LP/2019/338 Národná pozícia k revízii Akčného plánu Stratégie EÚ pre dunajský región

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 11499/2234/2019/SFP
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Šutaj Eštok, Matúš, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: 23.-24. mája 2019 sa v Bukurešti uskutoční stretnutie národných koordinátorov a koordinátorov prioritných oblastí, kde sa bude diskutovať aj o revízii akčného plánu. Okrem toho predložený materiál je výsledkom konzultácií s partnermi zo zainteresovaných ministerstiev v rámci konzultačnej skupiny pre dunajskú stratégiu.
Posledná zmena: 17.06.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/338
Dátum začiatku MPK: 02.05.2019
Dátum konca MPK: 09.05.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 02.05.2019
Ukončenie štádia: 02.05.2019
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 02.05.2019
Ukončenie štádia: 09.05.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 10.05.2019
Ukončenie štádia: 15.05.2019
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 15.05.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 17.06.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)