LP/2019/246 Zákon o územnom plánovaní

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Zákon o územnom plánovaní
Zákon o výstavbe
Zákon o výstavbe
Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Zákon o územnom plánovaní
Návrh vyhlášky Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky o obsahu a rozsahu územnoplánovacej dokumentácie a o územnoplánovacích podkladoch
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 10683/2019 - 98933-M
Podnet: Na základe Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na roky 2016 až 2020
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 02.01.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/246
Dátum začiatku MPK: 16.04.2019
Dátum konca MPK: 10.05.2019

Štádia procesu

Začiatok štádia: 08.04.2019
Ukončenie štádia: 16.04.2019
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 16.04.2019
Ukončenie štádia: 10.05.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 11.05.2019
Ukončenie štádia: 20.09.2019
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 20.09.2019
Ukončenie štádia: 24.10.2019
Začiatok štádia: 24.09.2019
Ukončenie štádia: 24.10.2019
Začiatok štádia: 24.10.2019
Ukončenie štádia: 02.12.2019
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 20.09.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 06.12.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)