LP/2019/320 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií v znení neskorších predpisov

Pridať
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií v znení neskorších predpisov


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Beriem na vedomie, že návrh nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy. Upozorňujem však, že v tomto prípade nie je potrebné v doložke vybraných vplyvov bode 9. Vplyvy navrhovaného materiálu označovať zabezpečenosť v rozpočte verejnej správy. Obyčajná pripomienka Odoslaná 17.5.2019 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh je potrebné zosúladiť s prílohou č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR (ďalej len „príloha LPV“) [napríklad názov vyhlášky zosúladiť s bodom 18 prílohy LPV, v čl. I úvodnej vete za slová „sa mení“ vložiť slová „a dopĺňa“, pretože návrhom sa platné znenie vyhlášky aj dopĺňa, v bode 2 úvodnej vete za slová „prílohe č. 1“ vložiť slovo „sa“, v poznámke o zmene označenia doterajších písmen za slovo „ako“ vložiť slovo „písmená“ v súlade s bodom 32 prílohy LPV, v bode 3 prílohe č. 1 časti Charakteristika prác písmene d) slovo „maximálnu“ z prvého bodu a druhého bodu uviesť na konci úvodnej vety]. Obyčajná pripomienka Odoslaná 17.5.2019 Detail
Klub 500 (Klub 500) K Čl. I tretí bod - kategória Fyzická záťaž Z pohľadu zamestnávateľa máme pripomienku ku kritériám kategórie práce 2 a 3 vo faktore fyzická záťaž. V kategórií 3 písm. d) sa podľa nás bude prejavovať riziková práca u montážnych prác. Zo strany zamestnancov naozaj pôjde o ochranu zamestnanca od týchto vplyvov, ale zaradením prác do rizikovej kategórie budú zvýšené preventívne prehliadky, a tým, že bude zohľadnený možný výskyt chorôb z povolania, počet zdravotne spôsobilých zamestnancov po niektorých rokoch sa zníži. Zo strany zamestnávateľov, ktorí zamestnávajú podobné povolania, bude zvýšený počet rizikových prác. Zásadná pripomienka Odoslaná 17.5.2019 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) predloženému návrhu nemá pripomienky Obyčajná pripomienka Odoslaná 17.5.2019 Detail
KOZSR (Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky) k Čl.I bod 3 V prílohe č. 1 písmeno O. Fyzická záťaž znie: Kategória Charakteristika prác 4. Práce, pri ktorých nie sú prekročené kritériá uvedené v kategórii 3 písm. a) až c) a pri ktorých sa opakovane vyskytlo ohrozenie chorobou z povolania alebo choroba z povolania u zamestnancov vo vzťahu k fyzickej záťaži, najmä z dôvodu poškodenia podporno-pohybovej sústavy a periférnych nervov v dôsledku dlhodobého, nadmerného a jednostranného zaťaženia končatín. Navrhujeme : Kategória Charakteristika prác 4. Práce, pri ktorých nie sú prekročené kritériá uvedené v kategórii 3 písm. a) až c) a pri ktorých sa opakovane vyskytlo ohrozenie chorobou z povolania, doplniť: podozrenie na chorobu z povolania alebo choroba z povolania u zamestnancov vo vzťahu k fyzickej záťaži, najmä z dôvodu poškodenia podporno-pohybovej sústavy a periférnych nervov v dôsledku dlhodobého, nadmerného a jednostranného zaťaženia končatín, doplniť: alebo pri ktorých navyše spolupôsobia ďalšie faktory ako vibrácie, chlad, teplo. Odôvodnenie : Navrhujeme ponechať ďalšie spolupôsobiace faktory, ktoré sa významnou a preukázateľnou mierou podieľajú na poškodeniach zdravia zamestnancov na vnútorných i vonkajších pracoviskách. Najviac ohrození, podozrení a priznaní na chorobu z povolania je práve z titulu fyzickej záťaže. Zásadná pripomienka Odoslaná 16.5.2019 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) čl. I bodu 2 V úvodnej vete odporúčame za slová „V prílohe č. 1“ vložiť slovo „sa“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 16.5.2019 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) K predloženému návrhu vyhlášky, ktorý bol Národnej banke Slovenska predložený v rámci medzirezortného pripomienkového konania nemáme z hľadiska pôsobnosti Národnej banky Slovenska pripomienky. Z legislatívno-technického hľadiska v čl. I bode 2 je potrebné za slová „V prílohe č. 1“ doplniť slovo „sa“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 16.5.2019 Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) čl. I bodu 2 Odporúčame v poznámke pod čiarou k odkazu 4a za slovami "Príloha č. 1" vypustiť čiarku. Odôvodnenie: analogický postup ako pri súčasnom citovaní paragrafov a odsekov, odsekov a písmen a pod. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.5.2019 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) K Čl. I bod 2. V Čl. I bod 2. v úvodnej vete odporúčame za slová „V prílohe č. 1“ vložiť slovo „sa“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.5.2019 Detail