LP/2019/376 Nariadenie vlády Slovenskej republiky Návrh na zmenu a doplnenie Štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj

Pridať
NARIADENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Návrh na zmenu a doplnenie Štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) Všeobecná pripomienka k celému materiálu Poukazujeme na skutočnosť, že predložený materiál nemá charakter nariadenia vlády. Odporúčame postupovať v intenciách uskutočnenia prvej zmeny štatútu na základe uznesenia vlády SR č. 220 z 9. mája 2018 a schváliť materiál ako dodatok č. 2 k štatútu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.6.2019 Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) K materiálu ako celku Odporúčame doplniť materiál odôvodnením navrhovaných zmien, doložku vybraných vplyvov zosúladiť s Jednotnou metodikou na posudzovanie vybraných vplyvov, z názvu materiálu vypustiť slová „návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky“ vo všetkých tvaroch, novelizačné články 1 a 2 označiť rímskymi číslicami, zjednotiť typ písma v predkladacej správe, upraviť obal materiálu v súlade so Smernicou na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR, zjednotiť legislatívnu techniku vykonania zmien a doplnení štatútu s legislatívnou technikou použitou pri zmene a doplnení štatútu, ktoré boli vykonané Dodatkom č. 1 schváleným uznesením vlády SR č. 220/2018. Odôvodnenie: Formálno-technické pripomienky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.6.2019 Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) K bodu 3 návrhu Upozorňujeme na skutočnosť, že ustanovenie zástupcu Národnej rady Slovenskej republiky a zástupcu Súdnej rady Slovenskej republiky za člena Rady vlády SR pre Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj v štatúte poradného orgánu vlády SR schvaľovaného uznesením vlády SR sa javí, z dôvodu ústavného postavenia týchto orgánov, ako aj absentujúceho právneho základu, ako problematické. Naplnenie sledovaného účelu je možné dosiahnuť úpravou účasti zástupcov napríklad vo forme prizvania/pozvania na zasadnutie rady. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.6.2019 Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) K bodu 1 Bod 1 návrhu odporúčame formulovať takto: „1. V čl. 2 ods. 2 druhá veta znie: „Odborne garantuje tvorbu vízie a prierezových stratégií rozvoja Slovenskej republiky vrátane Národnej stratégie regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a nadväzujúcich národných priorít implementácie Agendy 2030, ako aj monitorovanie pokroku pri implementácii Agendy 2030 a nadväzujúcich dokumentov na národnej úrovni.“.“. Odôvodnenie: Odporúčame, aby Rada garantovala monitorovanie všetkých dokumentov nadväzujúcich na implementáciu Agendy 2030, a teda nielen prierezových a zároveň, vzhľadom na rozsah zmien navrhovaných v čl. 2 ods. 2 druhej vete, odporúčame z hľadiska legislatívnej techniky citovať jej úplné znenie. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.6.2019 Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) K návrhu uznesenia vlády SR Bod B návrhu znesenia vlády SR odporúčame formulovať takto: „B. ukladá podpredsedovi vlády SR pre investície a informatizáciu B.1. zabezpečiť uverejnenie úplného znenia Štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj. do 30. júla Vykoná: podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu“. Odôvodnenie: Zosúladenie ukladania úloh návrhom uznesenia vlády SR so zákonom č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.6.2019 Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) Nad rámec návrhu Nad rámec navrhovaných zmien odporúčame za bod 1 vložiť nový bod 2, ktorý znie: „2. V čl. 3 ods. 1 písm. b) sa pred slová „integruje všetky dimenzie“ vkladajú slová „zabezpečuje koordináciu a implementáciu koherencie politík pre udržateľný rozvoj,“.“. Odôvodnenie: V súlade s princípmi Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj, kladie Slovenská republika dôraz na princíp koherencie politík pre udržateľný rozvoj, a teda na taký prístup a nástroj realizácie politík, ktorý integruje štyri základné dimenzie udržateľného rozvoja: ekonomickú, sociálnu, environmentálnu dimenziu a dimenziu dobrého vládnutia na všetkých úrovniach domácej a zahraničnej politiky. Tento princíp reflektuje aj koncepcia implementácie Agendy 2030 v medzinárodnom prostredí, ktorú prijala vláda SR uznesením č. 5/2017. V súlade s odporúčaniami z partnerského hodnotenia Výboru OECD pre rozvojovú pomoc z roku 2018 bola prehodnotená potreba vytvárania samostatnej stratégie. Zriadením Rady vlády SR pre Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj bol vytvorený inštitucionálny rámec, ktorý umožní efektívnu koordináciu a implementáciu koherencie politík. Tento zámer je obsiahnutý v Stratégii rozvojovej spolupráce SR na roky 2019-2023, ktorú schválila vláda SR uznesením č. 40/2019. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.6.2019 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) V doložke vybraných vplyvov je uvedené, že materiál nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, čo beriem na vedomie. Upozorňujem, že v takomto prípade nie je potrebné v bode 9. doložky označovať rozpočtovú zabezpečenosť vplyvov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.6.2019 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Materiál je potrebné upraviť v súlade so Smernicou na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády vzhľadom na to, že má nelegislatívny charakter (nejde o nariadenie vlády ako je uvedené na obale, v návrhu uznesenia vlády aj v doložke vybraných vplyvov). Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.6.2019 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Vlastný materiál K bodu 4: Vzhľadom na to, že návrh neobsahuje odôvodnenie, nie je jasná navrhovaná zmena v čl. 4 ods. 7 písm. b). Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.6.2019 Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) celému materiálu Vzhľadom k tomu, že prvá zmena predmetného štatútu, schválená uznesením vlády Slovenskej republiky č. 220 z 9. mája 2018, bola vykonaná formou Dodatku č. 1 k štatútu, obdobne odporúčame postupovať i v tomto prípade. V nadväznosti na uvedené odporúčame zmeniť názov návrhu uznesenia vlády Slovenskej republiky nasledovne: „Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky č. .... z .... k Návrhu Dodatku č. 2 k Štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj“. V tomto zmysle odporúčame upraviť i text uvedený v bode A. 1. a B. 1. návrhu uznesenia, ako aj v celom materiáli (v predkladacej správe, vo vlastnom materiáli, v doložke vybraných vplyvov). Odôvodnenie: Potreba zosúladenia materiálu s Dodatkom č. 1 k predmetnému štatútu, schváleným uznesením vlády Slovenskej republiky č. 220 z 9. mája 2018. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.6.2019 Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) všeobecne Napriek skutočnosti, že predkladaný materiál nie je zákon, nariadenie vlády, vyhláška či opatrenie (čl. I Legislatívnych pravidiel vlády) odporúčame tento materiál (novela štatútu) zosúladiť s Prílohou č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR (Legislatívno-technické pokyny). Preto odporúčame označiť články materiálu rímskymi číslicami. Znenie navrhovaného bodu 3 odporúčame rozdeliť do dvoch novelizačných bodov a zvoliť inú legislatívnu techniku (pozri najmä body 30.3. a 32 legislatívno-technických pokynov) - 1. V čl. 4 ods. 4 písmená m) a n) znejú: .... 2. V čl. 4 odsek 4 sa za písmeno n) vkladá nové písmeno o), ktoré znie: .... Doterajšie písmená o) až ee) sa označujú ako písmená .... . Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.6.2019 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K celému materiálu Odporúčame predkladateľovi nahradiť označenie článkov „Čl. 1“ a „Čl. 2“ rímskymi číslicami „Čl. I“ a „Čl. II“. V predkladacej správe odporúčame zjednotiť typ písma celého textu. V predkladanom materiáli absentuje dôvodová správa, odporúčame doplniť a je použitá neaktuálna doložka zlučiteľnosti, odporúčame nahradiť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.6.2019 Detail
APZ (Asociácia priemyselných zväzov) Čl. I bod 3 navrhujeme nasledovné znenie Čl I bod 3: V čl. 4 ods. 4 sa za písmeno l) vkladajú nové písmená m) až o), ktoré znejú: „m) zástupca Národnej rady Slovenskej republiky, n) zástupca Súdnej rady Slovenskej republiky, o) zástupca Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky,“. Doterajšie písmená m) a n) sa vypúšťajú a písmená o) až ee) sa označujú ako písmená p) až af). V čl. 4 ods. 4 sa za písmeno y) vkladá nové písmeno z), ktoré znie: "z) zástupca Asociácie priemyselných zväzov," písmená z) až af) sa označujú ako písmená aa) až ag). Odôvodnenie: Asociácia priemyselných zväzov je vyššia zamestnávateľská organizácia, ktorá je členom Hospodárskej a sociálnej rady Slovenskej republiky, v ktorej zastupuje automobilový, elektrotechnický, strojársky, hutnícky a banícky priemysel. Nakoľko sú v Rade vlády Slovenskej republiky pre Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj zastúpené aj ostatné zamestnávateľské organizácie zastúpené v HSR SR, navrhujeme do zoznamu členov rady doplniť aj zástupcu Asociácie priemyselných zväzov. Zásadná pripomienka Odoslaná 14.6.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) 1. Z názvu návrhu uznesenia vlády Slovenskej republiky je potrebné vypustiť slová: „návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky“. 2. Slovo „Návrh“ je potrebné upraviť v správnom gramatickom tvare na slovo: „návrhu“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.6.2019 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K doložke vybraných vplyvov Upozorňujeme, že predložený materiál nebol predmetom predbežného pripomienkového konania. V tejto súvislosti je potrebné vypustiť termín predbežného pripomienkového konania. Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.6.2019 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K doložke vybraných vplyvov V predloženej doložke vybraných vplyvov je potrebné uviesť aj povinné informácie v bodoch 3, 4, 5 a 12, a to v súlade s obsahovými požiadavkami upravenými v časti II. Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov. Odôvodnenie: Potreba zosúladenia návrhu s Jednotnou metodikou na posudzovanie vybraných vplyvov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.6.2019 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) K celému materiálu Označenie článkov novely štatútu odporúčame uviesť rímskou číslicou (Čl. I, Čl. II). Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.6.2019 Detail
SVSLPRK (Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity) celému materiálu Materiál podporujem, z jeho znenia však odporúčam vypustiť slovo „nariadenie“ s poukazom na čl. 120 ústavy a § 1 ods. 1 zákona č. 400/2015 Z. z. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.6.2019 Detail