LP/2019/286 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Pridať
Príloha k zákonu č. /2019 Z. z.


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) predloženému návrhu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.5.2019 Detail
JASR (Justičná akadémia Slovenskej republiky) § 149j Navrhujeme preformulovať odsek 7 nasledovne: (7) Predseda krajského súdu môže justičného čakateľa odvolať z funkcie z dôvodu, že: a) v dvoch po sebe nasledujúcich hodnoteniach bol hodnotený ako nedostatočný, alebo b) odborná prípravná justičného čakateľa neplní svoj účel, pretože sú osvedčené skutočnosti, ktoré odôvodňujú záver, že justičný čakateľ nemá predpoklady na výkon funkcie sudcu. Taktiež, navrhujeme zvážiť zavedenie formálnejšieho spôsob hodnotenia, ktorý by obsahoval písomnú skúšku po prvom roku. Táto písomná skúška je možná aj za stavu tohto návrhu, ak by bola súčasťou niektorého z polročných hodnotení čakateľa. Vzhľadom na potrebu dodržať rovnaký postup pri hodnotení naprieč jednotlivými služobnými úradmi navrhujeme do vykonávacieho predpisu zahrnúť aj základné oblasti priebežného hodnotenia. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.5.2019 Detail
JASR (Justičná akadémia Slovenskej republiky) § 149 Navrhujeme v tomto ustanovení zvážiť aj spresnenie toho, kto zastáva pozíciu vedúceho služobného úradu justičného čakateľa a doplniť túto skutočnosť do druhého odseku tohto paragrafu. Nové znenie navrhovaného § 149 by znelo: „(1) Služobným úradom justičného čakateľa je krajský súd. (2) Vedúcim služobného úradu justičného čakateľa je predseda krajského súdu.“ (analogicky podľa § 235 zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov) Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.5.2019 Detail
JASR (Justičná akadémia Slovenskej republiky) § 149f Navrhujeme doplniť ďalšie body, ktoré by mal vykonávací predpis upravovať: - „práva a povinnosti člena výberovej komisie“ (napríklad náhrady v zmysle § 14 vyhlášky 160/2017 Z. z.), ako aj samotný spôsob výberu členov výberovej komisie, počet navrhovaných kandidátov jednotlivými oprávnenými subjektmi, a spôsob kreovania výberovej komisie pre účely výberového konania na funkciu justičného čakateľa - „spôsob a rozsah odbornej prípravy v jednotlivých agendách podľa § 149h ods. 3“ tak, aby bola zabezpečená rotácia čakateľa vo všetkých agendách prvého stupňa (vrátane agendy, ktorá je ako prvostupňová riešenia na krajskom súde), a to aj vo vzťahu k cyklickému vzdelávaniu justičných čakateľov na Justičnej akadémii - „rozsah a náležitosti priebežného hodnotenia čakateľa podľa § 149j ods. 2 a záverečného hodnotenia justičného čakateľa podľa § 149j ods. 5“ - „spôsob vedenia výkazu justičného čakateľa a jeho obsah (§ 149k)“ Súčasne navrhujeme presun tohto ustanovenia na koniec celej piatej časti, nakoľko ide o odkaz na vykonávací predpis, ktorý by mal upravovať podrobnosti týkajúce sa komplexne celej piatej časti. Okrem toho, súčasťou predkladaného materiálu nie je aj návrh vykonávacieho predpisu, preto nie je možné komplexne hodnotiť rozsah príprav databáz na výberové konania na justičných čakateľov a spôsob uskutočnenia výberového konania ako takého. V tejto súvislosti navrhujeme zvážiť spresnenie v §149h odseku 3 a ods. 4 tak, aby bolo zjavné, že justičný čakateľ sa má podrobiť odbornej príprave vo všetkých uvedených agendách. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.5.2019 Detail
JASR (Justičná akadémia Slovenskej republiky) § 149b Navrhujeme jasnejšie formulovať základné východisko návrhu, ktorým je centralizácia výberového konania (viď ods. 3, ale aj ďalšie ustanovenia upravujúce úlohy Justičnej akadémie – napr. 149c ods. 3, ktoré predpokladajú centralizáciu výberového konania). Centralizácia umožňuje spravodlivejšie výberové konanie (rovnosť podmienok), jednoduchšie finančné a administratívne plánovanie miest, ako aj jednoduchšiu realizáciu výberového konania (výberový proces je náročný na zloženie komisie, ak sa predpokladá realizácia výberového konania pre každý z krajských súdov a súčasne je predpoklad, že sa bude takéto výberové konanie uskutočňovať iba pre malý počet voľných miest justičných čakateľov na danom krajskom súde). Dodržanie princípu prideľovania čakateľov na krajské súdy navrhujeme zabezpečiť tak, že by sa uchádzači zoradili podľa výsledkov výberového konania pre účely zoznamu v danom výberovom konaní a podľa poradia by si následne (po určení poradia) mohli jednotlivci vybrať krajský súd, v obvode ktorého majú záujem vykonávať svoju odbornú prípravu. Centralizovaniu výberového konania nebráni ani to, že služobným úradom justičného čakateľa bude krajský súd. Aj pri centralizovaných výberových konaniach pre právnych čakateľov prokuratúry organizuje a zabezpečuje výberové konanie Generálna prokuratúra SR, hoci služobným úradom PČP je krajská prokuratúra ( § 235 ods. 1 a 237 ods. 4 zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov) Zásadná pripomienka Odoslaná 27.5.2019 Detail
JASR (Justičná akadémia Slovenskej republiky) § 149l K odseku 2: vypustiť možnosť odlišnej dohody so služobným úradom, alebo obmedziť možnosť dohody len na určité konkrétne dojednania (neplatené voľno). Takáto široká formulácia umožňuje, aby sa čakateľ so služobným úradom dohodli, že bude čakateľom donekonečna. V odseku 3 je legislatívno-technická chyba – odkaz na odsek 2 písm. a) – pričom odsek 2 sa nečlení na písmená, správne má byť odkaz na odsek 2. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.5.2019 Detail
JASR (Justičná akadémia Slovenskej republiky) § 149e Navrhujeme zvážiť potrebu vytvorenia databázy kandidátov na členov výberovej komisie, z ktorej by predseda súdnej rady len vyberal členov výberovej komisie. Alebo budú jednotliví kandidáti na členov vždy navrhovaní ministrom, súdnou radou a justičnou akadémiou pre každé jedno výberové konanie? Bude navrhnutí väčší počet kandidátov ako členov? Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.5.2019 Detail
NSSR (Najvyšší súd Slovenskej republiky) K čl. I, k bodu 2, k § 149j ods. 7 a § 149l ods. 2 a 3 Navrhované odseky je potrebné vypustiť. Máme zato, že ide o nepriamu novelu zákona č. 55/2017 Z. z. v znení neskorších predpisov. Tiež máme zato, že navrhovaná úprava je v rozpore s princípom zákonnosti, stability a rovnakého zaobchádzania podľa čl. 2, 8 a 9 uvedeného zákona a taktiež aj princípom právnej istoty. S navrhovanou právnou úpravou nemožno súhlasiť napriek plánovanému zavedeniu špecifického hodnotenia justičného čakateľa. Uplatňovanie navrhovanej právnej úpravy by mohlo priniesť množstvo problémov a sporov týkajúcich sa nezákonného skončenia štátnozamestnaneckého pomeru justičného čakateľa. V súvislosti s uvedeným odporúčame ponechať doterajšiu právnu úpravu (viď § 149a ods. 2), resp. akékoľvek zmeny štátnozamestnaneckého pomeru justičného čakateľa riešiť podľa uvedeného zákona (viď § 55 zákona č. 55/2017 Z. z.). Zásadná pripomienka Odoslaná 27.5.2019 Detail
NSSR (Najvyšší súd Slovenskej republiky) K čl. I, k bodu 2, k § 149h ods. 4 Je potrebné dôsledne zvážiť navrhovanú úpravu vykonávania pojednávania justičným čakateľom pod vedením školiteľa a so súhlasom účastníkov konania. Máme zato, že takáto úprava môže narušiť právo účastníka na zákonného sudcu. V prípade zavedenia takej úpravy je potrebné zvážiť jej nevyhnutnú úpravu aj v zákone č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a procesných kódexoch. Tiež v takom prípade bude potrebné upraviť, v ktorej fáze pojednávania nebude môcť justičný čakateľ viesť pojednávanie. V tejto súvislosti navrhujeme skôr, aby justičný čakateľ v rámci odbornej prípravy absolvoval simulované súdne pojednávania, ktoré pripraví Justičná akadémia alebo školiteľ a ktorých hodnotenia sa budú evidovať vo výkaze praxe justičného čakateľa. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.5.2019 Detail
NSSR (Najvyšší súd Slovenskej republiky) K čl. I, k bodu 2, k § 149h ods. 3 - V predmetnom odseku je len naznačené, že justičný čakateľ vykonáva prax na jednom alebo viacerých okresných súdoch a na krajskom súde, a to vo všetkých súdnych agendách. Do návrhu zákona je potrebné doplniť úpravu, ktorá organizačne spresní ako justičný čakateľ vykoná prax tak, aby absolvoval nevyhnutné množstvo praxe v každej súdnej agende [na jednotlivých súdnych oddeleniach na okresnom resp. krajskom súde (odvolacia agenda) a krajskom súde osobitne v agende správneho súdnictva). Toto je rovnako potrebné legislatívno-technicky zohľadniť aj § 149j ods. 1 (napríklad za slovo „školiteľa“ v prvej vete vložiť slová „v príslušnej súdnej agende“) Zásadná pripomienka Odoslaná 27.5.2019 Detail
NSSR (Najvyšší súd Slovenskej republiky) K čl. I, k bodu 2, k § 149e ods. 4 Slová „odseku 2“ navrhujeme nahradiť slovami „odseku 1“. Odôvodnenie Máme zato, že ide o nesprávny vnútorný odkaz. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.5.2019 Detail
NSSR (Najvyšší súd Slovenskej republiky) K čl. I, k bodu 2, k § 149f Navrhujeme rozšíriť splnomocňovacie ustanovenie o podrobnosti hodnotenia justičného čakateľa a náležitosti výkazu praxe justičného čakateľa. Máme zato, že je nevyhnutné náležite upraviť organizačnú stránku hodnotenia justičného čakateľa a formálne náležitosti výkazu praxe justičného čakateľa, ktorý je jedným z podkladov pre hodnotenie justičného čakateľa. V prípade uchádzačov o funkciu justičného čakateľa z radov vyšších súdnych úradníkov a asistentov sudcov najvyššieho súdu navrhujeme, aby takíto uchádzači boli povinní predložiť stanovisko (hodnotenie) predsedu toho súdu, na ktorom pôsobia a uvedené upraviť v rámci predmetného návrhu vykonávacieho predpisu v rámci zoznamu predkladaných dokladov. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.5.2019 Detail
NSSR (Najvyšší súd Slovenskej republiky) K čl. I, k bodu 2, k § 149b V odseku 4 navrhujeme slovo „rovnako“ nahradiť slovom „primerane“. Odôvodnenie Súčasťou výberového konania na funkciu justičného čakateľa nie je psychologické posúdenie, preto je vhodnejšie v tomto prípade použiť slovo „primerane“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.5.2019 Detail
NSSR (Najvyšší súd Slovenskej republiky) K čl. I, k bodu 2, k § 149 Navrhované ustanovenie je potrebné upraviť v § 15 zákona č. 55/2017 Z. z. v znení neskorších predpisov. Odôvodnenie Máme zato, že ide o nepriamu novelu uvedeného zákona. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.5.2019 Detail
NSSR (Najvyšší súd Slovenskej republiky) K čl. I, k bodu 2, k § 148 Do odseku navrhujeme doplniť druhú vetu s nasledovným znením: „Súčasťou odbornej prípravy na výkon funkcie sudcu je príprava na vykonanie odbornej justičnej skúšky.“. V tejto súvislosti navrhujeme odsek 1 v § 149h vypustiť. Odôvodnenie Máme zato, že navrhovaná úprava má systematicky byť už v prvom ustanovení úpravy inštitútu justičných čakateľov a nie až v § 149h ods. 1. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.5.2019 Detail
NSSR (Najvyšší súd Slovenskej republiky) K čl. I, K bodu 2, K § 149b V odseku 1 navrhujeme bodkočiarku a text za ňou vypustiť. Odôvodnenie V súvislosti s § 149b ods. 4 je bodkočiarka a text za ňou nadbytočný. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.5.2019 Detail
NSSR (Najvyšší súd Slovenskej republiky) K čl. I, k bodu 2, k § 149a Predvetie paragrafu navrhujeme formulovať takto: „Do výberového konania na funkciu justičného čakateľa sa môže prihlásiť len ten, kto:“. Písmená b) až d) navrhujeme vypustiť ako nadbytočné [viď navrhovaný § 149c ods. 1, ktorý upravuje, že predpoklady podľa § 149a písm. a) až e) je potrebné spĺňať už pri prihlásení do výberového konania]. V tejto súvislosti je potrebné odsek 1 v § 149c vypustiť. Odôvodnenie Predpoklady podľa písmen b) až d) by mal preukazovať účastník výberového konania na funkciu justičného čakateľa formou čestného vyhlásenia, čo by malo byť upravené vo vykonávacom predpise podľa § 149f (ako doklady, ktoré bude predkladať uchádzač do výberového konania). Justičná akadémia si skutočnosti podľa uvedených písmen bude preverovať vo vlastných evidenciách, resp. na Advokátskej, Notárskej, Exekútorskej komore a Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.5.2019 Detail
NSSR (Najvyšší súd Slovenskej republiky) Všeobecne k návrhu zákona Žiadame, aby inštitút justičných čakateľov fungoval aj na Najvyššom súde Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“). Najvyšší súd rozhoduje vo všetkých stupňoch (teda ako súd prvostupňový, odvolací, dovolací a kasačný) a vo všetkých súdnych agendách. Justičný čakateľ by tak mohol absolvovať vysokoodbornú prax na najvyššom stupni všeobecného súdnictva pod vedením sudcov najvyššieho súdu ako školiteľov, ktorí by odovzdali skúsenosti z rozhodovacej činnosti a poznatky z fungovania aj súdov nižších stupňov, keďže sami museli prejsť v praxi od prvej inštancie až po najvyššiu. Na druhej strane justiční čakatelia, rovnako ako asistenti sudcov najvyššieho súdu môžu prispieť k pozitívnej synergii a zefektívneniu rozhodovacej činnosti najvyššieho súdu. Z uvedeného vyplýva, že nie je vhodné vylúčiť najvyšší súd z prípravy justičných čakateľov ako adeptov na budúcich sudcov. V prípade akceptácie tejto pripomienky bude nevyhnutné príslušne legislatívno-technicky upraviť a doplniť niektoré ustanovenia v čl. I a II návrhu zákona, teda novele zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.5.2019 Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) K čl. II V čl. II úvodnej vete odporúčame slovo "mení" nahradiť slovami "mení a dopĺňa". Nadväzne na navrhovanú zmenu odporúčame upraviť aj názov návrhu zákona. Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.5.2019 Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) Čl. II vlastného materiálu I. V Čl. II návrhu zákona je v úvodnej vete potrebné za text „č. 177/2018 Z. z.“ vložiť čiarku a vypustiť z textu spojku „a“ a za text „zákona č. 318/2018 Z. z.“ vložiť čiarku a nasledovný text „zákona č. 347/2018 Z. z., zákona č. 6/2019 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 54/2019 Z. z. a nálezu Ústavného súdu č. 90/2019 Z. z.“. II. V Čl. II návrhu zákona je potrebné doplniť nový bod č. 3 s nasledovným znením: „3. Poznámka pod čiarou k odkazu 19 znie: 19) Napríklad zákon č. 385/2000 Z. z., zákon č. 154/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 757/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 281/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“ Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.5.2019 Detail