LP/2019/268 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Nesvadské piesky

Pridať
NARIADENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
ktorým sa vyhlasuje chránený areál Nesvadské piesky


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) § 5 ods. 2 Odsek 2 odporúčame vypustiť. Vypustenie odseku 2 sa navrhuje v nadväznosti na ustanovenie § 5 ods. 5 a § 12 ods. 1 písm. a) zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.5.2019 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) K doložke zlučiteľnosti Odporúčame upraviť doložku zlučiteľnosti podľa Prílohy č. 2 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky. Ide o legislatívno-technickú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.5.2019 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) K § 5 ods. 2 Zrušovacie ustanovenie je potrebné zosúladiť s požiadavkami podľa čl. 8 ods. 6 Legislatívnych pravidiel vlády a s bodmi 63.1 a 63.2 Prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky. Ide o legislatívno-technickú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.5.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) § 4 K § 4: Navrhujeme § 4 vrátane nadpisu vypustiť. Odôvodnenie: splnomocňovacie ustanovenia podľa úvodnej vety neumožňujú v návrhu nariadenia upravovať vyznačovanie chráneného areálu v zmysle navrhovaného § 4. Splnomocňovacie ustanovenia splnomocňujú vládu na „vymedzenie hraníc chráneného areálu“. Vymedzenie hraníc je upravene v § 1 ods. 2 druhej vete návrhu nariadenia. Termín „Vyznačenie chráneného areálu“ podľa navrhovaného § 4 z dôvodu zachovania terminologickej presnosti a tiež z hľadiska obsahovej odlišnosti nie je možné subsumovať pod termín „vymedzenie chráneného areálu“ podľa splnomocňovacieho ustanovenia § 21 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z.. Vzhľadom na znenie § 51 zákona č. 543/2002 Z. z. sa ustanovenia navrhovaného § 4 navyše javia ako nadbytočné. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.5.2019 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh je potrebné zosúladiť s prílohou č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR (ďalej len „príloha LPV“) [napríklad v § 1 ods. 2 druhej vete za slovom „chráneného“ vložiť slovo „areálu“ a slovo „hektárov“ nahradiť skratkou „ha“, v poznámke pod čiarou k odkazu 2 na konci pripojiť slová „(oznámenie č. 450/2004 Z. z.)“, v poznámke pod čiarou k odkazu 3 slová „zo dňa“ nahradiť slovom „zo“ a na konci pripojiť slová „(oznámenie č. 353/2017 Z. z.)“, v § 3 ods. 1 a 2 slovo „hektára“ nahradiť skratkou „ha“, v § 5 vypustiť odsek 2 a uviesť ho ako zrušovacie ustanovenie v súlade s bodom 63.1 prílohy LPV, v § 5 ods. 2 písm. b) slová „dvadsiaty bod“ nahradiť slovami „bod 20“, v prílohe č. 3 poznámke druhej vete slová „európskeho a“ nahradiť slovami „európskeho významu a druhov“, doložku zlučiteľnosti zosúladiť s platnými Legislatívnymi pravidlami vlády SR]. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.5.2019 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne . Beriem na vedomie, že návrh bude mať v roku 2019 negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy súvisiaci so zabezpečením označenia chráneného areálu Nesvadské piesky v sume 867 eur, ktorý je rozpočtovo zabezpečený v rámci schválených limitov kapitoly Ministerstva životného prostredia SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.5.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) § 1 K § 1: Vzhľadom na široký okruh adresátov nariadenia vlády navrhujeme v odseku 5 na konci vložiť nad slovo „areál“ odkaz na novú poznámku pod čiarou „4)“. „Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie: 4) § 67 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.5.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) § 5 K § 5: Odsek 2 odporúčame označiť ako osobitný paragraf s názvom „Zrušovacie ustanovenia“. Tento paragraf je potrebné umiestniť pred paragraf s názvom „Účinnosť“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.5.2019 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky nesúhlasí s vymedzením územia chráneného areálu podľa § 1 ods. 2 v prílohe č. 1 a žiada o presné vymedzenie na základe zameraných lomových bodov vymedzujúcich chránené územie a o uvedenie zoznamu súradníc lomových bodov hranice chráneného územia v prílohe č. 1. Obdobným spôsobom žiada vymedziť hranice zóny C a zóny D, ktoré sú definované podľa § 3 a ich vymedzenie je súčasťou prílohy č. 2 . Táto pripomienka je zásadná. Odôvodnenie: „Vymedzenie hranice chráneného areálu“ na základe popisu hranice s použitím jednotiek priestorového rozdelenia lesa (ďalej len „JPRL“) je nesprávne a vyvolávajúce právnu neistotu, nakoľko JPRL nie sú trvalými jednotkami s geodeticky zameranými lomovými bodmi a teda nie sú využiteľné pre vymedzenie hraníc chránených území. JPRL sú súčasťou priestorovej úpravy lesa, ktorých výmera a hranice nemajú stabilný priebeh. Sú súčasťou plánovania trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch a základnou jednotkou pre lesnú hospodársku evidenciu a ich hranice sa v priebehu platnosti programov starostlivosti o les (ďalej len „PSL“), resp. pri vyhotovení nových PSL menia a nemožno ich teda uplatniť pri jednoznačnom priestorovom vymedzení chráneného areálu. Dôkazom nejednoznačnosti vymedzenia hranice chráneného územia je príloha č. 1, keď predkladateľ v „Zozname parciel chráneného areálu“ uvádza špecifikáciu pre katastrálne územie Nesvady „5608/2 – časť, 5608/3 – časť, ....““, čo za jednoznačné vylíšenie hraníc chráneného územia považovať nemožno. Vymedzenie hraníc chráneného územia zameranými lomovými bodmi je z hľadiska uplatňovania ochrany chráneného územia a zabezpečenia právnej istoty nevyhnutné. Bez jednoznačného určenia hranice nie je možné ani jednoznačne určiť subjekty, na ktoré bude mať vyhlásenie chráneného územia dopad. Predkladateľ v § 1 ods. 2 deklaruje, že „zoznam súradníc lomových bodov určujúcich vymedzenia CHA je vedený v štátnom zozname osobitne chránených území“, čo však z hľadiska potenciálnych dopadov nepovažujeme za dostatočné. Z uvedeného zároveň vyplýva, že predkladateľ týmito súradnicami disponuje a teda nie je žiadny problém, aby boli súčasťou vyhlasovacieho predpisu. Zásadná pripomienka Odoslaná 29.4.2019 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky žiada, aby súčasťou predkladaného návrhu bol „Projekt ochrany chránených území“ podľa § 54 ods. 12 písm. a) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a zároveň aj program starostlivosti o chránené územie, ktorý sa podľa § 21 vyhlášky MŽP SR č. 2004/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z .z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, vypracúva spravidla súbežne s projektom ochrany územia. Táto pripomienka je zásadná. Odôvodnenie: Projekt ochrany obsahuje najmä základné údaje, podrobnosti o podmienkach ochrany, návrh ich technického vybavenia, tabuľkové prehľady a mapové prílohy s vyznačením hraníc navrhovaného chráneného územia a jeho ochranného pásma. Projekty ochrany chránených území sa vyhotovujú ako podklad na vyhlasovanie ochrany alebo zmeny ochrany chránených území, chránených stromov a ich ochranných pásiem a sú pre spracovanie ďalšej dokumentácie ochrany prírody a krajiny záväzné. Predkladateľ deklaruje v § 1 ods. 5 návrhu, že ciele starostlivosti o chránený areál a opatrenia na ich dosiahnutie upraví program starostlivosti o chránené územie. Podľa § 21 ods. 3 vyhlášky MŽP SR č. 2004/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, sa program starostlivosti o chránené územie (chránený areál) vypracúva spravidla súbežne s projektom ochrany chráneného územia. Bez tejto dokumentácie ochrany prírody nie je možné zhodnotiť opodstatnenosť a správnosť návrhu ani jeho dopady na rozpočet verejnej správy, podnikateľov a obyvateľov. Zásadná pripomienka Odoslaná 29.4.2019 Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) Doložke zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom EÚ. Bod 3 písm. c) doložky odporúčame prepracovať v súlade s prílohou č. 2 k Legislatívnym pravidlám vlády SR a v informácii o judikatúre Súdneho dvora Európskej únie doplniť k číslam súdnych rozhodnutí ich názvy a stručne ich výroky alebo relevantné právne vety. Obyčajná pripomienka Odoslaná 29.4.2019 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) Všeobecná Z legislatívno-technického hľadiska odporúčame v § 1 ods. 2 návrhu za slovom „chráneného“ vložiť slovo „areálu“ a slovo „hektárov“ nahradiť slovom „hektára“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 29.4.2019 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) doložke vybraných vplyvov, bod 9 Nakoľko s účinnosťou od 1. marca 2019 má doložka vybraných vplyvov v zmysle § 7 ods. 3 písm. b) zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov obsahovať aj informáciu o predpokladaných vplyvoch na manželstvo, rodičovstvo a rodinu, odporúčame preto túto časť doložky vybraných vplyvov náležite vyplniť. Ide o legislatívno-technickú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.4.2019 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) vlastnému materiálu Odporúčame predkladateľovi v § 1 ods. 2, druhá veta, vložiť za slovo „chráneného“ slovo „areálu“. Ide o legislatívno-technickú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.4.2019 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K § 1 ods. 2 Odporúčame v § 1 ods. 2 druhej vete za slovo „chráneného“ vložiť slovo „areálu“. Odôvodnenie: Legislatívno – technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.4.2019 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K § 5 Odporúčame vypustiť odsek 2. Odôvodnenie: Legislatívno – technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.4.2019 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Dôvodovej správe Do všeobecnej časti dôvodovej správy odporúčame doplniť zhrnutie vplyvov podľa doložky vybraných vplyvov (čl. 19 ods. 2 Legislatívne pravidlá vlády SR). Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.4.2019 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) § 1 odsek 2 V § 1 odsek 2 odporúčame slovo „hektárov“ nahradiť slovom „ha“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.4.2019 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) § 1 ods. 2 V odseku 2 druhej vete odporúčame vložiť za slovo "chráneného" slovo "areálu". V poznámke pod čiarou k odkazu 1 odporúčame pri vyhláške č. 24/2003 Z. z. vypustiť slová "v znení neskorších predpisov". Odôvodnenie: Gramatická a legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.4.2019 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) § 1 V poznámkach pod čiarou k odkazom 2 a 3 odporúčame uviesť za názvami právnych predpisov číslo oznámenia v Zbierke zákonov. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.4.2019 Detail