LP/2019/334 Správa o činnosti a Výročná správa Úradu pre dohľad nad výkonom auditu za rok 2018

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Informatívny materiál na rokovanie vlády SR
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: UDVA-0518/2019
Podnet: § 54 ods. 1
§ 56 ods. 2 písm. h) a § 56 ods. 2 písm. j) zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: UDVA (Úrad pre dohľad nad výkonom auditu)
Zodpovedný predkladateľ: Mészárosová, Marta
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 29.04.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/334

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 29.04.2019
Ukončenie štádia: 29.04.2019
Vlastník aktivity: UDVA (Úrad pre dohľad nad výkonom auditu)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 29.04.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: UDVA (Úrad pre dohľad nad výkonom auditu)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 29.04.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)