LP/2019/280 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 55/2002 Z. z., ktorou sa určujú sídla a územné obvody krajských riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru, okresných riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru a sídla hasičských staníc v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: KM-OBL-114/2019
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Saková, Denisa, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Návrh vyhlášky sa do medzirezortného pripomienkového konania predkladá v skrátenej lehote z dôvodu urýchleného zabezpečenia akcieschopnosti Hasičského a záchranného zboru v novozriadených zásahových obvodoch.
Posledná zmena: 10.06.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/280
Dátum začiatku MPK: 15.04.2019
Dátum konca MPK: 25.04.2019

Štádia procesu

Začiatok štádia: 15.04.2019
Ukončenie štádia: 15.04.2019
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 15.04.2019
Ukončenie štádia: 25.04.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 26.04.2019
Ukončenie štádia: 10.06.2019
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 10.06.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)