LP/2019/292 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného

Pridať
OPATRENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z .......... 2019
o sumách stravného
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 2 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách ustanovuje:
Pridať
§ 1
Sumy stravného pre časové pásma sú
Pridať
a)
5,10 eura pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
Pridať
b)
7,60 eura pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,
Pridať
c)
11,60 eura pre časové pásmo nad 18 hodín.

Pridať
§ 2
Zrušuje sa opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 148/2018 Z. z. o sumách stravného.
Pridať
§ 3
Toto opatrenie nadobúda účinnosť ...... 2019.


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) predloženému návrhu nemá pripomienky Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.5.2019 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Ustanovenie § 3 je potrebné zosúladiť s bodom 64.1 prvou vetou prílohy č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.5.2019 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Beriem na vedomie, že vplyvy návrhu budú zabezpečené v rámci schválených limitov výdavkov dotknutých subjektov verejnej správy na príslušný rozpočtový rok, bez dodatočných požiadaviek na štátny rozpočet. Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.5.2019 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) § 3 Ustanovenie odporúčame upraviť - doplniť konkrétny dátum účinnosti, podľa bodu 64.1 Prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády SR. Legislatívno-technická pripomienka Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.5.2019 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K Doložke vybraných vplyvov V bode č. 5 (Alternatíve riešenia) odporúčame slová na konci druhej vety „uvažovať s alternatívnymi riešeniami“ preformulovať na slová „uvažovať o alternatívnych riešeniach“. V prílohe č. 4 Doložky vybraných vplyvov (Analýza sociálnych vplyvov) v časti popisujúcej pozitívny vplyv na hospodárenie domácnosti odporúčame pri uvádzaní dôvodov v prvom bode slovo „stravné“ nahradiť slovom „stravného“. V oboch prípadoch ide o gramatické pripomienky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 6.5.2019 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K materiálu ako celku V zmysle čl. 37 ods. 10 druhej vety Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky, ktorý za súčasť návrhu opatrenia ustanovuje aj návrh oznámenia o vydaní opatrenia, odporúčame predložený materiál doplniť o chýbajúci dokument. Obyčajná pripomienka Odoslaná 6.5.2019 Detail