LP/2019/354 Spôsob uplatnenia základných podmienok pri príprave implementačného mechanizmu politiky súdržnosti EÚ po roku 2020 v podmienkach SR

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Právo EÚ
Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 671/2019/oPLPS-40
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Zodpovedný predkladateľ: Raši, Richard
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Materiál je potrebné predložiť na rokovanie vlády SR v čo najkratšom časovom termíne z dôvodu, aby základné podmienky, stanovené legislatívou EÚ pre politiku súdržnosti, boli splnené tak, aby sa mohli uplatňovať počas celého programového obdobia 2021 - 2027. Predložený materiál je výsledkom viacerých konzultácií so zástupcami jednotlivých ústredných orgánov štátnej správy v rámci prípravy partnerskej dohody SR na programové obdobie 2021 - 2027.
Posledná zmena: 26.06.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/354
Dátum začiatku MPK: 14.05.2019
Dátum konca MPK: 23.05.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 13.05.2019
Ukončenie štádia: 14.05.2019
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 14.05.2019
Ukončenie štádia: 23.05.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 24.05.2019
Ukončenie štádia: 26.06.2019
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 26.06.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 26.06.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)