LP/2019/339 Zákon,ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (v znení zákona č. 720/2004 Z. z.) v znení neskorších predpisov

Hromadné pripomienky


Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (v znení zákona č. 720/2004 Z. z.) v znení neskorších predpisov
Autor: OZ Triblavina, Občianske združenie
Pripomienka k: § 16 ods. 4
Počet pripomienkovateľov: 2
Pripomienka: Žiadame úplne vypustiť úpravu §16 ods. 4. Žiadame ponechať § 16 ods. 4 v pôvodnom znení. Zdôvodnenie: Vzhľadom na rôznorodosť faktorov (fyzikálne, chemické, biologické) v životnom a pracovnom prostredí, na hodnoverné zisťovanie kvalitatívnych a kvantitatívnych ukazovateľov týchto faktorov je nutné, aby právny subjekt mal: • zodpovedajúce technické vybavenie pracovísk (laboratórií), • vypracované pracovné postupy (metodiky) na meranie, odbery a laboratórne analýzy (vyšetrenia) podľa príslušných technických noriem alebo iných predpisov, • doklady o metrologickej nadväznosti prístrojov alebo certifikovaných referenčných materiálov, • zamestnancov s požadovanou odbornou spôsobilosťou, • zavedený systém kvality laboratória na meranie fyzikálnych faktorov. Technické (prístrojové) vybavenie, pracovné postupy a personálne obsadenie pracovísk (laboratórií) na požadovaný rozsah činností (meraní, skúšok, analýz) a zavedený systém manažérstva sa overuje len procesom akreditácie. Preto je logické, že na činnosť podľa § 15 ods. 1 písm. a) sa požaduje k žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti fyzickej osoby, ktorá je v pracovnom pomere alebo inom pracovnom vzťahu k právnemu subjektu aj predloženie osvedčenia o akreditácii na požadovanú činnosť. Pripomienka je zásadná.

Autor: OZ Triblavina, Občianske združenie
Pripomienka k: bodu 72, § 52 sa dopĺňa odsekmi 7 a 8
Počet pripomienkovateľov: 1
Pripomienka: - navrhujeme vypustenie časti vety „osvedčenie sa nevyžaduje, ak ide o zisťovanie fyzikálnych faktorov.“ v bode 8): Znenie bodu 72 tak bude nasledovné: § 52 sa dopĺňa odsekmi 7 a 8, ktoré znejú: „(7) Fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba je povinná pred začatím prevádzky priestorov, na ktoré sa podľa odseku 1 písm. b) nevzťahuje povinnosť predkladať návrhy podľa § 13 ods. 4 písm. a), najneskôr v deň začatia činnosti príslušnému orgánu verejného zdravotníctva a) oznámiť písomne 1. obchodné meno, právnu formu, sídlo a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak je žiadateľom právnická osoba; meno, priezvisko a bydlisko a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak je žiadateľom fyzická osoba-podnikateľ, 2. miesto prevádzky, 3. názov prevádzky, 4. špecifikácia činnosti v priestoroch prevádzky, 5. dátum začatia činnosti v priestoroch prevádzky, b) predložiť prevádzkový poriadok, ak to ustanovuje tento zákon. „(8) Fyzická osoba-podnikateľ a právnická osoba, ktorej predmetom činnosti je kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na posudzovanie ich možného vplyvu na zdravie, môže túto činnosť vykonávať len vtedy, ak má osvedčenie o akreditácii.65b) Poznámka pod čiarou k odkazu 65b znie: „65b) § 2 písm. d) zákona č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“ Zdôvodnenie: Hodnota akreditácie je v tom, že právny subjekt poskytujúci službu pre zákazníkov má zavedený systém manažérstva podľa normy EN ISO/IEC 17025:2017 a je pod trvalým dohľadom národného akreditačného orgánu, ktorého postavenie a pôsobnosť určuje zákon č. 505/2009 Z. z. Základným poslaním národného akreditačného orgánu (SNAS) je zabezpečiť dôveru zainteresovaných orgánov a inštitúcií doma a v zahraničí procesom posudzovania zhody. Pri plnení tejto funkcie, SNAS vychádza z medzinárodne prijatých pravidiel a postupov obsiahnutých v norme EN ISO/IEC 17025:2017 a v dokumentoch organizácií ILAC, IFA a EA a to tak, aby osvedčenia o akreditácii vydané SNAS-om, boli medzinárodne akceptované a uznávané. Overovanie dodržiavania alebo zvyšovania odbornej úrovne akreditovaných subjektov je zabezpečené aj tým, že platnosť osvedčenie o akreditácii na daný rozsah činností je na dobu určitú. Pre verejné autority (MZ SR, ÚVZ SR, RÚVZ a MŽP SR) je akreditácia základom na zabezpečenie dostatočného stupňa dôvery vo vydané osvedčenia kdekoľvek vo svete, čo uľahčuje voľný obeh tovarov a služieb. Okrem uvedeného, akreditácia je aj základom korektného fungovania transparentného a na kvalitu orientovaného trhu služieb. Vzhľadom na skutočnosť, že osvedčenie o odbornej spôsobilosti fyzických osôb na činnosť podľa § 15 ods. 1, písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. vydáva ÚVZ SR na dobu neurčitú, overovanie kompetentnosti a spôsobilosti právnych subjektov na túto činnosť je zabezpečené len opakovanými dohľadmi a reakreditáciou. Požiadavka na osvedčenie o akreditácii aj pre fyzikálne faktory potvrdzuje aj skutočnosť, že najčastejšie podnety obyvateľov sú na hluk z dopravy, hluk z výrobných a nevýrobných prevádzok, na hluk a vibrácie z technických zariadení v budovách a pod.. V pracovnom prostredí výsledky zisťovania (expozície, záťaže) zamestnancov fyzikálnymi faktormi pri práci slúžia na účely posúdenia zdravotných rizík zamestnancov pri práci a na kategorizáciu prác, čo je potvrdené aj vo Výročnej správe ÚVZ SR za rok 2018 v tomto znení: „…. najviac pracovníkov bolo exponovaných hluku, chemickým látkam, fyzickej záťaži, vibráciám, chemickým karcinogénom, mutagénom a reprodukčne toxickým látkam, záťaži teplom a chladom a biologickým faktorom. Mierny vzostup počtu exponovaných zamestnancov bol zaznamenaný v expozícii faktorom hluk, ionizujúce žiarenie, optické žiarenie, vibrácie a záťaž teplom a chladom; výraznejší pokles bol oproti r. 2017 evidovaný pri expozícii chemickým faktorom (o 7 569 zamestnancov) a biologickým faktorom (o 1 939 zamestnancov).“ Dôsledky zrušenia akreditácie pre fyzikálne faktory Právny subjekt (právnická osoba, fyzická osoba-podnikateľ) vykonáva viazanú živnosť č. 71 „Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie“ na základe osvedčenia o živnostenskom oprávnení, vydanom po predložení osvedčenia o odbornej spôsobilosti zodpovedného zástupcu (fyzickej osoby) na príslušnú činnosť. Nepožadovanie (zrušenie) osvedčenia o akreditácii pre zisťovanie fyzikálnych faktorov v životnom a pracovnom prostredí, navrhované v § 52 ods. 8 spôsobí: • narušenie dôvery zákazníkov a verejných autorít (MZ SR, ÚVZ SR, RÚVZ a MŽP SR) na domácej a zahraničnej pôde v spôsobilosť poskytovateľov služieb z dôvodu, že nie sú držiteľmi osvedčenia o akreditácii, tzn. nemusia plniť požiadavky normy EN ISO/IEC 17025:2017, • rozdielne požiadavky na vykonávanie (poskytovanie) činností súvisiacich so zisťovaním fyzikálnych faktorov a so zisťovaním chemických, biologických a iných faktorov prinesú aj rozdielne finančné náklady pri vykonávaní tejto viazanej činnosti, tzn. vzniknú nerovnaké podmienky na voľnom trhu služieb. Právne nevyriešeným problémom pri vykonávaní činnosti „Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie“ je aj rozdiel v platnosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti fyzickej osoby (na dobu neurčitú) a v platnosti osvedčenia o akreditácii právneho subjektu (na dobu určitú). Pripomienka je zásadná.

Autor: OZ Triblavina, Občianske združenie
Pripomienka k: bodu 39 - § 27 ods. 4
Počet pripomienkovateľov: 1
Pripomienka: Navrhujeme vypustiť úpravu § 27 ods. 4. a ponechať pôvodné znenie. Zdôvodnenie: Zlepšenie podnikateľského prostredia - zrušením akreditácie - nie je potrebné, pretože v súčasnosti existuje dostatočný počet poskytovateľov služieb v danej oblasti, ktoré majú zavedený systém kvality laboratória. Pripomienka je zásadná.

Autor: pre bioetickú reformu, Centrum
Pripomienka k: Centra pre bioetickú reformu k návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 355.2007 Z.z. a zákon č. 577.2004
Počet pripomienkovateľov: 29
Pripomienka: 1. Zásadná pripomienka: V bode 33 vypustiť písm. b) z § 24 ods. 6. Zdôvodnenie: Vítame, že tento návrh ruší finančnú pokutu pre odmietnutie povinného očkovania. Tým sa len zosúladzuje s článkom 5 v Oviedo dohovore o ľudských právach a biomedicíne, ku ktorému sa SR ako člen Rady Európy v roku 1999 zaviazala. Ten hovorí o slobodnom a informovanom súhlase, ktorý možno aj kedykoľvek odvolať. V roku 2005 UNESCO deklarácia o bioetike a ľudských právach v článku 6 potvrdila dôležitosť predchádzajúceho, slobodného a informovaného súhlasu aj v prípade preventívnych zásahov, akými nepochybne očkovanie je. Navrhované znenie, ktoré žiadame vypustiť, však vytvára nátlak na rodičov súhlasiť s očkovaním, len aby sa ich dieťa dostalo do škôlky, čo nemožno považovať za slobodné rozhodnutie a teda rozpor so spomínaným záväzným dohovorom pretrváva. Očkovanie je poskytované zdarma a veľká väčšina obyvateľstva (cca 95% alebo viac) verí v jeho prospešnosť. Nie je teda dôvod ísť do takých represií, aby štát bránil deťom v prístupe k tejto službe – či už dotovanej štátom alebo poskytovanej súkromnou či cirkevnou inštitúciou bez dotácie. Kompromisom by bola úprava, kedy táto podmienka platila len pre zariadenia dotované štátom. Zariadenia súkromného charakteru by mali mať ponechanú slobodu stanoviť si svoje vlastné štandardy. V každom prípade zdôvodnenie tejto podmienky vo všeobecnosti je problematické. Predkladateľ odôvodňuje zavedenie tejto novej povinnosti vo všeobecnej časti dôvodovej správy nasledovne: „Kolektívne zariadenie vytvára podmienky uľahčujúce zavlečenie a šírenie nákazy. Neočkované deti v kolektíve môžu byť prameňom pôvodcu nákazy pre iné deti, ktoré nemôžu byť očkované pre kontraindikáciu alebo sú neimúnne pre neschopnosť organizmu vytvoriť si ochranu. Z uvedeného dôvodu zákon stanovuje povinnosť zabezpečiť, aby do predškolského zariadenia bolo prijaté len dieťa, ktoré sa podrobilo povinnému pravidelnému očkovaniu zodpovedajúcemu veku dieťaťa podľa očkovacieho kalendára, alebo má potvrdenie od ošetrujúceho lekára, že je proti nákaze imúnne alebo nemôže byť očkované pre trvalú kontraindikáciu. Uvedené obmedzenie sa však nevzťahuje na plnenie povinnej školskej dochádzky vykonávanej podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) …“ Z tohto zdôvodnenia možno usudzovať, že podľa predkladateľa môžu byť prameňom pôvodcu nákazy pre iné deti len a iba deti neočkované. Skutočnosť je však taká, že — ako vyplynulo z Imunologického prehľadu 2018, viď http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=3758:mz-sr-uvz-sr-stav-imunity-populacie&catid=211:imunologicky-prehad-v-sr-2018&Itemid=142 — očkovaných detí, ktoré si po očkovaní žiadnu imunitu voči danému ochoreniu nevytvorili, alebo ktoré už očkovaním vytvorenú imunitu stratili, je viac než detí neočkovaných (v priemere za SR nanajvýš 4–5%, viď http://apps.who.int/immunization_monitoring/globalsummary/timeseries/tswucoveragemcv1.html). Napr. u osýpok uvádza ÚVZ SR dostatok protilátok proti osýpkam u 96,3% 3-ročných detí a 83,6% 8-ročných detí. Ak by bol pokles lineárny, dostatok protilátok by malo 93,8% 4-ročných detí, 91,2% 5-ročných detí a 88,7% 6-ročných detí. U mumpsu je to dokonca ešte oveľa horšie: v skupine 5- až 9-ročných malo dostatočnú ochranu len 54,8% očkovaných detí. Je teda zrejmé, že očkovaných neimúnnych detí, ktoré môžu byť prameňom pôvodcu nákazy rovnako ako neočkované deti, je výrazne viac než detí neočkovaných, takže toto opatrenie by neriešilo hlavnú časť problému, ktorý možno presnejšie zadefinovať ako prítomnosť neimúnnych (vnímavých) detí v detskom kolektíve. Veľká väčšina z nich sú totiž deti očkované. Ďalej, predkladateľ ako keby predpokladal, že dieťa sa môže nakaziť len od iného dieťaťa, ale v skutočnosti sa môže nakaziť aj od dospelého (učiteľky, kuchárky, upratovačky, rodičov či starých rodičov iných detí), avšak na dospelých prekladateľ nijaké podmienky ohľadne očkovania nekladie. Pritom drvivá väčšina dospelých nebola očkovaná proti hemofilom typu b, pneumokokom, mnohí ani proti žltačke typu B, ružienke či mumpsu, pričom veľká väčšina z tých, čo boli očkovaní napr. proti čiernemu kašľu, už (desiatky rokov od posledného preočkovania) proti tejto chorobe aj tak žiadnu imunitu nemajú a teda predstavujú hrozbu pre tie deti, ktoré týmto opatrením predkladateľ údajne chce chrániť. Predkladateľov návrh je teda negatívne diskriminačný voči deťom. Paradoxom je, že očkovanie ako podmienka neplatí pre deti, plniace si povinnú školskú dochádzku (zrejme sa tým myslí povinný posledný rok škôlky, ktorý je predložený na novelizáciu do parlamentu), takže u 5-ročných detí už nebude vadiť, že budú neočkované — budú musieť byť prijaté do predškolského zariadenia, dokonca prednostne. To isté platí pre školy, čo sú taktiež kolektívne zariadenia pre deti. Je teda zrejmé, že navrhované opatrenie v skutočnosti vôbec nerieši problém, ak nejaký problém vôbec existuje, čo je otázne, lebo prinajmenšom v ostatných rokoch neboli medializované prípady, kedy by ohniskom významnejšej nákazy boli predškolské zariadenia, a to konkrétne neočkované deti v nich. Skôr vzbudzuje dojem, že ide o sankciu za odmietnutie povinného očkovania, a to sankciu pre väčšinu rodičov výrazne vyššiu (nákladnejšiu) než doterajšia pokuta max. 331 €, ktorá sa týmto návrhom predkladateľa (v bode 81) ruší. Ak by predkladateľovi naozaj šlo o predchádzanie vzniku epidémií v predškolských zariadeniach, musel by požadovať imunitu (nie očkovanie, keďže očkovanie nezaručuje vytvorenie, ani doživotnú trvácnosť imunity) od každého zúčastneného, nielen od detí, ale aj dospelých. Keďže však nič také nenavrhuje, je zrejmé, že odôvodnenie jeho návrhu je falošné a skutočný účel je iný – trestať tých, ktorí odmietajú túto službu štátu „zdarma“, ktorou je aplikácia vakcíny. V ostatných rokoch pri epidémiách chorôb, proti ktorým sa na Slovensku povinne očkuje, tvorili prakticky bez výnimky väčšinu chorých ľudia očkovaní v súlade s očkovacím kalendárom, či už šlo o osýpky, mumps alebo čierny kašeľ. Bolo by teda účelné zamerať sa práve na túto skupinu (očkovaných neimúnnych) a skúmať, prečo očkovanie u očkovaných ľudí zlyháva, realizovať opatrenia, ktoré by predchádzali zlyhávaniu očkovania, a nie zbytočne diskriminovať skupinu neočkovaných, ktorá na týchto epidémiách má minimálny podiel. Na základe posledných epidémií môžeme predpokladať, že prevažná časť očkovaných osôb so zníženou imunitou žije v osadách, lenže nemáme k tomu žiadne verejne publikované analýzy, vyhodnotenia. Nie je na mieste kvôli problémom s imunitou istých osôb nerešpektovať slobodný a informovaný nesúhlas iných občanov, resp. zákonných zástupcov detí. Jednoducho by bolo treba skúmať a prípadne sa zamerať na zlepšenie imunity sociálne vylúčených spoločenstiev, keďže očkovanie ju zjavne nezlepšuje. 2. Zásadná pripomienka: V bode 71 z §52 ods. 5 písm. p) vypustiť zvyšok textu písm. p), ktorý nasleduje za slovami „údaje o výkone očkovania," a doplniť do §52 ods. 5 písm. r) v znení: „r) v súlade s §62 ods. 13 Zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach č. 362/2011 Z.z. poskytovať pacientovi (u maloletého dieťaťa jeho zástupcovi) písomnú informáciu pre používateľa (PIL) k vakcíne, ktorá má byť pacientovi aplikovaná, a to bez vyzvania a s dostatočným predstihom (najmenej 7 dní) pred termínom preventívneho očkovania; prevzatie PIL k vakcíne od očkujúceho lekára aspoň 7 dní pred termínom preventívneho očkovania potvrdí pacient (resp. zástupca) podpisom v zdravotnej dokumentácii, ktorý bude následne predmetom kontroly očkovania regionálnym úradom verejného zdravotníctva v zmysle §14 ods. 1 Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení č. 585/2008 Z.z.“ Zdôvodnenie: Keďže v bode 81 sa ruší skutková podstata priestupku za nepodrobenie sa povinnému pravidelnému očkovaniu, nie je potrebné a nemá zmysel zbierať osobné údaje, ktoré sú potrebné len na vedenie priestupkových konaní voči tým, ktorí odmietli povinné pravidelné očkovanie seba samých resp. osôb, ktorých sú zástupcami. Hoci Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach už roky požaduje od očkujúcich lekárov, aby predkladali očkovaným pacientom (resp. ich zástupcom) PIL pred očkovaním a bez vyzvania, sotva ktorý očkujúci lekár tak aj naozaj robí. To ide na úkor zdravia očkovaných pacientov, ktorí tak môžu byť očkovaní navzdory kontraindikácii, ktorú si lekár nevšimol, neuvedomil alebo nesprávne vyhodnotil, a o ktorej by sa pacient (resp. zástupca) dozvedel včas pred očkovaním, keby si prečítal PIL k danej vakcíne. Treba preto zaviesť opatrenie, ktoré reálne donúti očkujúcich lekárov poskytovať PIL očkovaným pacientom (resp. ich zástupcom), čo bude mať za následok výrazné zníženie výskytu zbytočných (predchádzateľných) nežiaducich účinkov očkovania, a tým aj zvýšenie čistého prínosu očkovania a zvýšenie dôvery verejnosti v očkovanie. Očakávalo by sa, že ministerstvo bude počúvať aj rodičov, ktorí majú právo rozhodovať o zdravotnej starostlivosti dieťaťa, nielen výrobcov vakcín. Rodičia sú tí, ktorí sa musia starať o dieťa, ak jeho zdravie ostane po očkovaní poškodené. Preto si to niektorí vyhodnotia tak, že choroby proti ktorým sa očkuje, nie sú v súčasnosti hrozbou – buď nie sú prítomné, alebo ak sú, tak sa na ne nezomiera a sú to bežné detské ochorenia. Benefit z očkovania vidia oveľa menší oproti rizikám nežiaducich účinkov. Rodičia sa obávajú najčudnejších typov rakovín, porúch osobnosti, neurodegeneratívnych a autoimúnnych ochorení, SIDS, atď., ktoré sú na vzostupe. Tieto si spájajú s prítomnosťou adjuvantov a konzervantov vo vakcínach: soľ hliníka, derivát ortute, karcinogénny formaldehyd. Ako aj nedávno (2018) priznal odborný prehľad publikovaný v časopise Allergy, Asthma & Clinical Immunology https://:doi.org/10.1186/s13223-018-0305-2: „Je takmer isté, že len vďaka tomu, že v skúškach overujúcich bezpečnosť vakcín sa ako placebo bežne používali hliníkové adjuvanty a/alebo ďalšie vakcíny s hliníkovým adjuvantom, mnohým vakcínam bolo udelené klinické schválenie.“ T.z. že ak by sa porovnávali nežiaduce účinky vakcín v porovnaní s neočkovanou populáciou bez takýchto placebo aplikácií, miera poškodenia testovanými vakcínami by bola ešte vyššia a teda neprijateľná. Je pochopiteľné, že rodičia sú skeptickí voči výskumu financovaného výrobcami vakcín, o to viac keď sa od iných rodičov dozvedia, že zdravotný stav zdravého dieťaťa sa výrazne zhoršil beprostredne alebo nejaký čas po očkovaní. 3. Zásadná pripomienka: V bode 81 do paragrafu 56 ods. 1 písm. a) doplniť ešte za slová „nariadenému očkovaniu,“: „to neplatí v prípade, že sa podrobil preventívnej karanténe špecifikovanej vládnym nariadením“. Zdôvodnenie: Za posledné desaťročie sme tu mali hrozbu epidémií, keď sa zbytočne nakúpili vakcíny proti nim a nakoniec sa ukázalo, že k epidémii neprišlo a záujem o vakcíny nemali ani len zdravotnícki pracovníci /z nich len 10%/. Išlo o vakcíny proti niektorým druhom chrípky /napr. za ministra Uhliarika, ale aj neskôr/. Jednoducho by sme mali rešpektovať vyššie spomínaný dohovor a slobodný súhlas aj v prípade epidémií. Preto navrhujeme namiesto pokuty za odmietnutie očkovania umožniť aj preventívnu karanténu či už vo vlastnom príbytku, na vlastnom pozemku resp. podľa špecifikácií vydaných vládnym orgánom v prípade prepuknutia epidémie. Aj preto, že očkovanie negarantuje protilátky u ľudí s oslabenou imunitou, je treba aby mali možnosť izolácie na prevenciu šírenia nákazy. Napriek nariadenému očkovaniu proti osýpkam pre školopovinné deti v prípade osýpok v okresoch Michalovce a Sobrance minulý rok, deti, ktoré mali individuálny študijný program, jednoducho nepotrebovali také očkovanie a ani sa nenakazili. 4. Zásadná pripomienka: V Čl. II doplniť do zákona 577/2004 Zb.z. v paragrafe 3, nový odsek takto: (16) Na základe verejného zdravotného poistenia sa neuhrádza výkon umelého ukončenia gravidity z dôvodu dosiahnutého veku ženy, z dôvodu postúpenia istého počtu operačných zákrokov pri pôrode a z dôvodu zdravotného stavu plodu. Zdôvodnenie: Kým doterajšia pokuta za neočkovanie predstavovala 331 Eur /od teraz bude de facto ešte oveľa vyššia/, umelý potrat v obdobnej sume je poskytovaný štátom „zdarma“ rodičom, ktorý spĺňajú tieto dôvody: - tehotná žena dovŕšila vek nad 40 rokov, alebo ešte nedovŕšila vek 15 rokov - tehotná žena porodila dvakrát sekciou - tehotná žena v 2. trimestri nechce donosiť dieťa s postihnutím alebo nejakou genetickou anomáliou. Zabíjanie nenarodených detí pre diskriminačné dôvody ako je veľkosť, vek či zdravotný stav nemôže byť v sociálnom štáte preplácané a ponúkané zdarma. Taký štát je asociálny. Ide o vyše 900 prípadov za rok 2016, predtým to bolo každý rok vyše tisíc prípadov. Ženy nad 40 rokov majú potrat na žiadosť zadarmo, tým že vyhláška vek nad 40 rokov posudzuje ako zdravotný dôvod. Toto je dnes naozaj zastaralá právna úprava a lekárska prax. Je desivé, že zabíjanie nenarodených detí, niektorých dokonca postihnutých na účet štátu, zavedené komunistickou vyhláškou v roku 1973, ministerstvu neprekáža, hoci to vie zvrátiť rýchlo krátkou novelou s trojriadkovou legislatívnou úpravou alebo zmenou vyhlášky. Od čias vojny nezomrelo toľko osôb na žiadnu z chorôb, proti ktorým sa očkuje, ako zomrelo umelým potratom. No Ministerstvu zdravotníctva SR prekážajú rodičia, ktorí si vážia zdravie svojich detí a obávajú sa poškodenia ich zdravia vakcínou, ktorých nežiadúce účinky sú uvádzané výrobcami vakcín, no lekármi a štátom sú ignorované.

Autor: Danihelová, Anna, doc. RNDr.
Pripomienka k: Pripomienky k novele zákona č. 355.2007 Z. z. súvisiace s osvedčením o akreditácii
Počet pripomienkovateľov: 2
Pripomienka: A. Pripomienka č. 1 - návrh na úpravu textu § 52 ods. 8 Text v § 52 ods. 8 navrhujeme v tomto znení: „Právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ, ktorej predmetom činnosti je kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na posudzovanie ich možného vplyvu na zdravie, môže túto činnosť vykonávať len vtedy, ak je držiteľom osvedčenie o akreditácii 65b)“. Poznámka pod čiarou k odkazu 65b znie: „65b) § 2 písm. d) zákona č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“. B. Pripomienka č. 2 - návrh na úpravu tabuľky - Viazané živnosti skupiny č. 214 – Ostatné (viazaná živnosť č. 71) V prílohe č. 2 k zákonu č. 455/1991 Zb.[3] v tabuľke Viazané živnosti skupiny č. 214 –Ostatné pri viazanej živnosti č. 71 s názvom „Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie“ navrhujeme v kolónke Preukaz spôsobilosti doplniť o text „osvedčenie o akreditácii“. Doplňujúci návrh na úpravu tabuľky k viazanej živnosti č. 71 je uvedený v prílohe. Zdôvodnenie pripomienky č. 1 - návrh na úpravu textu § 52 ods. 8 Nepožadovanie (zrušenie) osvedčenia o akreditácii pre zisťovanie fyzikálnych faktorov v životnom a pracovnom prostredí, ktoré je navrhované v § 52 ods. 8 spôsobí: a) narušenie dôvery zákazníkov a verejných autorít (MZ SR, ÚVZ SR, RÚVZ a MŽP SR) v spôsobilosť poskytovateľov služieb - činností podľa § 15 ods. 1, písm. a) z dôvodu, že nie sú držiteľmi osvedčenia o akreditácii, tzn. neplnia požiadavky normy EN ISO/IEC 17025:2017 [4], b) rozdielne požiadavky na vykonávanie (poskytovanie) činností súvisiacich so zisťovaním fyzikálnych faktorov a so zisťovaním chemických, biologických a iných faktorov prinesú aj rozdielne finančné náklady pri vykonávaní viazanej činnosti č. 71a, a tým aj iné podmienky na voľnom trhu služieb. Hodnota akreditácie je aj v tom, že právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ poskytujúci službu pre zákazníkov má zavedený systém manažérstva podľa európskej normy EN ISO/IEC 17025:2017 a je pod trvalým dohľadom národného akreditačného orgánu, ktorého postavenie a pôsobnosť určuje zákon č. 505/2009 Z. z. [5]. Základným poslaním národného akreditačného orgánu (SNAS-u) je zabezpečiť dôveru zainteresovaných orgánov a inštitúcií doma a v zahraničí procesom posudzovania zhody. Pri plnení tejto funkcie vychádza z medzinárodne prijatých pravidiel a postupov obsiahnutých v norme EN ISO/IEC 17025:2017 a v dokumentoch organizácií ILAC, IFA a EA a to tak, aby osvedčenia o akreditácii vydané národným akreditačným orgánom (SNAS-om), boli medzinárodne akceptované a uznávané. Overovanie technického (prístrojového) vybavenia, pracovných postupov, personálne obsadenie pracovísk (laboratórií) na požadovaný rozsah činností (meraní, skúšok) a zavedený systém manažérstva sa posudzuje len procesom akreditácie. Po splnení požiadaviek normy EN ISO/IEC 17025:2017 pre skúšobné laboratóriá (pracoviská, oddelenia a pod.), národný akreditačný orgán vydá osvedčenie o akreditácii právnickej osobe alebo fyzickej osobe podnikateľovi na požadovanú činnosť s platnosťou na určitý čas (max. 5 rokov). Pre verejné autority (MZ SR, ÚVZ SR, RÚVZ a MŽP SR) je akreditácia základom na zabezpečenie dostatočného stupňa dôvery vo vydané osvedčenia kdekoľvek vo svete, čo uľahčuje voľný obeh tovarov a služieb. Okrem uvedeného, akreditácia je aj základom korektného fungovania transparentného a na kvalitu orientovaného trhu služieb. Vzhľadom na skutočnosť, že osvedčenie o odbornej spôsobilosti fyzických osôb na činnosť podľa § 15 ods. 1, písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. vydáva ÚVZ SR na neurčitý čas, overovanie kompetentnosti a spôsobilosti právnických osôb a fyzických osôb-podnikateľov na túto činnosť je zabezpečené len opakovanými dohľadmi a reakreditáciou. Požiadavku na osvedčenie o akreditácii aj pre fyzikálne faktory potvrdzuje aj skutočnosť, že najčastejšie podnety obyvateľov sú na hluk z dopravy, hluk z výrobných a nevýrobných prevádzok, na hluk a vibrácie z technických zariadení v budovách a pod.. V pracovnom prostredí výsledky zisťovania (expozície, záťaže) zamestnancov fyzikálnymi faktormi pri práci slúžia na účely posúdenia zdravotných rizík zamestnancov pri práci a na kategorizáciu prác, čo je potvrdené aj vo Výročnej správe ÚVZ SR za rok 2018 v tomto znení: „…. najviac pracovníkov bolo exponovaných hluku, chemickým látkam, fyzickej záťaži, vibráciám, chemickým karcinogénom, mutagénom a reprodukčne toxickým látkam, záťaži teplom a chladom a biologickým faktorom. Mierny vzostup počtu exponovaných zamestnancov bol zaznamenaný v expozícii faktorom hluk, ionizujúce žiarenie, optické žiarenie, vibrácie a záťaž teplom a chladom; výraznejší pokles bol oproti r. 2017 evidovaný pri expozícii chemickým faktorom (o 7 569 zamestnancov) a biologickým faktorom (o 1 939 zamestnancov)“. Zdôvodnenie pripomienky č. 2 - návrh na úpravu tabuľky - Viazané živnosti skupiny č. 214 – Ostatné (viazaná živnosti č. 71) V dôsledku doplnenia § 52 o ods. 8 v novele zákona č. 355/2007 Z. z. je nutná aj úprava prílohy č. 2 k zákonu č. 455/1991 Zb. v tabuľke Viazané živnosti skupiny č. 214 – Ostatné pri viazanej živnosti č. 71 „Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie“ o predloženie osvedčenia o akreditácii v kolónke Preukaz spôsobilosti. Okrem právnej istoty medzi znením § 52 ods. 8 v zákone č. 355/2007 Z. z. a Preukazom spôsobilosti v prílohe č. 2 k zákonu č. 455/1991 Zb. v tabuľke Viazané živnosti skupiny č. 214 – Ostatné pri viazanej živnosti č. 71 sa požiadavkou na osvedčenie o akreditácii zabezpečí aj priebežné overovanie spôsobilosti právnických a fyzických osôb-podnikateľov národným akreditačným orgánom trvalo plniť požiadavky normy EN ISO/IEC 17025:2017 pre skúšobné laboratóriá. Navrhovaná úprava uvedenej tabuľky, jednoznačne identifikuje viazané živnosti pod poradovým číslom č. 71 pre ktorú platia rôzne podmienky na odbornú spôsobilosť podľa § 15 zákona č. 355/2007 Z. z. [1] Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov [2] Vyhláška MZ SR č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach a faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácií prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií v znení neskorších predpisov [3] Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (živnostenský zákon) [4] EN ISO/IEC 17025:2017 Všeobecné požiadavky na kompetentnosť skúšobných a kalibračných laboratórií (nahradila ISO/IEC 17025:2005) [5] Zákon č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Slovenská akustická spoločnosť pri SAV

Autor: Hoťka, Martin, Ing.
Pripomienka k: Pripomienky k novele zákona č. 355.2007 Z.z. súvisiace s akreditáciou
Počet pripomienkovateľov: 65
Pripomienka: Podľa súčasného znenia zákona č. 355/2007 Z.z. sú OBČANIA SLOVENSKA NAJHORŠÍ ODBORNÍCI NA MERANIE HLUKU, resp. VIBRÁCIÍ V EURÓPSKEJ ÚNII (EÚ), nakoľko na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti je potrebné predložiť osvedčenie o akreditácii, t.j. sú potrebné 2 osvedčenia. Takáto duplicita sa v iných štátoch EÚ nepožaduje, navyše je v rozpore s článkom 10 ods. 3 „Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES z 12. decembra 2006 o službách na vnútornom trhu“. Pokiaľ vieme, v okolitých štátoch (Česká republika, Rakúsko, Nemecko) a pravdepodobne aj v iných štátoch EÚ nie je povinná akreditácia na meranie hluku a vibrácií. Akreditácia je dobrovoľná a obvykle predstavuje alternatívu k inej forme osvedčenia o odbornej spôsobilosti. Na harmonizovanie práva Slovenskej republiky s právom EÚ v oblasti merania hluku, resp. iných fyzikálnych faktorov prostredia (FFP) sa navrhuje: - osvedčenie o odbornej spôsobilosti (§ 16 ods. 1) ako nutná a postačujúca podmienka na vykonávanie činností podľa § 15 ods. 1 písm. a); - akreditácia na dobrovoľnej báze s tým, že subjekty sa budú akreditovať na konkrétne postupy merania hluku a iných FFP pre účely zákona č. 355/2007 Z.z., ktoré vydá regulátor, resp. Úrad verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR); - konkrétne postupy merania hluku a iných FFP pre účely zákona č. 355/2007 Z.z., ktoré vydá regulátor (ÚVZ SR), budú povinne používať akreditované aj neakreditované subjekty; - v prípade pochybností o protokole zaviesť inštitút kontrolného merania, ktoré vykonajú zamestnanci ÚVZ SR/RÚVZ alebo odborníci delegovaní ÚVZ SR; - zaviesť periodické „celoživotné vzdelávanie“ odborne spôsobilých osôb organizované pod gesciou ÚVZ SR. V tejto súvislosti sa navrhuje nasledovná legislatívna zmena: V § 16 sa za odsek 27 vkladá nový odsek 28, ktorý znie: „(28) Osoba, ktorá je držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností podľa § 15 ods. 1 písm. a) je povinná absolvovať najmenej každé dva roky od vydania osvedčenia o odbornej spôsobilosti: - aktualizačnú odbornú prípravu, ktorá zahŕňa vzdelávanie vzdelávacou inštitúciou,23a) ktorá uskutočňuje akreditovaný vzdelávací program, alebo formou účasti na odborných vzdelávacích podujatiach organizovaných profesnou organizáciou pod gesciou ÚVZ SR, v rozsahu najmenej 10 vyučovacích hodín; - aspoň jedno medzilaboratórne porovnávacie meranie pre každý faktor životného prostredia a pracovného prostredia, na ktoré má vydané osvedčenie o odbornej spôsobilosti. “. Doterajšie odseky 28 až 35 sa označujú ako odseky 29 až 36. Poznámka pod čiarou k odkazu 23a znie: „ 23a) Zákon č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 315/2012 Z.z.“. Zdôvodnenie: Navrhovaná úprava odstráni nesúlad zákona č. 355/2007 Z.z. s právom EÚ a zabezpečí periodické „celoživotné vzdelávanie“ odborne spôsobilých osôb. Komentár k pripomienkam iných subjektov: - Body 23 a 24 nie je možné vypustiť, nakoľko § 16 ods. 4 písm. b) a ods. 14 písm. f) ukladajú fyzickej osobe (nepodnikateľovi) nesplniteľné požiadavky. - Bod 39 nie je možné vypustiť, nakoľko aktuálne znenie poslednej vety v § 27 ods. 4 je nevykonateľné, lebo také osoby na Slovensku neexistujú (!) a v zmysle platnej legislatívy ani existovať nemôžu. - Návrh, aby sa v prílohe č. 2 k zákonu č. 455/1991 Zb. v tabuľke Viazané živnosti pri viazanej živnosti č. 71 s názvom „Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie“ v kolónke Preukaz spôsobilosti požadovalo okrem osvedčenia o odbornej spôsobilosti aj osvedčenie o akreditácii, bráni vzniku nových podnikateľských subjektov (ďalej len „firiem“), čo je zjavne protiústavné. Vysvetlenie: Držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti je fyzická osoba (nepodnikateľ). Ak by chcel založiť firmu s vyššie uvedeným predmetom podnikania, mal by predložiť aj osvedčenie o akreditácii na predmetnú činnosť. Ale držiteľom osvedčenia o akreditácii môže byť len firma, t.j. na založenie firmy potrebuje osvedčenie o akreditácii od neexistujúcej firmy (ktorú chce založiť)! Slovenská akustická spoločnosť

Autor: Tunáčková, Gabriela, Mgr.
Pripomienka k: ZÁKON ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355.2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 577.2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (v znení zákona č. 720.2004 Z. z.) v znení neskorších predpisov
Počet pripomienkovateľov: 141
Pripomienka: Tento návrh zákona je protiústavný, lebo siaha na práva detí. Navrhujem, aby aj naďalej mohli chodiť do predškolského zariadenia deti ako očkované, tak aj neočkované, nakoľko neexistuje žiaden pádny dôkaz, že neočkované deti ohrozujú očkované, pretože tie sú chránené očkovaním.

Autor: Tuhársky, Peter, Mgr.
Pripomienka k: Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania, IČO 42126835, k novele Zákona ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355.2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
Počet pripomienkovateľov: 1113
Pripomienka: Hromadná pripomienka o.z. Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania, IČO 42126835, k novele Zákona ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Všetky body pripomienky považujeme za zásadné. Text hromadnej pripomienky nájdete aj tu: http://rizikaockovania.sk/spravy/2019_hp_355.docx K bodu 32. V § 24 sa odsek 5 mal dopĺňať písmenami g) a h) -Žiadame vypustiť. Odôvodnenie: V znení zákona, najmä v § 48 ods. 1 písmeno a) sa používa neurčitý výraz „prenosné ochorenie“, čo popri vážnych chorobách ako napríklad tuberkulóza, môže byť aj bežná nádcha, ktorá je zvyčajne tiež prenosným ochorením. Navrhované znenie preto umožňuje neodôvodnené zhromažďovanie osobných údajov v neopodstatnených prípadoch, ktoré sú bežnou súčasťou života, preto zasahuje do ústavných práv. Kladie povinnosť, ktorá sa nedá jednoznačne splniť. K bodu 33. V § 24 odseky 6 a 7 "b) sa podrobilo pravidelnému povinnému očkovaniu zodpovedajúcemu veku dieťaťa podľa očkovacieho kalendára alebo je proti nákaze imúnne alebo sa očkovaniu nemôže podrobiť pre trvalú kontraindikáciu; to sa nevzťahuje na dieťa, ktoré plní povinnú školskú dochádzku podľa osobitného predpisu,30b)" -Celý bod b žiadame vypustiť. Odôvodnenie: 1) Táto novo stanovená podmienka diskriminuje najmä rodiny, v ktorých sa vyskytlo poškodenie očkovaním a zhoršuje ich už aj tak ťažkú sociálnu a ekonomickú situáciu vzniknutú v dôsledku toho, že sa v mnohých prípadoch musia starať o zdravotne poškodené dieťa bez dostatočnej finančnej a zdravotnej pomoci zo strany štátu. Je absurdné a neprípustné, že touto novelou najmä takéto rodiny štát úmyselne trestá, resp. ich v podstate vydiera. Že ide o trest resp. vydieranie vyplýva aj z Doložky vybraných vplyvov, bod 13., kde sa v akceptovanej pripomienke Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov (v ďalšom Komisia) píše, že toto opatrenie je myslené, ako „istý typ sankcie za správanie“ takejto rodiny. Upozorňujeme, že dôsledkom znemožnenia nástupu matky do práce je (vychádzajúc z priemernej mzdy) zníženie hrubého príjmu rodiny o cca 12 000 eur ročne. Tvrdenie, v ktorom ďalej Komisia píše, že „rodičia majú možnosť svoje deti nechať ... zaočkovať“ nie je pravdivé. Môžu tak totiž učiniť len s vedomím veľkého rizika ublíženia na zdraví vlastnému dieťaťu, ktoré už má poškodené zdravie predošlou vakcináciou, alebo ho má poškodené jeho súrodenec alebo rodič, čo geneticky zvyšuje riziko opakovania sa postvakcinačného poškodenia. Takto stavaná legislatívna zmena núti najmä rodinu s výskytom postavkcinačného poškodenia zdravia buď sa ocitnúť v ekonomickej núdzi bez príjmu a riskovať stratu chráneného pracovného miesta matky (resp. rodiča, ktorý bol s dieťaťom na rodičovskej dovolenke do 3 roka života), alebo podstúpiť veľké riziko ublíženia na zdraví vlastnému dieťaťu. Návrh novely zákona je vo svojich dôsledkoch absolútne neetický a protiústvný najmä za súčasnej situácie, keď slovenská pediatria naďalej nie je v stave primerane rozpoznávať a uznávať kontraindikácie očkovania, ako aj rozpoznávať vedľajšie účinky očkovania, hlásiť ich, predchádzať im a efektívne pomáhať deťom postihnutým postvakcinačnými následkami. Za takto postihnuté deti nepreberá zodpovednosť ani štát a neexistuje mechanizmus, ktorý by odškodňoval postihnuté rodiny. Celé bremeno zodpovednosti za dieťa poškodené očkovaním stále leží na pleciach rodiča. Toto je popri ústavne garantovaných právach ďalší dôvod, pre ktorý práve rodič má jednoznačné právo rozhodovať o tom, či dá alebo nedá svoje dieťa zaočkovať a štát nemá právo ho za slobodnú voľbu trestať ani podrobovať ekonomickému vydieraniu za účelom dosiahnutia „žiaduceho“ správania rodiča. Vylučovanie nezaočkovaných detí zo škôlkarskeho kolektívu (ktorých väčšina pochádza z rodín postihnutých poškodením v dôsledku očkovania) vnímame ako pokus o etablovanie novej formy diskriminácie, čo je v demokratickej spoločnosti neprípustné. Návrh umožňuje prijatie do škôlky očkovaným deťom, ktoré si nevytvorili protilátky po očkovaní, tak ako aj deťom, ktoré síce boli očkované, no účinok vakcíny už stihol vyvanúť. Takýchto detí sú podľa imunologického prehľadu 2018 desiatky percent a v prípade šírenia nákazy môžu byť takisto vnímavé voči ochoreniu, no návrh zabraňuje prijatiu len neočkovaných detí. Štát namiesto toho, aby odškodňoval obete očkovania ich trestá, namiesto toho, aby zabezpečil riadne nahlasovanie vedľajších účinkov očkovania a kompetentnú a efektívnu zdravotnú starostlivosť pre poškodené osoby očkovaním, citlivé posudzovanie kontraindikácií, prichádza so sankčnou novelou, ktorá nie je ani logicky epidemiologicky podložená. Nevysvetľuje, prečo by neočkované dieťa malo byť hrozbou pre zaočkované dieťa – ktoré považuje za ochránené očkovaním. Prečo sa absolútne nekompetentne v Analýze sociálnych vplyvov v bode 4.1 počíta s úsporou, ktorá, ak by nenastala – teda v prípade pobytu nezaočkovaných detí v škôlke - znamená predpoklad, že nezaočkované deti nakazia zaočkované deti chorobou, proti ktorej sú tieto zaočkované, čiže sa predpokladá neúčinnosť očkovania. Ako mohlo byť dopustené, že na konečné znenie novely majú významný vplyv ľudia, ktorí v bode 13 Doložky vybraných vplyvov tvrdia: „Platí totiž, že rodičia majú možnosť svoje deti nechať proti prenosným chorobám zaočkovať a teda môžu byť potenciálne negatívne ovplyvnení len v prípade, že sa proaktívne rozhodnú tento typ očkovania odmietnuť. Ide teda o istý typ sankcie za správanie, ktoré prispieva k šíreniu prenosných ochorení v rámci populácie, čo sa všeobecne chápe ako negatívny jav, ktorý má byť aj prijatím tejto právnej úpravy eliminovaný.“ Toto tvrdenie inými slovami znamená, že rodičom z rodín s výskytom poškodenia očkovaním odporúčajú nechať svoje dieťa zaočkovať s vysokým rizikom, že mu poškodia zdravie, a ak to nespravia, považujú to za všeobecne chápaný negatívny jav, oprávnene potrestaný finančnou sankciou vo výške 12 000 eur ročne (pri priemernej mzde rodiča, ktorému znemožnia nastúpiť do zamestnania) a segregáciou dieťaťa z kolektívu ako menejcenného. 2) Návrh je v tomto bode v rozpore s Ústavou SR. • Opatrenie zjavne nemá zmysel Dôvodová správa tvrdí: "Neočkované deti v kolektíve môžu byť prameňom pôvodcu nákazy pre iné deti, ktoré nemôžu byť očkované pre kontraindikáciu alebo sú neimúnne pre neschopnosť organizmu vytvoriť si ochranu. Z uvedeného dôvodu zákon stanovuje povinnosť zabezpečiť, aby do predškolského zariadenia bolo prijaté len dieťa, ktoré sa podrobilo povinnému pravidelnému očkovaniu zodpovedajúcemu veku dieťaťa podľa očkovacieho kalendára, alebo má potvrdenie od ošetrujúceho lekára, že je proti nákaze imúnne alebo nemôže byť očkované pre trvalú kontraindikáciu." Cieľom opatrenia má byť teda podľa dôvodovej správy zabránenie šíreniu nákazy. Je však úplne a nad všetku pochybnosť zjavné, že opatrenie je neúčinné a nevhodné pre dosiahnutie cieľa: a, Samotná skutočnosť, že dieťa nie je zaočkované, z neho objektívne nerobí infekčného prenášača prenosnej choroby, a to ani v potenciálnej rovine, keďže je objektívnym faktom, že nemožno vylúčiť, že takýmto infekčným prenášačom môže byť aj dieťa riadne povinne zaočkované. Táto skutočnosť platí v rôznej miere pre každú z povinných vakcín, čo vyplýva o.i. z ich trvania účinku ako aj povahy účinku, takže iba niektoré typy vakcín môžu ovplyvniť šírenia ochorenia. Viaceré z povinne vyžadovaných vakcín, z princípu svojej činnosti, nemajú relevantnú schopnosť znížiť šírenie ochorenia. Patrí sem napríklad inaktivovaná vakcína proti detskej obrne, vakcína proti záškrtu, čiernemu kašľu a iné; aj očkované deti prenášajú tieto nákazy tak ako neočkované. Vylúčenie neočkovaných detí teda nemôže znížiť šírenie uvedených nákaz. Absurdnosť pripravovaného návrhu novely je v tomto zmysle najlepšie zjavná najmä zo skutočnosti, že uvedené obmedzenie sa bude týkať aj dieťaťa nezaočkovaného proti tetanu, ktorý nie je prenosnou chorobou. V danom prípade tak objektívne nie sú pre takýto postup štátu splnené akékoľvek právne podmienky nevyhnutnosti takéhoto zásahu. b, Návrh umožňuje, aby kolektívne zariadenia naďalej navštevovali deti, ktoré nie sú očkované pre kontraindikáciu, alebo ktoré síce podstúpili povinné očkovanie, ale napriek tomu nemajú ochrannú hladinu protilátok, buď preto, že si protilátky po očkovaní vôbec nevytvorili, alebo preto, že účinok vakcíny u nich časom vyvanul. Takýchto detí sú, podľa aktuálneho imunologického prehľadu Úradu verejného zdravotníctva z roku 2018, desiatky percent (napr. iba 55-57 % očkovaných detí vo veku 3-5 rokov má pozitívnu ochrannú hladinu protilátok proti mumpsu) a tiež môžu byť potenciálnym „prameňom nákazy“. V porovnaní, iba približne 5 % detí nie je očkovaných z rozhodnutia rodičov preto je zjavné, že ich vylúčenie z kolektívu nebude mať výrazný vplyv na možnosť šírenia ochorenia. Z týchto dôvodov opatrenie úplne zjavne nemá zmysel z hľadiska stanoveného cieľa. Podľa Ústavy SR čl.13 (4): „Pri obmedzovaní základných práv a slobôd sa musí dbať na ich podstatu a zmysel. Takéto obmedzenia sa môžu použiť len na ustanovený cieľ.“. Právo na vzdelanie je základným právom podľa Ústavy SR čl. 42 (1). Novela je teda v rozpore s Ústavou SR. • Opatrenie zjavne prekračuje rámec ustanoveného cieľa Návrh vyžaduje, "aby do predškolského zariadenia bolo prijaté len dieťa, ktoré sa podrobilo povinnému pravidelnému očkovaniu zodpovedajúcemu veku dieťaťa podľa očkovacieho kalendára". Takýto široký rozsah požadovaných očkovaní (spolu proti 10-tim ochoreniam) však nie je možné zdôvodniť z proklamovaného cieľa, ktorým má byť zníženie šírenia ochorení. Ako sme už uviedli, viaceré z povinných očkovaní nemajú relevantnú schopnosť znížiť šírenie ochorenia. Najvýraznejším príkladom je tetanus, ktorý nie je prenosným ochorením, napriek tomu novela absurdne vyžaduje, aby dieťa bolo očkované proti tetanu, lebo ináč vraj „môže byť prameňom pôvodcu nákazy“. Ide o absolútny lekársky nezmysel. Podľa Ústavy SR čl.13 (4): „Pri obmedzovaní základných práv a slobôd sa musí dbať na ich podstatu a zmysel. Takéto obmedzenia sa môžu použiť len na ustanovený cieľ.“ Je bez pochýb zjavné, že rozsah požadovaných očkovaní pre návštevu materských škôl vysoko prekračuje rámec ustanoveného cieľa. Je preto v rozpore s Ústavou SR. • Opatrenie je skrytou formou trestu Svedčia o tom viaceré okolnosti: a, Návrh odstraňuje sankciu vo forme pokuty, ktorá dosiaľ hrozila rodičom za odmietnutie očkovania a zavádza ďaleko drakonickejšie opatrenie, ktoré výrazne ekonomicky poškodí rodinu. b, Ministerstvo celkom vedome navrhuje opatrenie v takej podobe, v ktorej v skutočnosti nenapĺňa zmysel a zároveň vysoko prekračuje ustanovený cieľ "zabrániť šíreniu nákazy", ako sme už dokumentovali. Ide o elementárne fakty, na ktoré sme navyše upozornili formou písomnej pripomienky, ako aj na priamom rokovaní s hlavným hygienikom SR. Preto nie je možné predpokladať, že ide zo strany ministrestva "iba" o hrubú nevedomosť alebo náhodné konanie. Z toho nám vyplýva, že skutočným cieľom nie je zabránenie šíreniu nákazy, ale nová a horšia forma trestu. c, Doložka vplyvov, v kap. K sociálnym vplyvom, priamo uvádza: "Ide teda o istý typ sankcie..." Ak teda ide o trest a nie o nevyhnutné opatrenie, ako sme ostatne už zaiste dostatočne preukázali, potom tento zásah do základných práv nemôže spĺňať požiadavky Ústavy SR čl. 13 (4). Navyše, takáto forma trestu porušuje základné pravidlá právneho štátu; deti sú trestané (segregáciou, diskrimináciou a odopretím základného práva na vzdelanie), a to za skutok, ktorý nespôsobili (rozhodnutie rodičov o jeho neočkovaní). Tento trest je pritom paušálny a neprebieha ani štandardnou formou správneho konania. Subjektom voči ktorému samotný postih smeruje nemôže byť nezaočkované dieťa, ktoré svoje zákonné povinnosti neporušilo, nakoľko jemu ich zákon ani neukladá. Sankcionovať dieťa prostredníctvom postihu jeho základných práv garantovaných Ústavou, prostredníctvom neplnenia si obligatórne stanovených povinností štátu tieto práva dieťaťu zabezpečiť a vytvoriť na to všetky potrebné podmienky, je budovanie nezákonnosti tým spôsobom, keď na nepráve sa buduje právo. K bodu 33. V § 24 odseky 6 a 7 (7) -Z ods. (7) navrhujeme vypustiť vetu „Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa na pobyt v kolektíve a potvrdenie o stave imunity predkladá zástupca dieťaťa pred prvým vstupom dieťaťa do predškolského zariadenia zodpovednej osobe. Vzor potvrdenia o stave imunity dieťaťa je uvedený v prílohe č. 6b.“ Odôvodnenie: Platí to, čo bolo uvedené v predošlom bode. Navyše, uvedené tlačivo s názvom "potvrdenie o stave imunity" neobsahuje žiadne informácie, ktoré by boli relevantné pre kolektívne zariadenie, alebo pre prijatie dieťaťa do predškolského zariadenia. Ani samotný názov potvrdenia nezodpovedá jeho obsahu – stav imunity nevie lekár definovať, preto predkladateľ nemôže nútiť pediatra podpisovať nepravdivé tvrdenia uvedené v prílohe 6b. Toto tlačivo podľa prílohy má celkovo len malú faktickú výpovednú hodnotu. V prípade, že dieťa je očkované, tak stále je pravdepodobnosť rádovo v desiatkach percent, že voči chorobe nie je imúnne, ako ukázal aj imunologický prehľad 2018 (napr. iba 55-57% očkovaných detí má ochrannú hladinu protilátok proti mumpsu) a ako ukazujú aj skúsenosti z epidémií z rôznych krajín, v ktorých ochoreli prevažne očkované deti. Čerstvú skúsenosť s epidémiami osýpok má aj Slovenská republika, kde podľa oficiálnych epidemických správ RÚVZ, 80% ľudí bolo očkovaných (z tých, ktorí mohli byť očkovaní z hľadiska veku a kontraindikácií) a mnohí dokonca dva alebo aj viackrát. Epidémia v okrese Trebišov vypukla po tom, ako bola dosiahnutá až 99-percentná zaočkovanosť detí do 18 rokov. Ak dieťa prekonalo ochorenie, je vysoká šanca, že je proti nemu imúnne, ale ani toto neplatí pre všetky ochorenia, a mohlo ísť aj o chybnú diagnózu. Azda najvyššia šanca, že dieťa je imúnne, je v prípade, že nebolo očkované a má preukázanú hladinu protilátok, a to preto, lebo v tomto prípade poukazujú na prekonanie ochorenia. Protilátky samotné, najmä ak sú dôsledkom očkovania, by však nemohli zaručiť imunitu, napríklad z dôvodu rôznorodej afinity, rôznej miery špecifickosti a ďalších parametrov, ktoré sa bežnými testami nezisťujú. Ak by mal byť text bližšie k skutočnosti, potom namiesto textu „Laboratórne potvrdená imunita“ by mal byť text „Prítomnosť protilátok“ a v texte „Dieťa je ... neimúnne“ by malo byť napísané „dieťa nemá laboratórne potvrdené protilátky“. Fakt, či je dieťa imúnne alebo nie by sa dal preukázať v praxi len podľa toho, či sa dieťa v rizikovom prostredí nakazí alebo nie. K bodu 53. V § 48 ods. 4 písmená n) a o) „n) nútená izolácia osoby chorej na prenosné ochorenie alebo osoby podozrivej z prenosného ochorenia alebo karanténa osoby podozrivej z nákazy, ktorá odmieta nariadené opatrenie podľa § 12 ods. 2 písm. g)," -Tento odstavec navrhujeme vypustiť, čiže ponechať zákon v pôvodnom znení. Zdôvodnenie: Ide o prisúdenie veľmi neprimeranej a prakticky neobmedzenej právomoci RÚVZ. Už v súčasnom znení zákona sa pripúšťa "n) nútená izolácia osôb chorých na prenosné ochorenie, ktoré odmietajú nariadené opatrenie podľa § 12 ods. 2 písm. f)," Návrh rozširuje zákon aj o "podozrenie z nákazy". RÚVZ by mohlo prakticky svojvoľne nariaďovať nútenú izoláciu na základe akéhosi nedefinovaného "podozrenia". Je vysoké riziko zneužitia takejto právomoci. Návrh: v § 48 ods. 1 písmeno a) -Navrhujeme tento bod zmeniť na: "a) výskyte závažného prenosného ochorenia, podozrení na závažné prenosné ochorenie alebo podozrení na úmrtie na prenosné ochorenie nad predpokladanú úroveň," Zdôvodnenie: RÚVZ dostáva pri ohrození verejného zdravia veľmi výrazné právomoci, preto je nutné vymedziť definíciu tak, aby nedochádzalo k zneužitiu. Pri súčasnej zákonnej definícii je ohrozením verejného zdravia teoreticky aj nádcha a RÚVZ môže nariaďovať karanténu, odber biologického materiálu atď. Preto dopĺňame slovo "závažného" a "závažné". K bodu 70: V § 52 ods. 5 písmeno g) -Navrhujeme vypustiť. Zdôvodnenie: Ide o rozširovanie a umocňovanie udavačstva, ktoré vážne zasahuje do vzťahu dôvery medzi lekárom a pacientom K bodu 71: V § 52 sa odsek 5 mal dopĺňať písmenami i) až q) -Navrhujeme vypustiť písmeno p) Zdôvodnenie: ako v predošlom bode. K bodu 75: V § 54 odseky 2 a 3 -Navrhujeme v § 54 ods. 2 nahradiť slová „vykonáva u každej osoby“ slovami „môžu vykonať u každej osoby“ Zdôvodnenie: Pracovník má mať možnosť objektívne zvážiť mieru nebezpečenstva a nemal by byť zákonom nútený k zbytočným vyšetreniam, ktoré sú rovnako záťažou aj pre predmetné osoby K prílohe 6b -Navrhujeme: Zmeniť názov na formu zodpovedajúcu pravdivému stavu, napr. „Potvrdenie o stave zaočkovanosti a protilátok“. Zmeniť aj text “Dieťa je neočkované a neimúnne“ na „Dieťa je neočkované a nemá preukázanú hladinu protilátok“. Zdôvodnenie: Platí to, čo sme uviedli k bodu 33. Navyše, text „Dieťa je neočkované a neimúnne“ je nepravdivý, lekár nemôže podpísať lživé vyhlásenie pretože nemôže vedieť, či je dieťa imúnne. Vie nanajvýš len zhodnotiť titer protilátok. Prítomnosť protilátok však nie je priamym dôkazom imunity dieťaťa, protilátky majú rozličnú špecifickosť, rozličnú afinitu a rozličnú reálnu hodnotu v potláčaní infekcie, navyše titer protilátok sa mení od okolností a momentálneho stavu skúmanej osoby, nie je nemennou hodntou. Neprítomnosť protilátok taktiež nie je dôkazom, že dieťa nie je imúnne, pretože nešpecifická imunita môže infekciu zvládnuť aj bez pomoci špecifických protilátok. K Doložke vybraných vplyvov Doložka nezohľadňuje dopad na zamestnanosť a pracovný trh v prípade, že matky nezaočkovaných detí nebudú môcť nastúpiť do práce. V bode 2 Definovanie problému je nepravdivý text „vzhľadom na odborné poznatky a skúsenosti vychádzajúce z epidemiologickej praxe“ . Preto treba inak zdôvodniť plánovaný záver. Odôvodnenie: Skutočnosť je taká, že sa dlhodobo ignorujú a zamlčujú vedľajšie účinky očkovania, ktoré majú devastačný vplyv na mnohé rodiny. Odborné poznatky absentujú, sú potláčané jednoznačnou snahou o maximálnu zaočkovanosť za každú cenu. Odborníci nemajú možnosť slobodne vznášať pochyby a upozornenia o rizikách očkovania a poškodení rodičia sa nemôžu domôcť ani len zapísaniu vedľajšieho účinku po vakcinácii, jeho hlásení, odškodnení, kompetentnej starostlivosti o poškodené dieťa očkovaním a citlivé zváženie kontraindikácií. Všetko je podriadené mechanizmu – zaočkovať za každú cenu. Príklady z praxe sú tragické vrátane úmrtí. Medzi príklady z praxe takisto patria epidémie osýpok na východnom Slovensku, napríklad v okrese Trebišov kde bola 99-percentná zaočkovanosť detí až do 18 rokov a 80% chorých bolo očkovaných. Ministerstvo argumentuje „skúsenosťami z epidemiologickej praxe“, no dosiaľ nepredložilo ani jeden príklad zo Slovenska, kde by nezaočkované dieťa (pre odmietnutie rodičov) prenieslo ochorenie do kolektívu predškolského zariadenia a nakazilo pritom iné dieťa, neočkované pre kontraindikácie. Ministerstvo, zdá sa, predkladá fiktívny alebo marginálny problém aby presadilo svoje drakonické tresty pre neposlušných rodičov a ich deti. V bode 4 chýba uvedený dotknutý subjekt, a to rodiny s výskytom negatívneho postvakcinačného účinku. Žiadame doplniť. V bode 5 žiadame uviesť: „Alternatíva: ponechať súčasný stav podmienok vstupu detí do škôlky s vylepšením menežmentu postvakcinačných účinkov a starostlivosti o poškodené deti.“ K bodu 8 Žiadame preskúmanie účelnosti - porovnaním celkovej chorobnosti očkovaných a neočkovaných detí v období po segregácii nezaočkovaných detí z kolektívu. K Bodu 2.2.4 Výpočty vplyvov na verejné financie Chýba zvýšenie nákladov na liečenie detí poškodených očkovaním v dôsledku nátlakového očkovania rizikových detí. K bodu Analýza sociálnych vplyvov Celá analýza je vypracovaná nesprávne, žiadame ju prepracovať so zohľadnením situácie v rodinách s výskytom postvakcinačných účinkov a ich ďalšieho plánovaného ožobračenia znemožnením matke 3-ročného dieťaťa nastúpiť do práce. Je príznačné, že sa tu neberú do úvahy dokonca ani len známe nežiaduce účinky očkovania zverejnené v príbalovej dokumentácii vakcín a ich vplyv na sociálny a zdravotný systém a na pracovný trh.

Autor: SŽZ (Slovenský živnostenský zväz)
Pripomienka k: Zákon č. 355.2007 Z.z o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Počet pripomienkovateľov: 3
Pripomienka: Slovenský živnostenský zväz na podnet Cechu profesionálov pre deratizáciu, desinsekciu a dezinfekciu predkladá dve zásadné pripomienky: I. Požiadavka na výkon regulácie živočíšnych škodcov odborne spôsobilými subjektami „plynovania“. Z dôvodu jednoznačnej vykonateľnosti požadujeme upraviť a doplniť nový odsek 17 § 16 zákona tak, aby pre „plynovacie“ práce bola zadefinovaná osobitná, účelová odborná spôsobilosť nasledovne : (17)S vykonateľnosťou Žiadateľ, ktorý nadobudol odbornú spôsobilosť podľa § 15 ods.3 písm.b, a bude používať pri práci s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a pri práci s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie fosforovodík alebo produkty, ktoré ho uvoľňujú alebo druhy produktov s účinnými látkami uvedenými v prílohe č.3 zákona, preukáže sa dokladom o absolvovaní účelovej, odbornej prípravy a vykoná osobitnú skúšku pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti. Príslušný orgán verejného zdravotníctva vydá žiadateľovi na základe úspešne vykonanej skúšky osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie s fosforovodíkom, alebo produktami, ktoré ho uvoľňujú, alebo s produktami, ktoré uvoľňujú látky uvedené v prílohe č.3 zákona. Odôvodnenie : Veľký skladovatelia zrnín, prevádzkovatelia skladov vrátane skladovateľov štátnych hmotných rezerv, vykonávajú a sú povinní vykonávať opatrenia na zachovanie zdravého stavu skladovaných komodít, objektov plynovaním. Uvedená činnosť sa vykonáva schválenými, plynnými prípravkami, ktoré sú klasifikované ako veľmi toxické s účinnou látkou fosforovodík (perspektívne kyanovodík ) uvádzaných v prílohe č.3 zák.č.355/2007 Z.z. v platnom znení. Táto činnosť je osobitá a špecifická. V rámci práce s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov pre profesionálne použitie zahrňuje náročnú aplikáciu s vysokým stupňom rizika práce. Ostatné členské štáty EU majú pre túto činnosť, vzhľadom na uvedené riziká práce osobitný druh odbornej spôsobilosti v rámci odbornej spôsobilosti pre práce s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov pre profesionálne použitie. Podľa súčasného právneho stavu nie je stanovená pre vykonávateľov „plynovania“ osobitná odborná spôsobilosť a taktiež nie je stanovený osobitný druh „odbornej prípravy“, „aktualizačnej odbornej prípravy“ ako i osobitný druh skúšky pre tento špecifický druh práce pri regulácii živočíšnych škodcov. Uvedené bolo i SR v minulosti vzhľadom na náročnosť postupov tohto druhu prác riešené osobitným druhom odbornej spôsobilosti. Generácia odborne spôsobilých osôb vykonávajúcich plynovanie sa pomaly vytráca a nové osoby nemajú jednoznačne určený spôsob získania odbornej prípravy a následne získania odbornej spôsobilosti pre plynovanie v rámci práce s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov pre profesionálne použitie. V nadväznosti na predložený návrh úpravy znenia ods.17 § 16 zákona považujeme za potrebné skutkovo vymedziť dôvody tejto úpravy. Osoby, ktoré majú pri práci s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie používať fosforovodík a produkty, ktoré ho uvoľňujú, ako i produkty s účinnými látkami uvádzanými v prílohe č.3 zákona, by mali mať prvotnú odbornú spôsobilosť pre prácu so štandardnými prípravkami. Uvedený predpoklad plne akceptuje legislatíva v krajinách EU, v ktorých je práca s foforovodíkom ako i produktami s účinnými látkami uvádzanými v prílohe č.3 zákona špecifická s osobitnou odbornou spôsobilosťou. Je nutné, aby osoby, ktoré majú záujem používať pri regulácii živočíšnych škodcov tieto produkty (prípravky), ktoré ich uvoľňujú, absolvovali účelovú odbornú prípravu a v nadväznosti na ňu vykonali pred orgánom verejného zdravotníctva osobitnú skúšku. Uvedené je dôvodné aj tým, že fosforovodík ako i produkty s účinnými látkami uvádzanými v prílohe č.3 zákona, predstavujú neporovnateľné väčšie riziko pre život a zdravie ľudí a životné prostredie v porovnaní s inými dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie. II. Požiadavka na zachovanie opatrení na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení (preventívna deratizácia) Požadujeme v §12 odsek (2) Opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení - písmeno i) nahradiť slovné spojenie „dezinsekcia v ohnisku nákazy alebo deratizácia v ohnisku nákazy,, slovným spojením ,,dezinsekcia a deratizácia,, . Odôvodnenie: Máme za to, že deratizácia v ohnisku nákazy nie je opatrením na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení, nakoľko je to represívna (následná) deratizácia. V rámci udržateľnosti výskytu hlodavcov na prahu škodlivosti je jediným možným riešením pre zabránenie premnoženiu hlodavcov a pre zamedzenie výskytu nebezpečných ochorení prenosných na človeka práve preventívna deratizácia. Z praktických skúsenosti vieme, že práve pri preventívnej deratizácii nachádzame miesta a lokality, kde je zaznamenané premnoženie hlodavcov. Profesionálnym a včasným preventívnym zásahom sa zabraňuje vzniku ohnísk nákazy.