LP/2019/268 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Nesvadské piesky

Hromadné pripomienky


Pridať
NARIADENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
ktorým sa vyhlasuje chránený areál Nesvadské piesky
Autor: BROZ (Bratislavské regionálne ochranárske združenie)
Pripomienka k: Návrhu vlastného materiálu
Počet pripomienkovateľov: 1
Pripomienka: Bratislavské regionálne ochranárske združenie navrhuje zmeniť znenie navrhovaného nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Nesvadské piesky tak, aby sa na celom území chráneného areálu Nesvadské piesky uplatňoval štvrtý stupeň ochrany podľa § 15 zákona. Odôvodnenie: Navrhovaný chránený areál Nesvadské piesky pokrýva územie európskeho významu SKUEV0098 Nesvadské piesky a jeho doplnok SKUEV2098 Nesvadské piesky. Predmetom ochrany dotknutých území európskeho významu sú prioritné biotopy európskeho významu Pi2 Suchomilné travinno-bylinné porasty na vápnitých pieskoch (6120*) a Tr4 Panónske travinno-bylinné porasty na pieskoch (6260*). Oba biotopy sú dnes extrémne vzácne v celoslovenskom meradle, pričom výskyty v území predstavujú jedny z najkvalitnejších a najlepšie zachovaných lokalít na Slovensku vôbec. Výrazne ohrozujúcim faktorom týchto biotopov je likvidácia či rozorávanie trvalých trávnych porastov, na ktorých sa tieto biotopy nachádzajú, čo je zákonom č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov zakázané až od štvrtého stupňa ochrany. Navrhované zóny s tretím a druhým stupňom ochrany preto považujeme pre zabezpečenie priaznivého stavu ochrany dotknutých biotopov za nedostatočné a žiadame, aby sa v celom území uplatňoval štvrtý stupeň ochrany. Pripomienka je zásadná.