LP/2019/330 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 99/2016 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci

Pridať
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 99/2016 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) k bodu 9 a 13 4. V bode 9 (§ 4 ods. 7 písm. c) a d)) a 13 (§ 5 ods. 12 písm. c) a d)) navrhujeme slová „zaraďovanie prestávok v práci“ nahradiť slovami „poskytovanie prestávok v práci“ z dôvodu zosúladenia znenia návrhu vyhlášky so znením zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (§ 91). Obyčajná pripomienka Odoslaná 17.5.2019 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) predloženému návrhu nemá pripomienku Obyčajná pripomienka Odoslaná 17.5.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) k bodu 8 a 9 3. V bode 8 § 4 ods. 2 a v bode 9 § 4 ods. 8 navrhujeme „ods.“ uviesť ako „odsek“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 17.5.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) k bodu 5 2. V bode 5 (doplnenie § 3 ods. 4) navrhujeme dvojbodky vypustiť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 17.5.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) k bodu 10 5. V bode 10 navrhujeme pred slovo „slová“ uviesť slovo „tieto“, za slovom „slová“ uviesť dvojbodky a za číslovkou „7“ vypustiť bodku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 17.5.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) k bodu 16 6. V bode 16 navrhujeme na konci vypustiť úvodzovky a bodku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 17.5.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) k bodu 3 1. V bode 3 § 2 ods. 21 pojem „technológia“ zahŕňa aj zariadenia. Takéto poňatie pojmu „technológia“ môže vychádzať z anglického pojmu „technology“, ktoré zahŕňa aj techniku, ale slovenský jazyk odlišuje pojem technológia a technika. Z tohto dôvodu je použitie pojmu technológia pre označenie zariadení mätúce. V právnych predpisoch sa používa aj pojem technologické zariadenie. Ustanovenie odseku 21 nie je zrozumiteľné. Podľa nášho názoru postačí uviesť, že „Technológia je výrobný alebo pracovný postup, pri použití ktorého na pracovisku môžu vznikať tepelné zmeny.“, prípadne postačí „Technológia je výrobný alebo pracovný postup, pri ktorom môžu vznikať tepelné zmeny.“. Ďalej je možné uviesť, že „Tepelné zmeny na pracovisku môžu vzniknúť aj činnosťou technologických zariadení (na pracovisku).“. Ak by bola navrhovaná zmena akceptovaná, je potrebné pristúpiť aj ku zmene § 3 ods. 2 poslednej vety a ods. 3. Obyčajná pripomienka Odoslaná 17.5.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) k bodu 17 7. V bode 17 § 8 ods. 2 písm. a) navrhujeme slová „za slovo „činnosti“ pripájajú slová“ nahradiť slovami „na konci pripájajú tieto slová:“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 17.5.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) k bodu 19 8. V bode 19 § 9 písm. c) navrhujeme slová „za slovo „chladom“ pripájajú slová“ nahradiť slovami „na konci pripájajú tieto slová:“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 17.5.2019 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh je potrebné zosúladiť s prílohou č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR (napríklad v názve vyhlášky slovo „Vyhláška“ nahradiť slovom „VYHLÁŠKA“, v čl. I úvodnej vete vypustiť legislatívnu skratku „(ďalej len „zákon“)“, pretože je už zavedená v platnej vyhláške, v bode 4 § 3 ods. 3 vložiť za slovo „riešenia“ slovo „budovy“, bod 5 preformulovať takto: „5. V § 3 ods. 4 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „tabuľkách č. 1 a 2“.“, v bode 7 za slová „ods. 1“ vložiť slová „druhej vete“, v bode 8 úvodnej vete slovo „ods.“ nahradiť slovom „odsek“, v bode 8 § 4 ods. 2 druhej vete a bode 9 § 4 ods. 8 slová „ods. 7“ nahradiť slovami „odseku 7“, v bode 9 § 4 ods. 7 úvodnej vete a bode 13 § 5 ods. 12 úvodnej vete slovo „Opatrenia“ nahradiť slovom „Opatreniami“, v bodoch 10 a 14 za slovo „pripájajú“ vložiť slovo „tieto“ a za slovo „slová“ vložiť dvojbodku, v bode 11 za slová „ods. 1“ vložiť slová „druhej vete“, v bode 15 úvodnej vete slovo „písm.“ nahradiť slovom „písmeno“, bod 16 preformulovať takto: „16. V § 8 vrátane nadpisu slovo „hodnotenie“ vo všetkých tvaroch sa nahrádza slovom „posúdenie“ v príslušnom tvare.“, v bode 17 úvodnú vetu preformulovať takto: „V § 8 ods. 2 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová:“, v bode 19 úvodnú vetu preformulovať takto: „V § 9 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová:“, v bode 21 prílohe č. 1 časti „Príklady činností“ slová „Kontinuálna prác“ nahradiť slovami „Kontinuálna práca“, v prílohe č. 1 poznámke č. 1 k tabuľke tretej vete slovo „rozlíši“ nahradiť slovom „vykoná“). Obyčajná pripomienka Odoslaná 17.5.2019 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 1. Zásadná pripomienka k čl. I., novelizačný bod 23 RÚZ navrhuje uvedený bod vypustiť Odôvodnenie: Navrhovaná zmena minimálnej prípustnej teploty o 2 stupne Celzia sa prejaví zvýšením spotreby palív na vykurovanie čoho dôsledkom okrem zvýšenia nákladov bude aj zvýšenie uhlíkových ako aj iných emisií znečisťujúcich látok. To môže skomplikovať dosiahnutie cieľov firiem ako aj cieľov SR v oblasti redukcie emisií skleníkových plynov a emisií znečisťujúcich látok. Na dosiahnutie navrhovaných minimálnych teplôt sa totiž bude musieť posunúť začiatok vykurovania budov po nočnom resp. víkendovom útlme na skorší čas resp. sa teplota v útlmovom režime bude musieť zvýšiť. Zásadná pripomienka Odoslaná 17.5.2019 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne V doložke vybraných vplyvov bode 10. Poznámky sa uvádza, že vplyvy z prípadného nevyhovujúceho stavebného riešenia alebo technického zariadenia budov je vhodné zabezpečiť v rámci schválených limitov dotknutých subjektov rozpočtu verejnej správy, pričom vplyvy nie je možné kvantifikovať. Žiadam uvedené prípadné výdavky vyplývajúce z realizácie návrhu zabezpečiť v rámci schválených limitov dotknutých subjektov rozpočtu verejnej správy, bez dodatočných požiadaviek na rozpočet. Obyčajná pripomienka Odoslaná 17.5.2019 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh odporúčam zvážiť v kontexte čl. 13 ods. 1 Ústavy SR (čl. I bod 4 § 3 ods. 2 a 3, bod 8 § 4 ods. 2, bod 9 § 4 ods. 8). Obyčajná pripomienka Odoslaná 17.5.2019 Detail
KOZSR (Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky) k Čl. I bod 8 V § 4 ods. 2 znie: „(2) Na vnútornom pracovisku, na ktorom dochádza k záťaži teplom navrhujeme doplniť: a na iných pracoviskách za mimoriadne teplých dní, zamestnávateľ vykoná opatrenia na jej odstránenie. Ak záťaž teplom nie je možné odstrániť stavebnými, technickými alebo technologickými opatreniami, zamestnávateľ vykoná ďalšie primerané opatrenia na zníženie nepriaznivého vplyvu záťaže teplom na zdravie zamestnancov podľa ods. 7 navrhujeme doplniť: a ods. 9 a dodržiavaním dlhodobo únosného času práce a krátkodobo únosného času práce zabezpečí, aby nebola prekročená únosná záťaž teplom pri práci.“. Odôvodnenie : Je potrebné riešiť aj mimoriadne teplé dni, ktoré sú najmä v letných mesiacoch. Ešte stále je väčšina pracovísk bez klimatizácie, stavby, okná nie sú prispôsobené takým teplotám, aké sú u nás posledné roky a zamestnanci pracujú aj v 12hodinových zmenách, nepretržitých prevádzkach. Je nutné riešiť aj dočasné opatrenia práve počas takýchto teplých dní, kde takýto stav netrvá počas celého roka, napr. iný pracovný odev, dočasná úprava pracovného času, pitný režim... Takisto nestačí odvolávka len na ods. 7, ktorý nerieši pitný režim, ale pitný režim rieši ods. 9, a preto je potrebné na túto skutočnosť upozorniť. Pitný režim je jedným z najdôležitejších opatrení pri záťaži teplom. Zásadná pripomienka Odoslaná 16.5.2019 Detail
KOZSR (Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky) k § 3 ods. 3 Navrhujeme nové znenie § 3 ods. 3: Na vnútornom pracovisku, na ktorom sa vykonáva dlhodobá práca a kde nemožno zabezpečiť optimálne hodnoty faktorov tepelno-vlhkostnej mikroklímy podľa odseku 2, je zamestnávateľ povinný zabezpečiť prípustné hodnoty faktorov tepelno-vlhkostnej mikroklímy, okrem pracoviska, kde nemožno technickými opatreniami odstrániť záťaž teplom alebo záťaž chladom z technologických dôvodov. Zdôvodnenie: z navrhovaného nového znenia by vyplývalo, že zamestnávateľ nemusí zabezpečovať prípustné hodnoty faktorov tepelno - vlhkostnej mikroklímy z dvoch dôvodov: • z dôvodu záťaže teplom alebo záťaže chladom z technológie, • z dôvodu nevyhovujúceho stavebného riešenia alebo technického zariadenia budovy, Domnievame sa, že je to ešte väčšia výnimka, ako v pôvodnom znení vyhlášky, kde zamestnávateľ nemusel zabezpečovať prípustné hodnoty faktorov tepelno-vlhkostnej mikroklímy z dôvodu záťaže teplom alebo záťaže chladom z technológie a počas mimoriadne teplých a mimoriadne chladných dní. Chceme sa vyhnúť situácii, že zamestnávatelia budú argumentovať nevyhovujúcim stavebným riešením alebo technickým zariadením budov a naďalej nebudú zabezpečovať ani len prípustné hodnoty faktorov tepelno-vlhkostnej mikroklímy, napriek tomu, že by to bolo technicky možné. Nie je zrejmé, ako a kto bude posudzovať (§4ods. 2), či je alebo nie je možné záťaž teplom odstrániť stavebnými, technickými alebo technologickými opatreniami, alebo stačí vykonať primerané opatrenia podľa ods. 7 §4. Pozitívne možno vnímať fakt, že vykonávať opatrenia na zníženie nepriaznivého vplyvu záťaže teplom a chladom na zdravie zamestnancov sa musí robiť vždy, ak nemožno dodržať prípustné hodnoty faktorov tepelno-vlhkostnej mikroklímy. príklad: kancelárske priestory v unimobunke, chýbajúce zateplenie - nevyhovujúce stavebné riešenie, trieda práce 1a, maximálna prípustná teplota 28⁰C, pričom únosný čas práce sa skracuje až pri 36⁰C, čo je rozdiel 8⁰C, a čo sa bude diať v prípade, že stav bude trvať niekoľko dní až týždňov. Príklad: sklad a dielňa z plechových prefabrikátov, chýbajúce zateplenie, chýbajúce otváracie svetlíky - nevyhovujúce stavebné riešenie, trieda práce 1c maximálna prípustná teplota 26⁰C pričom únosný čas práce sa skracuje až pri 34⁰C, čo je taktiež rozdiel 8⁰C, a čo sa bude diať v prípade, že stav bude trvať niekoľko dní až týždňov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 16.5.2019 Detail
KOZSR (Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky) k Čl. I bod 9 V § 4 sa za odsek 6 vkladajú nové odseky 7 a 8, ktoré znejú: „(7) Opatrenia na zníženie nepriaznivého vplyvu záťaže teplom na zdravie zamestnancov sú najmä a) zmena trvania času práce, b) posun začiatku pracovnej zmeny, c) zaraďovanie prestávok v práci, d) predĺženie prestávky na obed, e) pobyt v klimatizovaných priestoroch, f) striedanie (rotácia) zamestnancov, g) klimatizácia alebo nútené vetranie, h) tienenie okien a svetlíkov, i) sprchovanie a ochladzovanie, j) vhodný pracovný odev, Navrhujeme doplniť: k) masti, krémy a balzamy. Odôvodnenie: veľmi účinne dokážu znížiť nepriaznivé účinky vplyvu záťaže teplom pri slnečnom žiarení najmä na vonkajších pracoviskách a chránia pokožku pred vysušením, úpalom. Obyčajná pripomienka Odoslaná 16.5.2019 Detail
KOZSR (Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky) k Prílohe č. 2 Tabuľka č. 2 k vyhláške č. 99.2016 Z. z., bod 23 Tabuľka č. 2 Rozsah optimálnych a prípustných hodnôt faktorov tepelno-vlhkostnej mikroklímy pre chladné obdobie Žiadame zmeniť: Minimálnu operatívnu prípustnú teplotu pre triedu práce 2a z 12 oC na 13 oC. Odôvodnenie: minimálne hodnoty operatívnej prípustnej teploty sú stanovené v určitých triedach práce veľmi nízko, možno hovoriť o chladných dňoch, zamestnanci v týchto triedach nie sú vlastne chránení. Pri fyzickej záťaži sa zamestnanec spotí, následne sa v chladnom vzduchu zachladí – môže dochádzať k ochoreniu krížovej a krčnej oblasti chrbtice, vplyvom studeného vzduchu môže dôjsť k ochoreniu horných a dolných dýchacích ciest.... Oproti minulosti sa pre jednotlivé triedy práce znížili hodnoty teplôt na pracovisku aj o niekoľko stupňov, hoci to nebolo odôvodnené. Je k dispozícii rešerš stanovených minimálnych a maximálnych prípustných teplôt v jednotlivých štátoch EÚ. Z porovnávania medzi jednotlivými štátmi vyplýva, že napr. v oblasti minimálnych teplôt Slovenská republika patrí k štátom s najnižšie stanovenou minimálnou teplotou pre jednotlivé triedy prác. Zásadná pripomienka Odoslaná 16.5.2019 Detail
KOZSR (Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky) k Čl. I bod 13 V § 5 sa za odsek 11 vkladá nový odsek 12, ktorý znie: „(12) Opatrenia na zníženie nepriaznivého vplyvu záťaže chladom na zdravie zamestnancov sú najmä a) zmena trvania času práce, b) posun začiatku pracovnej zmeny, c) zaraďovanie prestávok v práci, d) predĺženie prestávky na obed, e) striedanie (rotácia) zamestnancov, f) osobné ochranné pracovné prostriedky, g) ohrievareň a sušiareň pracovného odevu a pracovnej obuvi.“. Navrhujeme doplniť: h) masti, krémy a balzamy. Odôvodnenie: veľmi účinne dokážu znížiť nepriaznivé účinky pred vplyvom záťaže chladom a chránia pokožku pred chladom. Obyčajná pripomienka Odoslaná 16.5.2019 Detail
KOZSR (Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky) k Čl. I bod 12 V § 5 ods. 5 sa slová „opatrenia, ktoré sú uvedené v prílohe č. 3 štvrtom bode“ nahrádzajú slovami „primerané opatrenia na zníženie nepriaznivého vplyvu záťaže chladom na zdravie zamestnancov podľa odseku 12 žiadame doplniť: a ods. 13“. Odôvodnenie : Nestačí odvolávka len na ods. 12, ktorý nerieši pitný režim, ale pitný režim rieši ods. 13, a preto je potrebné na túto skutočnosť upozorniť. Pitný režim je jedným z najdôležitejších opatrení pri záťaži chladom. Zásadná pripomienka Odoslaná 16.5.2019 Detail
APZ (Asociácia priemyselných zväzov) Prílohe č. 3 Energetický výdaj pre triedy práce v prílohe 3 navrhujeme zosúladiť s energetickým výdajom pre triedy práce v prílohe 1. Zásadná pripomienka Odoslaná 16.5.2019 Detail