LP/2019/339 Zákon,ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (v znení zákona č. 720/2004 Z. z.) v znení neskorších predpisov

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (v znení zákona č. 720/2004 Z. z.) v znení neskorších predpisov


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) K Čl. I bod 47. § 30e sa dopĺňa odsekom 19, ktorý znie: „(19) Náklady, ktoré vznikli v súvislosti s posudzovaním zdravotnej spôsobilosti na prácu po skončení pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu podľa odseku 9 písm. e) a podľa osobitného predpisu,35c) sa uhrádzajú z verejného zdravotného poistenia,35d) ak zaniklo živnostenské oprávnenie zamestnávateľa alebo zanikla obchodná spoločnosť bez nástupníckej spoločnosti.“ Uvedené ustanovenie ohľadom platby za preventívne lekárske prehliadky po skončení pracovno-právneho vzťahu alebo obdobného vzťahu v prípade neexistencie bývalého zamestnávateľa z verejného zdravotného poistenia je zbytočné. Podľa ust. písm e) odseku 9 § 30e prehliadky po skončení pracovného pomeru sa majú vykonávajú na žiadosť zamestnanca u jeho bývalého zamestnávateľa. Ak zamestnávateľ neexistuje, nemá koho bývalý zamestnanec požiadať o vykonanie preventívnej lekárskej prehliadky. Ak má byť vykonávaná reálna prevencia u týchto zamestnancov dlhodobo a cielene, tak v prvom rade musí byť jasne formulované, že kto tieto preventívne lekárske prehliadky bude vykonávať po skončení pracovného pomeru v prípade neexistencie zamestnávateľa a následne, ako formou sa budú tieto prevencie uhrádzať. Taktiež je otázna navrhovaná frekvencia týchto prehliadok na jedenkrát ročne, ak preventívne lekárske prehliadky uhrádzané zo zdravotného poistenia so zameraním na výskyt civilizačných ochorení vrátane onko ochorení sú vykonávané raz za dva roky. V dôvodovej správe k tomuto ustanoveniu nie je uvedená žiadna štatistika týkajúca sa výskytu onkologických ochorení, ktoré boli priznané ako choroba z povolania v SR. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.5.2019 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) K Čl. I bod 72. V § 52 sa dopĺňa odsek 8, ktorý znie: (8) Fyzická osoba-podnikateľ a právnická osoba, ktorej predmetom činnosti je kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na posudzovanie ich možného vplyvu na zdravie, môže túto činnosť vykonávať len vtedy, ak má osvedčenie o akreditácii;65b) osvedčenie sa nevyžaduje, ak ide o zisťovanie fyzikálnych faktorov.“ Žiadame vypustiť text: „osvedčenie sa nevyžaduje, ak ide o zisťovanie fyzikálnych faktorov.“ Odôvodnenie: Podľa navrhovaného Fyzická osoba-podnikateľ a právnická osoba už nebude musieť mať osvedčenie o akreditácii na meranie fyzikálnych faktorov. Akreditácia však zaručuje, že každý rok a pol SNAS – Slovenská národná akreditačná spoločnosť vykonáva hĺbkovú kontrolu vykonávanej činnosti svojimi odbornými pracovníkmi a po piatich rokoch je reakreditácia. To zaručuje, že sú prekontrolované všetky merania a postupy. Navrhovaná zmena znamená, že meranie fyzikálnych faktorov v pracovnom a životnom prostredí ako je: hluk, vibrácie, osvetlenie, elektromagnetické žiarenie, infrazvuk, tepelno – vlhkostná mikroklíma, by mohli merať osoby, ktoré absolvujú skúšku na UVZ SR pre daný typ merania a viacej nebudú môcť byť kontrolovaní (napr. metodika merania, presnosť, kalibrácia prístrojov atď). Väčšina RÚVZ nemá k dispozícii odborných pracovníkov ani vybavenie aby tento proces mohli kontrolovať. Môže teda dochádzať k meraniam „na objednávku“, nepresným meraniam. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.5.2019 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) K Čl. I bod 71 § 52 sa odsek 5 dopĺňa písmenom j), podľa ktorého poskytovateľ ústavnej zdravotnej starostlivosti je povinný vytvoriť organizačnú zložku nemocničnej epidemiológie a hygieny na úrovni vedenia nemocnice podľa osobitného predpisu65a). V zmysle Legislatívnych pravidiel vlády SR navrhovaný zákon má obsahovať takú štruktúru, aby práva a právne povinnosti, ktoré sa fyzickým osobám a právnickým osobám ustanovia, dotvárali alebo rozvíjali jestvujúcu sústavu práv a povinností v súlade s ich doterajšou štruktúrou tak, že sa nestanú vnútorne protirečivými. Považujeme z uvedeného dôvodu legislatívnu úpravu v legislatívnom konaní za nedostatočnú a navrhujeme predložiť znenie vykonávajúceho všeobecne záväzného právneho predpisu súbežne s návrhom zákona. Odôvodnenie: V súlade a v nadväznosti s Koncepciou odbornej činnosti na prevenciu a kontrolu nozokomiálnych nákaz (Vestník MZ SR, čiastka 4-8/2019, z 15.2.2019), žiadame návrh zákona v zmysle legislatívnych pravidiel vlády SR predložiť spolu so znením vykonávacieho predpisu. V prípade, že gestor zákona t.č. nemá ambíciu upravovať personálny normatív, aby uvedené bolo deklarované v Dôvodovej správe. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.5.2019 Detail
Verejnosť (Verejnosť) bod. 71 Návrhu, § 52 ods. 5, písmeno j) Uvedené ustanovenie sa vzťahuje k § 8 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to konkrétne k minimálnym požiadavkám na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení. Poskytovateľ ústavnej zdravotnej starostlivosti nie je schopný pri vytvorení organizačnej zložku nemocničnej epidemiológie a hygieny personálne zabezpečiť kvalifikovaných odborníkmi, a to z dôvodu nedostatku odborníkov na problematiku nemocničnej epidemiológie a hygieny (lekár – epidemiológ, verejný zdravotník s atestáciou). V súčasnej dobe žiadna vzdelávacia ustanovizeň v Slovenskej republike ustanovizeň neposkytuj možnosť verejným zdravotníkom atestovať v špecializačnom odbore epidemiológia/epidemiológia infekčných chorôb a už vôbec nie v odbore nemocničná epidemiológia a hygiena. Potrebné je i definovať náplň práce organizačnej zložky, nakoľko plnenie úloh v súvislosti s opatreniami na predchádzanie prenosným ochoreniam a poskytovať súčinnosť príslušnému orgánu verejného zdravotníctva pri prevalenčných a incidenčných sledovaniach nozokomiálnych nákaz je iba jedna - epidemiologická časť činnosti takejto zložky, pričom chýba náplň činnosti hygienickej časti. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.5.2019 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) K čl. I, bod 39 K čl. I , bod. 72, ods. 8 Ustanoveniami uvedenými v bode 39 a v bode 72, ods. 8 sa zrušuje sa povinnosť vykonávania objektivizácie fyzikálnych faktorov pracovného prostredia a životného prostredia osobami, ktoré sú držiteľom osvedčenia o akreditácii. Navrhujeme ustanovenie § 52 ods. 8 z návrhu zákona vypustiť. Odôvodnenie: Objektivizácia faktorov pracovného a životného prostredia akreditovanými metódami zaručuje kvalitu meraní . Výsledky objektivizácie faktorov pracovného prostredia sú podkladom k hodnoteniu zdravotných rizík súvisiacich s prácou, čo má v konečnom dôsledku vplyv na kategorizáciu prác , na dohľad nad zdravím zamestnancov a na ochranu zdravia pri práci. Výsledky hodnotenia zdravotných rizík majú vplyv na náklady zamestnávateľov súvisiace s ochranou zdravia zamestnancov. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.5.2019 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) K Čl. I Navrhujeme úpravu ods. 1 § 30g ( opätovné posúdenie zdravotnej spôsobilosti na prácu ) tak, že za slovné spojenie „ktorý lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu podľa § 30f vydal“ sa doplní text: „najneskôr do 15 dní od jeho vydania“ Odôvodnenie: Vzhľadom k tomu, že nie je definované do akého času zamestnanec môže požiadať o opätovné posúdenie zdravotnej spôsobilosti na prácu, v praxi sa stretávame s prípadmi, že zamestnanec požiadal o opätovné prehodnotenie zdravotnej spôsobilosti na prácu a vydaného lekárskeho posudku o niekoľko mesiacov, ba dokonca aj po dvoch rokoch. Vzhľadom k tomu, že v uvedenom období môže dôjsť k výrazným zmenám v zdravotnom stave zamestnanca, nie je možné zdravotnú spôsobilosť spätne s takým časovým odstupom potvrdiť. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.5.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) k bodom 28, 29, 30 a 37 5. V bodoch 28, 29, 30 a 37 navrhujeme nasledovné znenie § 21 ods. 3 písm. b), § 22 ods. 3 písm. c), § 23 ods. 3 písm. d) a § 26 ods. 4 písm. m): „vypracovať prevádzkový poriadok a predložiť ho pri kontrole osobe vykonávajúcej štátny zdravotný dozor“. Nie je dôvod predkladať prevádzkové poriadky orgánu verejného zdravotníctva, ak sa nebudú prevádzkové poriadky schvaľovať. Splnenie oznamovacej povinnosti podľa navrhovaného § 52 ods. 7 (bod 72 návrhu zákona) má byť podkladom na vykonávanie štátneho zdravotného dozoru, v rámci ktorého bude kontrolované plnenie povinností podľa zákona č. 355/2007 Z.z. a predpisov vydaných na jeho vykonanie. Z toho dôvodu považujeme za postačujúce požadovať predloženie prevádzkového poriadku pri kontrole osobe vykonávajúcej štátny zdravotný dozor. Požiadavka predkladania prevádzkových poriadkov pri plnení oznamovacej povinnosti podľa navrhovaného znenia § 52 ods. 7 je z uvedeného dôvodu nadbytočná. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.5.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) k bodu 13 § 7 2. V bode 13 navrhujeme do § 7 vložiť samostatné písmeno v znení: „nariaďujú a zrušujú opatrenia na predchádzanie ochoreniam podľa § 12,“. Orgány verejného zdravotníctva mimo rezort zdravotníctva podľa platného znenia zák. č. 355/2007 Z.z. môžu ukladať opatrenia na predchádzanie ochoreniam podľa § 12 na základe ustanovenia § 7 písm. d) „d) plnia úlohy na úseku prevencie ochorení a iných porúch zdravia podľa § 10“ a na základe ustanovenia § 10 písm. d) „d) nariaďujú opatrenia na predchádzanie ochoreniam podľa § 12 ods. 2 písm. b) až s) a ods. 3 a 4“. Pre zjednodušenie postupu pri ukladaní opatrení by bolo vhodné samostatné ustanovenie, podobne ako je uvedené pre úrad verejného zdravotníctva v § 5 ods. 4 písm. l), alebo regionálne úrady verejného zdravotníctva v § 6 ods. 3 písm. e). Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.5.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) § 7 platného znenia 3. Do § 7 navrhujeme doplniť ustanovenie, podľa ktorého by bolo možné požiadať o súčinnosť ostatné orgány verejného zdravotníctva pri plnení úloh na úseku prevencie ochorení a iných porúch zdravia a pri ohrození verejného zdravia. Podľa platného znenia zákona orgány verejného zdravotníctva mimo rezort zdravotníctva len poskytujú súčinnosť kontaktnému miestu pri ohrození verejného zdravia (§ 7 písm. k), ale v zákone nie je ustanovenie, podľa ktorého by mohli o súčinnosť požiadať iný orgán verejného zdravotníctva. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.5.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) k bodu 15 § 10 písm. d) 4. V bode 15 § 10 písm. d) za slovom „nariaďujú“ doplniť slová „a zrušujú“ Uvedené doplnenie súvisí s navrhovanou zmenou v bodoch 7 a 10 návrhu zákona. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.5.2019 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) V §52 sa dopĺňa odsek 8 Fyzická osoba-podnikateľ a právnická osoba, ktorej predmetom činnosti je kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na posudzovanie ich možného vplyvu na zdravie, môže túto činnosť vykonávať len vtedy, ak má osvedčenie o akreditácii;65b) osvedčenie sa nevyžaduje, ak ide o zisťovanie fyzikálnych faktorov.“. Poznámka pod čiarou k odkazu 65b znie: „65b) § 2 písm. d) zákona č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“. To znamená, že už nemusia mať FO a PO osvedčenie o akreditácii na meranie fyzikálnych faktorov. Akreditácia zaručuje, že každý rok a pol SNAS – Slovenská národná akreditačná spoločnosť vykonáva hĺbkovú kontrolu vykonávanej činnosti svojimi odbornými pracovníkmi a po piatich rokoch je reakreditácia. To zaručuje, že sú prekontrolované všetky merania a postupy. Novo navrhovaná zmena znamená, že meranie fyzikálnych faktorov v pracovnom a životnom prostredí ako je: hluk, vibrácie, osvetlenie, elektromagnetické žiarenie, infrazvuk, tepelno – vlhkostná mikroklíma, by mohli merať osoby, ktoré absolvujú skúšku na UVZ SR pre daný typ merania a viacej nebudú môcť byť kontrolovaní (napr. metodika merania, presnosť, kalibrácia prístrojov atď). Väčšina RÚVZ nemá k dispozícii odborných pracovníkov ani vybavenie aby tento proces mohli kontrolovať. Môže teda dochádzať k meraniam „na objednávku“, nepresným meraniam a ak dôjde k súdnemu sporu, tieto merania nebudú môcť byť použité. Jedná sa o závažnú negatívnu zmenu, ktorú treba z návrhu odstrániť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.5.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) k bodu 60 § 52 ods. 1 písm. b) 8. V bode 60 navrhujeme prehodnotiť znenie § 52 ods. 1 písm. b) zákona, ktoré znie: „b) predkladať návrhy podľa § 13 ods. 4 na posúdenie príslušnému orgánu verejného zdravotníctva a do času kladného posúdenia zdržať sa vykonávania posudzovaných činností; ustanovenie § 13 ods. 4 písm. a) sa nevzťahuje na 1. priestory, na ktoré bolo vydané rozhodnutie podľa § 13 ods. 4 písm. a) pri zmene osoby prevádzkovateľa bez zmeny podmienok prevádzky, 2. ubytovacie zariadenia, okrem ubytovacích zariadení sociálnych služieb63) a ubytovacích zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, 64) 3. telovýchovno - športové zariadenia, 4. zariadenia starostlivosti o ľudské telo, 5. prevádzky verejného stravovania, stánky s rýchlym občerstvením a na iné zariadenia s ambulantným predajom pokrmov a nápojov a na zotavovacích podujatiach a iných hromadných podujatiach, 6. administratívne priestory, 7. priestory, v ktorých sa vykonáva živnosť kúpy tovaru na účel jeho predaja konečnému spotrebiteľovi, okrem predaja pokrmov, nápojov alebo potravín,“. Bod 1 - priestory, na ktoré bolo vydané rozhodnutie podľa § 13 ods. 4 písm. a) pri zmene osoby prevádzkovateľa bez zmeny podmienok prevádzky. V praxi bude problematické zdokladovať, že ide o priestor, na ktorý už v minulosti bolo vydané rozhodnutie podľa § 13 ods. 4 písm. a) nakoľko novým prevádzkovateľom bude iná fyzická osoba - podnikateľ resp. právnická osoba, ktorá nemusí mať predchádzajúce rozhodnutie k dispozícii. Tiež bude problematické dokazovanie, že v predmetnej prevádzke nenastali zmeny podmienok prevádzky. Body 5 a 7 si odporujú. Podľa navrhovaného znenia sa povinnosť predkladať návrhy podľa § 13 ods. 4 písm. a) nevzťahuje na prevádzky verejného stravovania, stánky s rýchlym občerstvením a iné zariadenia s ambulantným predajom pokrmov a nápojov, ale vzťahuje sa na predaj pokrmov, nápojov alebo potravín. Z hľadiska požiadavky povinnosti predkladať návrhy podľa § 13 ods. 4 písm. a) nie je dôvod pristupovať rozdielne k prevádzkam verejného stravovania a k predaju potravín resp. pokrmov. Taktiež v obidvoch prípadoch ide o prevádzky, v ktorých sa vykonáva epidemiologicky závažná činnosť, ktorou možno pri zanedbaní postupov správnej praxe a pri nedodržaní zásad osobnej hygieny spôsobiť vznik alebo šírenie prenosného ochorenia. Vypustením povinnosti predkladať návrhy podľa § 13 ods. 4 písm. a) tak môže dôjsť k ohrozeniu verejného zdravia. Bod 4 - zariadenia starostlivosti o ľudské telo sú zaradené medzi prevádzky, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť predkladania návrhu podľa § 13 ods. 4 písm. a). Aj v tomto prípade ide o prevádzky, v ktorých sa vykonávajú epidemiologicky závažné činnosti. Z uvedeného dôvodu navrhujeme prehodnotiť zaradenie prevádzok, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť predkladať návrhy podľa § 13. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.5.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) k bodu 58 § 51 ods. 2 písm. a) 7. V bode 58 § 51 ods. 2 písm. a) za slová „sociálnej kurately,“ navrhujeme doplniť slová „do záchytných táborov v prípade utečencov a migrantov,“ Uvedené je potrebné z dôvodu predchádzania zavlečenia prenosných ochorení do Slovenskej republiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.5.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) k bodu 60 doplnenie § 52 ods. 1 písm. b) 9. V § 52 ods. 1 písm. b) ďalej navrhujeme doplniť na koniec za bodom 7 nasledujúci text: „a ustanovenie § 13 ods. 4 písm. b) sa nevzťahuje na prevádzkové poriadky z hľadiska ochrany a podpory zdravia zamestnancov pri práci.“. Pripomienka súvisí s ustanovením § 13 ods. 4 písm. b), ktoré znie: „Ak v tomto zákone nie je ustanovené inak, úrad verejného zdravotníctva alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva schvaľuje prevádzkové poriadky a návrhy na ich zmenu, ak to ustanovuje tento zákon alebo osobitný predpis. Novelou zákona č. 355/2007 Z. z. je vypustené schvaľovanie len tých prevádzkových poriadkov z hľadiska ochrany a podpory zdravia zamestnancov pri práci, ktoré sú upravené v príslušných ustanoveniach zákona č. 355/2007 Z. z. (§ 37 - záťaž teplom a chladom pri práci, § 38 - fyzická záťaž pri práci, § 41 - odstraňovanie azbestu zo stavieb). Schvaľovanie prevádzkových poriadkov z hľadiska ochrany a podpory zdravia zamestnancov pri práci je upravené aj v osobitných predpisoch: - § 11 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov, - § 6 ods. 2 písm. d) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci v znení neskorších predpisov, - § 18 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 83/2013 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci, - § 9 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 209/2016 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou elektromagnetickému poľu. Navrhujeme, aby orgány verejného zdravotníctva neschvaľovali prevádzkové poriadky z hľadiska ochrany a podpory zdravia pri práci, vyplývajúce zo zákona aj z osobitných predpisov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.5.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) k bodu 33 § 24 ods. 7 6. V bode 33 § 24 ods. 7 navrhujeme pri slovách „lekár“ neodkazovať na odsek 5, ktorý má rozsiahle znenie a člení sa na písmená, ale priamo uviesť, že ide o „poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria a s ktorým má dieťa uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu30a)“, prípadne v znení bodu 32 § 24 ods. 5 písm. g) zaviesť pre tieto slová vhodnú legislatívnu skratku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.5.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) k bodu 70 10. V bode 70 navrhujeme slová „úradu verejného zdravotníctva a regionálnemu úradu verejného zdravotníctva“ nahradiť slovami „príslušnému orgánu verejného zdravotníctva“. Orgány verejného zdravotníctva mimo rezort zdravotníctva sú oprávnené ukladať opatrenia na predchádzanie prenosným ochoreniam, z toho dôvodu by mali poskytovatelia zdravotnej starostlivosti poskytovať údaje aj týmto orgánom a nie len úradu verejného zdravotníctva resp. regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.5.2019 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh je potrebné zosúladiť s prílohou č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR (ďalej len „príloha LPV“) [napríklad v názve zákona nahradiť slová „o doplnení zákona“ slovami „ktorým sa dopĺňa zákon“ a vypustiť slová „(v znení zákona č. 720/2004 Z. z.)“ ako nadbytočné, v čl. I úvodnej vete slová „zákon č. 150/2017 Z. z.“ nahradiť slovami „zákona č. 150/2017 Z. z.“, v bode 1 slová „za slovo „dozoru““ nahradiť slovami „na konci“ v súlade s bodom 35.2 prílohy LPV, v bode 2 odporúčam vypustiť písmeno w), pretože definícia upratovania neprináša žiadnu pridanú hodnotu a pojem „upratovanie“ sa v návrhu používa len raz v bode 71 (§ 52 ods. 5 písm. n)), v bodoch 2 a 6 poznámke o zmene označenia doterajších písmen slovo „písmena“ nahradiť slovom „písmená“ (2x), v bode 12 slovo „písmene“ nahradiť slovom „písm.“, v bode 15 slovo „nahradzujú“ nahradiť slovom „nahrádzajú“, v bode 18 § 12 ods. 2 písm. b) treťom bode slová „epidemiologicky závažných“ nahradiť slovom „choroboplodných“ z dôvodu zavedenia pojmu v bode 2 § 2 ods. 1 písm. s), v § 12 ods. 2 písm. h) slová „nosičov epidemiologicky závažných“ nahradiť slovami „nosičstva choroboplodných“, v § 12 ods. 2 písm. k) slovo „šíreniu“ nahradiť slovom „šírenia“, v bode 20 pred poznámku pod čiarou k odkazu 16a vložiť úvodzovky dole, v bode 25 za slová „ods. 8“ vložiť slová „úvodnej vete“ a za slová „písm. ar“ a „písm. at“ vložiť zátvorku, body 28 až 30 spojiť do jedného novelizačného bodu, v bode 32 § 24 ods. 5 písm. g) časti vety za bodkočiarkou slovo „vzoru“ nahradiť slovom „vzor“ a slová „je v prílohe č. 6a“ nahradiť slovami „je uvedený v prílohe č. 6a“, v bode 33 § 24 ods. 6 pred označenie odseku 6 vložiť úvodzovky dole, v úvodnej vete odseku 6 slová „písm. a), b), c), a e)“ nahradiť slovami „písm. a) až c) a e)“, v odseku 7 druhej vete za slovo „imunity“ vložiť slovo „dieťaťa“, v bode 34 za slová „ods. 8“ vložiť slová „prvej vete“, v bode 35 § 24 ods. 9 písm. a) za slovami „odseku 6“ bodku nahradiť čiarkou, v bode 39 za slová „ods. 4“ vložiť slová „druhej vete“, v bode 41 úvodnej vete slová „siedmym bodom“ nahradiť slovami „siedmy bod“, v bode 43 za slovami „ods. 13“ vypustiť slovo „v“, v bode 47 poznámke pod čiarou k odkazu 35d vypustiť slová „(v znení zákona č. 720/2004 Z. z.)“ ako nadbytočné a na konci doplniť úvodzovky hore a bodku, v bode 51 za slová „písm. a)“ vložiť slová „úvodnej vete“, v bode 56 § 51 ods. 1 pred písmeno a) vložiť úvodzovky dole a v písmene a) za písmeno „f“ a písmeno „h“ vložiť zátvorku, v bode 57 úvodnej vete za slová „písmenom f)“ vložiť čiarku, v bode 60 odkaz 64 nahradiť odkazom 26 a vypustiť poznámku pod čiarou k odkazu 64 ako nadbytočnú, v poznámke pod čiarou k odkazu 63 uviesť skrátenú citáciu zákona č. 448/2008 Z. z. vzhľadom na znenie poznámky pod čiarou k odkazu 27a, v bode 64 slovo „dezinfekciu“ dať do úvodzoviek, v bode 65 slovo „dezinfekcie“ dať do úvodzoviek a slovo „reguláciu“ nahradiť slovom „regulácie“, v bode 67 § 52 ods. 4 písm. c) precizovať navrhované znenie, pretože elektronická podoba je jedna z podôb písomnej formy, v bode 69 za slovom „ochorení“ vypustiť čiarku, v bode 71 úvodnej vete za slová „písmenami i) až q)“ vložiť čiarku, v písmenách j) a m) odkaz 65a nahradiť odkazom 65b vrátane príslušnej poznámky pod čiarou, pretože odkaz 65a je už zavedený v § 52 ods. 1 písm. r), v písmene q) prvom bode slová „meno, priezvisko“ nahradiť slovami „meno a priezvisko“, v poznámke pod čiarou k odkazu 65a uviesť skrátenú citáciu zákona č. 578/2004 Z. z., v bode 72 § 52 ods. 7 písm. a) štvrtom bode slovo „špecifikácia“ nahradiť slovom „špecifikáciu“, v odseku 8 odkaz 65b nahradiť odkazom 65c vrátane príslušnej poznámky pod čiarou, v poznámke pod čiarou k odkazu 65b uviesť skrátenú citáciu zákona č. 505/2009 Z. z., v bode 73 § 53 ods. 1 slovo „majú“ nahradiť slovom „má“ a slová „sú oprávnené“ nahradiť slovami „je oprávnená“, v bode 75 § 54 ods. 3 prehodnotiť vhodnosť zavedenej legislatívnej skratky vzhľadom na jej dĺžku a skutočnosť, že sa v návrhu nepoužíva dôsledne, v bode 76 za slovami „ods. 1“ vypustiť slovo „v“, v bode 79 § 55 ods. 3 úvodnej vete slová „§ 55 ods. 1“ nahradiť slovami „odseku 1“ a v písmene g) slová „nosičov epidemiologicky závažných“ nahradiť slovami „nosičstva choroboplodných“, v bode 80 § 55 ods. 6 slovo „od“ nahradiť slovami „odo dňa“, v bode 83 za písmenom „t)“ bodku nahradiť čiarkou, v bode 85 vypustiť slovo „prenos“ ako nadbytočné, v bode 90 slová „ods. 3 a 4“ nahradiť slovami „ods. 3 až 5“, bod 92 preformulovať takto: „V § 57 ods. 33 písm. i) sa za slovo „dezinfekciu“ vkladá čiarka a slová „alebo reguláciu živočíšnych škodcov“ sa nahrádzajú slovami „dezinsekciu alebo deratizáciu“.“, v bode 93 slová „vety dopĺňajú slová“ nahradiť slovami „pripájajú tieto slová:“ a za slovami „ods. 7“ vypustiť čiarku, v bode 96 § 59 ods. 3 a 4 nahradiť slová „osobitného predpisu.68)“ slovami „správneho poriadku“, v § 59 ods. 4 prvú vetu zosúladiť s bodom 58 prílohy LPV, v bode 97 úvodnej vete slovo „nadpisu“ nahradiť slovom „nadpisov“ a v názve prílohy č. 6a slová „pre prijatie“ nahradiť slovami „na prijatie“, v čl. II úvodnej vete doplniť skrátené citácie všetkých noviel zákona, v poznámke pod čiarou k odkazu 7a za slovo „prvý“ vložiť slovo „bod“]. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.5.2019 Detail
SVSLPRK (Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity) § 24 Vzhľadom k zavedeniu nových ustanovení v § 24 ods. 6 až 9 návrhu zákona a časovej účinnosti, žiadam od prekladateľa zákona aj v súlade s procesom prijímania novelizácie zákona č. 245/2008 Z. z. – PT 1468, aj s poukazom na novú povinnosť pre poskytovateľov zdravotníckej starostlivosti v § 52 ods.5 písm. p) zaviesť do návrhu zákona prechodné ustanovenie, ktoré by odstránilo riziko neprijatia nezaočkovaného dieťaťa do zariadenia uvedeného v § 24 ods. 1 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. pri začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky v jej prvom roku, a súčasne by vytvorilo dostatočný časový priestor pre splnenie povinnosti v súlade s § 5 ods. 1 písm. a), § 6 ods. 1,2 a alter. § 9 vyhl. č. 585/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov na strane rodiča v časovom úseku stanovenom podľa poznatkov modernej lekárskej vedy, vrátane časového úseku v prípade súdne riešenej kolízie práv dieťaťa a rodiča, ak rodič odmietne povinné očkovanie dieťaťa. Upozorňujem aj na možnosť túto problematiku riešiť spôsobom delenej časovej účinnosti ustanovenia zákona. Uvedenú pripomienku považujem za zásadnú a uplatňujem ju v rámci svojej pôsobnosti. Odôvodnenie: Tak ako navrhovaný zákon, tak aj poslanecký návrh PT 1468, majú nadobudnúť účinnosť od 1. 1. 2020. Je zrejme odôvodnený záver, že v čase nedobudnutia účinnosti oboch právnych úprav, ešte nebude funkčný mechanizmus navrhovaný predkladateľom zákona, ktorý zabezpečí, že každé dieťa pred dňom nadobudnutia veku povinnej školskej dochádzky absolvuje príslušné povinné očkovania, vrátane procedúr postupov podľa zákona č. 305/2005 Z. z., č. 576/2004 Z. z. 578/2004 Z. z. , zákona č. 161/2015 Z. z. Moja pripomienka sleduje uplatnenie práv dieťaťa aj záväzkov štátu podľa čl. 3 ods. 1,2, čl. 4, čl. 24 ods. 1, písm. e), čl. 28 ods. 1 písm. a) Dohovoru o právach dieťaťa a čl. 42 ods. 1 Ústavy, čím upozorňujem predkladateľa na povinnosť vyplývajúcu z § 2 ods. 1, ods. 2 písm. a), c) a d) zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súčasne návrh zákona by nemal predstavovať prekážku vykonateľnosti verejných politík, napríklad Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania a akčného plánu č. 1 Implementačného plánu Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania, schválených uznesením vlády č. 0302/2018. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.5.2019 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne V doložke vybraných vplyvov sa uvádza, že návrh bude mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, ktorý je rozpočtovo zabezpečený. V Analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu (ďalej len „analýza vplyvov“) je kvantifikovaný úbytok príjmov v rokoch 2020 až 2022 v sume 516 746 eur každoročne z dôvodu vypustenia správnych poplatkov za podanie žiadostí pri vybraných prevádzkach (454 166 eur), podanie žiadostí do opätovného schvaľovacieho procesu (28 350 eur) a za zrušenie priestupkovej zodpovednosti za očkovanie (34 230 eur). Návrh zavádza nové úlohy a kompetencie pre Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, regionálne úrady a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. Prípadné výdavky spojené so zavádzaním nových úloh žiadam zabezpečiť v rámci schválených limitov dotknutých subjektov verejnej správy, pričom toto konštatovanie žiadam uviesť v doložke vybraných vplyvov bode 10. Poznámky. V analýze vplyvov žiadam tabuľku príjmov na strane 13 vyplniť a zosúladiť s tabuľkou č. 1 na strane 7. V analýze vplyvov časti 2.1.1. Financovanie návrhu sa uvádza, že „V prípade uvedených opatrení pôjde o zníženie príjmu z titulu vypustenia správnych poplatkov alebo neudelených sankcií. Ide o indikatívny odhad. Finančné prostriedky na pokrytie znížených príjmov z realizácie týchto opatrení budú zabezpečené v rámci limitov rozpočtu verejnej správy, resp. z vlastných zdrojov na úkor vlastných neúčelových finančných prostriedkov gestorov.“. Uvedený text sa týka iba úbytku príjmov, a preto podľa vyššie uvedených zásadných pripomienok, žiadam upraviť znenie tohto textu takto: „Všetky negatívne vplyvy vyplývajúce z realizácie návrhu zákona budú zabezpečené v rámci schválených limitov dotknutých subjektov verejnej správy, bez dodatočných požiadaviek na štátny rozpočet.“. Zároveň je potrebné v analýze vplyvov kvantifikovať vplyv opatrenia navrhovaného v čl. I bode 47 § 30e ods. 19 (úhrada nákladov v súvislosti s posudzovaním zdravotnej spôsobilosti na prácu z verejného zdravotného poistenia), realizácia ktorého môže mať negatívny vplyv na verejné zdravotné poistenie; kvantifikácia tohto vplyvu v analýze vplyvov absentuje. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.5.2019 Detail
UOOU SR (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky) K bodu 33 k § 24 ods. 6 a § 24 ods. 7 návrhu zákona v spojení s prílohou č. 6b Vzor potvrdenia o stave imunity dieťaťa Predmetným spracúvaním osobných údajov detí ako dotknutých osôb by dochádzalo zo strany predškolských zariadení k nedodržaniu zásady minimalizácie osobných údajov podľa čl. 5 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len ,,Nariadenie“). Odôvodnenie: Úrad na ochranu osobných údajov SR (ďalej len „úrad“) má za to, že pokiaľ zákonodarca trvá na tom, aby zákonný zástupca dieťaťa bol povinný predkladať potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa na pobyt v kolektíve a potvrdenie o stave imunity zodpovednej osobe predškolského zariadenia, Vzor potvrdenia o stave imunity dieťaťa, ktorý tvorí prílohu č. 6b návrhu zákona má mať len povahu všeobecného potvrdenia, či sa dieťa podrobilo/nepodrobilo povinnému očkovaniu zodpovedajúcemu veku dieťaťa podľa očkovacieho kalendára. Spracúvanie údajov, či je dieťa proti nákaze imúnne alebo sa očkovaniu nemôže podrobiť pre trvalú kontraindikáciu predškolskými zariadeniami nepovažujeme za primerané, relevantné a obmedzené na rozsah, ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie účelu, pričom zdôrazňujeme v tomto smere zodpovednosť lekára ako poskytovateľa zdravotnej starostlivosti za vedenie týchto údajov o deťoch. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.5.2019 Detail