LP/2019/213 Návrh riadneho predbežného stanoviska k návrhu nariadenia, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 1206/2001 z 28.mája 2001 o spolupráci medzi súdmi členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach (prepracované znenie)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Právo EÚ
Občianske právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 44558/2018/81
Podnet: plnenie uznesenia vlády č. 627 z 23. 10. 2013
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gál, Gábor
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 09.04.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/213
Dátum začiatku MPK: 26.03.2019
Dátum konca MPK: 08.04.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 26.03.2019
Ukončenie štádia: 26.03.2019
Vlastník aktivity: MSSR - SMP (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - sekcia medzinárodného práva)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 26.03.2019
Ukončenie štádia: 08.04.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 09.04.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR - SMP (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - sekcia medzinárodného práva)