LP/2019/207 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 64/2019 Z. z. o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Hromadné pripomienky


Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 64/2019 Z. z. o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu
Autor: Združenie vlastníkov strelných zbraní, Legis Telum
Pripomienka k: text návrhu zákona
Počet pripomienkovateľov: 423
Pripomienka: Legis Telum – Združenie vlastníkov strelných zbraní, o.z. Ševčenkova 34, 851 01 Bratislava Registrácia MVSR č. VVS/1-900/90-34439 IČO: 42176344 ___ Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Bratislava Podané elektronicky cestou portálu Slov-Lex Bratislava, 10. 4. 2019 VEC: Zásadná pripomienka k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 64/2019 Z. z. o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu rezortné číslo spis č. UNMS/00901/2019-300 Občianske združenie Legis Telum – Združenie vlastníkov strelných zbraní, o. z. týmto predkladá zásadnú pripomienku k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 64/2019 Z. z. o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu (ďalej len ako „zákon“), predložený do medzirezortného pripomienkového konania dňa 26. 03. 2019, rezortné číslo „spis č. UNMS/00901/2019-300“. Pripomienku predkladáme v záujme zachovania a zvýšenia právnej istoty subjektov regulácie. V dôsledku transpozície nových komunitárnych predpisov sa menia podmienky označovania strelných zbraní a požiadavky na expanzné zbrane pri ich uvádzaní na trh a ďalšom sprístupňovaní na trh. Máme za to, že je potrebné zvýšiť právnu istotu držiteľov zbraní v prípadoch: 1. prevodu vlastníctva a držby zbraní, ktoré už boli uvedené na trh a zaevidované podľa zákona č. 190/2003 Z.z., 2. nového kusového overenia zbraní, ktoré už boli uvedené na trh a zaevidované podľa zákona č. 190/2003 Z.z. vo vzťahu k posudzovaniu splnenia nových – rozšírených základných požiadaviek. K návrhu zákona preto predkladáme nasledovné pripomienky a návrhy: 1. Návrh zákona navrhujeme doplniť o nový bod 1a., ktorý znie nasledovne: „1a. §2 písm. a) sa mení a dopĺňa a po zmene znie: „a) sprístupňovaním strelnej zbrane na trhu alebo sprístupňovaním streliva na trhu odplatná alebo bezodplatná dodávka strelnej zbrane alebo odplatná alebo bezodplatná dodávka streliva určených na distribúciu, spotrebu alebo na používanie na určený účel koncovým používateľom, pričom sprístupňovaním strelnej zbrane na trhu alebo sprístupňovaním streliva na trhu nie je odplatné alebo bezodplatné prevedenie vlastníctva a držby strelnej zbrane alebo streliva medzi koncovými užívateľmi,““ Dôvody: Zvýšenie právnej istoty držiteľov strelných zbraní, ktoré boli pred účinnosťou zákona už uvedené na trh a zaevidované. Takéto ustanovenie odstráni právnu neistotu držiteľov takýchto strelných zbraní, či sa následný „súkromný“ predaj takejto zbrane novému vlastníkovi bude považovať za sprístupnenie zbrane na trh s povinnosťou dodatočne splniť napr. nové podmienky označovania str. zbrane. 2. Návrh zákona navrhujeme doplniť o nový bod 9a., ktorý znie nasledovne: „9a. V prílohe č. 6 sa mení a dopĺňa prvý bod, ktorý po zmene znie: „1. Nové kusové overenie sa vykoná primerane podľa prílohy č. 5 s prihliadnutím na opotrebenie, ktoré neznižuje bezpečnú funkciu strelnej zbrane. Splnenie základných požiadaviek na označovanie strelnej zbrane a základných požiadaviek na strelnú zbraň podľa §4 ods. 1 písm. a) trinásteho a štrnásteho bodu sa posudzuje podľa predpisov účinných v čase prvého sprístupnenia strelnej zbrane na trhu.““ Dôvody: Zvýšenie právnej istoty držiteľov strelných zbraní, ktoré sú podrobované novému kusovému overeniu napr. z dôvodov úpravy. Podstatná úprava strelnej zbrane (napr. pomerne bežná výmena hlavne v dôsledku jej poškodenia) sa v zmysle ust. §7 ods. 1 zákona považuje za výrobu, pričom zbraň je podľa ust. §12 ods. 10 obligatórne podrobená novému kusovému overeniu. Je potrebné v záujme zvýšenie právnej istoty ustanoviť, že v takomto prípade sa pri novom kusovom overovaní nebude žiadať splnenie základných požiadaviek na označovanie strelnej zbrane a základných požiadaviek na expanzné zbrane, ktoré sa na novo ustanovujú novelou zákona. Inak by mohli byť takéto zbrane pri novom kusovom overovaní odmietnuté napr. pre nesplnenie nových požiadaviek na označovanie s tým, že od osoby žiadajúcej o nové kusové overenie by sa požadovalo doplnenie označenia zbrane či doplnenie konštrukčnej úpravy expanznej zbrane, ktoré ale neboli povinné v čase uvedenia takejto zbrane na trh. Takéto doplnenie prílohy č. 6 zabráni retroaktívnej požiadavke na dodatočné zásahy do zbraní v prípade nesprávneho extenzívneho výkladu zákona. Túto pripomienku podávame ako hromadnú pripomienku zástupcu verejnosti podľa § 10 zákona č. 400/2015 Z.z. s tým, že osoba ktorá túto pripomienku podporí nám zároveň ako zástupcovi verejnosti udeľuje splnomocnenie na jej zastupovanie v rozporovom konaní. Legis Telum – Združenie vlastníkov strelných zbraní, o.z.