LP/2019/376 Nariadenie vlády Slovenskej republiky Návrh na zmenu a doplnenie Štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 003992/2019/OKA2030-2
Podnet: Materiál ma byť predložený na rokovanie vlády SR do 30. 6. 2019 v zmysle písmena b) 2. bodu z 3. rokovania porady vedenia ÚPPVII
ktoré sa konalo dňa 7.5.2019.
Zodpovedná inštitúcia: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Krauspe, Patrik
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 24.06.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/376
Dátum začiatku MPK: 03.06.2019
Dátum konca MPK: 21.06.2019

Štádia procesu

Začiatok štádia: 16.05.2019
Ukončenie štádia: 03.06.2019
Vlastník aktivity: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 03.06.2019
Ukončenie štádia: 21.06.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 22.06.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)