LP/2019/240 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) predloženému návrhu nemá pripomienky Obyčajná pripomienka Odoslaná 29.4.2019 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) čl. I bodu 5 V § 3 ods. 4 písm. d) prvom bode navrhujeme na konci doplniť slová "ak žiadateľ nie je vlastníkom priestoru,". Odôvodnenie: V súlade so zákonom č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) fyzické osoby a právnické osoby nie sú povinné predkladať ako prílohy k žiadostiam výpisy z listu vlastníctva, prípadne samotné listy vlastníctva. Obyčajná pripomienka Odoslaná 29.4.2019 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) čl. I bodu 10 V § 3 ods. 9 odporúčame na konci doplniť vetu "Údaje podľa § 3 ods. 3 písm. b) okresný úrad v sídle kraja bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.". Odôvodnenie: S účinnosťou zákona proti byrokracii došlo v aplikačnej praxi k prípadom zamietnutia vydávania výpisu z registra trestov orgánom verejnej moci Generálnou prokuratúrou Slovenskej republiky, z dôvodu nedostatočnej formulácie v osobitných predpisoch. Z uvedeného dôvodu odporúčame predkladateľovi ponechanie spôsobu vyžiadania výpisu z registra trestov. Obdobná pripomienka platí aj pre novelizačný bod 30 (§ 8 ods. 8). Obyčajná pripomienka Odoslaná 29.4.2019 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) Nad rámec návrhu zákona 1. Do Čl. I návrhu zákona žiadame doplniť novelizačný bod, ktorým je potrebné do ustanovenia § 21a zákona doplniť za slovo „právne“ slovo „záväzné“, a to podľa čl. 4 Legislatívnych pravidiel vlády SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná 29.4.2019 Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) bodu 36 V bode 36 § 9a ods. 3 slovo „dôkazmi“ nahradiť slovom „dokladmi“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 29.4.2019 Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) bodu 26 V bode 26 § 8 ods. 4 úvodnej vete navrhujeme slovo „sú“ nahradiť slovom „je“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 29.4.2019 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) Nad rámec návrhu zákona 4. Do Čl. V návrhu zákona žiadame doplniť novelizačný bod, ktorým sa zosúladí nadpis transpozičnej prílohy zákona (príloha č. 4) s nadpisom transpozičnej prílohy podľa čl. 4 ods. 3 Legislatívnych pravidiel vlády SR a to tak, že slovo „právnych aktov Európskych spoločenstiev a“ sa vypustí a nahradí slovami „právne záväzných aktov“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 29.4.2019 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K Čl. V návrhu zákona 2. V Čl. V bode 18 návrhu zákona žiadame poznámku pod čiarou k odkazu 8 citovať nasledovne: „8) Čl. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009 z 21. októbra 2009 o spoločných pravidlách prístupu nákladnej cestnej dopravy na medzinárodný trh (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 300, 14.11.2009) v platnom znení.“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 29.4.2019 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K doložke zlučiteľnosti: 1. Upozorňujeme, že v bode 3 písm. b) doložky zlučiteľnosti je smernica (EÚ) 2018/645 uvedená duplicitne. Žiadame druhú v poradí vypustiť, nakoľko obsahuje nesprávny publikačný zdroj. Obyčajná pripomienka Odoslaná 29.4.2019 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K transpozícii a k tabuľke zhody 1. Upozorňujeme, že smernica (EÚ) 2018/645 obsahuje len 5 článkov a v rámci týchto článkov sú uvedené body. Žiadame preto zmeniť číslovanie článkov v stĺpci 1 tabuľky zhody v súlade s číslovaním smernice (EÚ) 2018/645. Obyčajná pripomienka Odoslaná 29.4.2019 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K doložke zlučiteľnosti 4. Do bodu 4 písm. a) doložky zlučiteľnosti žiadame uviesť aj druhý dátum transpozície smernice (EÚ) 2018/645, ktorý je uvedený pri čl. 1 bod 6 smernice do 23. mája 2021 Obyčajná pripomienka Odoslaná 29.4.2019 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K doložke zlučiteľnosti 3. Do bodu 3 písm. b) doložky zlučiteľnosti žiadame uviesť aj smernicu 2006/126/ES v platnom znení a smernicu 2003/59/ES v platnom znení, vrátane ich gestorov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 29.4.2019 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K Čl. V návrhu zákona 3. V Čl. V bode 41 žiadame publikačný zdroj smernice (EÚ) 2018/645 uviesť nasledovne: „(Ú. v. EÚ L 112, 2.5.2018)“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 29.4.2019 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K doložke zlučiteľnosti 2. V bode 3 písm. b) doložky zlučiteľnosti žiadame k smernici (EÚ) 2018/645 uviesť jej gestora so spolugestorom Obyčajná pripomienka Odoslaná 29.4.2019 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K transpozícii a k tabuľke zhody: 10. Do Čl. V bod 16 návrhu zákona sa preukazuje transpozícia čl. 7 bod 3, tretia veta smernice (EÚ) 2018/645. Cieľom predmetného článku smernice má byť pravidelný výcvik, ktorý bude slúžiť k prehĺbeniu a zopakovaniu poznatkov uvedených v oddiele 1 prílohy I. smernice. V témach výcviku sa má zohľadniť vývoj príslušných technológií a právnych predpisov v tejto oblasti. Táto požiadavka smernice sa preukazuje Čl. V bod 16 návrhu zákona. V uvedenom novelizačnom bode však predkladateľ upravuje spôsob a podobu výučby vo forme e-learningu a možnosť nahradenia praktických zručností na výkonnom trenažéri. Na uvedenú požiadavku smernice, ktorá žiada zohľadniť vývoj príslušných právnych predpisov a technológií predkladateľ nereflektuje. Z dôvodov uvedených vyššie považujeme predmetnú transpozíciu za nedostatočnú a žiadame, aby predkladateľ doplnil uvedené ustanovenie návrhu zákona o cieľ ustanovený článkom 7 bod 3, tretia veta predmetnej smernice. Obyčajná pripomienka Odoslaná 29.4.2019 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K transpozícii a k tabuľke zhody 11. Do Čl. V bod 38 návrhu zákona sa preukazuje transpozícia prílohy smernice (EÚ) 2018/645, ktorou sa mení príloha II písm. b) oddiel 2 bod 10 smernice 2003/59/ES. Z navrhovaného ustanovenia vyplýva, že v prílohe č. 2, v bode A.2.2 písm. a) sa mení desiaty bod, ktorý znie „10. harmonizovaný kód Únie „95“ stanovený v prílohe I k smernici 2006/126/ES;“. Upozorňujeme, že takáto transpozícia je nesprávna. V texte slovenského právneho predpisu nie je vhodné odkazovať na smernicu Európskej únie, ale je potrebné odkázať na právny predpis SR, ktorý danú smernicu transponoval. Žiadame preto slová „stanovený v prílohe I k smernici 2006/126/ES“ vypustiť a nahradiť podľa vyššie uvedeného. Uvedenú zmenu žiadame rovnako premietnuť do tabuľky zhody. Obyčajná pripomienka Odoslaná 29.4.2019 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K transpozícii a k tabuľke zhody: 9. V Čl. V prílohy I , oddiel I bod 2.1 návrhu zákona žiadame slová „nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 a (EÚ) č. 165/2014“ vypustiť a ustanovenie upraviť podľa bodu 22.12. prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády SR, podľa ktorého: „Ak sa odkazuje na právne záväzné akty EÚ, použije sa všeobecný pojem „osobitný predpis“. Uvedenú zmenu žiadame rovnako premietnuť do tabuľky zhody. Obyčajná pripomienka Odoslaná 29.4.2019 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) čl. I bodu 5 V úvodnej vete navrhujeme na začiatku doplniť predložku „V“. Obdobná pripomienka aj k bodom 10, 13, 14, 23, 25, 40, 48, 54 a 59. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 29.4.2019 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) čl. I bodu 22 V úvodnej vete navrhujeme nahradiť slovo "písmená" slovom "písmenami". Odôvodnenie: Gramatická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 29.4.2019 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh je potrebné zosúladiť s prílohou č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR (ďalej len „príloha LPV“) [napríklad v čl. I bod 1 zosúladiť s bodom 35.2 prílohy LPV, v bode 2 § 2 ods. 6 slová „sa rozumie“ nahradiť slovom „je“, v bode 3 na konci za slovo „číslo“ vložiť slovo „organizácie“ a znova zaviesť legislatívnu skratku „(ďalej len „identifikačné číslo“)“, pretože ide o legislatívnu skratku zavedenú v § 1 písm. d) zákona č. 272/2015 Z. z., v bodoch 5, 10, 13, 14, 25, 40, 48, 54 a 59 úvodné vety zosúladiť s bodom 30.3 prílohy LPV, v bodoch 6, 27, 31 a 39 slovo „odsek“ nahradiť slovom „ods.“, v bode 10 prvej vete slovo „odseku“ nahradiť slovom „odsekov“, v bode 12 § 3 ods. 11 prvej vete vypustiť slová „na rozšírenie svojho pôsobenia“ ako nadbytočné, v bode 15 slovo „dopĺňajú“ nahradiť slovom „pripájajú tieto“, v bode 16 slová „ods. 4“ nahradiť číslom „4“ a za slovo „Poznámka“ vložiť slová „pod čiarou“, v poznámke pod čiarou k odkazu 6aa uviesť skrátenú citáciu zákona č. 280/2006 Z. z., v bode 19 slovo „IČO“ nahradiť slovom „(IČO)“, v bode 21 § 6 ods. 1 písm. e) vypustiť slová „v stanovenom rozsahu“ ako nadbytočné, bod 23 rozdeliť na dva novelizačné body, pretože v § 7 ods. 3 sa písmená c) a d) menia a písmeno e) sa dopĺňa ako nové, v bode 23 § 7 ods. 3 písm. d) a bode 41 § 10 ods. 6 písm. h) slovo „stanovenú“ nahradiť slovom „ustanovenú“, v bode 24 slová „alebo e)“ nahradiť slovami „alebo písm. e)“, v bode 26 § 8 ods. 2 písm. a) vložiť za slovo „získal“ slovo „najmenej“, v § 8 ods. 2 písm. c) na konci pripojiť slová „v plnom rozsahu“, v súvislosti s vložením nového odseku 6 v § 8 je potrebné upraviť vnútorné odkazy v § 10a ods. 2 písm. e) a § 19 ods. 5, v bode 30 vložiť pred slová „to neplatí“ bodkočiarku, v bode 32 § 8 ods. 12 slová „písm. e)“ nahradiť slovom „e)“ a vypustiť slovo „komory“ ako nadbytočné, bod 33 vypustiť, pretože vypúšťaná legislatívna skratka nie je zavedená na inom mieste návrhu, v bode 36 § 9a ods. 5 písm. b) slová „ods. 2“ nahradiť slovami „odseku 2“, v § 9a ods. 6 prvej vete vypustiť slová „písm. a) až d)“ ako nadbytočné, v bode 38 § 10 ods. 2 písm. d) vypustiť slovo „komory“ ako nadbytočné, v bode 43 § 10a ods. 1 písm. a) pred slovami „platným osvedčením o evidencii“ vypustiť slovo „s“, v bode 46 § 10a ods. 1 písm. n) slová „alebo b)“ nahradiť slovami „a b)“, v § 10a ods. 1 písm. p) vypustiť slovo „stanovených“ ako nadbytočné, v bode 50 § 16 ods. 3 písm. b) slovo „ods.“ nahradiť slovom „odsekov“, v poznámkach pod čiarou k odkazom 11 až 13 uviesť skrátenú citáciu zákona NR SR č. 10/1996 Z. z., body 51 a 52 spojiť do jedného novelizačného bodu, v bode 51 § 17 ods. 1 písm. a) až c), ods. 2 písm. a) až c) a ods. 3 slovo „stanovených“ nahradiť slovom „ustanovených“, v bode 55 § 19 písmeno f) preformulovať takto: „f) vydávanie preukazu skúšobného komisára a predlžovanie jeho platnosti.“, v bode 58 § 20 ods. 2 vypustiť legislatívne skratky „(ďalej len „ministerstvo vnútra“)“ a „(ďalej len „ministerstvo obrany“)“, pretože sa v návrhu používajú len raz, v poznámke pod čiarou k odkazu 14a uviesť skrátenú citáciu zákona č. 387/2015 Z. z., v bode 60 § 21 ods. 1 písm. g) úvodnej vete slovo „znejú“ nahradiť slovom „znie“, v čl. II bode 2 § 18 ods. 13 slová „V prípade“ nahradiť slovom „Ak“ a slová „v zmysle“ nahradiť slovom „podľa“, v bode 3 § 22a ods. 2 slovo „Eur“ nahradiť slovom „eur“ (2x), v čl. III úvodnej vete za slovo „mení“ vložiť slová „a dopĺňa“, pretože návrhom sa platné znenie zákona aj dopĺňa, v čl. IV úvodnej vete slová „neskorších predpisov“ nahradiť slovami „zákona č. 387/2015 Z. z.“, bod 7 zosúladiť s bodom 39.3 prílohy LPV, bod 8 vypustiť, pretože ide o prechodné ustanovenie, v čl. V úvodnej vete doplniť poslednú novelu - zákon č. 83/2019 Z. z., body 4, 7, 16 a 17 zosúladiť s bodom 35.2 prílohy LPV, v bodoch 7 a 8 slovo „písmeno“ nahradiť slovom „písm.“, v bode 9 úvodnej vete slovo „písmenom“ nahradiť slovom „písmenami“, v § 4a ods. 2 písm. h) prvom a druhom bode vložiť za slová „identifikačné číslo“ slovo „organizácie“, pretože ide o legislatívnu skratku zavedenú v § 1 písm. d) zákona č. 272/2015 Z. z., v bode 10 § 4a ods. 6 prvej vete vypustiť slová „na rozšírenie svojho pôsobenia“ ako nadbytočné, body 11 a 12 spojiť do jedného novelizačného bodu, v bode 11 § 4b ods. 1 písm. e) vypustiť slová „v stanovenom rozsahu“ ako nadbytočné, v bode 11 § 4b ods. 2 písm. b) až d) slovo „stanoveným“ nahradiť slovom „ustanoveným“, v § 4b ods. 2 znenie písmena n) zosúladiť s úvodnou vetou odseku 2, v bode 12 § 4c ods. 1 písm. c) a d) slovo „stanovených“ nahradiť slovom „ustanovených“, v § 4c ods. 3 slová „alebo e)“ nahradiť slovami „alebo písm. e)“, v bode 15 úvodnej vete slovo „odsek“ nahradiť slovom „ods.“, v bode 21 § 11d ods. 11 odkaz 5af nahradiť odkazom 5ae vrátane príslušnej poznámky pod čiarou a uviesť jej skrátenú citáciu v súlade s bodom 47.2 prílohy LPV, poznámku pod čiarou k odkazu 5ad z návrhu vypustiť, pretože táto poznámka pod čiarou sa v rovnakom znení už nachádza v platnom znení zákona, body 22 až 24 spojiť do jedného novelizačného bodu, v bode 22 § 11e ods. 1 písm. a) až c) slovo „stanovených“ nahradiť slovom „ustanovených“, v bode 26 označiť prechodné ustanovenie ako § 13d, pretože § 13c sa už v platnom znení zákona nachádza, v § 13c text za odsekom 2 označený ako písmená a) až d) označiť ako odseky 3 až 6, v bode 27 úvodnú vetu preformulovať takto: „V prílohe č. 1 oddiele 1 tretia veta znie:“, v bode 28 úvodnú vetu preformulovať takto: „V prílohe č. 1 oddiele 1 body 1.2 a 1.3 znejú:“, v bodoch 29 a 30 úvodných vetách slová „Prílohe 1, oddiel 1,“ nahradiť slovami „prílohe č. 1 oddiele 1“, body 31 až 33 spojiť do jedného novelizačného bodu, v bodoch 31 až 33 úvodných vetách slová „V prílohe 1“ nahradiť slovami „V prílohe č. 1“, v bode 34 úvodnej vete za slovo „Prílohy“ vložiť skratku „č.“, v bodoch 35 až 38 úvodných vetách za slovo „Prílohe“ vložiť skratku „č.“, vypustiť čiarku a slovo „v“ za číslom „2“, v bode 38 slovo „stanovený“ nahradiť slovom „ustanovený“, v bode 39 úvodnej vete slovo „názov“ nahradiť slovom „nadpis“, v bode 40 úvodnej vete slová „str. 2“ nahradiť slovami „Strana 2“ , v bode 41 úvodnú vetu uviesť takto: „Príloha č. 4 sa dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:“ v súlade s bodom 42 písm. c) prílohy LPV, v čl. VI úvodnej vete vložiť za slovo „zákonov“ slová „v znení zákona č. 91/2016 Z. z. a zákona č. 106/2018 Z. z.“, úvodnú vetu bodu 1 zosúladiť s bodom 31 prílohy LPV a slovo „ods.“ nahradiť slovom „odsekov“]. Obyčajná pripomienka Odoslaná 29.4.2019 Detail