LP/2019/369 Hodnotiaca správa o plnení úloh vyplývajúcich zo Stratégie prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v Slovenskej republike na roky 2016 - 2020 za rok 2018

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní Úradu vlády SR
Rezortné číslo: KM-OPVA-2019/004744
Podnet: Bod B.5. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 513 zo 16. novembra 2016.
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Saková, Denisa, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: (čl. 10 ods. 7 Smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády, Zdôvodnenie: nevyhnutnosť predložiť materiál na rokovanie vlády SR najneskôr do 30. mája 2019)
Posledná zmena: 06.06.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/369
Dátum začiatku MPK: 15.05.2019
Dátum konca MPK: 21.05.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 15.05.2019
Ukončenie štádia: 15.05.2019
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 15.05.2019
Ukončenie štádia: 21.05.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 22.05.2019
Ukončenie štádia: 04.06.2019
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 04.06.2019
Ukončenie štádia: 06.06.2019
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 04.06.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)