoviská vyhodnotí a relevantné požiadavky zapracuje do rozsahu primeraného hodnotenia. (11) Primerané hodnotenie vplyvov návrhu plánu alebo projektu na územie európskej sústavy chránených území z hľadiska cieľov jeho ochrany vypracúva organizácia ochrany prírody alebo odborne spôsobilá osoba (§ 55) na základe žiadosti orgánu ochrany prírody. Podkladom pre vypracovanie je rozsah primeraného hodnotenia. V primeranom hodnotení sa vyhodnotia nepriaznivé vplyvy plánu alebo projektu na územie európskej sústavy chránených území z hľadiska cieľov jeho ochrany, vyhodnotia sa zmierňujúce opatrenia a možné alternatívne riešenia. Primerané hodnotenie musí obsahovať úplné, presné a definitívne zistenia a závery, ktoré odstránia akúkoľvek dôvodnú vedeckú pochybnosť, pokiaľ ide o vplyv prác plánovaných v dotknutom území európskej sústavy chránených území. (12) Po vypracovaní primeraného hodnotenia vplyvov návrhu plánu alebo projektu na územie európskej sústavy chránených území z hľadiska cieľov jeho ochrany vyzve orgán ochrany prírody navrhovateľa na uhradenie finančných nákladov súvisiacich s vypracovaním. Navrhovateľ je povinný orgánu ochrany prírody uhradiť finančné náklady súvisiace s vypracovaním do 15 dní odo dňa doručenia výzvy na ich uhradenie. (13) Na základe výsledku primeraného hodnotenia vydá orgán ochrany prírody rozhodnutie, v ktorom uvedie, aký vplyv bude mať plán, alebo projekt na územia európskej sústavy chránených území z hľadiska cieľov jeho ochrany. (14) Ak v primeranom hodnotení bolo preukázané, že plán alebo projekt bude mať nepriaznivý vplyv na integritu územia európskej sústavy chránených území z hľadiska cieľov jeho ochrany, takýto plán alebo projekt možno podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov schváliť alebo povoliť, len ak sa preukáže, že neexistujú iné alternatívne riešenia a musí sa realizovať z naliehavých dôvodov vyššieho verejného záujmu vrátane záujmov sociálnej a ekonomickej povahy. V tomto prípade sa príjmu kompenzačné opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, že celková koherencia európskej sústavy chránených území bude ochránená. (15) Ak sa na území európskej sústavy chránených území vyskytujú prioritné biotopy alebo prioritné druhy, plán alebo projekt podľa odseku 14 možno podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov schváliť alebo povoliť len z takých naliehavých dôvodov vyššieho verejného záujmu, ktoré sa týkajú verejného zdravia a verejnej bezpečnosti ľudí alebo priaznivých dôsledkov zásadného významu na životné prostredie a pri ďalších naliehavých dôvodoch vyššieho verejného záujmu na základe stanoviska Európskej komisie. (16) O tom, či schválenie plánu, alebo povolenie projektu s nepriaznivým vplyvom na integritu územia predstavuje naliehavý vyšší verejný záujem, rozhoduje vláda na základe návrhu, ktorý predkladá ministerstvo na základe žiadosti ústredného orgánu štátnej správy, do pôsobnosti ktorého schvaľovaný plán alebo povoľovaný projekt patrí. Súčasťou žiadosti je informácia o rozsahu, lokalizácii navrhovaných kompenzačných opatrení a výške finančných prostriedkov potrebných na ich realizáciu a stanovisko ministerstva k rozsahu a lokalizácii navrhovaných opatrení uvedených v informácii; informáciu vyhotovuje navrhovateľ a stanovisko vydáva ministerstvo na základe žiadosti navrhovateľa. (17) Návrh kompenzačných opatrení vypracúva na náklady navrhovateľa organizácia ochrany prírody alebo odborne spôsobilá osoba (§ 55) v spolupráci s organizáciou ochrany prírody. K návrhu kompenzačných opatrení je navrhovateľ povinný si vyžiadať súhlas ministerstva, a to ešte pred schválením alebo povolením plánu alebo projektu. (18) Vykonanie kompenzačných opatrení je navrhovateľ povinný zabezpečiť na vlastné náklady spravidla pred uskutočnením činnosti. Ak navrhovateľ nezabezpečí vykonanie kompenzačných opatrení, môže ich vykonanie zabezpečiť ministerstvo alebo ním poverená organizácia ochrany prírody na jeho náklady. (19) Podrobnosti o obsahu primeraného hodnotenia vplyvov plánu alebo projektu na územie európskej sústavy chránených území z hľadiska cieľov jeho ochrany a o kompenzačných opatreniach ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“ Pripomienka je zásadná. Odôvodnenie. Z hľadiska administratívnej záťaže je úplne nepochopiteľné, aby povinnosť uskutočniť proces primeraného hodnotenia vplyvov navrhovaných plánov a projektov na územia Natura 2000 zároveň znamenal aj povinnosť vykonať proces EIA ako je tomu v súčasnosti. Takáto povinnosť znamená zbytočnú administratívnu, ako aj finančnú záťaž všetkých zainteresovaných subjektov. Poukazujeme na to, že proces EIA je finančne i administratívne omnoho náročnejší a na jeho uskutočnenie je často potrebný omnoho dlhší čas. Navrhujeme preto jednoznačné oddelenie uvedených procesov s rovnakou logikou ako v prípade primárneho hodnotenia podľa zákona o vodách.

Autor: VIA IURIS, Združenie
Pripomienka k: 56. k § 66
Počet pripomienkovateľov: 1
Pripomienka: Navrhujeme, aby zákon ustanovil taký model vypracúvania dokumentácie EIA (najmä správy o hodnotení), ktorý by zabezpečil nezávislosť spracovateľov dokumentácie od navrhovateľov. Pripomienka je zásadná. Odôvodnenie. Návrh zákona nijakým spôsobom nerieši spôsob výberu spracovateľa správy o hodnotení, čo je podľa nášho názoru jeden z najzávažnejších nedostatkov súčasnej úpravy posudzovania vplyvov na životné prostredie. Navrhovateľ tak naďalej bude mať na spracovateľa správy o hodnotení zásadný vplyv (čo sa týka jeho výberu i financovania). Je nepochybné, že takýmto spôsobom nie je možné dosiahnuť komplexné zistenie, opísanie a vyhodnotenie predpokladaných vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie, pretože je nepochybné, že spracovateľ správy o hodnotení, platený navrhovateľom, je v zjavnom konflikte záujmov, keďže na jednej strane má zabezpečiť komplexné opísanie a zhodnotenie vplyvov činnosti na životné prostredie, avšak na druhej strane je platený navrhovateľom, ktorý má jednoznačne záujem na tom, aby bolo „odborne uvedené“, že ním navrhovaná činnosť má minimálny vplyv na životné prostredie. Navrhujeme, aby predložená novela zákona EIA riešila aj tento problém, pričom navrhujeme nasledovný model, ktorý úspešne funguje v zahraničí. Vytvoril by sa osobitný fond financovania procesu posudzovania vplyvov životné prostredie, ktorý by bol financovaný poplatkami zo strany navrhovateľov činností podliehajúcich EIA vo výške odvíjajúcej sa od súčasných priemerných nákladov na vypracovanie zámeru a správy o hodnotení EIA odborne spôsobilou osobou. Tento fond, spravovaný ministerstvom ŽP, by slúžil na financovanie spracovania dokumentácie EIA odborne spôsobilými osobami, ktoré by sa vyberali náhodným výberom, ktorý by rovnako zabezpečilo ministerstvo ŽP. Druhou možnosťou je vytvorenie štátnej agentúry (napr. transformáciou existujúcej SAŽP), ktorá by mala v náplni spracúvanie každej dokumentácie EIA ku každému individuálnemu projektu. Ktorýkoľvek z navrhovaných spôsobov by výrazne prospel objektívnosti celého procesu EIA v súlade so zákonnou požiadavkou komplexnosti posúdenia vplyvov na ŽP a zároveň by znamenal odbúranie podozrení o konflikte záujmov spracovateľov dokumentácie.

Autor: VIA IURIS, Združenie
Pripomienka k: k čl. III návrhu zákona:
Počet pripomienkovateľov: 1
Pripomienka: 1. k bodu 1 Bod 1. navrhujeme vypustiť. Pripomienka je zásadná. Odôvodnenie: Novelizačný bod len veľmi nepriamo súvisí s obsahom zákona, ktorým je proces posudzovania vplyvov na životné prostredie a z legislatívneho hľadiska by nemal byť v tomto návrhu zákona zahrnutý. Zároveň, v prípade, ak bude uvedený bod schválený, dôjde k výraznému zníženiu kvality primárneho hodnotenia stavu vôd podľa § 16a zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách. 2. nový novelizačný bod. Navrhujeme, aby novela zákona o vodách v spojení s novým zákonom EIA, obsahovala takú úpravu procesu primárneho hodnotenia dobrého stavu vôd, v zmysle článku 4 ods. 7 rámcovej smernice o vodách, ktorá by ustanovila, že v prípade, ak ide o projekt, ktorý podlieha tejto povinnosti a zároveň podlieha povinnosti vykonať proces EIA, tak proces EIA a proces primárneho hodnotenia sa vykoná súčasne v rámci procesu EIA. Pripomienka je zásadná. Odôvodnenie: Je nehospodárne, aby sa pre jednu činnosť vykonávalo viac procesov hodnotenia, ako je tomu v súčasnosti. Navrhujeme podradiť oba procesy pod proces EIA v tých prípadoch, ak ide o projekty definované v prílohe č. 8 návrhu zákona EIA a zároveň ide o projekty, na ktoré sa vzťahuje povinnosť primárneho hodnotenia v zmysle čl. 4 ods. 7 smernice o vodách. Na projekty, ktoré nie sú zaradené v prílohe č. 8 zákona EIA by sa naďalej výlučne vzťahoval postup uvedený v § 16a zákona o vodách. V prípade, akceptácie tejto pripomienky sme pripravení participovať na návrhu príslušnej úpravy primeraného hodnotenia, prípadne ho aj sami navrhnúť.

Autor: VIA IURIS, Združenie
Pripomienka k: 57. návrh nového ustanovenia § 67
Počet pripomienkovateľov: 1
Pripomienka: Za § 66 navrhujeme vložiť nové ustanovenie § 67, ktoré, vrátane názvu, znie: „§ 67 Konflikt záujmov V prípade, ak sa v konaní podľa tohto zákona preukáže, že zamestnanec príslušného orgánu je v konflikte záujmov, nemôže takýto zamestnanec vykonať žiadny úkon v danej veci. Za konflikt záujmov sa považuje najmä, ak sa zamestnanec podieľal na vypracovaní zámeru alebo správy o hodnotení k činnosti, ktorá je predmetom posudzovania vplyvov na životné prostredie na príslušnom orgáne, ktorého je zamestnancom.“. Nasledovné ustanovenia sa primerane prečíslujú. Pripomienka je zásadná. Odôvodnenie: Novelizovaná smernica EIA ustanovuje povinnosť zaviesť pravidlá, ktoré vylúčia konflikt záujmov (čl. 9a novelizovanej smernice EIA). Navrhujeme túto povinnosť upraviť navrhnutým spôsobom. Z praxe vieme o prípadoch, kedy pracovník príslušného orgánu bol zároveň spracovateľom dokumentácie EIA, ktorá bola následne predložená príslušnému orgánu kde bol daný pracovník zamestnaný, v rámci procesu EIA, čo je jednoznačný konflikt záujmov.

Autor: VIA IURIS, Združenie
Pripomienka k: 59. k prílohe č. 8
Počet pripomienkovateľov: 1
Pripomienka: Z prílohy č. 8 položka č. 12 navrhujeme vypustiť text: „vrtov pre výskum a prieskum nesúvisiacich s ťažobnou činnosťou a pre monitorovanie a“ Pripomienka je zásadná. Odôvodnenie: Žiadame ponechať súčasný stav, ktorý je v súlade s prílohou II. časť 2. písm. d) smernice EIA, ktorá znie v znení: “d) Hĺbkové vrty, najmä: i) geotermálne vrty; ii) vrty pre uskladnenie jadrového odpadu; iii) vrty pre vodné zdroje s výnimkou vrtov na skúmanie stability pôdy”.

Autor: VIA IURIS, Združenie
Pripomienka k: 54. k § 60 ods. 3 a k § 62 ods. 1
Počet pripomienkovateľov: 1
Pripomienka: V § 60 ods. 3 a v § 62 ods. 1 navrhujeme uviesť správne vnútorné odkazy na príslušnú sankciu. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka.

Autor: VIA IURIS, Združenie
Pripomienka k: 12. k § 3 písm. d)
Počet pripomienkovateľov: 2
Pripomienka: Ustanovenie žiadame preformulovať nasledovne: „Účelom zákona je najmä d) určiť opatrenia, ktoré zabránia znečisťovaniu životného prostredia, zabezpečia predchádzanie, elimináciu, zmiernenie a kompenzácie nepriaznivých vplyvov na životné prostredie a ktoré zabránia poškodzovaniu životného prostredia“. Pripomienka je zásadná. Odôvodnenie: Aktuálne znenie zákona je v ustanovení § 2 písm. d) jednoznačné a zrozumiteľné, na rozdiel od navrhovaného znenia § 3 písm. d) v navrhovanom znení zákona, ktoré je štylisticky ťažkopádne, významovo nejednoznačné. Navyše je novonavrhované znenie jedného z účelov EIA aj výrazne mäkšie, a teda s menším významom. V dobe, kedy čelíme rýchlym a negatívnym klimatickým zmenám so závažnými a devastačnými dôsledkami na životné prostredie a na ľudstvo, je nevyhnutné vyžadovať, aby žiadne strategické dokumenty, ich zmeny, projekty a ich zmeny neznečisťovali a nepoškodzovali životné prostredie. Táto požiadavka je preto nevyhnutná a mala by byť jedným zo základných účelov procesu EIA. Navyše, nie je nijako zdôvodnené, prečo sa od aktuálne jednoznačného a prísnejšieho ustanovenia ustupuje k nejednoznačnému, nezrozumiteľnému a hlavne mäkkému riešeniu.

Autor: VIA IURIS, Združenie
Pripomienka k: 11. k § 3 písm. c)
Počet pripomienkovateľov: 2
Pripomienka: Podľa navrhovaného znenia zákona je účelom posudzovania vplyvov na životné prostredie najmä „c) objasniť a porovnať výhody a nevýhody strategického dokumentu alebo jeho zmeny a projektu alebo zmeny projektu v porovnaní s nulovým variantom“. Za slová „projektu alebo zmeny projektu“ žiadame doplniť spojenie „vrátane ich variantov, a to aj“. Pripomienka je zásadná. Odôvodnenie: Navrhované znenie zákona latentne ustupuje od požiadavky variantného riešenia navrhovaného strategického dokumentu (alebo jeho zmeny) alebo projektu (jeho zmeny). Návrh variantného riešenia je pritom jednou z kľúčových charakteristík procesu EIA. Z obsahu jednotlivých dokumentov (Správa o hodnotení, Odborný posudok...) pritom vyplýva, že sa predpokladá variantné riešenie navrhovaného strategického dokumentu (jeho zmeny) a projektu (jeho zmeny). Bez toho, aby bola povinnosť variantného riešenia jednoznačne a explicitne zakotvená v ustanovení o účele zákona, môžu vznikať nejednoznačné interpretácie celého procesu EIA. V prípade, že predkladateľ zákona navrhuje upustiť od povinnosti variantného riešenia predkladaného strategického dokumentu alebo projektu, sme zásadne proti. Variantnosť riešenia je jednou z podstatných náležitostí EIA a trváme na jej zachovaní. Pre jednoznačnosť a zrozumiteľnosť preto žiadame doplniť povinnosť variantného riešenia aj to pripomienkovaného ustanovenia.

Autor: VIA IURIS, Združenie
Pripomienka k: 21. K § 22 ods. 8
Počet pripomienkovateľov: 2
Pripomienka: Žiadame doplniť možnosť verejnosti, ostatných účastníkov konania ako aj subjektov konania predložiť v zákonom určenej lehote (napr. 10 pracovných dní) pripomienky alebo stanovisko k rozsahu hodnotenia a povinnosť príslušného orgánu tieto pripomienky / stanoviská vyhodnotiť. Žiadame, aby lehota v druhej vete bola stanovená na sedem pracovných dní. Pripomienka je zásadná. Odôvodnenie: V súlade s navrhovaným § 22 ods. 4 proti rozhodnutiu o rozsahu hodnotenia sa nie je možné odvolať. Aj preto je nevyhnutné, aby účastníci konania a subjekty konania mali možnosť predložiť aspoň pripomienky k rozsahu hodnotenia. S tým súvisí aj zakotvenie povinnosti príslušného orgánu zaoberať sa takými pripomienkami / stanoviskom a vyhodnotiť ich. V opačnom prípade tento dôležitý dokument, ktorý ďalej určuje rozsah a časový harmonogram posudzovania vplyvov na životné prostredia, zostane bez možnosti ostatných subjektov v konaní ovplyvniť ďalej konanie, prípadne doplniť nejaký dôležitý aspekt posudzovania vplyvov, ktorý príslušný orgán opomenul. V súčasnosti je možné predkladať pripomienky a vypustenie tejto možnosti nie je nijako odôvodnené. Zároveň žiadame, aby lehota na sprístupnenie verejnosti bola stanovená v pracovných dňoch – podobne, ako je tomu pri predchádzajúcich prípadoch určenia lehoty. Aj kvôli zrozumiteľnosti a lepšej prehľadnosti právneho textu je vhodné, aby sa, pokiaľ je to možné, používal jednotný spôsob počítania lehôt. Pre verejnosť je to jednoduchšie a nie je dôvod, pre ktorý by práve táto lehota nemala byť určená v pracovných dňoch.

Autor: VIA IURIS, Združenie
Pripomienka k: 26. K § 24 ods. 8
Počet pripomienkovateľov: 2
Pripomienka: Toto ustanovenie žiadame vypustiť. Pripomienka je zásadná. Odôvodnenie: Navrhované ustanovenie znamená, že ak sa neuskutoční verejné prerokovanie z dôvodu nečinnosti a nesplnenia si povinnosti na strane dotknutej obce, a to ani po upozornení príslušného orgánu, pokračuje sa ďalej v konaní bez verejného prerokovania. Takýto postup je absolútne neakceptovateľný, pretože v konečnom dôsledku znamená, že (najmä) široká verejnosť zostane neinformovaná a bez možnosti vyjadriť sa v konaní. Nie zriedka totiž môže nastať taká situácia, kedy predstavitelia obce môžu mať záujem na realizácii nejakého projektu, avšak časť obyvateľov obce bude proti tomu. Obec jednoducho nezvolá verejné prerokovanie (bez akejkoľvek sankcie), a tak mnohí obyvatelia, ktorí nemajú záujem / kapacity / možnosti predkladať odôvodnené písomné stanoviská stratia aj poslednú možnosť zapojiť sa do konania. Navrhované znenie vlastne nabáda obce, aby sa vyhli verejnému prerokovaniu jednoducho a bez následkov. Ak má platiť, že EIA je verejný a odborný proces, je nevyhnutné zachovať všetky možnosti verejnosti zapojiť sa do tohto procesu aspoň v stave, aký je platný v súčasnosti.

Autor: VIA IURIS, Združenie
Pripomienka k: 17. K § 21 ods. 9
Počet pripomienkovateľov: 2
Pripomienka: Na konci vety žiadame doplniť: „V prípade pochybností platí lehota, ktorá je pre verejnosť priaznivejšia. Lehota zostáva zachovaná, ak verejnosť doručí stanovisko dotknutej obci.“ Pripomienka je zásadná. Odôvodnenie: Ustanovenie § 21 ods. 9 navrhovaného zákona umožňuje počítať lehotu pre verejnosť na doručenie odôvodneného písomného stanoviska od dvoch rôznych okamihov, čo môže v praxi vyvolať neistotu a nejednoznačnú interpretáciu. Preto navrhujeme, aby bolo jednoznačne stanovené, že stanovisko bude akceptované v každom prípade – bez ohľadu na to, či sa lehota 15 pracovných dní počíta podľa odseku 6 písm. a) alebo podľa odseku 7. Zároveň žiadame, aby zostala zachovaná možnosť doručiť odôvodnené písomné stanovisko aj prostredníctvom dotknutej obce, keďže pre obyvateľov príslušnej obce môže byť práve toto najjednoduchší a najlogickejší spôsob komunikácie s orgánmi verejnej správy.

Autor: VIA IURIS, Združenie
Pripomienka k: 4. k § 2 písm. o)
Počet pripomienkovateľov: 2
Pripomienka: Pojem „projekt“ alebo „zmena projektu“ je „realizácia stavby alebo iného zariadenia alebo diela a iný zásah do prírodného prostredia a krajiny meniaci fyzické aspekt lokality, vrátane ťažby nerastnej suroviny“. Žiadame vypustiť časť „meniaci fyzické aspekty lokality“. Pripomienka je zásadná. Odôvodnenie: Smernica EIA definuje projekt nasledovne: „projekt znamená: - realizáciu stavieb alebo iných zariadení alebo plánov, - iné zásahy do prírodného prostredia a krajiny, vrátane ťažby nerastných surovín“. Predkladaný návrh zákona takmer doslovne prevzal definíciu podľa Smernice EIA, avšak definuje projekt reštriktívne. Predpokladá totiž, že musí ísť o zásah do prírodného prostredia a krajiny, ktorý má konkrétne dôsledky – t.j. mení fyzické aspekty lokality. Takéto zúženie pojmu znamená nielen to, že opomína iné zásahy do prírody a krajiny, ktoré nepredstavujú viditeľné zmeny fyzických aspektov lokality. Zároveň je však táto definícia v rozpore so Smernicou EIA, čo je neprijateľné.

Autor: VIA IURIS, Združenie
Pripomienka k: 16. K § 21 ods. 7
Počet pripomienkovateľov: 2
Pripomienka: Za slová „podľa odseku 5“ žiadame doplniť slová „alebo podľa odseku 6“. Pripomienka je zásadná. Odôvodnenie: Ustanovenie § 21 ods. 7 je zmätočné, keďže pri striktne gramatickom výklade by mala dotknutá obec povinnosť informovať verejnosť len v prípade, ak ide o začatie posudzovania vplyvov podľa § 20 ods. 2 písm. c) až i), ale nie aj podľa § 20 ods. 2 písm. a) a b). Takáto úprava je nelogická, zavádzajúca a neodôvodnene diskriminujúca. V prípade posudzovania projektov uvedených v prílohe č. 8 časť A alebo zmeny projektov uvedených v prílohe č. 8, ak zmena samotná dosahuje alebo prekračuje prahovú hodnotu ustanovenú v prílohe č. 8 časť A, zákonodarca totiž neustanovuje osobitne dotknutej obci povinnosť informovať verejnosť o projekte. Ustanovenie § 21 ods. 7 sa totiž kvôli odkazu na odsek 5 vzťahuje len na posudzovanie vplyvov podľa § 20 ods. 2 písm. c) až i).

Autor: VIA IURIS, Združenie
Pripomienka k: 13. k § 5 písm. c)
Počet pripomienkovateľov: 2
Pripomienka: Za slová „oznámenie o strategickom dokumente“ navrhujeme vložiť slová „a strategický dokument alebo jeho zmenu“. Pripomienka je zásadná. Odôvodnenie. Za jeden z najzávažnejších nedostatkov procesu SEA v súčasnosti považujeme skutočnosť, že strategický dokument nie je zverejnený v úplnom úvode procesu SEA, aloe zväčša až spolu so správou o hodnotení. Dotknuté subjekty tak vôbec nemajú v rukách posudzovaný dokument a nemôžu sa k nemu vyjadriť (oznámenie o strategickom dokumente ho nemôže nahradiť). Uvedená navrhujeme zmeniť tak, aby sa aj samotný strategický dokument zverejnil súčasne s oznámením o jeho vypracovaní.

Autor: VIA IURIS, Združenie
Pripomienka k: 9. K § 2 písm. s)
Počet pripomienkovateľov: 2
Pripomienka: Navrhujeme pojem „subjekt konania“ nahradiť zaužívaným pojmom „dotknutý orgán“. Pripomienka je zásadná. Odôvodnenie. Nie je vôbec jasné, prečo návrh zákona zavádza nový, doteraz nijak právne nevymedzený pojem „subjekt konania“. Z terminologického hľadiska ide o nepresný pojem, pretože pojem subjekt konania bezpochyby zahŕňa aj účastníkov konania. Navrhujeme v celom návrhu zákona používať právne ustálené pojmy, v danom prípade pojem „dotknutý orgán“.

Autor: VIA IURIS, Združenie
Pripomienka k: 15. K § 20 ods. 3
Počet pripomienkovateľov: 2
Pripomienka: Navrhujeme preformulovať, alebo navrhujeme jednoznačne používať pojmy „projekt“ a „zmena projektu“ v celej tretej časti navrhovaného zákona. Pripomienka je zásadná. Odôvodnenie: Ustanovenie, že „ak nie je v ustanoveniach tretej časti ustanovené inak, pojem projekt sa vzťahuje aj na zmenu projektu“, je zmätočné. V tretej časti navrhovaného zákona sa niekedy používa len pojem „projekt“, hoci má (zrejme) zahŕňať aj pojem „zmena projektu“. Zároveň sa však na iných miestach avšak tiež v tretej časti používa aj pojem „zmena projektu“. Takáto úprava je v rozpore s Legislatívnymi pravidlami vlády. Navyše, takéto zadefinovanie bude v praxi spôsobovať interpretačné a aplikačné nejasnosti až problémy, a to kvôli nejednoznačnej interpretácii pojmu.

Autor: VIA IURIS, Združenie
Pripomienka k: 58. k § 69 ods. 6
Počet pripomienkovateľov: 2
Pripomienka: V navrhovanom ustanovení § 69 ods. 6 navrhujeme číslo „2027“ nahradiť číslom „2023“. Pripomienka je zásadná. Odôvodnenie. Navrhovaná doba platnosti aktuálnych záverečných stanovísk je neúmerne dlhá, navrhujeme jej adekvátne skrátenie.

Autor: VIA IURIS, Združenie
Pripomienka k: 14. K § 20 ods. 1
Počet pripomienkovateľov: 2
Pripomienka: Žiadame vypustiť prívlastok „významné“ v spojení „sa hodnotia významné vplyvy“. Pripomienka je zásadná. Odôvodnenie: Podobne, ako v pripomienke k § 2 písm. f) bod 1 navrhovaného zákona aj v tomto prípade dochádza k neželanému významovému posunu, kedy sa predpokladá, že v EIA sa hodnotia len „významné“ vplyvy. Slovné spojenie „významný vplyv“ nie je zadefinovaný, čo umožňuje rôznu, veľmi širokú interpretáciu. Pritom však vyžaduje, aby vplyv mal síce neurčitú, ale významovo silnú intenzitu.