LP/2019/250 Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z ... 2019, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 11. marca 2009 č. 10548/2009-OL, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o záchrannej zdravotnej službe v znení neskorších predpisov

Pridať
OPATRENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z ... 2019, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 11. marca 2009 č. 10548/2009-OL, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o záchrannej zdravotnej službe v znení neskorších predpisov


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
DÔVERA (DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.) K Čl. I, novelizačnému bodu 2. v sete g. 2.) položke setu 22. „kapnometer samostatne alebo ako súčasť iného zariadenia“ navrhujeme doplniť povinne aj do vybavenia ambulancie Typu RLP. Odôvodnenie: Typ ambulancie RLP má rovnako ako RLP/MIJ a VZZS vo výbave Transportný automatický dýchací prístroj. Aj krátkodobá umelá pľúcna ventilácia pacienta s nesprávne nastavenými parametrami môže viesť k nezvratnému poškodeniu mozgu pacienta (napr. po kraniocerebrálnom poranení). Použitie umelej pľúcnej ventilácie u pacienta bez súčasného použitia aspoň kapnometra (vhodnejšie kapnografu) je v súčasnosti non lege artis postup. Takýto non lege artis postup, okrem toho, že poškodzuje pacientov, následne zvyšuje náklady zdravotnej poisťovni na dlhodobú zdravotnú starostlivosť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.5.2019 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) predloženému návrhu nemá pripomienky Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.5.2019 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh je potrebné zosúladiť s prílohou č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR (napríklad v čl. I bodoch 1 až 4 vypustiť čiarky za slovami „V prílohe č. 3“, v bode 1 vypustiť slová „tejto prílohy“ a slová „prvej časti vety“ nahradiť slovami „časti vety pred bodkočiarkou“, v bode 2 slová „V Prílohe č. 3“ nahradiť slovami „V prílohe č. 3“, v bode 3 vypustiť čiarky za slovami „časti III“ a „písmene B“, v bode 5 vypustiť čiarky za slovami „V prílohe č. 4“ a „piatom bode“). Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.5.2019 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Prípadné vplyvy vyplývajúce z realizácie návrhu žiadam zabezpečiť v rámci schválených limitov rozpočtov dotknutých subjektov verejnej správy. Uvedené je potrebné uviesť v doložke vybraných vplyvov bode 10. Poznámky. Zároveň upozorňujem, že ak návrh nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, neoznačuje sa žiadna z možností v riadku „rozpočtovo zabezpečené vplyvy“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.5.2019 Detail
SKZZ (Slovenská komora zdravotníckych záchranárov) K prílohe č. 3, časť II V bode i) navrhujeme doplniť č. 13 (resp. primerane prečíslovať): „Turniket CAT a izraelský obväz“ ako povinné vybavenie vo všetkých typoch ambulancií ZZS – RZP, RZP-S, RLP, MIJ, VZZS. Odôvodnenie: Uvedené prostriedky predstavujú efektívny, rýchly a moderný spôsob zastavovania masívneho krvácania. Zásadná pripomienka Odoslaná 2.5.2019 Detail
SKZZ (Slovenská komora zdravotníckych záchranárov) K prílohe č. 3, časť II V bode g.2), č. 11 navrhujeme set na koniotómiu alebo koniopunkciu pre dospelých alebo deti ako povinné vybavenie vo všetkých typoch ambulancií ZZS – RZP, RZP-S, RLP, MIJ, VZZS. Odôvodnenie: Vybavenie je potrebné pre realizovanie život zachraňujúcich úkonov a jeho použitie zdravotníckymi záchranármi je v súlade s § 3 Vyhlášky MZ SR č. 321/2005 Z.z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach. Zásadná pripomienka Odoslaná 2.5.2019 Detail
SKZZ (Slovenská komora zdravotníckych záchranárov) K prílohe č. 3, časť II V bode g.2), č. 15 navrhujeme lineárny dávkovač liekov 1 ks ako povinné vybavenie v typoch ambulancií ZZS – RZP, RZP-S, RLP. Odôvodnenie: V praxi je potrebné lineárne dávkovanie liekov v posádka RZP a v plánovaných posádkach RZP-S zvlášť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.5.2019 Detail
SKZZ (Slovenská komora zdravotníckych záchranárov) K prílohe č. 3, časť II V bode g.2), č. 12 navrhujeme súpravy na punkciu a drenáž hrudníka (PNO) ako povinné vybavenie vo všetkých typoch ambulancií ZZS – RZP, RZP-S, RLP, MIJ, VZZS. Odôvodnenie: Vybavenie je potrebné pre realizovanie život zachraňujúcich úkonov a jeho použitie zdravotníckymi záchranármi je v súlade s § 3 Vyhlášky MZ SR č. 321/2005 Z.z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.5.2019 Detail
SKZZ (Slovenská komora zdravotníckych záchranárov) K prílohe č. 3, časť II V bode g.2), č. 22 navrhujeme kapnometer samostatne alebo ako súčasť iného zariadenia ako povinné vybavenie vo všetkých typoch ambulancií ZZS – RZP, RZP-S, RLP, MIJ, VZZS. Odôvodnenie: Kapnometer sa v súčasnosti považuje v akútnej medicíne za základný monitor. Všetky európske a svetové odporúčania, vrátane SSUMaMK, jednoznačne požadujú, aby pacienti pri zavádzaní supraglotickej pomôcky/intubácii a pri umelej ventilácii boli monitorovaní kapnografom. Kapnograf je požadovaný aj u pacientov s kardiopulmonálnou resuscitáciou. Kapnograf je nevyhnutný aj na monitorovanie pacientov so sedáciou. Vo všetkých týchto situáciách sa v súčasnosti nepoužitie kapnografu považuje za postup non lege artis. Keďže posádky RZP majú kompetencie na supraglotické pomôcky a KPR, musia byť tiež vybavené kapnografom. Zásadná pripomienka Odoslaná 2.5.2019 Detail
SKZZ (Slovenská komora zdravotníckych záchranárov) K prílohe č. 3, časť II V bode g.1), č. 2 navrhujeme externý kardiostimulátor ako súčasť iného zariadenia ako povinné vybavenie vo všetkých typoch ambulancií ZZS – RZP, RZP-S, RLP, MIJ, VZZS. Odôvodenie: V súvislosti so špecializačným programom pre zdravotníckych záchranárov Starostlivosť o kriticky chorých je súčasťou výkonov aj externá kardiostimulácia. Navyše, pri vitálnej indikácii ide o život zachraňujúci úkon. Kardiostimulátor je už v súčasnosti súčasťou bežne dostupných a používaných defibrilátorov s monitorom vitálnych funkcií. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.5.2019 Detail
SKZZ (Slovenská komora zdravotníckych záchranárov) K prílohe č. 3, časť II V bode e), č. 3 navrhujeme zariadenie na ohrievanie infúznych roztokov ako povinnú výbavu všetkých ambulancií ZZS – RZP, RZP-S, RLP, MIJ, VZZS Odôvodnenie: Prax v klimatických podmienkach Slovenskej republiky si vyžaduje najme v zimných, jesenných a jarných mesiacoch ohrievanie infúznych roztokov. Zásadná pripomienka Odoslaná 2.5.2019 Detail
SKZZ (Slovenská komora zdravotníckych záchranárov) K prílohe č. 3, časť II V bode j) navrhujeme doplniť č. 8 (resp. primerane prečíslovať): „Detektor CO“ ako povinné vybavenie vo všetkých typoch ambulancií ZZS – RZP, RZP-S, RLP, MIJ, VZZS, pričom dávame na zváženie, či ako 1 kus zariadenia pre posádku, alebo 1 ks pre každého člena posádky. Odôvodnenie: Detektor CO predstavuje významnú ochrannú pomôcku pre osobnú ochranu posádky ZZS pri vstupe do priestoru s výskytom CO. Zásadná pripomienka Odoslaná 2.5.2019 Detail
SKZZ (Slovenská komora zdravotníckych záchranárov) K prílohe č. 3, časť II V bode h), č. 10 butylskopolamín inj. navrhujeme ako povinné vybavenie v typoch ambulancií ZZS – RZP, RZP-S. Odôvodnenie: Jeho použitie vyžaduje prax a použitie zdravotníckymi záchranármi je v súlade s § 3 Vyhlášky MZ SR č. 321/2005 Z.z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach. V bode h), č. 12 cefotaxim inj. navrhujeme ako povinné vybavenie v typoch ambulancií ZZS – RZP, RZP-S. Odôvodnenie: Jeho použitie vyžaduje prax a použitie zdravotníckymi záchranármi je v súlade s § 3 Vyhlášky MZ SR č. 321/2005 Z.z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach. V bode h), č. 27 naloxon inj. navrhujeme ako povinné vybavenie v typoch ambulancií ZZS – RZP, RZP-S. Odôvodnenie: Jeho použitie vyžaduje prax a použitie zdravotníckymi záchranármi je v súlade s § 3 Vyhlášky MZ SR č. 321/2005 Z.z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach. V bode h), č. 39 aminofylín inj. navrhujeme ako povinné vybavenie v typoch ambulancií ZZS – RZP, RZP-S. Odôvodnenie: Jeho použitie vyžaduje prax a použitie zdravotníckymi záchranármi je v súlade s § 3 Vyhlášky MZ SR č. 321/2005 Z.z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.5.2019 Detail
SKZZ (Slovenská komora zdravotníckych záchranárov) K prílohe č. 3, časť II V bode c), č. 6 navrhujeme slovo „pelvický“ nahradiť slovom „panvový“. Odôvodnenie: gramatická úprava. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.5.2019 Detail
SKZZ (Slovenská komora zdravotníckych záchranárov) K prílohe č. 3, časť II V bode g.1) navrhujeme doplniť č. 5: „magnet aplikovateľný na implantované kardioverter-defibrilátory (ICD)“ ako povinné vybavenie v typoch ambulancií ZZS – RZP, RZP-S, RLP, MIJ Odôvodnenie: Posádky ZZS potrebujú v prípade niektorých zlyhaní týchto prístrojov (nesprávne výboje) dočasne zastaviť opakované neindikované výboje a zabrániť tak poškodeniu myokardu. Toto je možné realizovať s použitím vhodného magnetu. Zásadná pripomienka Odoslaná 2.5.2019 Detail
SKZZ (Slovenská komora zdravotníckych záchranárov) K prílohe č. 3, časť II V bode g.2) navrhujeme vložiť nové písmeno č. „23. zariadenie na automatickú mechanickú kompresiu hrudníka“ ako povinné vybavenie v typoch ambulancií ZZS – MIJ a VZZS. Odôvodnenie: zariadenie na automatickú mechanickú kompresiu hrudníka umožňuje kvalitnú kontinuálnu resuscitáciu počas pozemného/leteckého transportu, ako aj prolongovanú resuscitáciu na mieste udalosti, resp. resuscitáciu pri špecifických stavoch (hypotermia a transport na ECMO a pod.). Toto zariadenie by malo uplatnenie aj v posádkach RZP, avšak vzhľadom na ekonomickú náročnosť navrhujeme ako povinné t.č. posádkach MIJ a VZZS. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.5.2019 Detail
SKZZ (Slovenská komora zdravotníckych záchranárov) K prílohe č. 3, časť II V bode b) navrhujeme slovné spojenie „150 kg“ nahradiť spojením „240 kg“. Odôvodnenie: Prax ukazuje potrebu navýšenia nosnosti nosidiel v pozemnej ZZS, pričom takéto riešenie si nevyžaduje zásadné navýšenie nákladov pre prevádzkovateľov ZZS. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.5.2019 Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Doložke vybraných vplyvov Odporúčame predkladateľovi v Doložke vybraných vplyvov vyznačiť negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, týkajúci sa priamych nákladov spojených s reguláciou, vypracovať analýzu vplyvov na podnikateľské prostredie a predložiť materiál na záverečné posúdenie Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády SR na posudzovanie vybraných vplyvov. Odôvodnenie: I napriek tomu, že ide o ambulancie, ktoré budú vykonávať činnosti vo verejnom záujme, môže ísť o podnikateľské subjekty, pre ktoré sú tieto činnosti povinnosťou i napriek tomu, že vyplývajú z povahy podnikania. Máme za to, že z dôvodu predvídateľnosti pre prostredie a správne rozvrhnutie nákladov podnikateľských subjektov by mala byť vypracované analýza vplyvov na podnikateľské prostredie – ide o priame náklady spojené s nákupom povinného materiálno-technického zabezpečenia. Z dôvodu zmeny vplyvov v zmysle Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov je potrebné materiál predložiť na záverečné posúdenie komisii. Obyčajná pripomienka Odoslaná 29.4.2019 Detail
SLS (Slovenská lekárska spoločnosť) Prílohe č. 3, II. časť h) Zoznam liekov pre RZP a RLP doplniť o inhalačné analgetiku metoxyfluran Penthrox Zdôvodnenie: Na Slovensku je tento prípravok registrovaný a boli publikované prvé pozitívne skúsenosti s jeho používaním. Umožňuje jednoduchú a bezpečnú inhalačnú analgéziu ako alternatívu k i.v. analgetikám v zložitých situáciách. Obyčajná pripomienka. Ďalej doplniť zoznam liekov pre RZP o nasledovné: calcium gluconicum inj alebo calcium chloratum inj, metoklopramid inj, aminofylín inj, tiapridal inj. pre RZP, RLP. Odôvodnenie: Uvedené lieky sú v súlade s Vyhláškou 151 MZ SR z 9.mája 2018 o rozsahu praxe ZZ v ZZS. Vzhľadom k tomu, že 2/3 posádok sú posádky RZP, uvedené lieky sú zásobou a okamžite použiteľné v prípade UHPO. Obyčajná pripomienka Odoslaná 29.4.2019 Detail
SLS (Slovenská lekárska spoločnosť) Prílohe č. 3, II. časť G2) bod 23. Monitorom základných vitálnych funkcií vybaviť aj RZP a RZP-s. Zdôvodnenie: V tabuľke zrejme omylom vypadlo vybavenie RZP a RZP-s monitorom základných vitálnych funkcií. (SSUMaMK) Zásadná pripomienka Odoslaná 29.4.2019 Detail