LP/2019/292 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného

Hromadné pripomienky


Pridať
OPATRENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z .......... 2019
o sumách stravného
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 2 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách ustanovuje:
Pridať
§ 1
Pridať
Sumy stravného pre časové pásma sú
Pridať
a)
5,10 eura pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
Pridať
b)
7,60 eura pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,
Pridať
c)
11,60 eura pre časové pásmo nad 18 hodín.

Pridať
§ 2
Pridať
Zrušuje sa opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 148/2018 Z. z. o sumách stravného.
Pridať
§ 3
Pridať
Toto opatrenie nadobúda účinnosť ...... 2019.