LP/2019/371 Vyhodnotenie Akčného plánu predchádzania a eliminácie rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie na roky 2016 - 2018

Pridať
INFORMATÍVNY MATERIÁL NA ROKOVANIE VLÁDY SR
Vyhodnotenie Akčného plánu predchádzania a eliminácie rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie na roky 2016 - 2018


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) predloženému návrhu nemá pripomienky Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.5.2019 Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) Vlastný materiál, str. 18, štvrtý odstavec, upraviť slovo „oboznámeniť“ na „oboznámiť“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.5.2019 Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) Vlastný materiál, str. 18, štvrtý odstavec, doplniť medzeru medzi slovami „spoluorganizátormisú“, nasledovne „spoluorganizátormi sú“ Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.5.2019 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Vlastný materiál 1. Na str.5 v treťom odseku na konci je potrebné text v zátvorke naformulovať takto: „(parlamentných, prezidentských, do orgánov samosprávnych krajov i orgánov samosprávy obcí)“. Územno-správne členenie Slovenskej republiky nemá župy. Pozri čl. 64 a nasl. Ústavy Slovenskej republiky, zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov, zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 2.K implementácii úlohy č.2.7 (str. 15). Žiadame uvádzať správne názvy organizačných zložiek Slovenského národného múzea v tomto znení: „SNM – Múzeum židovskej kultúry“, „SNM – Múzeum rusínskej kultúry“, „SNM – Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku“ a „SNM – Múzeum ukrajinskej kultúry“ a pod. 3. Na str.18 odsek o podujatí „Farebný svet – Coloriskeriluma“ žiadame presunúť do prvej časti pred podnadpis „Rok 2016“, pretože sa podujatie realizuje každoročne. 4. Na str.20 (jedenkrát) a str. 24 (dvakrát) žiadame slová „Slovenská národná galéria“ nahradiť slovami „Kunsthalle Bratislava“. 5. Na str. 32 do Použitých skratiek je potrebné doplniť aj vysvetlenie skratiek ACEC, USVRK, INACH. Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.5.2019 Detail