LP/2019/297 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje

Pridať
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) predloženému návrhu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.5.2019 Detail
AVNM (Asociácia výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd na Slovensku) 4. K § 3 ods. 3 návrhu vyhlášky Ustanovenie § 3 ods. 3 žiadame upraviť nasledovne: „Grafické označenie zálohovaného jednorazového obalu na nápoje sa vykoná presne stanoveným znakom, ktorého vyobrazenie ako aj spôsob použitia stanoví správca.“ Odôvodnenie: Považujeme za nevyhnutné uviesť, že stanovenie grafického označenia zálohovaného jednorazového obalu na nápoje, ako aj spôsob jeho použitia bude mať výlučne v kompetencii správca systému. Zásadná pripomienka Odoslaná 14.5.2019 Detail
AVNM (Asociácia výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd na Slovensku) 3. K § 3 ods. 1 a k § 3 ods. 2 návrhu vyhlášky V § 3 ods. 1 navrhujeme vypustiť slovo „textom“. Zároveň žiadame v súvislosti s touto pripomienkou vypustiť znenie ustanovenia § 3 ods. 2. Odôvodnenie: Požiadavky na označovanie zálohovaného jednorazového obalu na nápoje žiadame ustanoviť v nevyhnutnom minime. Textové označovanie zálohovaného jednorazového obalu na nápoje nepovažujeme za nevyhnutne potrebné, pričom dovoľujeme si poukázať na skutočnosť, že textové označovanie nie je štandardne zavedené ani v jednotlivých zálohových systémoch ostatných krajín. Na uvedenú skutočnosť poukazuje aj Oznámenie Komisie – Nápojové obaly, systémy zálohovania a voľný pohyb tovaru (2009/C 107/01) v podbode 3.3.3 písm. a) (Označenie) v zmysle ktorého: „Aby mohol spotrebiteľ ľahšie identifikovať nápoje alebo nápojové obaly, na ktoré sa vzťahuje systém zálohovania a návratu, môže sa pokladať za užitočné označiť príslušné výrobky napr. spoločným logom. Uvedený prínos pre spotrebiteľa však môže výrobcovi alebo distribútorovi spôsobiť dodatočné náklady, keďže označenie sa musí prispôsobiť špecifickým požiadavkám vnútroštátneho trhu. Každá takáto povinnosť upraviť obal by mohla predstavovať prekážku obchodu podľa článku 28 Zmluvy o ES. Aby sa udržala rovnováha medzi príslušnými konkurenčnými záujmami – t. j. spotrebiteľskými informáciami a ľahkým prístupom k trhu – mala by sa každá takáto požiadavka na označovanie obmedziť na nevyhnutné minimum. V prípade povinného označenia zálohovania by bolo prospešným poskytnúť výrobcom ľahký prístup k charakteristikám návrhu a špecifikáciám tlače, aby sa uľahčilo jeho používanie. Dovozcom malých množstiev sa okrem toho môžu dodať nálepky; tým by sa distribútorom malých množstiev umožnilo doplniť pôvodné označenie o takúto dodatočnú nálepku namiesto toho, aby boli povinní zmeniť celé označenie.“ https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009XC0509(01)&from=SK Zásadná pripomienka Odoslaná 14.5.2019 Detail
AVNM (Asociácia výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd na Slovensku) 2. K § 1 písm. b) návrhu vyhlášky V § 1 písm. b) navrhujeme za slovo „litre“ doplniť slovo „vrátane“. Odôvodnenie: Považujeme za nevyhnutné, aby uvedené ustanovenie exaktne stanovovalo, že sa zálohovanie vzťahuje na jednorazový obal na nápoje z kovu až do objemu tri litre, vrátane. Zásadná pripomienka Odoslaná 14.5.2019 Detail
AVNM (Asociácia výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd na Slovensku) 1. K § 1 písm. a) návrhu vyhlášky V § 1 písm. a) navrhujeme za slovo „litre“ doplniť slovo „vrátane“. Odôvodnenie: Považujeme za nevyhnutné, aby uvedené ustanovenie exaktne stanovovalo, že sa zálohovanie vzťahuje na jednorazový obal na nápoje z plastu až do objemu tri litre, vrátane. Zásadná pripomienka Odoslaná 14.5.2019 Detail
Klub 500 (Klub 500) § 3 ods. 3 návrhu vyhlášky Ustanovenie § 3 ods. 3 žiadame upraviť tak, že znie: „Grafické označenie zálohovaného jednorazového obalu na nápoje sa vykoná presne stanoveným znakom, ktorého vyobrazenie ako aj spôsob použitia stanoví správca.“ Odôvodnenie: Považujeme za nevyhnutné uviesť, že stanovenie grafického označenia zálohovaného jednorazového obalu na nápoje, ako aj spôsob jeho použitia bude mať výlučne v kompetencii správca systému. Zásadná pripomienka Odoslaná 14.5.2019 Detail
Klub 500 (Klub 500) § 3 ods. 1 a k § 3 ods. 2 návrhu vyhlášky V § 3 ods. 1 navrhujeme vypustiť slovo „textom“. Zároveň žiadame v súvislosti s touto pripomienkou vypustiť znenie ustanovenia § 3 ods. 2. Odôvodnenie: Požiadavky na označovanie zálohovaného jednorazového obalu na nápoje žiadame ustanoviť v nevyhnutnom minime. Textové označovanie zálohovaného jednorazového obalu na nápoje nepovažujeme za nevyhnutne potrebné, pričom dovoľujeme si poukázať na skutočnosť, že textové označovanie nie je štandardne zavedené ani v jednotlivých zálohových systémoch ostatných krajín. Na uvedenú skutočnosť poukazuje aj Oznámenie Komisie – Nápojové obaly, systémy zálohovania a voľný pohyb tovaru (2009/C 107/01, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009XC0509(01)&from=SK) v podbode 3.3.3 písm. a) (Označenie) v zmysle ktorého: „Aby mohol spotrebiteľ ľahšie identifikovať nápoje alebo nápojové obaly, na ktoré sa vzťahuje systém zálohovania a návratu, môže sa pokladať za užitočné označiť príslušné výrobky napr. spoločným logom. Uvedený prínos pre spotrebiteľa však môže výrobcovi alebo distribútorovi spôsobiť dodatočné náklady, keďže označenie sa musí prispôsobiť špecifickým požiadavkám vnútroštátneho trhu. Každá takáto povinnosť upraviť obal by mohla predstavovať prekážku obchodu podľa článku 28 Zmluvy o ES. Aby sa udržala rovnováha medzi príslušnými konkurenčnými záujmami – t. j. spotrebiteľskými informáciami a ľahkým prístupom k trhu – mala by sa každá takáto požiadavka na označovanie obmedziť na nevyhnutné minimum. V prípade povinného označenia zálohovania by bolo prospešným poskytnúť výrobcom ľahký prístup k charakteristikám návrhu a špecifikáciám tlače, aby sa uľahčilo jeho používanie. Dovozcom malých množstiev sa okrem toho môžu dodať nálepky; tým by sa distribútorom malých množstiev umožnilo doplniť pôvodné označenie o takúto dodatočnú nálepku namiesto toho, aby boli povinní zmeniť celé označenie.“ Zásadná pripomienka Odoslaná 14.5.2019 Detail
Klub 500 (Klub 500) § 1 písm. a) návrhu vyhlášky V § 1 písm. a) navrhujeme za slovo „litre“ doplniť slovo „vrátane“. Odôvodnenie: Považujeme za nevyhnutné, aby uvedené ustanovenie exaktne stanovovalo, že sa zálohovanie vzťahuje na jednorazový obal na nápoje z plastu až do objemu tri litre, vrátane. Zásadná pripomienka Odoslaná 14.5.2019 Detail
Klub 500 (Klub 500) § 1 písm. b) návrhu vyhlášky V § 1 písm. b) navrhujeme za slovo „litre“ doplniť slovo „vrátane“. Odôvodnenie: Považujeme za nevyhnutné, aby uvedené ustanovenie exaktne stanovovalo, že sa zálohovanie vzťahuje na jednorazový obal na nápoje z kovu až do objemu tri litre, vrátane. Zásadná pripomienka Odoslaná 14.5.2019 Detail
SLICPEN (Slovenské priemyselné združenie pre obaly a životné prostredie) DEFINÍCIA VÝROBKOV UVÁDZANÝCH NA TRH V ZÁLOHOVANÝCH OBALOCH Navrhujeme, aby sa súčasťou vyhlášky stal zoznam výrobkov, ktorých obaly budú zálohované. Takto nastavený systém bude ľahko čitateľný pre výrobcov i pre kontrolu jeho dodržiavania. Je to bežný systém nastavenie z krajín, kde zálohovanie jednorazových obalov na nápoje funguje Zásadná pripomienka Odoslaná 14.5.2019 Detail
SLICPEN (Slovenské priemyselné združenie pre obaly a životné prostredie) OZNAČOVANIE OBALOV Navrhovateľ dáva povinnosť výrobcom označiť obaly grafickým označením, ktoré však nie je známe, pričom pre fungovanie systému bude jedným z najdôležitejších prvkov. Označenie logom systému je základný parameter, ktorý určuje unikátnosť zálohovaného obalu a systém odoberania obalov bez automatov nebude môcť bez neho fungovať. Logo je veľmi dôležité i pre zákazníkov, ktorým hovorí, že tento obal je zálohovaný. Zásadná pripomienka Odoslaná 14.5.2019 Detail
SLICPEN (Slovenské priemyselné združenie pre obaly a životné prostredie) VÝŠKA ZÁLOHU Výška zálohu je jeden z kľúčových parametrov určujúcich účinnosť systému a nástrojom na splnenie vyžadovaných cieľov návratnosti zálohovaných obalov a preto jeho stanovenie a výpočet by mal byť na Správcovi systému, ktorý ponesie zodpovednosť za splnenie stanovených cieľov. Návrh vyhlášky predpisuje výšku zálohu, ktorý nebo vypočítaný na základe reálnych parametrov systému zálohovania, ale ide len o orientačný výpočet odvodený od korelácie parity kúpnej sily v teoretickej štúdii. Keďže ide o základný pilier systému bude si vyžadovať hlbšiu analýzu a overenie i prostredníctvom sociologických metód. Obávame sa, že nastavenie takto nízkej výšky zálohy zamedzí splneniu prepísaných požadovaných cieľov zberu a recyklácie. Zásadná pripomienka Odoslaná 14.5.2019 Detail
SLICPEN (Slovenské priemyselné združenie pre obaly a životné prostredie) VŠEOBECNÁ PRIPOMIENKA Navrhované znenie vyhlášky je všeobecné, formálne a nebude zodpovedať reálnemu fungovaniu systému zálohovania, pretože ten nie je ešte známy a preto navrhujeme, aby bol materiál stiahnutý z legislatívneho procesu a aby bol nový návrh vypracovaný po tom, čom budú známe technické a finančné podrobnosti systému zálohovania. Subjektom zodpovedným za systém zálohovania jednorazových obalov na nápoje bude Správca, ktorý navrhne a následne ustanoví nie len technické parametre, ale i financovanie a hospodárenie systému. Bez poznania technických podrobností a hospodárenia systému nie je možné realisticky ustanoviť výšku zálohu a ani zaviesť povinnosť označovať zálohované obaly. Pre výrobcov bude mätúce, ak budú vykonávacie predpisy novelizované ešte pred spustením systému zálohovania. Zásadná pripomienka Odoslaná 14.5.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) Všeobecne Všeobecne: ide o pripomienkovanie vykonávacieho predpisu k zákonu, ktorý neprešiel celým legislatívnym procesom, preto pripomienky Ministerstva vnútra SR nemožno považovať za konečné. Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.5.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) § 3 K § 3: v odseku 3 navrhujeme nad slovo „znaku“ vložiť odkaz na novú poznámku pod čiarou, v ktorej sa upresní termín „znak“ prostredníctvom odkazu na príslušné ustanovenie právneho predpisu tak, aby bola naplnená požiadavka terminologickej presnosti a všeobecnej zrozumiteľnosti. V odseku 4 odporúčame doplniť požiadavky na najmenšiu prípustnú veľkosť znaku v závislosti od objemu jednorazového obalu na nápoje. Odstráni sa tak nejednoznačnosť, ktorá vzniká použitím termínu „primerane“ bez jeho ďalšieho upresnenia. Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.5.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) § 2 K § 2: slová „uvedený v“ navrhujeme nahradiť slovom „podľa“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.5.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) § 1 K § 1: za slovami „fľaša“ a „plechovka“ odporúčame vypustiť čiarku a slová „s objemom“ nahradiť slovami „o objeme“. Jazyková pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.5.2019 Detail
APOH (Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve - APOH) Vyhláške všeobecne Bude vyhláška bližšie špecifikovať, „reprezentatívnosť výrobcu / združenia“? Odôvodnenie: Na rozporových konaniach k návrhu zákona (2/2019) bola prednesená informácia, že by vyhláška k zákonu mala obsahovať špecifikáciu „reprezentatívnosti“ v súvislosti s určením osôb na založenie Správcu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.5.2019 Detail
APOH (Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve - APOH) vyhláške všeobecne Bude vyhláška bližšie špecifikovať, ktorých nápojov sa bude zálohovanie týkať (ovocný/zeleninový nápoj, nektár, ovocná/zeleninová šťava, ocot, ...)? Odôvodnenie: Na rozporových konaniach k návrhu zákona (2/2019) bola prednesená informácia, že by vyhláška k zákonu mala obsahovať informáciu, ktorých nápojov sa bude zálohovanie dotýkať. Nakoľko § 3 ods. 4 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR z 20. mája 1996 č. 981/1996-100, ktorým sa vydáva prvá časť a prvá, druhá a tretia hlava druhej časti Potravinového kódexu SR (oznámenie č. 195/1996 Z. z.) definuje, že nápoje sú kvapalné požívatiny obsahujúce viac ako 80% vody a schopné uspokojovať fyziologickú potrebu vody; členia sa spravidla na nealkoholické a alkoholické. Medzi nápoje nepatria mlieko. Výrobca jednorazových obalov na nápoje sa tak nemusí zorientovať a nájsť ako povinná osoba z hľadiska návrhu tohto zákona. Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.5.2019 Detail
APOH (Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve - APOH) Vyhláška všeobecne: Žiadame zosúladiť účinnosti zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a vyhlášky tak, aby boli pre výrobcov jednoznačné. Odôvodnenie: V zmysle § 4 navrhovaného zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje (ďalej len „zákon“) je povinnosťou výrobcu zálohovaného jednorazového obalu na nápoje od 1.1.2020 zálohovať obaly a dodržiavať výšku zálohu určenú správcom, ktorú vyhláška od 1. januára 2020 stanovuje na 0,12 za zálohovaný jednorazový obal z plastu a 0,10 eura za plechovku a zabezpečiť označovanie obalu tak, aby z takéhoto označenia bolo zrejmé, že obal je pokrytý zálohovým systémom, pričom ale zálohovanie obalu (§ 3 zákona) ako také sa stanovuje na 1.1.2022. Takto ustanovené povinnosti výrobcu zálohovaného jednorazového obalu na nápoje nebude možné dodržať, nakoľko od 1.1.2020 nebude existovať správca (t.j. nebude subjekt kt. stanovuje výšku zálohu) a výrobca nebude schopný začať plniť § 4 ods. 1 písm. a) zákona a zároveň smerom k označovaniu zálohovaného jednorazového obalu na nápoje § 4 ods. 1 písm. b) zákona a § 3 vyhlášky, nakoľko vo vyhláške v súčasnosti absentuje grafické označenie zálohovaného jednorazového obalu. Zásadná pripomienka Odoslaná 14.5.2019 Detail