LP/2019/339 Zákon,ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (v znení zákona č. 720/2004 Z. z.) v znení neskorších predpisov

Naspäť na pripomienkovanie

Detail hromadnej pripomienky

Autor: Tuhársky, Peter, Mgr.
Pripomienka k: Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania, IČO 42126835, k novele Zákona ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355.2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
Dátum vytvorenia: 20.05.2019
Počet podporovateľov: 1113
Pripomienka:
Hromadná pripomienka o.z. Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania, IČO 42126835, k novele Zákona ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.

Všetky body pripomienky považujeme za zásadné.
Text hromadnej pripomienky nájdete aj tu: http://rizikaockovania.sk/spravy/2019_hp_355.docx 

K bodu 32. V § 24 sa odsek 5 mal dopĺňať písmenami g) a h)
-Žiadame vypustiť.
Odôvodnenie: V znení zákona, najmä v § 48 ods. 1 písmeno a) sa používa neurčitý výraz „prenosné ochorenie“, čo popri vážnych chorobách ako napríklad tuberkulóza, môže byť aj bežná nádcha, ktorá je zvyčajne tiež prenosným ochorením. Navrhované znenie preto umožňuje neodôvodnené zhromažďovanie osobných údajov v neopodstatnených prípadoch, ktoré sú bežnou súčasťou života, preto zasahuje do ústavných práv. Kladie povinnosť, ktorá sa nedá jednoznačne splniť.

K bodu 33. V § 24 odseky 6  a 7
"b) sa podrobilo pravidelnému povinnému očkovaniu zodpovedajúcemu veku dieťaťa podľa očkovacieho kalendára alebo je proti nákaze imúnne alebo sa očkovaniu nemôže podrobiť pre trvalú kontraindikáciu; to sa nevzťahuje na dieťa, ktoré plní povinnú školskú dochádzku podľa osobitného predpisu,30b)"
-Celý bod b žiadame vypustiť.
Odôvodnenie:
1) Táto novo stanovená podmienka diskriminuje najmä rodiny, v ktorých sa vyskytlo poškodenie očkovaním a zhoršuje ich už aj tak ťažkú sociálnu a ekonomickú situáciu vzniknutú v dôsledku toho, že sa v mnohých prípadoch musia starať o zdravotne poškodené dieťa bez dostatočnej finančnej a zdravotnej pomoci zo strany štátu.
Je absurdné a neprípustné, že touto novelou najmä takéto rodiny štát úmyselne trestá, resp. ich v podstate vydiera. Že ide o trest resp. vydieranie vyplýva aj z Doložky vybraných vplyvov, bod 13., kde sa v akceptovanej pripomienke Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov (v ďalšom Komisia) píše, že toto opatrenie je myslené, ako „istý typ sankcie za správanie“ takejto rodiny. Upozorňujeme, že dôsledkom znemožnenia nástupu matky do práce je (vychádzajúc z priemernej mzdy) zníženie hrubého príjmu rodiny o cca 12 000 eur ročne.
Tvrdenie, v ktorom ďalej Komisia píše, že „rodičia majú možnosť svoje deti nechať ... zaočkovať“ nie je pravdivé. Môžu tak totiž učiniť len s vedomím veľkého rizika ublíženia na zdraví vlastnému dieťaťu, ktoré už má poškodené zdravie predošlou vakcináciou, alebo ho má poškodené jeho súrodenec alebo rodič, čo geneticky zvyšuje riziko opakovania sa postvakcinačného poškodenia. Takto stavaná legislatívna zmena núti najmä rodinu s výskytom postavkcinačného poškodenia zdravia buď sa ocitnúť v ekonomickej núdzi bez príjmu a riskovať stratu chráneného pracovného miesta matky (resp. rodiča, ktorý bol s dieťaťom na rodičovskej dovolenke do 3 roka života), alebo podstúpiť veľké riziko ublíženia na zdraví vlastnému dieťaťu.
Návrh novely zákona je vo svojich dôsledkoch absolútne neetický a protiústvný najmä za súčasnej situácie, keď slovenská pediatria naďalej nie je v stave primerane rozpoznávať a uznávať kontraindikácie očkovania, ako aj rozpoznávať vedľajšie účinky očkovania, hlásiť ich, predchádzať im a efektívne pomáhať deťom postihnutým postvakcinačnými následkami. Za takto postihnuté deti nepreberá zodpovednosť ani štát a neexistuje mechanizmus, ktorý by odškodňoval postihnuté rodiny. Celé bremeno zodpovednosti za dieťa poškodené očkovaním stále leží na pleciach rodiča.
Toto je popri ústavne garantovaných právach ďalší dôvod, pre ktorý práve rodič má jednoznačné právo rozhodovať o tom, či dá alebo nedá svoje dieťa zaočkovať a štát nemá právo ho za slobodnú voľbu trestať ani podrobovať ekonomickému vydieraniu za účelom dosiahnutia „žiaduceho“ správania rodiča.
Vylučovanie nezaočkovaných detí zo škôlkarskeho kolektívu (ktorých väčšina pochádza z rodín postihnutých poškodením v dôsledku očkovania) vnímame ako pokus o etablovanie novej formy diskriminácie, čo je v demokratickej spoločnosti neprípustné. Návrh umožňuje prijatie do škôlky očkovaným deťom, ktoré si nevytvorili protilátky po očkovaní, tak ako aj deťom, ktoré síce boli očkované, no účinok vakcíny už stihol vyvanúť. Takýchto detí sú podľa imunologického prehľadu 2018 desiatky percent a v prípade šírenia nákazy môžu byť takisto vnímavé voči ochoreniu, no návrh zabraňuje prijatiu len neočkovaných detí.
Štát namiesto toho, aby odškodňoval obete očkovania ich trestá, namiesto toho, aby zabezpečil riadne nahlasovanie vedľajších účinkov očkovania a kompetentnú a efektívnu zdravotnú starostlivosť pre poškodené osoby očkovaním, citlivé posudzovanie kontraindikácií, prichádza so sankčnou novelou, ktorá nie je ani logicky epidemiologicky podložená. Nevysvetľuje, prečo by neočkované dieťa malo byť hrozbou pre zaočkované dieťa – ktoré považuje za ochránené očkovaním. Prečo sa absolútne nekompetentne v Analýze sociálnych vplyvov v bode 4.1 počíta s úsporou, ktorá, ak by nenastala – teda v prípade pobytu nezaočkovaných detí v škôlke - znamená predpoklad, že nezaočkované deti nakazia zaočkované deti chorobou, proti ktorej sú tieto zaočkované, čiže sa predpokladá neúčinnosť očkovania.
Ako mohlo byť dopustené, že na konečné znenie novely majú významný vplyv ľudia, ktorí v bode 13 Doložky vybraných vplyvov tvrdia: „Platí totiž, že rodičia majú možnosť svoje deti nechať proti prenosným chorobám zaočkovať a teda môžu byť potenciálne negatívne ovplyvnení len v prípade, že sa proaktívne rozhodnú tento typ očkovania odmietnuť. Ide teda o istý typ sankcie za správanie, ktoré prispieva k šíreniu prenosných ochorení v rámci populácie, čo sa všeobecne chápe ako negatívny jav, ktorý má byť aj prijatím tejto právnej úpravy eliminovaný.“
Toto tvrdenie inými slovami znamená, že rodičom z rodín s výskytom poškodenia očkovaním odporúčajú nechať svoje dieťa zaočkovať s vysokým rizikom, že mu poškodia zdravie, a ak to nespravia, považujú to za všeobecne chápaný negatívny jav, oprávnene potrestaný finančnou sankciou vo výške 12 000 eur ročne (pri priemernej mzde rodiča, ktorému znemožnia nastúpiť do zamestnania) a segregáciou dieťaťa z kolektívu ako menejcenného.
2) Návrh je v tomto bode v rozpore s Ústavou SR.
    • Opatrenie zjavne nemá zmysel
Dôvodová správa tvrdí: "Neočkované deti v kolektíve môžu byť prameňom pôvodcu nákazy pre iné deti, ktoré nemôžu byť očkované pre kontraindikáciu alebo sú neimúnne pre neschopnosť organizmu vytvoriť si ochranu. Z uvedeného dôvodu zákon stanovuje povinnosť zabezpečiť, aby do predškolského zariadenia bolo prijaté len dieťa, ktoré sa podrobilo povinnému pravidelnému očkovaniu zodpovedajúcemu veku dieťaťa podľa očkovacieho kalendára, alebo má potvrdenie od ošetrujúceho lekára, že je proti nákaze imúnne alebo nemôže byť očkované pre trvalú kontraindikáciu."
Cieľom opatrenia má byť teda podľa dôvodovej správy zabránenie šíreniu nákazy. Je však úplne a nad všetku pochybnosť zjavné, že opatrenie je neúčinné a nevhodné pre dosiahnutie cieľa:
a, Samotná skutočnosť, že dieťa nie je zaočkované, z neho objektívne nerobí infekčného prenášača prenosnej choroby, a to ani v potenciálnej rovine, keďže je objektívnym faktom, že nemožno vylúčiť, že takýmto infekčným prenášačom môže byť aj dieťa riadne povinne zaočkované.
Táto skutočnosť platí v rôznej miere pre každú z povinných vakcín, čo vyplýva o.i. z ich trvania účinku ako aj povahy účinku, takže iba niektoré typy vakcín môžu ovplyvniť šírenia ochorenia. Viaceré z povinne vyžadovaných vakcín, z princípu svojej činnosti, nemajú relevantnú schopnosť znížiť šírenie ochorenia. Patrí sem napríklad inaktivovaná vakcína proti detskej obrne, vakcína proti záškrtu, čiernemu kašľu a iné; aj očkované deti prenášajú tieto nákazy tak ako neočkované. Vylúčenie neočkovaných detí teda nemôže znížiť šírenie uvedených nákaz.
Absurdnosť pripravovaného návrhu novely je v tomto zmysle najlepšie zjavná najmä zo skutočnosti, že uvedené obmedzenie sa bude týkať aj dieťaťa nezaočkovaného proti tetanu, ktorý nie je prenosnou chorobou. V danom prípade tak objektívne nie sú pre takýto postup štátu splnené akékoľvek právne podmienky nevyhnutnosti takéhoto zásahu.
b, Návrh umožňuje, aby kolektívne zariadenia naďalej navštevovali deti, ktoré nie sú očkované pre kontraindikáciu, alebo ktoré síce podstúpili povinné očkovanie, ale napriek tomu nemajú ochrannú hladinu protilátok, buď preto, že si protilátky po očkovaní vôbec nevytvorili, alebo preto, že účinok vakcíny u nich časom vyvanul. Takýchto detí sú, podľa aktuálneho imunologického prehľadu Úradu verejného zdravotníctva z roku 2018, desiatky percent (napr. iba 55-57 % očkovaných detí vo veku 3-5 rokov má pozitívnu ochrannú hladinu protilátok proti mumpsu) a tiež môžu byť potenciálnym „prameňom nákazy“. V porovnaní, iba približne 5 % detí nie je očkovaných z rozhodnutia rodičov preto je zjavné, že ich vylúčenie z kolektívu nebude mať výrazný vplyv na možnosť šírenia ochorenia.
Z týchto dôvodov opatrenie úplne zjavne nemá zmysel z hľadiska stanoveného cieľa.
Podľa Ústavy SR čl.13 (4): „Pri obmedzovaní základných práv a slobôd sa musí dbať na ich podstatu a zmysel. Takéto obmedzenia sa môžu použiť len na ustanovený cieľ.“. Právo na vzdelanie je základným právom podľa Ústavy SR čl. 42 (1). Novela je teda v rozpore s Ústavou SR.
    • Opatrenie zjavne prekračuje rámec ustanoveného cieľa
Návrh vyžaduje, "aby do predškolského zariadenia bolo prijaté len dieťa, ktoré sa podrobilo povinnému pravidelnému očkovaniu zodpovedajúcemu veku dieťaťa podľa očkovacieho kalendára".
Takýto široký rozsah požadovaných očkovaní (spolu proti 10-tim ochoreniam) však nie je možné zdôvodniť z proklamovaného cieľa, ktorým má byť zníženie šírenia ochorení. Ako sme už uviedli, viaceré z povinných očkovaní nemajú relevantnú schopnosť znížiť šírenie ochorenia. Najvýraznejším príkladom je tetanus, ktorý nie je prenosným ochorením, napriek tomu novela absurdne vyžaduje, aby dieťa bolo očkované proti tetanu, lebo ináč vraj „môže byť prameňom pôvodcu nákazy“. Ide o absolútny lekársky nezmysel.
Podľa Ústavy SR čl.13 (4): „Pri obmedzovaní základných práv a slobôd sa musí dbať na ich podstatu a zmysel. Takéto obmedzenia sa môžu použiť len na ustanovený cieľ.“
Je bez pochýb zjavné, že rozsah požadovaných očkovaní pre návštevu materských škôl vysoko prekračuje rámec ustanoveného cieľa. Je preto v rozpore s Ústavou SR.
    • Opatrenie je skrytou formou trestu
Svedčia o tom viaceré okolnosti:
a, Návrh odstraňuje sankciu vo forme pokuty, ktorá dosiaľ hrozila rodičom za odmietnutie očkovania a zavádza ďaleko drakonickejšie opatrenie, ktoré výrazne ekonomicky poškodí rodinu.
b, Ministerstvo celkom vedome navrhuje opatrenie v takej podobe, v ktorej v skutočnosti nenapĺňa zmysel a zároveň vysoko prekračuje ustanovený cieľ "zabrániť šíreniu nákazy", ako sme už dokumentovali. Ide o elementárne fakty, na ktoré sme navyše upozornili formou písomnej pripomienky, ako aj na priamom rokovaní s hlavným hygienikom SR. Preto nie je možné predpokladať, že ide zo strany ministrestva "iba" o hrubú nevedomosť alebo náhodné konanie. Z toho nám vyplýva, že skutočným cieľom nie je zabránenie šíreniu nákazy, ale nová a horšia forma trestu.
c, Doložka vplyvov, v kap. K sociálnym vplyvom, priamo uvádza: "Ide teda o istý typ sankcie..."
Ak teda ide o trest a nie o nevyhnutné opatrenie, ako sme ostatne už zaiste dostatočne preukázali, potom tento zásah do základných práv nemôže spĺňať požiadavky Ústavy SR čl. 13 (4).
Navyše, takáto forma trestu porušuje základné pravidlá právneho štátu; deti sú trestané (segregáciou, diskrimináciou a odopretím základného práva na vzdelanie), a to za skutok, ktorý nespôsobili (rozhodnutie rodičov o jeho neočkovaní). Tento trest je pritom paušálny a neprebieha ani štandardnou formou správneho konania.
Subjektom voči ktorému samotný postih smeruje nemôže byť nezaočkované dieťa, ktoré svoje zákonné povinnosti neporušilo, nakoľko jemu ich zákon ani neukladá. Sankcionovať dieťa prostredníctvom postihu jeho základných práv garantovaných Ústavou, prostredníctvom neplnenia si obligatórne stanovených povinností štátu tieto práva dieťaťu zabezpečiť a vytvoriť na to všetky potrebné podmienky, je budovanie nezákonnosti tým spôsobom, keď na nepráve sa buduje právo.

K bodu 33. V § 24 odseky 6  a 7 (7)
-Z ods. (7) navrhujeme vypustiť vetu „Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa na pobyt v kolektíve a potvrdenie o stave imunity predkladá zástupca dieťaťa pred prvým vstupom dieťaťa do predškolského zariadenia zodpovednej osobe. Vzor potvrdenia o stave imunity dieťaťa je uvedený v prílohe č. 6b.“
Odôvodnenie:
Platí to, čo bolo uvedené v predošlom bode.
Navyše, uvedené tlačivo s názvom "potvrdenie o stave imunity" neobsahuje žiadne informácie, ktoré by boli relevantné pre kolektívne zariadenie, alebo pre prijatie dieťaťa do predškolského zariadenia.
Ani samotný názov potvrdenia nezodpovedá jeho obsahu – stav imunity nevie lekár definovať, preto predkladateľ nemôže nútiť pediatra podpisovať nepravdivé tvrdenia uvedené v prílohe 6b.
Toto tlačivo podľa prílohy má celkovo len malú faktickú výpovednú hodnotu. V prípade, že dieťa je očkované, tak stále je pravdepodobnosť rádovo v desiatkach percent, že voči chorobe nie je imúnne, ako ukázal aj imunologický prehľad 2018 (napr. iba 55-57% očkovaných detí má ochrannú hladinu protilátok proti mumpsu) a ako ukazujú aj skúsenosti z epidémií z rôznych krajín, v ktorých ochoreli prevažne očkované deti. Čerstvú skúsenosť s epidémiami osýpok má aj Slovenská republika, kde podľa oficiálnych epidemických správ RÚVZ, 80% ľudí bolo očkovaných (z tých, ktorí mohli byť očkovaní z hľadiska veku a kontraindikácií) a mnohí dokonca dva alebo aj viackrát. Epidémia v okrese Trebišov vypukla po tom, ako bola dosiahnutá až 99-percentná zaočkovanosť detí do 18 rokov.
Ak dieťa prekonalo ochorenie, je vysoká šanca, že je proti nemu imúnne, ale ani toto neplatí pre všetky ochorenia, a mohlo ísť aj o chybnú diagnózu.
Azda najvyššia šanca, že dieťa je imúnne, je v prípade, že nebolo očkované a má preukázanú hladinu protilátok, a to preto, lebo v tomto prípade poukazujú na prekonanie ochorenia. Protilátky samotné, najmä ak sú dôsledkom očkovania, by však nemohli zaručiť imunitu, napríklad z dôvodu rôznorodej afinity, rôznej miery špecifickosti a ďalších parametrov, ktoré sa bežnými testami nezisťujú.
Ak by mal byť text bližšie k skutočnosti, potom namiesto textu „Laboratórne potvrdená imunita“ by mal byť text „Prítomnosť protilátok“ a v texte „Dieťa je ... neimúnne“ by malo byť napísané „dieťa nemá laboratórne potvrdené protilátky“. Fakt, či je dieťa imúnne alebo nie by sa dal preukázať v praxi len podľa toho, či sa dieťa v rizikovom prostredí nakazí alebo nie.

K bodu 53. V § 48 ods. 4 písmená n) a o)
„n) nútená izolácia osoby chorej na prenosné ochorenie alebo osoby podozrivej z prenosného ochorenia alebo karanténa osoby podozrivej z nákazy, ktorá odmieta nariadené opatrenie podľa § 12 ods. 2 písm. g),"
-Tento odstavec navrhujeme vypustiť, čiže ponechať zákon v pôvodnom znení.
Zdôvodnenie: Ide o prisúdenie veľmi neprimeranej a prakticky neobmedzenej právomoci RÚVZ. Už v súčasnom znení zákona sa pripúšťa "n) nútená izolácia osôb chorých na prenosné ochorenie, ktoré odmietajú nariadené opatrenie podľa § 12 ods. 2 písm. f),"
Návrh rozširuje zákon aj o "podozrenie z nákazy". RÚVZ by mohlo prakticky svojvoľne nariaďovať nútenú izoláciu na základe akéhosi nedefinovaného "podozrenia". Je vysoké riziko zneužitia takejto právomoci.

Návrh: v § 48 ods. 1 písmeno a)
-Navrhujeme tento bod zmeniť na:
"a) výskyte závažného prenosného ochorenia, podozrení na závažné prenosné ochorenie alebo podozrení na úmrtie na prenosné ochorenie nad predpokladanú úroveň,"
Zdôvodnenie: RÚVZ dostáva pri ohrození verejného zdravia veľmi výrazné právomoci, preto je nutné vymedziť definíciu tak, aby nedochádzalo k zneužitiu. Pri súčasnej zákonnej definícii je ohrozením verejného zdravia teoreticky aj nádcha a RÚVZ môže nariaďovať karanténu, odber biologického materiálu atď. Preto dopĺňame slovo "závažného" a "závažné".

K bodu 70: V § 52 ods. 5 písmeno g)
-Navrhujeme vypustiť.
Zdôvodnenie: Ide o rozširovanie a umocňovanie udavačstva, ktoré vážne zasahuje do vzťahu dôvery medzi lekárom a pacientom
 K bodu 71: V § 52 sa odsek 5 mal dopĺňať písmenami i) až q)
-Navrhujeme vypustiť písmeno p)
Zdôvodnenie: ako v predošlom bode.

 K bodu 75: V § 54 odseky 2 a 3
-Navrhujeme v § 54 ods. 2 nahradiť slová „vykonáva u každej osoby“ slovami „môžu vykonať u každej osoby“
Zdôvodnenie: Pracovník má mať možnosť objektívne zvážiť mieru nebezpečenstva a nemal by byť zákonom nútený k zbytočným vyšetreniam, ktoré sú rovnako záťažou aj pre predmetné osoby

 K prílohe 6b
-Navrhujeme: Zmeniť názov na formu zodpovedajúcu pravdivému stavu, napr. „Potvrdenie o stave zaočkovanosti a protilátok“. Zmeniť aj text “Dieťa je neočkované a neimúnne“ na „Dieťa je neočkované a nemá preukázanú hladinu protilátok“.
Zdôvodnenie: Platí to, čo sme uviedli k bodu 33.
Navyše, text „Dieťa je neočkované a neimúnne“ je nepravdivý, lekár nemôže podpísať lživé vyhlásenie pretože nemôže vedieť, či je dieťa imúnne. Vie nanajvýš len zhodnotiť titer protilátok. Prítomnosť protilátok však nie je priamym dôkazom imunity dieťaťa, protilátky majú rozličnú špecifickosť, rozličnú afinitu a rozličnú reálnu hodnotu v potláčaní infekcie, navyše titer protilátok sa mení od okolností a momentálneho stavu skúmanej osoby, nie je nemennou hodntou. Neprítomnosť protilátok taktiež nie je dôkazom, že dieťa nie je imúnne, pretože nešpecifická imunita môže infekciu zvládnuť aj bez pomoci špecifických protilátok.

 K Doložke vybraných vplyvov
Doložka nezohľadňuje dopad na zamestnanosť a pracovný trh v prípade, že matky nezaočkovaných detí nebudú môcť nastúpiť do práce.
V bode 2 Definovanie problému je nepravdivý text „vzhľadom na odborné poznatky a skúsenosti vychádzajúce z epidemiologickej praxe“ . Preto treba inak zdôvodniť plánovaný záver.
Odôvodnenie:
Skutočnosť je taká, že sa dlhodobo ignorujú a zamlčujú vedľajšie účinky očkovania, ktoré majú devastačný vplyv na mnohé rodiny. Odborné poznatky absentujú, sú potláčané jednoznačnou snahou o maximálnu zaočkovanosť za každú cenu. Odborníci nemajú možnosť slobodne vznášať pochyby a upozornenia o rizikách očkovania a poškodení rodičia sa nemôžu domôcť ani len zapísaniu vedľajšieho účinku po vakcinácii, jeho hlásení, odškodnení, kompetentnej starostlivosti o poškodené dieťa očkovaním a citlivé zváženie kontraindikácií. Všetko je podriadené mechanizmu – zaočkovať za každú cenu. Príklady z praxe sú tragické vrátane úmrtí.
Medzi príklady z praxe takisto patria epidémie osýpok na východnom Slovensku, napríklad v okrese Trebišov kde bola 99-percentná zaočkovanosť detí až do 18 rokov a 80% chorých bolo očkovaných.
Ministerstvo argumentuje „skúsenosťami z epidemiologickej praxe“, no dosiaľ nepredložilo ani jeden príklad zo Slovenska, kde by nezaočkované dieťa (pre odmietnutie rodičov) prenieslo ochorenie do kolektívu predškolského zariadenia a nakazilo pritom iné dieťa, neočkované pre kontraindikácie. Ministerstvo, zdá sa, predkladá fiktívny alebo marginálny problém aby presadilo svoje drakonické tresty pre neposlušných rodičov a ich deti.
V bode 4 chýba uvedený dotknutý subjekt, a to rodiny s výskytom negatívneho postvakcinačného účinku. Žiadame doplniť.
V bode 5 žiadame uviesť:
„Alternatíva: ponechať súčasný stav podmienok vstupu detí do škôlky s vylepšením menežmentu postvakcinačných účinkov a starostlivosti o poškodené deti.“
K bodu 8 Žiadame preskúmanie účelnosti - porovnaním celkovej chorobnosti očkovaných a neočkovaných detí v období po segregácii nezaočkovaných detí z kolektívu.
K Bodu 2.2.4 Výpočty vplyvov na verejné financie
Chýba zvýšenie nákladov na liečenie detí poškodených očkovaním v dôsledku nátlakového očkovania rizikových detí.
K bodu Analýza sociálnych vplyvov
Celá analýza je vypracovaná nesprávne, žiadame ju prepracovať so zohľadnením situácie v rodinách s výskytom postvakcinačných účinkov a ich ďalšieho plánovaného ožobračenia znemožnením matke 3-ročného dieťaťa nastúpiť do práce. Je príznačné, že sa tu neberú do úvahy dokonca ani len známe nežiaduce účinky očkovania zverejnené v príbalovej dokumentácii vakcín a ich vplyv na sociálny a zdravotný systém a na pracovný trh.