LP/2019/383 Zákon poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Róberta Puciho a Maroša Kondróta, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 1964-2019
Podnet: Návrh poslancov NR SR Róberta Puciho a Maroša Kondróta
Zodpovedná inštitúcia: ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žiaková, Marta, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Poslanecký návrh zákona
Posledná zmena: 05.06.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/383
Dátum začiatku MPK: 17.05.2019
Dátum konca MPK: 27.05.2019

Štádia procesu

Začiatok štádia: 17.05.2019
Ukončenie štádia: 17.05.2019
Vlastník aktivity: ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 17.05.2019
Ukončenie štádia: 27.05.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 28.05.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky)