LP/2019/226 Zákon Návrh zákona o dohľade a pomoci pri riešení neodôvodnenej geografickej diskriminácie zákazníka na vnútornom trhu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 15461/2019-3120-21363
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žiga, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Časová tieseň - meškanie s termínom implementácie Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2018/302/EÚ o riešení neodôvodneného geografického blokovania a iných foriem diskriminácie z dôvodu štátnej príslušnosti, miesta bydliska alebo sídla zákazníkov na vnútornom trhu, ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 2006/2004 a (EÚ) 2017/2394 a smernica 2009/22/ES, ktorým je mesiac december 2018. Dôvodom posunu termínu predloženia návrhu do legislatívneho procesu bola o. i. aj krátka implementačná lehota nariadenia 2018/302/EÚ na zabezpečenie požiadaviek vyplývajúcich pre členské štáty z nariadenia (vyše 20 členských štátov EÚ nesplnilo termín notifikácie Európskej komisii)
Posledná zmena: 13.04.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/226
Dátum začiatku MPK: 01.04.2019
Dátum konca MPK: 12.04.2019

Štádia procesu

Začiatok štádia: 01.04.2019
Ukončenie štádia: 01.04.2019
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 01.04.2019
Ukončenie štádia: 12.04.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 13.04.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)