LP/2019/234 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky) Vlastnému materiálu § 3 ods.(2), požadujeme doplniť za kapacity ozbrojených zborov, „Správy štátnych hmotných rezerv SR“ Odôvodnenie: Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky ( ďalej len „ SŠHR SR“) podľa zákona č. 372/2012 o štátnych hmotných rezervách a o doplnení zákona č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tvorí štátne hmotné rezervy aj pre potreby ozbrojených síl alebo požiadaviek vyplývajúcich z medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky. SŠHR SR realizuje financovanie ochraňovateľov z Medzirezortného programu 06 E- Podpora obrany štátu, ktorého vecným obsahom sú úlohy vyplývajúce z Rozvojového plánu podpory obrany štátu s výhľadom do roku 2024, k zabezpečeniu požiadaviek ozbrojených síl Slovenskej republiky na základe dokumentu: „Straty, spotreba a plánovaná úhrada materiálu ozbrojených síl SR, zabezpečenie, zabezpečenie služieb v období krízovej situácie.“ SŠHR SR skladuje pre zabezpečenie bojovej činnosti ozbrojených síl SR hlavne náhradné diely na vykonávanie opráv rozhodujúcej bojovej techniky, muníciu, muničné elementy a pohonné hmoty. Zásadná pripomienka Odoslaná 24.4.2019 Detail
SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky) Vlastnému materiálu § 2 ods.(3), požadujeme doplniť za prokuratúra, „Správa štátnych hmotných rezerv SR“ Odôvodnenie: Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky ( ďalej len „ SŠHR SR“) podľa zákona č. 372/2012 o štátnych hmotných rezervách a o doplnení zákona č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tvorí štátne hmotné rezervy aj pre potreby ozbrojených síl alebo požiadaviek vyplývajúcich z medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky. SŠHR SR realizuje financovanie ochraňovateľov z Medzirezortného programu 06 E- Podpora obrany štátu, ktorého vecným obsahom sú úlohy vyplývajúce z Rozvojového plánu podpory obrany štátu s výhľadom do roku 2024, k zabezpečeniu požiadaviek ozbrojených síl Slovenskej republiky na základe dokumentu: „Straty, spotreba a plánovaná úhrada materiálu ozbrojených síl SR, zabezpečenie, zabezpečenie služieb v období krízovej situácie.“ SŠHR SR skladuje pre zabezpečenie bojovej činnosti ozbrojených síl SR hlavne náhradné diely na vykonávanie opráv rozhodujúcej bojovej techniky, muníciu, muničné elementy a pohonné hmoty. Zásadná pripomienka Odoslaná 24.4.2019 Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) osobitnej časti dôvodovej správy K bodu 4 § 7 písm. f) Odporúčame nahradiť slovo "bezpečnosť" slovami "civilné krízové riadenie". Odôvodnenie: Slovo "bezpečnosť" je široký pojem, ktorý zahŕňa rôzne formy bezpečnosti. Pre účely konkrétneho označenia cvičení CME, ktoré koordinuje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky je vhodnejšie použiť navrhnutý pojem. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.4.2019 Detail
SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky) Vlastnému materiálu § 26 ods.(2), požadujeme zmeniť - dopravné systémy a infraštruktúra štátnych hmotných rezerv (ďalej len „objekty obrannej infraštruktúry“ na „infraštruktúra a zásoby štátnych hmotných rezerv (ďalej len „prvky obrannej infraštruktúry“) Odôvodnenie: Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky ( ďalej len „ SŠHR SR“) podľa zákona č. 372/2012 o štátnych hmotných rezervách a o doplnení zákona č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tvorí štátne hmotné rezervy aj pre potreby ozbrojených síl alebo požiadaviek vyplývajúcich z medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky. SŠHR SR realizuje financovanie ochraňovateľov z Medzirezortného programu 06 E- Podpora obrany štátu, ktorého vecným obsahom sú úlohy vyplývajúce z Rozvojového plánu podpory obrany štátu s výhľadom do roku 2024, k zabezpečeniu požiadaviek ozbrojených síl Slovenskej republiky na základe dokumentu: „Straty, spotreba a plánovaná úhrada materiálu ozbrojených síl SR, zabezpečenie, zabezpečenie služieb v období krízovej situácie.“ SŠHR SR skladuje pre zabezpečenie bojovej činnosti ozbrojených síl SR hlavne náhradné diely na vykonávanie opráv rozhodujúcej bojovej techniky, muníciu, muničné elementy a pohonné hmoty. Zásadná pripomienka Odoslaná 24.4.2019 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) predloženému návrhu nemá pripomienky Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.4.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) 3. V čl. I bode 1 § 3 ods. 8 prvej vete navrhujeme za slová „brannú prípravu“ vložiť slová „prípravu na civilnú ochranu,“. V druhej vete za slová „brannej príprave,“ doplniť slová „príprave na civilnú ochranu,“, slová „Policajný zbor“ nahradiť slovami „Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,“ a v tretej vete vypustiť slová „Policajný zbor“. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Odôvodnenie: Úlohy a opatrenia civilnej ochrany sú vykonávané aj v prípade potreby obrany štátu, napríklad aj v čase vojny a vojnového stavu. Úlohy civilnej ochrany plnia aj ozbrojené sily Slovenskej republiky. V zmysle ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, je základnou úlohou verejnej moci v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu vykonávať všetky potrebné opatrenia na obranu štátu a zachovanie jeho bezpečnosti, na ochranu života a zdravia osôb, na ochranu majetku. Predpokladom výkonu uvedených opatrení, je aj príprava na civilnú ochranu (v rámci nej najmä príprava obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc) v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu. Z návrhu zákona žiadame vypustiť otázky týkajúce sa spolupodieľania sa Policajného zboru na výchovno-vzdelávacom procese. Takýmto definovaním úlohy Policajného zboru v navrhovanom znení zákona o obrane v rámci brannej výchovy a brannej prípravy sa v podstate rozširujú úlohy Policajného zboru, ktoré sú upravené v § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o Policajnom zbore“). Návrh zákona o obrane okrem toho, že zasahuje do zákona o Policajnom zbore, zasahuje aj do iných zákonov, napríklad zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý je v gescii Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorý ustanovuje princípy, ciele, podmienky, rozsah, obsah, formy a organizáciu výchovy a vzdelávania v školách a v školských zariadeniach. Zásadná pripomienka Odoslaná 24.4.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) 1. V čl. I bode 1 § 3 ods. 1 navrhujeme doplniť písmenom i), ktoré znie: „ i) prípravu opatrení civilného núdzového plánovania.“. Odôvodnenie: Civilné núdzové plánovanie (CNP) je významná forma podpory ozbrojených síl a obrany štátu. CNP predstavuje koordináciu plánovacieho procesu na zabezpečenie čo najefektívnejšieho použitia civilných zdrojov pri kolektívnej podpore strategických objektov NATO. Civilná podpora ozbrojeným silám je jednou z hlavných aktivít a úloh CNP. Ďalej v zmysle zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov, je CNP definované ako „príprava a koordinácia opatrení na zabezpečenie funkčnosti orgánov verejnej moci, vnútorného poriadku a bezpečnosti štátu a civilnej ochrany obyvateľstva v období krízovej situácie“ – pričom na riešenie krízových situácií aj mimo času vojny a vojnového stavu môžu byť nasadzované aj ozbrojené sily. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.4.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) 4. V čl. I navrhujeme zlúčiť tretí a štvrtý bod. V § 6 písm. c) navrhujeme vypustiť slová „plán prípravy ministerstiev, ostatných ústredných orgánov štátnej správy, ďalších orgánov štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou a orgánov miestnej štátnej správy (ďalej len „plán prípravy orgánov štátnej správy“)“. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Odôvodnenie: Predkladateľ neodôvodnil návrh zavedenia ďalšieho z dokumentov, ktorý nazval „plán prípravy orgánov štátnej správy“, ani neuviedol, na základe čoho sa má takýto plán vypracovať, o aký plán prípravy ide a na základe akej právnej normy majú ministerstva, ostatné ústredné orgány štátnej správy,...... uvedený „plán prípravy orgánov štátnej správy“ vypracovávať. Zásadná pripomienka Odoslaná 24.4.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) 2. V čl. I bode 1 § 3 ods. 2 druhej vete navrhujeme vypustiť slová „Hasičského a záchranného zboru a ďalších záchranných zložiek“. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Odôvodnenie: Úlohy ozbrojených síl a ozbrojených zborov sa pri obrane štátu výrazne líšia od úloh Hasičského a záchranného zboru a záchranných zložiek. Zásadná pripomienka Odoslaná 24.4.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) 7. V čl. I bode 10 písm. s) – navrhujeme, aby boli vymenované konkrétne osobné údaje fyzických osôb, ako aj zdrojová agenda, z ktorej budú osobné údaje poskytované pre potreby evidencie na okresnom úrade. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.4.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) 5. V čl. I bode 3 písm. f) navrhujeme za slovom „obrany“ čiarku nahradiť bodkočiarkou. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.4.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) 6. V čl. I bode 6 písm. f) predložku „na“ z jednotlivých bodov odporúčame uviesť do predvetia. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.4.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) 8. V čl. I bode 16 slovo „odseku“ navrhujeme nahradiť slovom „odsekoch“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.4.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) 13. V čl. I bode 23 § 26 navrhujeme doplniť odsekom 10, ktorý znie: „(10) Podpora obrany štátu sa vykonáva aj prostredníctvom civilného núdzového plánovania.20am)“. Poznámka pod čiarou k odkazu 20am znie: „20am) Zákon č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu.“. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Odôvodnenie: Civilné núdzové plánovanie (CNP) je významná forma podpory ozbrojených síl a obrany štátu. Dôležitou úlohou CNP je totiž zabezpečenie dostupnosti civilných prostriedkov a zariadení na zachovanie základných opatrení fungovania štátu v čase krízovej situácie, akou sú vojna, vojnový stav, núdzový stav a výnimočný stav. CNP tak predstavuje systém komplexného zabezpečenia zdrojov na riešenie úloh a opatrení, a to aj na úseku podpory obrany štátu a ozbrojených síl. Zásadná pripomienka Odoslaná 24.4.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) 11. V čl. I bode 20 § 19 ods. 6 navrhujeme za slovami „civilnej ochrany” vypustiť slovo „obyvateľstva”. Odôvodnenie: Zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov sa síce volá zákon o civilnej ochrane obyvateľstva, ale zákonným pojmom na účely tohto zákona je „civilná ochrana“. Ide tiež o zaužívaný pojem v medzinárodnom práve. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.4.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) 12. V čl. I bode 23 § 25 v ods. 2 navrhujeme slovo „doplňovanie“ nahradiť slovom „dopĺňanie“, v ods. 3 za číslovkou „10“ vypustiť slovo „rokov“, v ods. 4 vypustiť slovo „roky“ a v ods. 5 vypustiť slovo „rok“. V odseku 12 navrhujeme za slovami „“6 a“ vložiť slovo „odseku“. V § 26 odporúčame poznámku pod čiarou k odkazu 21 presunúť do bodu 24. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.4.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) 9. V čl. I bode 19 § 16b ods. 1 písm. e) navrhujeme za slová „Hasičského a záchranného zboru“ doplniť slová „a ďalších záchranných zložiek“. Odôvodnenie: Pre záchranné zložky, ktoré plnia úlohy integrovaného záchranného systému a civilnej ochrany, je potrebné zabezpečiť ubytovanie v týchto zariadeniach. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.4.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) 17. V čl. III navrhujeme doplniť štvrtý bod, ktorý znie: „Slová „obvodný úrad“ vo všetkých tvaroch v celom texte zákona sa nahrádzajú slovami „okresný úrad“ v príslušnom tvare.“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.4.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) 15. V čl. II navrhujeme doplniť tretí bod, ktorý znie: „Slová „obvodný úrad“ vo všetkých tvaroch v celom texte zákona sa nahrádzajú slovami „okresný úrad“ v príslušnom tvare.“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.4.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) 10. V čl. I bode 19 navrhujeme v odsekoch 3 a 4 vypustiť slovo „zákona“ a v ods. 3 slovo „spracovávajú“ nahradiť slovom „spracúvajú“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.4.2019 Detail