LP/2019/323 Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie č. 157/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o druhoch súťaží návrhov v oblasti architektúry, územného plánovania a stavebného inžinierstva, o obsahu súťažných podmienok a o činnosti poroty

Pridať
VYHLÁŠKA
Úradu pre verejné obstarávanie
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie č. 157/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o druhoch súťaží návrhov v oblasti architektúry, územného plánovania a stavebného inžinierstva, o obsahu súťažných podmienok a o činnosti poroty


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) predloženému návrhu nemá pripomienky Obyčajná pripomienka Odoslaná 17.5.2019 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh je potrebné zosúladiť s prílohou č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR (ďalej len „príloha LPV“) [napríklad v úvodnej vete vyhlášky vypustiť slová „v znení zákona č. 345/2018 Z. z. (ďalej len „zákon“)“, pretože uvedenou novelou nebolo novelizované splnomocňovacie ustanovenie a legislatívna skratka je už zavedená v platnom znení vyhlášky, v čl. I bode 1 § 1 ods. 1 písm. a) za slovo „projektové“ vložiť slovo „súťaže“ a v § 1 ods. 1 písm. b) za slovo „ideové“ vložiť slovo „súťaže“; obdobná pripomienka platí aj pre odseky 2 a 4, v § 1 ods. 2 písm. b) na konci pripojiť slovo „návrhu“, v § 1 ods. 3 písm. d) za slovo „získanie“ vložiť slovo „návrhu“, v § 1 ods. 3 písm. e) za slovo „najvhodnejšieho“ vložiť slovo „návrhu“, v § 1 ods. 4 písm. a) slovo „jednokolové“ nahradiť slovom „jednoetapové“ v súlade s terminológiou vykonávaného zákona, v § 1 ods. 4 písm. b) slová „dvoj a viackolové“ nahradiť slovami „dvojetapové a viacetapové“ a slovo „predchádzajúcom“ nahradiť slovom „predchádzajúcej“, v bode 2 § 2 ods. 1 za slovo „víťazného“ vložiť slovo „návrhu“, v bode 3 úvodnej vete slovo „odsek“ nahradiť slovom „ods.“ v súlade s bodom 30.3 prílohy LPV, v bode 4 druhej vete slovo „písmeno“ nahradiť slovom „písmená“, v bode 5 pred označením odseku vložiť úvodzovky, za slovo „víťazného“ vložiť slovo „návrhu“, v bode 6 slová „pripája táto veta“ nahradiť slovami „pripájajú tieto vety“ a vypustiť slová „v prípade“ ako nadbytočné, v bode 7 nadpise § 7a slová „ustanovenia k úprave účinnej“ nahradiť slovami „ustanovenie k úpravám účinným“ v súlade s bodom 21.3 prílohy LPV, v prechodnom ustanovení vypustiť slovo „návrhov“ (2x) vzhľadom na zavedenú legislatívnu skratku v § 1, do materiálu doplniť chýbajúci obal materiálu, doložku zlučiteľnosti zosúladiť s platnými Legislatívnymi pravidlami vlády SR]. Obyčajná pripomienka Odoslaná 17.5.2019 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Beriem na vedomie, že návrh nemá vplyv na rozpočet verejnej správy. Upozorňujem však, že v tomto prípade sa v doložke vybraných vplyvov bode 9. Vplyvy navrhovaného materiálu neoznačuje rozpočtová zabezpečenosť vplyvov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 17.5.2019 Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 17.5.2019 Detail
VšZP (Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.) K Čl. I bod 4: Navrhujeme slová "Doterajšie písmeno" nahradiť slovami "Doterajšie písmená". Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 16.5.2019 Detail
VšZP (Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.) K Čl. I bod 6: Navrhujeme slová "pripája táto veta" nahradiť slovami "pripájajú tieto vety". Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 16.5.2019 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) dôvodovej správe Vo všeobecnej časti Dôvodovej správy odporúčame v štvrtom odseku nahradiť slovo ,,súťaži“ slovom ,,súťaží“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.5.2019 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) bodu 1 § 1 ods. 4 V bode 1 § 1 ods. 4 písm. b) odporúčame nahradiť slová ,,v predchádzajúcom etape“ slovami ,,v predchádzajúcej etape“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.5.2019 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) bodu 1 § 1 ods. 3 V bode 1 § 1 ods. 3, ktorý vymedzuje typológiu súťaží návrhov podľa predmetu súťaže návrhov je vynechaná kategória „vyhľadávacia súťaž“. Tá je uvádzaná v aktuálne platnej vyhláške v § 1 ods. 1 písm. f) vyhľadávacie súťaže, v ktorých ide o získanie návrhu vymedzujúceho územie, stavebný pozemok alebo stavbu, vhodného na uskutočnenie zámeru vyhlasovateľa súťaže návrhov (ďalej len „vyhlasovateľ“). Odporúčame doplniť túto kategóriu do § 1 ods. 3. Je to rovnocenný a účelný druh súťaže, ktorou vyhlasovateľ získa návrh a overí vhodnosť lokality pre uskutočnenie zámeru v území. Zároveň je to nástroj na overenie funkčného rozvoja územia v aktuálnom čase. Komparáciou s platným územným plánom sa predíde zastaraným riešeniam. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.5.2019 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Čl. I bodu 3 Navrhujeme slovo "odsek" nahradiť slovom "ods.". Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.5.2019 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Čl. I bodu 6 Navrhujeme slová "pripája táto veta" nahradiť slovami "pripájajú tieto vety". Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.5.2019 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K čl. I bodu 7 Odporúčame v čl. I bode 7 v nadpise § 7a slovo „ustanovenia“ nahradiť slovom „ustanovenie“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.5.2019 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K doložke vybraných vplyvov V predloženej doložke vybraných vplyvov je potrebné uviesť aj povinné informácie v bode 5. Alternatívne riešenia a v bode 12. Zdroje, a to v súlade s obsahovými požiadavkami upravenými v časti II. Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov. Odôvodnenie: Potreba úpravy vyplýva z Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.5.2019 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K čl. I bodu 1 Odporúčame v čl. I bode 1 v navrhovanom ustanovení § 1 ods. 2 písm. b) na konci pripojiť slovo „návrhu“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.5.2019 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K čl. I bodu 1 Odporúčame v čl. I bode 1 v navrhovaných ustanoveniach § 1 ods. 1 a 3 slová „v ktorých ide o“ nahradiť inými vhodnými slovami, napr. „predmetom ktorých je“ alebo „cieľom ktorých je“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.5.2019 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K čl. I bodu 1 Odporúčame v čl. I bode 1 v navrhovanom ustanovení § 1 ods. 4 písm. b) slová „dvoj a viackolové“ nahradiť slovami „dvojkolové a viackolové“ alebo „dvojetapové a viacetapové“. Zároveň odporúčame slová „v predchádzajúcom etape“ nahradiť slovami „v predchádzajúcej etape“ resp. „v predchádzajúcom kole“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka; zosúladenie s terminológiou podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.5.2019 Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) čl. I bod 4 a 6 V novelizačnom bode 4 navrhujeme slovo "písmeno" nahradiť slovom "písmená" a v novelizačnom bode 6 navrhujeme nahradiť slová "pripája táto veta" slovami "pripájajú tieto vety"; legislatívno technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.5.2019 Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) čl. I bod 2 a 5 V novelizačnom bode 2 a 5 navrhujeme vložiť slovo "návrhu" za slovo "víťazného" a v novelizačnom bode 5 navrhujeme vložiť úvodzovky pred označenie odseku 8; legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.5.2019 Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) čl. I bod 7 V nadpise pod § 7a navrhujeme slovo "ustanovenia" nahradiť slovom "ustanovenie" (a úpravu primerane zohľadniť aj v dôvodovej správe k tomuto bodu) a v celom § 7a (vrátane čl. II návrhu) upraviť dátumy s ohľadom na reálny predpoklad nadobudnutia účinnosti predkladanej novely. Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.5.2019 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) nad rámec návrhu vyhlášky k § 5 Odporúčame za slovami "práci poroty" vložiť čiarku a slová "správať sa tak, aby v súťaži návrhov nedošlo ku konfliktu záujmov". Odôvodnenie: Vyhlasovateľ v zmysle § 23 zákona č.343/2015 Z. z. prijíma opatrenia, ktorým predchádza konfliktu záujmov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.5.2019 Detail