LP/2019/286 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Pridať
Príloha k zákonu č. /2019 Z. z.


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
NSSR (Najvyšší súd Slovenskej republiky) Všeobecne k návrhu zákona Žiadame, aby inštitút justičných čakateľov fungoval aj na Najvyššom súde Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“). Najvyšší súd rozhoduje vo všetkých stupňoch (teda ako súd prvostupňový, odvolací, dovolací a kasačný) a vo všetkých súdnych agendách. Justičný čakateľ by tak mohol absolvovať vysokoodbornú prax na najvyššom stupni všeobecného súdnictva pod vedením sudcov najvyššieho súdu ako školiteľov, ktorí by odovzdali skúsenosti z rozhodovacej činnosti a poznatky z fungovania aj súdov nižších stupňov, keďže sami museli prejsť v praxi od prvej inštancie až po najvyššiu. Na druhej strane justiční čakatelia, rovnako ako asistenti sudcov najvyššieho súdu môžu prispieť k pozitívnej synergii a zefektívneniu rozhodovacej činnosti najvyššieho súdu. Z uvedeného vyplýva, že nie je vhodné vylúčiť najvyšší súd z prípravy justičných čakateľov ako adeptov na budúcich sudcov. V prípade akceptácie tejto pripomienky bude nevyhnutné príslušne legislatívno-technicky upraviť a doplniť niektoré ustanovenia v čl. I a II návrhu zákona, teda novele zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.5.2019 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) predloženému návrhu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.5.2019 Detail
JASR (Justičná akadémia Slovenskej republiky) § 149j Navrhujeme preformulovať odsek 7 nasledovne: (7) Predseda krajského súdu môže justičného čakateľa odvolať z funkcie z dôvodu, že: a) v dvoch po sebe nasledujúcich hodnoteniach bol hodnotený ako nedostatočný, alebo b) odborná prípravná justičného čakateľa neplní svoj účel, pretože sú osvedčené skutočnosti, ktoré odôvodňujú záver, že justičný čakateľ nemá predpoklady na výkon funkcie sudcu. Taktiež, navrhujeme zvážiť zavedenie formálnejšieho spôsob hodnotenia, ktorý by obsahoval písomnú skúšku po prvom roku. Táto písomná skúška je možná aj za stavu tohto návrhu, ak by bola súčasťou niektorého z polročných hodnotení čakateľa. Vzhľadom na potrebu dodržať rovnaký postup pri hodnotení naprieč jednotlivými služobnými úradmi navrhujeme do vykonávacieho predpisu zahrnúť aj základné oblasti priebežného hodnotenia. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.5.2019 Detail
JASR (Justičná akadémia Slovenskej republiky) § 149 Navrhujeme v tomto ustanovení zvážiť aj spresnenie toho, kto zastáva pozíciu vedúceho služobného úradu justičného čakateľa a doplniť túto skutočnosť do druhého odseku tohto paragrafu. Nové znenie navrhovaného § 149 by znelo: „(1) Služobným úradom justičného čakateľa je krajský súd. (2) Vedúcim služobného úradu justičného čakateľa je predseda krajského súdu.“ (analogicky podľa § 235 zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov) Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.5.2019 Detail
JASR (Justičná akadémia Slovenskej republiky) § 149f Navrhujeme doplniť ďalšie body, ktoré by mal vykonávací predpis upravovať: - „práva a povinnosti člena výberovej komisie“ (napríklad náhrady v zmysle § 14 vyhlášky 160/2017 Z. z.), ako aj samotný spôsob výberu členov výberovej komisie, počet navrhovaných kandidátov jednotlivými oprávnenými subjektmi, a spôsob kreovania výberovej komisie pre účely výberového konania na funkciu justičného čakateľa - „spôsob a rozsah odbornej prípravy v jednotlivých agendách podľa § 149h ods. 3“ tak, aby bola zabezpečená rotácia čakateľa vo všetkých agendách prvého stupňa (vrátane agendy, ktorá je ako prvostupňová riešenia na krajskom súde), a to aj vo vzťahu k cyklickému vzdelávaniu justičných čakateľov na Justičnej akadémii - „rozsah a náležitosti priebežného hodnotenia čakateľa podľa § 149j ods. 2 a záverečného hodnotenia justičného čakateľa podľa § 149j ods. 5“ - „spôsob vedenia výkazu justičného čakateľa a jeho obsah (§ 149k)“ Súčasne navrhujeme presun tohto ustanovenia na koniec celej piatej časti, nakoľko ide o odkaz na vykonávací predpis, ktorý by mal upravovať podrobnosti týkajúce sa komplexne celej piatej časti. Okrem toho, súčasťou predkladaného materiálu nie je aj návrh vykonávacieho predpisu, preto nie je možné komplexne hodnotiť rozsah príprav databáz na výberové konania na justičných čakateľov a spôsob uskutočnenia výberového konania ako takého. V tejto súvislosti navrhujeme zvážiť spresnenie v §149h odseku 3 a ods. 4 tak, aby bolo zjavné, že justičný čakateľ sa má podrobiť odbornej príprave vo všetkých uvedených agendách. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.5.2019 Detail
JASR (Justičná akadémia Slovenskej republiky) § 149b Navrhujeme jasnejšie formulovať základné východisko návrhu, ktorým je centralizácia výberového konania (viď ods. 3, ale aj ďalšie ustanovenia upravujúce úlohy Justičnej akadémie – napr. 149c ods. 3, ktoré predpokladajú centralizáciu výberového konania). Centralizácia umožňuje spravodlivejšie výberové konanie (rovnosť podmienok), jednoduchšie finančné a administratívne plánovanie miest, ako aj jednoduchšiu realizáciu výberového konania (výberový proces je náročný na zloženie komisie, ak sa predpokladá realizácia výberového konania pre každý z krajských súdov a súčasne je predpoklad, že sa bude takéto výberové konanie uskutočňovať iba pre malý počet voľných miest justičných čakateľov na danom krajskom súde). Dodržanie princípu prideľovania čakateľov na krajské súdy navrhujeme zabezpečiť tak, že by sa uchádzači zoradili podľa výsledkov výberového konania pre účely zoznamu v danom výberovom konaní a podľa poradia by si následne (po určení poradia) mohli jednotlivci vybrať krajský súd, v obvode ktorého majú záujem vykonávať svoju odbornú prípravu. Centralizovaniu výberového konania nebráni ani to, že služobným úradom justičného čakateľa bude krajský súd. Aj pri centralizovaných výberových konaniach pre právnych čakateľov prokuratúry organizuje a zabezpečuje výberové konanie Generálna prokuratúra SR, hoci služobným úradom PČP je krajská prokuratúra ( § 235 ods. 1 a 237 ods. 4 zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov) Zásadná pripomienka Odoslaná 27.5.2019 Detail
JASR (Justičná akadémia Slovenskej republiky) § 149l K odseku 2: vypustiť možnosť odlišnej dohody so služobným úradom, alebo obmedziť možnosť dohody len na určité konkrétne dojednania (neplatené voľno). Takáto široká formulácia umožňuje, aby sa čakateľ so služobným úradom dohodli, že bude čakateľom donekonečna. V odseku 3 je legislatívno-technická chyba – odkaz na odsek 2 písm. a) – pričom odsek 2 sa nečlení na písmená, správne má byť odkaz na odsek 2. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.5.2019 Detail
JASR (Justičná akadémia Slovenskej republiky) § 149e Navrhujeme zvážiť potrebu vytvorenia databázy kandidátov na členov výberovej komisie, z ktorej by predseda súdnej rady len vyberal členov výberovej komisie. Alebo budú jednotliví kandidáti na členov vždy navrhovaní ministrom, súdnou radou a justičnou akadémiou pre každé jedno výberové konanie? Bude navrhnutí väčší počet kandidátov ako členov? Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.5.2019 Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) K čl. II V čl. II úvodnej vete odporúčame slovo "mení" nahradiť slovami "mení a dopĺňa". Nadväzne na navrhovanú zmenu odporúčame upraviť aj názov návrhu zákona. Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.5.2019 Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) Čl. II vlastného materiálu I. V Čl. II návrhu zákona je v úvodnej vete potrebné za text „č. 177/2018 Z. z.“ vložiť čiarku a vypustiť z textu spojku „a“ a za text „zákona č. 318/2018 Z. z.“ vložiť čiarku a nasledovný text „zákona č. 347/2018 Z. z., zákona č. 6/2019 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 54/2019 Z. z. a nálezu Ústavného súdu č. 90/2019 Z. z.“. II. V Čl. II návrhu zákona je potrebné doplniť nový bod č. 3 s nasledovným znením: „3. Poznámka pod čiarou k odkazu 19 znie: 19) Napríklad zákon č. 385/2000 Z. z., zákon č. 154/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 757/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 281/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“ Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.5.2019 Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) § 149l ods. 2 a 3 Čl. I bodu 2 vlastného materiálu Zásadne nesúhlasíme s navrhovanou úpravou skončenia štátnozamestnaneckého pomeru justičného čakateľa podľa § 149l ods. 2 a 3 návrhu zákona a žiadame vypustiť § 149l ods. 2 a 3 z textu návrhu zákona v celom rozsahu. Odôvodnenie: Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štátnej službe“) nepozná dôvod skončenia štátnozamestnaneckého pomeru z dôvodu podľa § 149l ods. 2 a 3 predkladaného návrhu zákona. Nesúhlasíme s tým, aby predkladateľ rozširoval dôvody skončenia štátnozamestnaneckého pomeru osobitným predpisom nad rámec úpravy zákona o štátnej službe. Napriek tejto skutočnosti z časti chápeme dôvody, ktoré predkladateľa viedli k snahe ustanoviť prípady uvedené v § 149l ods. 2 a 3 ako dôvody na skončenie štátnozamestnaneckého pomeru. Je však potrebné si uvedomiť, že justičný čakateľ je v stálej štátnej službe, a preto predkladateľom navrhované skončenie štátnozamestnaneckého pomeru nie je ani uvedenými dôvodmi opodstatnené. Vzhľadom na povahu štátnozamestnaneckého pomeru justičných čakateľov a ním sledovaný cieľ, odporúčame predkladateľovi, aby si zvážil, či by nebolo vhodným riešením zavedenie prijímania justičných čakateľov do dočasnej štátnej služby. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.5.2019 Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) § 149j ods. 7 Čl. I bodu 2 vlastného materiálu Žiadame vypustiť § 149j ods. 7 z Čl. I bodu 2 návrhu zákona bez náhrady. Odôvodnenie: V prípade justičných čakateľov neexistuje vecne ani právne dôvod na ich vymenovanie do funkcie (majú služobnú zmluvu ako iní štátni zamestnanci), a preto nemôžeme súhlasiť ani s tým, aby mohli byť (z akéhokoľvek dôvodu) odvolaní z funkcie. Zároveň sa javí ako nepravdepodobné, že by mohli v praxi justiční čakatelia stratiť niektoré predpoklady na výkon funkcie sudcu na podklade hodnotenia, do úvahy v kontexte zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sudcoch“) prichádza asi len strata „predpokladu sudcovskej spôsobilosti“, t. j. strata morálneho štandardu a integrity pre náležitý a zodpovedný výkon funkcie sudcu. Obdobne nejasne pôsobí ustanovený moment, kedy možno justičného čakateľa podľa návrhu odvolať z funkcie (absentuje akákoľvek subjektívna alebo objektívna lehota dokedy ho možno takto sankcionovať). V neposlednom rade je tento postup v nesúlade so zákonom č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štátnej službe"), t. j. v praxi po odvolaní justičného čakateľa z funkcie neexistuje v zmysle zákona o štátnej službe žiadna možnosť, ako s ním služobný úrad bude môcť skončiť štátnozamestnanecký pomer. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.5.2019 Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) § 149c Čl. I bodu 2 vlastného materiálu I. Dávame do pozornosti predkladateľa, že v predloženom návrhu novely zákona absentuje postup po prihlásení sa uchádzača do výberového konania (nezaradenie do výberového konania, zasielanie pozvánok) a daná úprava nie je ani spomínaná ako predmet úpravy vykonávacieho právneho predpisu podľa §149f Čl. I bodu 2 návrhu zákona. II. Predpokladáme, že predkladateľ počíta s tým, že sa do výberového konania bude uchádzač prihlasovať podaním žiadosti o zaradenie do výberového konania a požadovanými dokladmi (vrátane vyhlásenia o jemu blízkych osobách), avšak z § 149c ods. 2 Čl. I bodu 2 predloženého návrhu zákona to vyznieva tak, že je uchádzač povinný podať len žiadosť o zaradenie do výberového konania a „vyhlásenie o jemu blízkych osobách“. III. Predpokladáme, že miesto a termín výberového konania má byť už súčasťou vyhlásenia výberového konania, ktoré sa zverejňuje najmenej 60 dní vopred podľa § 28a ods. 2 na ktorý odkazujete v § 149b ods. 2 Čl. I bodu 2 vlastného materiálu. V danom prípade sa nám javí ako problematické ustanovenie § 149c ods. 4 Čl. I bodu 2 návrhu zákona, v ktorom sa uvádza k zverejneniu daných údajov odlišná lehota, najmenej 15 dní. Odôvodnenie: Technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.5.2019 Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) § 149 Čl. I bodu 2 vlastného materiálu Žiadame ustanovenie § 149 vypustiť z Čl. I bodu 2 návrhu zákona a presunúť ho ako nový samostatný bod do Čl. II návrhu zákona. Odôvodnenie: Toto ustanovenie patrí z vecného hľadiska do § 15 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nie do zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.5.2019 Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) ods. 3 na strane 4 osobitnej časti dôvodovej správy k § 149b), 149c), 149d) a 149e) Odporúčame predkladateľovi zosúladiť znenie textu osobitnej časti dôvodovej správy v odseku 3 na strane 4 k § 149b), 149c), 149d) a § 149e) s vecným obsahom ustanovení vlastného materiálu. Odôvodnenie: V osobitnej časti dôvodovej správy k § 149b), 149c), 149d) a § 149e) sa na strane 4 v odseku 3 sa uvádza, že sa v zákone „precizuje zoznam dokladov a iných listín, ktoré musí uchádzač o funkciu justičného čakateľa predložiť spolu so žiadosťou o zaradenie do výberového konania“. Z obsahu návrhu zákona však jasne vyplýva, že konkrétny zoznam dokladov bude predmetom úpravy vykonávacieho právneho predpisu vydaného podľa § 149f). Jediný doklad, ktorý sa v návrhu zákona spomína, je vyhlásenie uchádzača, ktoré má obsahovať výpočet jemu blízkych osôb pracujúcich v zákonom vymedzených subjektoch. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.5.2019 Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) § 149h Čl. I bodu 2 vlastného materiálu - všeobecne Považujeme za nevyhnutné po vzájomnej dohode s predkladateľom vymedziť v zákone o štátnej službe, či a ktoré ustanovenia zákona o štátnej službe v oblasti vzdelávania sa vzťahujú na justičných čakateľov. Odôvodnenie: Z aktuálneho znenia zákona o štátnej službe možno dospieť k záveru, že majú v prípade justičných čakateľov existovať súbežne dva čiastočne rôzne systémy vzdelávania, podľa zákona o štátnej službe a zároveň aj „odborná príprava“ podľa zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sudcoch“). Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.5.2019 Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) § 149e Čl. I bodu 2 vlastného materiálu I. Odporúčame v § 149e ods. 1 v prvej vete Čl. I bodu 2 vlastného materiálu za slovo „komisia“ doplniť čiarku a text „ ktorú zriaďuje predseda súdnej rady.“. II. Odporúčame v § 149e ods. 1 v tretej vete v Čl. I bodu 2 vlastného materiálu nahradiť slovné spojenie „vymenovať pre potreby“ slovným spojením „zriadiť na účely“. III. Odporúčame v § 149e ods. 2 Čl. I bodu 2 vlastného materiálu pred slovo „možno“ doplniť slovné spojenie „navrhnúť a“ a vypustiť slovo „ktorá“ pred slovom „je“ a slovom „pôsobí“. IV. Odporúčame v § 149e Čl. I bodu 2 vlastného materiálu nahradiť znenie odseku 4 týmto znením: „Spolu s vymenovaním členov výberovej komisie vymenuje predseda súdnej rady na návrh subjektov podľa odseku 1 aj náhradníkov členov výberovej komisie, ktorí spĺňajú podmienky podľa odseku 2. Odôvodnenie: Legislatívno-technická a terminologická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.5.2019 Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) § 149a písm. f) v spojení s § 149f Čl. I bodu 2 vlastného materiálu I. Je potrebné, aby predkladateľ zosúladil znenie § 47 ods. 2 (splnomocňovacie ustanovenie) v zákone č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štátnej službe“), na základe ktorého vydal vyhlášku Ministerstva spravodlivosti SR č. 132/2017 Z. z. (ďalej len „vyhláška“) s jeho plánovaným zámerom upraviť výberové konanie na miesta justičných čakateľov v zákone č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sudcoch“) a vo vykonávacom právnom predpise, ktorý vydá na základe splnomocňovacieho ustanovenia uvedeného v zákone o sudcoch. II. Do návrhu zákona je zároveň potrebné doplniť úpravu prechodného obdobia, ktoré nastane po účinnosti predloženého návrhu zákona. Odôvodnenie: I. Aktuálne sa na justičných čakateľov vzťahuje vyhláška MS SR, ktorá je vydaná na základe splnomocňovacieho ustanovenia v § 47 ods. 2 zákona o štátnej službe. Je preto potrebné upraviť a správne vymedziť v zákone o štátnej službe dotknuté splnomocňovacie ustanovenie, napr. ho viazať len na súdnych úradníkov. Zároveň je potrebné v zákone o štátnej službe v prípade služobného úradu, ktorým je MS SR, správne nastaviť úpravu obsadzovania štátnozamestnaneckých miest vo vzťahu k miestam justičných čakateľov. II. V praxi nastane po účinnosti návrhu zákona situácia, že bude výberové konanie na miesto justičného čakateľa upravovať na jednej strane zákon o sudcoch a na druhej vyhláška MS SR vydaná na základe zákona o štátnej službe. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.5.2019 Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) § 149j Čl. I bodu 2 vlastného materiálu - všeobecne Je potrebné zosúladiť a prepojiť ustanovenie § 149j Čl. I bodu 2 vlastného materiálu so zákonom č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štátnej službe“). Odôvodnenie: Považujeme za potrebné po vzájomnej dohode s predkladateľom zvážiť, či a ako sa bude služobné hodnotenie podľa zákona o štátnej službe vzťahovať na justičných čakateľov. Zároveň poznamenávame, že výpovedný dôvod (dosiahnutie neuspokojivých výsledkov v opakovanom služobnom hodnotení) sa viaže výlučne na služobné hodnotenie vykonané na základe zákona o štátnej službe. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.5.2019 Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) § 149b ods. 4 Čl. I bodu 2 vlastného materiálu Odporúčame vypustiť odsek 4 z § 149b v Čl. I bodu 2 vlastného materiálu z dôvodu duplicity. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Ustanovenie § 149b ods. 4 Čl. I bodu 2 vlastného materiálu je už uvedené v § 149b ods. 1 Čl. I bodu 2 vlastného materiálu vo vete za bodkočiarkou. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.5.2019 Detail